Quy định số 826/CAAV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
1
download

Quy định số 826/CAAV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định số 826/CAAV về quản lý hoạt động liên quan đến vận chuyển hàng không tại Việt Nam do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định số 826/CAAV

  1. C C HÀNG KHÔNG DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA D NG VI T NAM VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 826/CAAV Hà N i,Ngày 29 tháng 4 năm 1994 QUY NNH C A C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM S 826/CAAV NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1994 V QU N LÝ HO T NG LIÊN QUAN N V N CHUY N HÀNG KHÔNG T I VI T NAM C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ư c công b theo L nh s 63- LCT/H NN8 ngày 04 tháng 1 năm 1992 c a Ch t ch H i ng Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 242/H BT ngày 30/6/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c thành l p C c Hàng không dân d ng Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 36/TTg ngày 06/2/1993 c a Th tư ng Chính ph ; Nh m hoàn thi n vi c qu n lý Nhà nư c i v i ho t ng v n chuy n hàng không t i Vi t Nam. QUY NNH i u 1. Quy nh chung 1. C c hàng không dân d ng Vi t Nam qu n lý toàn b h p ng, tho thu n ư c ký gi a doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam v i cá nhân, pháp nhân Vi t Nam ho c nư c ngoài (sau ây g i t t là h p ng) liên quan: a. Th c hi n quy n khai thác v n chuy n thương m i hàng không như: - H p ng thương m i (commercial agreement), trong ó tho thu n v vi c t n su t t u bay, t i cung ng, giá cư c v n chuy n...; - H p ng h p tác khai thác (Joint service agreement, joint operation agreement, pool agreement); -H p ng trao i ch (code sharing agreement); - Các lo i h p ng khác có liên quan tr c ti p n thương quy n khai thác. b. Mua, thuê t u bay, thuê ngư i khai thác t u bay; v i t ng th i gian thuê liên ti p t 3 tháng tr lên; c. Tham gia t ch c qu c t v hàng không dân d ng;
  2. d. Ch nh t ng i lý ch ng t v n chuy n hàng không; e. Các văn b n khác theo yêu c u c a C c hàng không dân d ng Vi t Nam. Các h p ng ư c ký k t nêu trên là h p ng kinh t theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Các h p ng nêu t i kho n 1 c a i u này không bao g m các h p ng ư c ký k t gi a doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam v i cá nhân ho c pháp nhân Vi t Nam ho c nư c ngoài tho thu n v u tư v n nư c ngoài vào ho t ng khai thác v n chuy n hàng không c a doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam theo quy nh c a Lu t u tư. i u 2. Nguyên t c phê duy t h p ng. 1. Các h p ng ư c ký k t t i các m c a, b và c kho n 1 i u 1 c a Quy nh ph i có i u kho n quy nh vi c phê duy t c a Nhà ch c trách hàng không và ch có hi u l c sau khi ư c C c hàng không dân d ng Vi t Nam phê duy t. 2. C c hàng không dân d ng Vi t Nam phê duy t h p ng theo các nguyên t c sau: a. m b o ch quy n lãnh th , an ninh qu c gia, tr t t xã h i c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; m b o vi c tuân th pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia và có hi u l c i v i Vi t Nam; b. m b o nguyên t c an ninh, an toàn i v i ho t ng v n chuy n hàng không dân d ng; b o v l i ích công c ng, môi trư ng và l i ích c a ngư i tiêu dùng; c. m b o quy n l i c a các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam; m b o vi c doanh nghi p th c s khai thác có hi u qu , ki m soát và ch u trách nhi m i v i các quy n khai thác v n chuy n hàng không c a doanh nghi p; phù h p v i kh năng khai thác kinh doanh, kh năng tài chính c a doanh nghi p; d. m b o vi c ký k t h p ng áp ng nhu c u c a th trư ng, áp ng s phát tri n c a ngành v n chuy n hàng không Vi t Nam phù h p v i chính sách kinh t c a Nhà nư c và làm tăng trư ng hi u qu khai thác, kinh doanh c a doanh nghi p. i u 3. Th t c ăng ký, phê duy t h p ng. 1. Doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam ph i ăng ký v i C c hàng không dân d ng Vi t Nam ch m nh t là 15 ngày sau ngày ký i v i các h p ng ã ư c ký k t nêu t i các m c a, b, c, d kho n 1 i u 1 c a Quy nh này, và ch m nh t là 07 ngày sau khi nh n ư c yêu c u c a C c hàng không dân d ng Vi t Nam i v i các h p ng nêu t i m c e kho n 1 i u 1 c a Quy nh này. 2. H sơ ăng ký h p ng bao g m: a. ơn xin ăng ký h p ng g m các thông tin sau: - Tên h p ng;
  3. - Ch th c a h p ng; - i tư ng c a h p ng; - Ngày ký h p ng; - Ngày h t h n h p ng. b. B n h p ng; c. Các tài li u kh ng nh tư cách pháp nhân và ho t ng kinh doanh c a bên ký k t h p ng; d. Các tài li u pháp lý liên quan n i tư ng c a h p ng iv ih p ng nêu t i m c b kho n 1 i u 1 c a Quy nh này; e. Báo cáo v cơ s pháp lý, cơ s kinh t và kh năng th c hi n c a h p ng iv i h p ng nêu t i các m c a, b và c kho n 1 i u 1 c a Quy nh này; g. Các tài li u khác theo yêu c u c a C c hàng không dân d ng Vi t Nam. 3. i v i các h p ng nêu t i các m c a, b và c kho n 1 i u 1 c a Quy nh này, C c hàng không dân d ng s xem xét và quy t nh vi c phê duy t trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c y h sơ ăng ký h p ng quy nh t i kho n 2 c a i u này. i v i các h p ng nêu t i các m c a, b và c kho n 1 i u 1 c a Quy nh này, C c hàng không dân d ng s xem xét và quy t nh vi c c p gi y ch ng nh n ăng ký h p ng trong th i h n 07 ngày k t ngày nh n ư c y h sơ ăng ký h p ng quy nh t i kho n 2 c a i u này. i u 4. Báo cáo v th c hi n h p ng. 1. Doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam có nghĩa v báo cáo lên C c hàng không dân d ng Vi t Nam v các trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng c a các bên tham gia ký k t trong vi c th c hi n h p ng và báo cáo v vi c ch m d t hi u l c trư c th i h n ho c gia h n hi u l c c a h p ng. 2. i v i các h p ng nêu t i các m c a, b và c kho n 1 i u 1 c a Quy nh này, vi c ch m d t hi u l c trư c th i h n ho c gia h n hi u l c c a h p ng ch có giá tr sau khi ư c C c hàng không dân d ng Vi t Nam phê duy t. i u 5. i u kho n thi hành. Quy nh này có hi u l c k t ngày ký. ào M nh Nhương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản