intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định số 16/2004/QĐ-SGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

91
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định số 16/2004/QĐ-SGDĐT về việc cấp bản sao, đính chính các loại bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hệ Bổ túc, Trung học cơ sở hệ Bổ túc và các loại Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định số 16/2004/QĐ-SGDĐT

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O ****** Hà N i, ngày 05 tháng 01 năm 2004 S : 16/2004/QĐ-SGDĐT QUY Đ NH V VI C C P B N SAO, ĐÍNH CHÍNH CÁC LO I B NG T T NGHI P TRUNG H C PH THÔNG, TRUNG H C CƠ S , TRUNG H C PH THÔNG H B TÚC, TRUNG H C CƠ S H B TÚC VÀ CÁC LO I GI Y CH NG NH N Căn c các công văn s 6025/THPT ngày 17/7/2003 v qu n lý, c p phát b ng t t nghi p THPT và THCS, s 6477/GDTX ngày 30/7/2003 v qu n lý , c p phát b ng t t nghi p THPT, THCS h B túc, s 10453/GDTrH ngày 24/10/2003 v vi c c p b n sao b ng t t nghi p các lo i c a B Giáo d c và Đào t o, S Giáo d c và Đào t o Hà N i quy đ nh c th v vi c c p b n sao, đính chính b ng t t nghi p, các lo i Gi y ch ng nh n (Gi y ch ng nh n k t qu thi, Gi y ch ng nh n vào l p 10 THPT...) g m các gi y t v i t ng lo i như sau: I.C P B N SAO B NG T T NGHI P 1. Đơn có xác nh n lý do m t b ng, h ng b ng m t b n sao c a c a chính quy n ho c công an c p xã, phư ng và c a nhà trư ng nơi h c sinh h c l p cu i c p (theo m u). 2. H c b g c c a c p h c. 3. nh c 3 x4 cm, m t sau nh ghi h tên, ngày sinh c a h c sinh có đóng d u xác nh n c a nhà trư ng. II. ĐÍNH CHÍNH B NG T T NGHI P 1. Đơn xin đính chính b ng t t nghi p có xác nh n c a nhà trư ng (theo m u). 2. H c b g c c a h c sinh. 3. Gi y k hai sinh. 4. B ng t t nghi p. Ghi chú: Ch đ ính chính b ng t t nghi p khi: * H c b g c và gi y khai sinh trùng kh p nhau v các thông tin c n đính chính. * Trong th i h n 1 năm k t ngày nh n b ng. * Các trư ng h p t hay đ i h c tên, ngày sinh... c n ph i có Quy t đ nh v vi c thay đ i c a UBND Thành ph ho c S Tư Pháp (trong th i h n 1 năm k t khi có quy t đ nh). III. C P CÁC LO I GI Y CH NG NH N
  2. 1. Gi y ch ng nh n vào l p 10 THPT: ph i có Gi y gi i thi u chuy n t rư ng (theo đúng m u quy đ nh c a S ). 2. Gi y ch ng nh n k t qu thi: Đơn xin c p Gi y ch ng nh n có xác nh n c a nhà trư ng và 1 nh c 3 x4 cm có xác nh n c a trư ng m t sau c a nh. IV. B SUNG NH VÀO B NG 1. Gi y g i i t hi u c a trư ng. 2. nh 3x4 cm m t sau nh có ghi rõ h tên, ngày sinh và đóng d u xác nh n c a trư ng. Ghi chú : Ch b sung nh vào b ng t t nghi p đ i v i nh ng b ng t t nghi p khi c p chưa có nh. GI LÀM VI C: + Ti p nh n h sơ: Ngành h c ph thông sáng th Tư, ngành h c BTVH sáng Th Sáu hàng tu n (t 8h30 đ n 11h00). + Tr k t qu : Sau 1 tu n l . Khi đ n nh n k t qu ngoài Gi y h n, ngư i nh n ph i có Gi y ch ng minh thư ho c s h kh u. Ngư i làm thay ph i có Gi y y quy n có xác nh n c a Cơ quan ho c Chính quy n đ a phương. M C THU PHÍ: - C p b n sao: 10.000đ/1 b n -Đính chính b ng, c p các lo i g i y ch ng nh n: 5.000đ/1b n Quy đ nh này đư c b đ u th c hi n t ngày 04/02/2004, S yêu c u các trư ng THPT, các phòng GD – ĐT, trư ng THCS, BTVH, Trung tâm GDTX (Phòng GD – ĐT sao g i quy đ nh này t i t t c các trư ng THCS, Trung tâm GDTX, trư ng BTVH) th c hi n nghiêm túc quy đ nh này đ ng th i thông báo r ng rãi t i t rư ng đ ph huynh, h c sinh bi t và th c hi n. Nơi nh n: GIÁM Đ C -VP UBND Thành ph S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O HÀ N I -V GDTrH, GDTX -Các phòng GD-ĐT, các trư ng THP - Lưu VT, QLT Nguy n Ti n Đoàn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=91

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2