Quy định số 17-V9/TC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
2
download

Quy định số 17-V9/TC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định số 17-V9/TC về chế độ trang phục, giấy chứng minh kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân do viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định số 17-V9/TC

  1. VI N KI M SÁT NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T I CAO NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17-V9/TC Hà N i, ngày 15 tháng 09 năm 1983 QUY NNH V CH TRANG PH C, GI Y CH NG MINH KI M SÁT VIÊN VI N KI M SÁT NHÂN DÂN. (Ban hành theo Quy ch s 2-TC/V9 ngày 15-1983) VI N TRƯ NG VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO Căn c Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân ngày 4-7-1981; Nay quy nh ch trang ph c, gi y ch ng minh ki m sát viên như sau. I. TRANG PH C KI M SÁT VIÊN A. HÌNH TH C CÁC TRANG PH C KI M SÁT VIÊN. 1. Phù hi u ki m sát: Là bi u tư ng c a ngành ki m sát nhân dân, làm b ng kim lo i dày 1,5mm, hình tròn, ư ng kính 30mm; phía trái và ph i phù hi u m i bên có 4 bông lúa vàng, phía trên cùng nơi ti p giáp gi a hai ng n bông lúa là ngôi sao vàng d p n i, ư ng kính 1,8mm, chính gi a phù hi u có lá ch n và hai thanh ki m t chéo phía sau, mũi ki m chúc xu ng phía dư i, hai uôi nhô lên phía trên, ư ng kính 15 mm màu b ch kim trên n n và có nh ng tia c a ngôi sao phía trên chi u xu ng. Xung quanh hình lá ch n có 12 vòng nh nh 12 u inh, phía dư i có n a bánh xe răng ư ng kính 4 mm màu xanh th m, vòng cung phía dư i c a bánh xe có 2 ch KS màu b ch kim n i. Phía sau phù hi u có inh c nh g n vào mũ. 2. C p hi u ki m soát viên: C p, b c ki m soát viên Vi n ki m sát nhân dân ư c phân bi t b ng c p hi u g n trên ve áo, hình bình hành, dài 56mm, r ng 32mm, n n en, xung quanh vi n màu vàng ho c tr ng, c g ch và các ngôi sao tuỳ theo c p, b c ki m sát viên, ư ng kính m i ngôi sao 10 mm. B m t c p hi u ính lá ch n -2 thanh ki m th ng nh t cho c ba c p ki m sát viên, chi u cao t g c c ki m n mũi ki m 22mm, chi u r ng lá ch n 15 mm; c th nh sau: a) C p hi u vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao:
  2. Xung quanh c p hi u vi n màu vàng, b rông ư ng vi n 4mm, trên n n c p hi u ính Qu c huy nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, ư ng kính 20 mm, và lá ch n 2 thanh ki m. b) C p hi u ki m sát viên cao c p (t b c 1 n b c 4): Xung quanh c p hi u vi n màu vàng, b r ng ư ng vi n 4 mm, trên n n c p hi u g n lá ch n 2 thanh ki m, ti p ó là các ngôi sao vàng ch các b c (m i sao ch 1 b c). c) C p hi u ki m sát viên trung c p (t b c 1 n b c 3): Xung quanh c p hi u vi n màu tr ng, chi u r ng ư ng vi n 3 mm, b m t c p hi u g n lá ch n 2 thanh ki m n m trên 2 g ch tr ng, chi u r ng m i g ch 2 mm, chi u dài b ng chi u dài c a c p hi u; g ch th nh t (t dư i lên) cách ư ng vi n 6 mm, g ch th 2 cách g ch th nh t 2 mm. Phía trên 2 g ch là các ngôi sao x p thành hàng ngang ch các b c (m i ngôi sao ch 1 b c). d) C p hi u ki m sát viên sơ c p ( t b c 1 n b c 3): Xung quanh c p hi u vi n màu tr ng, chi u r ng ư ng vi n 3 mm, b m t c p hi u g n lá ch n 2 thanh ki m n m trên 1 g ch tr ng, chi u r ng g ch 2 mm, chi u dài b ng chi u dài c p hi u, cách ư ng vi n phía dư i 8 mm; phía trên g ch là các ngôi sao x p thành hàng ngang ch các b c (m i ngôi sao ch 1 b c). 3. Trang ph c ki m sát viên. Qu n, áo thu ông: - Áo vét tông b ng s i pha len màu h t d trong có v i lót (ki u áo có thuy t minh riêng). - Qu n âu b ng s i pha len màu h t d , may ki u ng ng, r ng t 22 n 26 cm (theo c 1-2-3), 2 túi d c 2 bên phía trong. - Áo sơ mi tr ng, dài tay b ng v i s i t ng h p, may ki u c ng, ve nh n. - Cravát màu ghi sáng. Qu n, áo xuân - hè: - Áo Bludông may b ng v i pha s i t ng h p màu ghi sáng lo i v i m ng, c ng. - Qu n âu may ki u qu n thu ông, cùng lo i v i v i áo. 4. Mũ các lo i: a) Mũ kê pi: Ch m mũ, áy mũ b ng v i pha len màu ghi sáng, lư i trai màu en ph m t l p véc ni bóng. ư ng ti p giáp gi a nh mũ và thân mũ có dây vàng khép kín, gi a l i trai và thân mũ có s i dây sóng ôi màu vàng kim tuy n, hai u s i dây có 2 cúc cùng màu, gi a vành mũ có ính phù hi u ki m sát.
  3. b) Mũ cát c ng: Ki u mũ b i l p v i màu ghi sáng, phía trư c có l g n phù hi u ki m sát. c) Mũ ch ng rét: Ki u mũ b i biên phòng, màu ghi sáng, có l p bông bên trong, có 2 v t che tai, phía trên có l ính phù hi u ki m sát. 5. Các trang ph c khác: - Gi y da ng n c , mũi không nh n, màu en, cao, có dây th t, - T t chân lo i d t kim, màu xanh ho c tr ng, - Th t lng da màu , - Dép nh a, - Găng tay cao su m ng, - Áo ma v i b t. B. CH C P PHÁT TH I H N, S D NG: 1. Các trang ph c c p s d ng lâu dài: - Phù hi u g n trên mũ 1 chi c. - C p hi u g n trên ve áo 1 ôi. Trư ng h p hư h ng, m t có lý do chính áng, thì ư c c p ho c i l i. 2. Các lo i trang ph c ư c c p s d ng có th i h n. - Qu n, áo thu ông m c ngoài 1 b - 4 năm - Qu n áo xuân m c ngoài 1 b - 2 năm - Áo sơ mi dài tay 1 cái - 2 năm - Gi y da 1 ôi - 4 năm - Th t lưng gi da 1 chi c - 4 năm - Dép nh a 1 ôi - 1 năm - T t chân 2 ôi - 2 năm - Găng tay cao su 1 ôi - 4 năm - Cravát 2 cái - 4 năm
  4. - Mũ cát c ng 1 chi c -2 năm - Mũ kê pi 1 chi c - 4 năm - Mũ ch ng rét 1 chi c - 4 năm - Áo ma 1 chi c - 4 năm. C. NGUYÊN T C C P PHÁT VÀ S D NG. 1. Các ki m sát viên ư c c p trang ph c th ng nh t theo th i h n ã quy nh. 2. Trang ph c không ư c giao cho ngư i khác m n, làm quà t ng, mua, bán i chác ra ngoài. 3. Trư ng h p m t ho c hư h ng n ng có lý do chính áng thì ư c c p ho c i l i. 4. Nh ng ngư i gi m o ho c l i d ng trang ph c ki m sát viên làm i u phi pháp s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s . II. GI Y CH NG MINH KI M SÁT VIÊN A. HÌNH TH C, N I DUNG GI Y CH NG MINH 1. Gi y ch ng minh ki m sát viên là quy n s c 110 x 75 mm g m 4 trang (c bìa), bìa màu m n chín. Ngoài bìa trình bày nh sau: Trên cùng là hàng ch : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ph n gi a là hình phù hi u ki m sát ư ng kính 30 mm. Dư i phù hi u là hàng ch : Gi y ch ng minh Ki m sát viên Bên trong g m 2 trang, có hình lá c sao vàng n m chéo t góc dư i (trái) trang 1 lên góc trên (ph i) trang 2. Trang 1: u trang có hai dòng ch :
  5. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ti p n là các dòng ch : Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao ch ng nh n ng chí Sinh ngày Ch c v ơn v công tác th c hi n nhi m v ki m sát vi c tuân theo pháp lu t Phía dư i góc ph i là ngày......tháng......năm..... Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao (Ký tên óng d u) Góc dư i phía trái là s gi y ch ng minh. Trang 3: Trên u trang là hàng ch : Ki m sát viên ư c quy n (ti p theo là các hàng ch ): "Yêu c u các cơ quan Nhà nư c, t ch c xã h i, ơn v vũ trang nhân dân, nhân viên Nhà nư c và công dân th c hi n úng pháp lu t. Ưu tiên s d ng các phương ti n giao thông, liên l c công c ng làm nhi m v khi c n thi t". Dư i các hàng ch , chính gi a là nh c a ngư i ư c c p gi y ch ng minh. Dư i cùng là ch ký c a ngư i ư c c p. B. CH C P VÀ S D NG GI Y CH NG MINH KI M SÁT VIÊN 1. Vi n trư ng, phó vi n trư ng, ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân các c p ư c c p gi y ch ng minh s d ng trong khi thi hành nhi m v ki m sát;
  6. 2. Gi y ch ng minh ki m sát viên do vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao c p; 3. M i khi thay i ch c v , ki m sát viên ư c i gi y ch ng minh khác phù h p v i ch c v m i. Khi thôi gi ch c v thì tr l i gi y ch ng minh cho ơn v nơi công tác giao n p cho Vi n ki m sát nhân dân t i cao. 4. Không ư c s d ng gi y ch ng minh ki m sát viên thay cho công l nh, gi y gi i thi u công tác, gi y ch ng minh nhân dân. 5. Trư ng h p m t gi y ch ng minh, ki m sát viên ph i báo cáo ngay cho n công an g n nh t và ơn v nơi công tác báo cáo Vi n ki m sát nhân dân t i cao. 6. Trư ng h p vi ph m các nguyên t c, ch qu n lý c p phát, s d ng gi y ch c minh ki m sát viên s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s . V t ch c cán b , Vi n ki m sát nhân dân t i cao có trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các ch ã quy nh. VI N TRƯ NG VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO Tr n Lê
Đồng bộ tài khoản