Quy định số 296 TMDL/XNK

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
2
download

Quy định số 296 TMDL/XNK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định số 296 TMDL/XNK về cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu do Bộ Thương mại và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định số 296 TMDL/XNK

  1. B THƯƠNG M I VÀ DU L CH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 296 TMDL/XNK Hà N i, ngày 09 tháng 4 năm 1992 QUY Đ NH V C P GI Y PHÉP KINH DOANH XU T NH P KH U Căn c các đi u 5,6,7 (chương III) Ngh đ nh s 114/HDBT ngày 7 tháng 4 năm 1992 c a H i đ ng B trư ng v qu n lý Nhà nư c đ i v i xu t kh u, nh p kh u: B thương m i và du l ch quy đ nh vi c c p gi y phép kinh doanh xu t, nh p kh u như sau: Đi u 1 Kinh doanh xu t nh p kh u đư c hi u là giao d ch, k t và th c hi n h p đ ng xu t, nh p kh u hàng hóa và d ch v v i b n hàng nư c ngoài. Đi u 2 Các doanh nghi p kinh doanh xu t nh p kh u ph i gi y phép kinh doanh xu t nh p kh u do B Thương m i và du l ch c p. Các doanh nghi p đăng ký kinh doanh xu t nh p kh u đư c phép thành hai lo i: - Lo i doanh nghi p s n xu t - Lo i doanh nghi p kinh doanh, bao g m các doanh nghi p chuyên buôn bán, chuyên làm d ch v (như du l ch, giao nh n, v n chuy n... ho c v a buôn bán v a s n xu t). Đi u 3 Đi u ki n đ đư c c p gi y phép kinh doanh xu t, nh p kh u quy đ nh như sau: 1. Doanh nghi p đư c thành l p theo đúng Lu t pháp (doanh nghi p Nhà nư c đư c thành l p theo Ngh đ nh 388/HDBT ngày 20-11-1991; công ty c ph n và công ty trách nhi m h u h n đư c thành l p theo lu t công ty; doanh nghi p tư nhân đư c thành l p theo lu t doanh nghi p tư nhân). 2. Kinh doanh xu t nh p kh u theo đúng ngành hàng đã đăng ký khi thành l p doanh nghi p. 3. Cam k t kinh doanh theo đúng lu t pháp Vi t Nam các đi u ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia và phù h p v i t p quán thương m i qu c t . 4. Đi u ki n v v n: a) Đ i v i các doanh nghi p s n xu t ch c n có đ ba đi u ki n 1,2 và 3 thu c Đi u 3. b) Đ i v i các doanh nghi p kinh doanh, ngoài ba đi u ki n nói trên, ph i có v n lưu đ ng trong v n pháp đ nh (không k v n vay) t i thi u b ng ti n Vi t Nam và ho c ngo i t tương đương 200000 USD t i th i đi m đăng ký kinh doanh xu t nh p kh u.
  2. Đi u 4 Ph m vi kinh doanh xu t nh p kh u c a t ng lo i doanh nghi p đư c quy đ nh như sau: 1. Các doanh nghi p s n xu t có hàng xu t kh u, không phân bi t thành ph n kinh t , không k kim ng ch xu t kh u nhi u hay ít, đư c xu t kh u các s n ph m do mình t s n xu t ra, đư c nh p kh u các s n ph m do mình t s n xu t ra, đư c nh p kh u v t tư, nguyên li u ph c v tr c ti p cho s n xu t c a doanh nghi p mình. 2. Các doanh nghi p kinh doanh đư c xu t kh u, nh p kh u hàng hóa theo ngành ngh ghi trong gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh. Đi u 5 Th t c c p gi y kinh doanh xu t nh p kh u: 1. Các doanh nghi p đăng ký kinh doanh xu t nh p kh u g i v B thương m i và du l ch (V qu n lý xu t nh p kh u) m t b h sơ g m: 1.1. Đơn xin kinh doanh xu t nh p kh u (theo m u đ nh kèm). 1.2. Gi y thành l p (b n sao có d u công ch ng) 1.3. Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh (b n sao có d u công ch ng). 1.4. Đ i v i doanh nghi p kinh doanh có thêm b n xác nh n v v n theo quy đ nh c a lu t pháp đ i v i t ng lo i doanh nghi p. 2. Trong th i h n 3o ngày, k t ngày nh n đư c h sơ đ y đ và h p l , B thương m i và du l ch có trách nhi m ho c gi y phép ho c tr l i b ng văn b n, lý do không ch p thu n. Đi u 6 L phí c p gi y phép kinh doanh xu t nh p kh u: 1. Các doanh nghi p đư c c p gi y phép ph i n p l phí 1.000.000 (m t tri u) đ ng Vi t Nam. 2. N p l phí trư c khi nh n gi y phép, n p b ng ti n m t, b ng séc ho c b ng y nhi m chi (t i thành ph H Chí Minh tài kho n 01-2-432-0-350 Ngân hàng Ngo i thương thành Ph H chí Minh. T i Hà n i tài kho n 01-721-725 Ngân hàng Ngo i thương Hà n i). Đi u 7 X lý phi ph m: B Thương m i và Du l ch áp d ng ch tài đ i v i các vi ph m như sau: 1. Trư ng h p phát hi n gi m o gi y t đ đư c c p gi y phép kinh doanh xu t nh p kh u s b thu h i gi y phép. 2. Trư ng h p kinh doanh ngoài ph m vi đư c phép, không tuân th các quy đ nh v ki m tra, giám sát c a B thương m i và du l ch, không th c hi n ch đ báo cáo đ nh kỳ.. tùy theo m c đ vi ph m s b đình ch có th i h n vi c kinh doanh ho c thu h i gi y phép.
  3. Ngoài ra, các doanh nghi p kinh doanh xu t nh p kh u vi ph m các quy đ nh nêu trong văn b n này, tùy theo m c đ vi ph m s b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. B TRƯ NG B THƯƠNG M I VÀ DU L CH Lê Văn Tri t ĐƠN XIN KINH DOANH XU T NH P KH U 1. Tên đơn v : Tên giao d ch đ i ngo i: Tên vi t t t: 2. Tr s chính đ t t i: Đi n tho i: Telex : Fax 3. Có chi nhánh đ t t i: Đi n tho i: Telex : Fax 4. Tài kho n ti n Vi t Nam s ………………... t i Ngân hàng...................... Tài kho n ngo i t s ..................... t i Ngân hàng ..................................... 5. V n Đi u l : Trong đó: - V n c đ nh: - V n lưu đ ng :
  4. 6. Quy t đ nh thành l p s ………. ngày………..... c a……………...... (Có b n sao đính kèm theo). Ho c, gi y phép thành l p s …….. ngày …….. do ............ c p Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh s ..... ngày.... do.....c p (có b n sao đính kèm). 7. Giám đ c: Phó giám đ c ph trách xu t nh p kh u (ho c ngư i đư c giám đ c giao ph trách xu t nh p kh u): Cán b có nghi p v ngo i thương" 1..................................... 2.................................... 3.................................... 8. Đăng ký kinh doanh xu t kh u: Ngành hàng ho c nhóm hàng ho c m t hàng: Doanh s : 9. Đăng ký kinh doanh nh p kh u: Ngành hàng ho c nhóm hàng ho c m t hàng: Doanh s : Làm t i ...............ngày ........tháng ...năm 199. Th trư ng đơn v (ký tên và đóng d u) Xác nh n n i dung trên đây là đúng s th c. Đ ngh B thương m i và du l ch xem xét c p gi y phép kinh doanh xu t, nh p kh u. Th trư ng cơ quan ch qu n c p, b , t nh (ký tên và đóng d u)
Đồng bộ tài khoản