intTypePromotion=1

Quy định các căn cứ để xem xét bán ngoại tệ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
111
lượt xem
14
download

Quy định các căn cứ để xem xét bán ngoại tệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định các căn cứ để xem xét bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc đối tượng được Nhà nước đảm bảo cân đối ngoại tệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định các căn cứ để xem xét bán ngoại tệ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  n h µ  n íc Vi Ö t N a m  n g µ y   N h 16 th¸ng 8 n¨ m   1997 C¸c c¨n cø  ® Ó  xe m  x Ð t b¸n n g o ¹i t Ö  c h o  c¸c d o a n h  n g hi Ö p  c ã  v è n  Ç u  t n íc   ®   n g o µ i k h« n g  thu é c ® è i  î ng ® îc t N h µ  n íc ® ¶ m  b ¶ o  c © n  ® è i n g o ¹i t Ö   § Ó   ùc  Ön  éi dung  th hi n   quy  nh   ¹  Òu  Th«ng   sè  ®Þ t i§i 15  t 02/TT­ NH7   ngµy  6­ 28­ 1997  íng dÉn  Ò   h  v QLNH   i víi   ®è     doanh  c¸c nghiÖp  ã  èn  u    ­ c v ®Ç tn ícngoµivµ  nícngoµitham        bªn      gia H§HTKD,  èng  c  ©n  µng  µ   íc Th ®è Ng h Nh n   quy  nh  ÷ng  ®Þ nh nguyªn  ¾c  ¹m    µ  i  îng  t ph viv ®è t xem   Ðt  ©n  i  ¹itÖ  xc ®è ngo   cho    c¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµikh«ng  éc ®èi t ng ® îcNhµ   c v ®Ç tn     thu    î     níc®¶m     b¶o  ©n  i ngo¹itÖ    c ®è     nh sau: I. g u yªn t ¾ c c h u n g:  N § Ó   ¶m   ® b¶o  ã  ån  ¹itÖ  c ngu ngo   cung  Êp  c cho  ÷ng  nh nhu  Çu  ÕtyÕu  c thi   cña  Òn  n kinh tÕ  èc  ©n,    nh  û gi¸hèi®o¸i,lµm  µnh  ¹nh  Çn      qu d æn ®Þ t        l m d c¸n c©n thanh  to¸n,t¨ngdù  ÷ngo¹itÖ      tr     cho  µ   íc;vµ      Nh n   ®Ó c¸cdoanh  nghiÖp  ã  c vèn §TNN   nghiªm  chØnh  ùc  Ön    th hi c¸c nghÜa  ô  ña  ×nh   vc m quy  nh   ¹  ®Þ ti giÊy  Ðp  u  ,nhÊt lµnghÜa  ô  ù c©n  i ngo¹itÖ;Ng ©n  µng  µ   íc ph ®Ç t     v t  ®è      h Nh n   kh«ng khuyÕn  khÝch viÖc chuyÓn  ® æi VN§  ra ngo¹i Ö cho c¸c doanh   t nghiÖp  kh«ng  éc ®èi îng ® îc b¶o  ¶m   ©n  i  ¹itÖ.§èivíitõng  ¹ thu   t   ® c ®è ngo         lo i   h×nh  ¹t®éng,  ho   s¶n  Êt,kinh  xu   doanh kh¸c nhau, NHNN   Ï hç  îë   ÷ng      s   tr  nh møc    ®é kh¸cnhau.   1.  ÷ng  Nh doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   trong  Ünh  ùc  l v cung  Êp  Þch  ô  c d v trong giÊy  Ðp  u      ph ®Ç tkh«ng  quy  nh  Üa  ô  ù c©n  i ngo¹itÖ  ×  ä  ®Þ ngh v t  ®è     vh kh«ng  ã  iÒu  Ön  ù c©n  i ngo¹itÖ      Ünh  ùc  éc c¸c ngµnh    c® ki t   ®è     nh c¸c l v thu     du lÞch,dÞch  ô    v kh¸ch s¹n,v¨n phßng      cho thuª,dÞch  ô  Ën      v v t¶ic«ng  éng, tr c  ­ êng  äc,y  Õ, v¨n    h   t   ho¸,cho  thuªthiÕtbÞ...sÏ ® îc xem   Ðt           x cho  mua   ¹itÖ  ngo   trªnc¬  ë  ÷ng  éi dung    ï hîp  íic¸c quy  nh  Ò     s nh n  chiph   v     ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi l     hiÖn  µnh  ña  Öt Nam.  Ò   å  ¬  µ  h c Vi   V h s v c¨n  xem   Ðt  cø  x cho  mua   ùc hiÖn  th   theo §iÓ m   Th«ng   è    15  ts 02/TT­ NH7   µy  6­ ng 28­ 1997. 2. §èivíidoanh       nghiÖp chØ  ã  ét  è  c m s s¶n  È m   ph n»m  trong danh  ôc     m hµng  thay thÕ  µng  Ëp  Èu  ×  Çn  ¹itÖ      h nh kh th ph ngo   xin mua     ôc  ô    ®Ó ph v s¶n xuÊt m Æt   µng    h n»m   µidanh  ôc  îcxem   Ðt theo  ngo   m ®  x  quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti  3 díi®©y.    Riªng  Çn  ¹itÖ    ôc  ô  ph ngo   ®Ó ph v s¶n  Êt  Æt   µng  xu m h n»m  trong  danh  ôc  Ï ® îc thùc hiÖn    ¬  ë    m s      trªnc s c¸c quy  nh  Ön  µnh. Ng ©n   µng  ®Þ hi h   h Nhµ   íccã  íng dÉn  ô  Ó      ©n  µng  ¬ng  ¹ithùc hiÖn    ¹i n  h   c th ®Ó c¸cNg h th m    b¸n ngo   tÖ cho    i îng  µy    c¸c ®è t n trªnnguyªn  ¾c  t chØ   b¸n  ¹itÖ  ¸p  ngo   ® øng  nhu  Çu  c hîp lý®Ó       s¶n  Êtm Æt   µng  xu   h thay thÕ  µng  Ëp  Èu.   h nh kh 3. §èivíic¸c doanh         nghiÖp  éc  Ünh  ùc  thu l v s¶n  Êt cã  Üa  ô  Êt xu   ngh v xu   khÈu  s¶n  È m   ph theo quy  nh,  ©n   µng  ®Þ Ng h chØ   ç  îm ét  Çn  h tr  ph nhu  Çu  c ngo¹itÖ      ë møc   èithiÓu  µ  t  v trong tr ng  îp thËtsù  Çn  Õtvµ  îp lý;N Õ u    ê h    c thi   h     cã  ù  ç  îth× îng  ¹itÖ  s h tr  l ngo   xem   Ðt  x cho  mua  gi¶m  Çn  µng  d h n¨m  µ  êi v th   gian hç  î ã  Ó  µtrong 3    tr  th l   c   n¨m  u   Ó   õ khichÝnh  ®Ç k t     thøc ®i  µo  ¹t®éng.   v ho     Doanh  nghiÖp ph¶icã    cam   Õt  ùc hiÖn  Üa  ô  Êt khÈu  k th   ngh v xu   trong c¸c n¨m    
  2. 2 tiÕp theo    ï hîp víiquy  nh  ¹  Êy  Ðp  u  ;cã  Õ   ¹ch  Ò     ®Ó ph       ®Þ ti gi ph ®Ç t  k ho v thu, chib»ng  ¹itÖ  µ  ång  Öt Nam     ngo   v § Vi   theo nguyªn t¾c    gi¶m    èi®a   ån  chit   ngu ngo¹itÖ, h¹n  Õ   Ëp  Èu     ch nh kh nguyªn  Ët  Öu,tËn  ông  ån  v li   d ngu nguyªn  Ët v  liÖu trong níc.   µ    . v doanh  . nghiÖp ph¶i cã    cam   Õt  ù c©n  i  îc ngo¹itÖ  k t  ®è ®     sau  n¨m  ¹t®éng  Ýnh  õ khi chÝnh  3  ho   (t t    thøc  i  µo  ¹t®éng).NHNN   Ï ® v ho     s  chÊ m     Öc  døtvi xem   Ðt cho  x  doanh  nghiÖp  mua  ¹itÖ  ngo   sau  êigian nãitrªn th       trõtr ng  îp ® Æc   Ötdo  èng  c   ê h   bi   Th ®è xem   Ðt quyÕt  nh  éidung  µy  Ï x  ®Þ (n   n s  ® îcghirâ trong c¸cv¨n b¶n  öi®¬n  Þ).          g  v V Ò   éidung  n  xem  Ðt b¸n ngo¹itÖ  x     cho  doanh  nghiÖp: § Ó   óp  gi doanh  nghiÖp    Õt  ã  gi¶iquy kh kh¨n  íc ®Ç u   i  µo  b  ® v s¶n  Êt, xu   Ng ©n   µng  µ   ícxem   Ðt hç  î h Nh n   x   tr  cho doanh  nghiÖp mua   ¹itÖ    ùc ngo   ®Ó th   hiÖn  ÷ng  éidung  nh n  theo thø  ùu      t   tiªnsau: 3.1.Nh Ëp    nguyªn  Ët liÖu s¶n  Êt trong n¨m  v    xu     (nguyªn liÖu nhËp  Èu      kh ph¶ilµ nguyªn liÖu trong níccha            s¶n  Êt ® îchoÆc   a  ¸p  xu     ch ® øng    µ    ®ñ v c¨n cø  µo    v v¨n b¶n  cho  Ðp  Ëp  Èu  ña  é  ¬ng  ¹i). ph nh kh c B Th m 3.2.NhËp  ô  ïng thay  Õ    ph t   th m¸y  ãc  ÕtbÞ   ng  é  m thi   ®å b trong níc cha     s¶n  Êt® îc. xu   Ng ©n   µng  µ   íc kh«ng  ©n  i  ¹itÖ  h Nh n   c ®è ngo   cho  doanh nghiÖp      ®Ó tr¶ nî gèc,l∙nh÷ng      i kho¶n vay  ícngoµivµ  n    chuyÓn    ícngoµivèn  ra n     ph¸p  nh   ®Þ hoÆc   èn  ùc hiÖn  ù    v th   d ¸n H§HTKD   ña  µ  c nh §TNN   õnh÷ng  êng  îp ® Æc   (tr   tr h  biÖtdo  èng  c  Õt ®Þnh).   Th ®è quy   Nh÷ng doanh nghiÖp  éc  i îng  µy    ã  thu ®è t n khic nhu  Çu  ©n  i  ¹i c c ®è ngo   tÖ  Õu  ã    å  ¬  îp lÖ  µ  ng  íi n c ®ñ h s h   v ®ó v   quy  nh  Ï® îcVô   ®Þ s     Qu¶n  ýngo¹ihèi l     tr×nh Thèng  c    ®è xem   Ðt quyÕt  nh îng ngo¹itÖ  îcmua  x  ®Þ l   ®  cho  õng  ý,6  t qu   th¸nghoÆc   n¨m.   c¶  II.  C¨n c ø  x e m  x Ð t c h o  d o a n h  n g hi Ö p  c ã  n g h Ü a  v ô x u Ê t k h È u  theo q u y  ® Þ n h  ® î c m u a  n g o ¹i Ö :  t V Ò   å  ¬    h s nh quy  nh  ¹  Òu  Th«ng    è  ®Þ ti§i 15  t s 02/TT­ NH7   µy  6­ ng 28­ 1997;Trªnc¬  ë  å  ¬  y    îp lÖ,NHNN       s h s ®Ç ®ñ h     xem   Ðt nh÷ng  éidung  x  n  sau: 1.Tû  Ö  Çn      l ph tr¨m s¶n  È m   ÊtkhÈu  ph xu   quy  nh  ¹ giÊy phÐp  Çu . ®Þ t  i   § t 2. Doanh    nghiÖp  íi ®i  µo  ¹t®éng  m   v ho   s¶n  Êt kinh  xu   doanh theo    quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   phÇn     t i 3  Iv¨n b¶n  µy. n 3. K Õ   ¹ch    ho thu    ¹itÖ  chingo   trong n¨m  Õ   ¹ch  µ    k ho v b¸o c¸o  ùc hiÖn  th   n¨m  ícn¨m  Õ   ¹ch. tr   k ho 4.  Õ   ¹ch  Êt  Ëp  Èu  K ho xu nh kh trong n¨m  ï hîp  íikÕ   ¹ch  (ph   v   ho thu    chi ngo¹itÖ),khã     kh¨n vÒ   Þ  êng  Êt khÈu,chñ  ¬ng  ña  ¬    th tr xu     tr c c quan chøc n¨ng  vÒ     ô s¶n  È m   ña  tiªuth   ph c doanh  nghiÖp  ¹ thÞ  êng  ÖtNam. t   tr i Vi   5. Doanh    nghiÖp ph¶i cã    v¨n b¶n cam   Õt  íiNg ©n   µng  µ   íc kÕ   k v  h Nh n   ho¹ch tùc©n  i ngo¹itÖ     ®è     theo nh    quy  nh  ¹ ®iÓ m   phÇn     ®Þ t i 3  Iv¨n b¶n  µy. n Trªn c¬  ë    s xem   Ðt  ét  x m c¸ch tæng  îp    ån    h c¸c ngu th«ng    ãi trªn,Vô  tinn     Qu¶n  ýngo¹ihèisÏtr×nh Thèng  c  l         ®è cho mua  trong gií h¹n     i kh¶  n¨ng  ån  ngu ngo¹itÖ  Ön  ã  ña  ©n  µng.   hi c c Ng h
  3. 3 Thèng  c  ©n   µng  µ   ícgiao cho  ô   ®è Ng h Nh n     V Qu¶n  ýngo¹ihèixem   Ðt l     x  tr×nh  èng  c  Õt  nh  õng  êng  îp  ô  Ó  Th ®è quy ®Þ t tr h c th theo  quy  nh  ¹    ®Þ ti v¨n b¶n  µy. n Sau    îcThèng  c  chuÈn, Vô   khi®   ®è phª    Qu¶n  ýngo¹ihèicã  l      c«ng      v¨n tr¶ lêi n  Þ   ®¬ v theo ®óng    quy  nh  ña  èng  c. ®Þ c Th ®è Hµng  th¸ng,chË m   Êt vµo  µy  ïng    ô     nh   ng m 5, V Qu¶n  ýngo¹ihèicã  l      tr¸ch   nhiÖ m  tæng  îp vµ  c¸o Thèng  c  Ò   ×nh  ×nh  Êp  Ðp  ngo¹itÖ  h   b¸o    ®è v t h c ph b¸n    cho    i t ng kh«ng  éc diÖn  îc®¶m   c¸c®è  î   thu   ®  b¶o  ©n  i ngo¹itÖ. c ®è     Hµng  ý, chË m   Êt  µo  µy    ô   qu   nh v ng 15, V Qu¶n  ýngo¹ihèi tæng  îp  µ  l     hv b¸o    èng  c  Ò   ×nh  ×nh  c¸o Th ®è v t h b¸n  ¹itÖ  ngo   cho    c¸c doanh nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµicña    ©n  µng  îcphÐp  tn     c¸cNg h ®  kinhdoanh  ¹itÖ.   ngo   Vô  ëng  ô  tr V Qu¶n  ýngo¹ihèicã  l      tr¸chnhiÖ m  iÓnkhaithùc hiÖn  ÷ng    tr       nh néidung    trªn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2