Quy định 2738/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
118
lượt xem
5
download

Quy định 2738/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định 2738/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc thu tiền thương quyền và phí hạ cánh, cất cánh và chỉ huy bay đối với các hãng hàng không và tư nhân nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định 2738/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy ®Þnh cña Côc trëng Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam Sè 2738/CAAV ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 1994 VÒ viÖc thu tiÒn th¬ng quyÒn vµ phÝ h¹ c¸nh, cÊt c¸nh vµ chØ huy bay ®èi víi c¸c h·ng hµng kh«ng vµ t nh©n níc ngoµi Côc trëng Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam C¨n cø LuËt Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam ®îc c«ng bè theo LÖnh sè 63-LCT/H§NN8 ngµy 04 th¸ng 1 n¨m 1992 cña Chñ tÞch Héi ®ång Nhµ n- íc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 242/H§BT ngµy 30/6/1992 cña Héi ®ång Bé tr- ëng (nay lµ ChÝnh phñ) vÒ viÖc thµnh lËp Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 36/TTg ngµy 06/2/1993 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam; Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho H·ng hµng kh«ng quèc gia ViÖt Nam (Vietnam Airlines), c¸c Côm c¶ng hµng kh«ng, s©n bay MiÒn B¾c, MiÒn Trung, MiÒn Nam, Trung t©m qu¶n lý bay d©n dông ViÖt Nam, c¸c Trung t©m Qu¶n lý bay d©n dông MiÒn B¾c, MiÒn Trung vµ NiÒm Nam trong viÖc thu tiÒn th¬ng quyÒn vµ phÝ cÊt c¸nh, h¹ c¸nh vµ chØ huy bay theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh vµ Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam; Quy ®Þnh §iÒu 1: §Þnh nghÜa 1. ViÖc thu vµ møc thu th¬ng quyÒn nãi t¹i Quy ®Þnh nµy lµ viÖc thu tiÒn th¬ng quyÒn ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1 vµ 2 PhÇn II cña Th«ng t sè 40 TC/GTVT ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 1994 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh vÒ thu vµ sö dông nguån thu th¬ng quyÒn vËn t¶i hµng kh«ng. 2. Møc thu phÝ cÊt c¸nh, h¹ c¸nh vµ phÝ chØ huy bay ®Æc biÖt nªu t¹i Quy ®Þnh nµy lµ møc phÝ h¹ c¸nh, cÊt c¸nh vµ phÝ chØ huy bay ¸p dông cho c¸c chuyÕn bay quèc tÕ thêng lÖ ®èi víi cïng lo¹i tÇu bay, ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 3 cña quy ®Þnh sè 463/CAAV ngµy 11/3/1994 cña Côc trëng Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam vÒ viÖc cÊp phÐp cho c¸c chuyÕn bay quèc tÕ thuª chuyÕn ®îc thùc hiÖn bëi c¸c h·ng hµng kh«ng vµ t nh©n níc ngoµi ®Õn vµ ®i tõ ViÖt Nam. §iÒu 2: ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thu. 1. ViÖc thu tiÒn th¬ng quyÒn vµ ¸p dông møc thu phÝ cÊt c¸nh, h¹ c¸nh vµ phÝ chØ huy ®Æc biÖt hoµn toµn theo quyÕt ®Þnh cña Côc Hµng kh«ng
  2. 2 d©n dông ViÖt Nam khi cÊp phÐp cho c¸c chuyÕn bay thuéc thÈm quyÒn cÊp phÐp cña m×nh. 2. §èi víi c¸c chuyÕn bay cã ¸p dông viÖc thu tiÒn th¬ng quyÒn vµ møc thu phÝ ®Æc biÖt nªu t¹i kho¶n 1 cña §iÒu nµy, viÖc thu tiÒn th¬ng quyÒn vµ viÖc ¸p dông møc phÝ ®Æc biÖt sÏ ®îc nªu râ trong phÐp bay ®îc cÊp cho chuyÕn bay ®ã, hoÆc theo sù uû quyÒn riªng cña Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam. 3. Ban Kh«ng t¶i thuéc Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt vµ tr×nh l·nh ®¹o Côc quyÕt ®Þnh viÖc thu tiÒn th¬ng quyÒn vµ viÖc ¸p dông møc phÝ ®Æc biÖt nªu t¹i kho¶n 1 cña §iÒu nµy. §iÒu 3: Uû quyÒn thu tiÒn th¬ng quyÒn. 1. ViÖc thu tiÒn th¬ng quyÒn ®îc quyÕt ®Þnh díi h×nh thøc sau: a. Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam uû quyÒn cho Vietnam Airlines tho¶ thuËn víi c¸c h·ng hµng kh«ng níc ngoµi thùc hiÖn chuyÕn bay vÒ viÖc thu tiÒn th¬ng quyÒn díi h×nh thøc tho¶ thuËn th¬ng m¹i; tho¶ thuËn th¬ng m¹i nµy ph¶i tr×nh Côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam phª duyÖt; hoÆc b. Vietnam Airlines ®îc uû quyÒn thu tiÒn trùc tiÕp tõ h·ng hµng kh«ng níc ngoµi thùc hiÖn chuyÕn bay tÝnh trªn c¬ së sè hµnh kh¸ch, hµng ho¸ chuyªn chë; trêng hîp thu tiÒn th¬ng quyÒn nµy ®îc nªu râ trong phÐp bay cÊp cho chuyÕn bay ®ã. 2. C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh cña Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam nªu trong phÐp bay hoÆc trong sù uû quyÒn riªng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 cña §iÒu nµy, Vietnam Airlines cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ kinh doanh cña m×nh t¹i c¸c s©n bay thùc hiÖn viÖc thu tiÒn th¬ng quyÒn, vµ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o hµng quý vÒ viÖc thu vµ sö dông nguån thu nµy víi Ban Tµi chÝnh thuéc Côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam. 3. ViÖc më sæ s¸ch kÕ to¸n, sö dông, nép ng©n s¸ch Nhµ níc ®èi víi nguån thu th¬ng quyÒn ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Th«ng t sè 40/TC- GTVT ngµy 25/4/1994 cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu 4: Thu phÝ h¹ c¸nh, cÊt c¸nh vµ phÝ chØ huy bay ®Æc biÖt. 1. C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh cña Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam nªu trong phÐp bay, c¸c Côm c¶ng hµng kh«ng, s©n bay MiÒn B¾c, MiÒn Trung vµ MiÒn Nam, Trung t©m qu¶n lý bay d©n dông ViÖt Nam vµ c¸c Trung t©m qu¶n lý bay d©n dông MiÒn B¾c, MiÒn Trung vµ MiÒn Nam, tuú tõng trêng hîp cã liªn quan, cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc ¸p dông møc phÝ cÊt c¸nh, h¹ c¸nh vµ phÝ chØ huy bay ®Æc biÖt ®îc thùc hiÖn theo chÕ ®é hiÖn hµnh. 2. Ngoµi c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 cña §iÒu nµy, viÖc thu, qu¶n lý, sö dông, nép ng©n s¸ch Nhµ níc ®èi víi nguån thu phÝ cÊt c¸nh, h¹ c¸nh vµ phÝ chØ huy ®Æc biÖt ®îc thùc hiÖn theo chÕ ®é hiÖn hµnh.
  3. 3 §iÒu 5: HiÖu lùc. Quy ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản