QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
510
lượt xem
131
download

QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ để thanh toán nghiệp vụ mua hàng ,dịch vụ ,chi phí phải có bảng báo giá hoặc HĐKT (ĐĐH) có bút phê duyệt chấp thuận của BGĐ. Nếu nghiệp vụ phát sinh không có bút phê duyệt của BGĐ thì kế toán và thủ quỹkhông thực hiện nghiệp vụ chi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

  1. QUY ÑÒN H VEÀ CHÖÙNG TÖØ T HAN H TOAÙN A/LAÄP HO ÙA ÑÔN Caùc T raùch nhieäm Noäi dung böô ùc Böôùc 1 Caùc cô sôû coù yeâu Laäp phieáu yeâu caàu xuaát hoùa ñôn caàu (theo maãu 1) Böôùc 2 Nhaân vieân laäp hoùa Nhaän yeâu caàu xuaát hoùa ñôn töø ñôn cô sôû (phieáu yeâu caàu hoaëc baùo baèng ñieän thoaïi coù ghi nhaän laïi tröôøng hôïp gaáp) Böôùc 3 Ñoái chieáu noäi dung yeâu caàu xuaát Nhaân vieân theo doõi hoùa ñôn vôùi HÑ KT, ÑÑH ñaõ kyù thöïc hieän HÑ KT • T röôøng hôïp 1(phuø hôïp): chuyeån xuaát hoaù ñôn. • T röôøng hôïp 2: Neáu ñoái chieáu khoâng phuø hôïp chuyeån xin yù BGÑ, TPTV kieán xem xeùt giaûi quyeát (theo maãu 2). +Xem xeùt giaûi quyeát, ñoàng yù chuyeån xuaát hoùa ñôn .Neáu khoâng ñoàng yù: laäp laïi böôùc 1. Böôùc 4 Nhaân vieân laäp hoùa Laäp hoùa ñôn xuaát vaø trình kyù ñôn Böôùc 5 Nhaân vieân laäp hoùa Chuyeån giao hoùa ñôn cho ñôn vò coù ñôn yeâu caàu – laäp soå theo doõi giao nhaän hoùa ñôn, kyù nhaän ghi roõ soá lieân Böôùc 6 Nhaân vieân laäp hoùa Nhaäp döõ lieäu xuaát hoùa ñôn – cuoái ñôn thaùng baùo caùo theo chöông trình quaûn lyù hôïp ñoàng. Böôùc 7 Nhaân vieân laäp hoùa Saép xeáp lieân löu hoùa ñôn theo soá ñôn thöù töï ñoùng thaønh cuoán – Ñoùng cuoán phieáu yeâu caàu theo ñôn vò cô sôû
  2. Böôùc 8 Trong quùa trình thöïc hieän thì phaùt sinh caùc tröôøng hôïp sau : • Neáu xuaát hoùa ñôn sai, seõ ñoái Toåtröôûng nghieäp chieáu kieåm tra xaùc ñònh vaø qui vuï thueá traùch nhieäm caù nhaân coù lieân quan. Nhaân vieân laäp hoùa Laäp bieân baûn ñieàu chænh ñôn hoaëc huûy hoùa ñôn, môû soå giao nhaän bieân baûn (kieåm soaùt nhaéc nhôû cô sôû hoaøn taát bieân baûn ñeå löu), cuoái thaùng baùo caùo. Baûo quaûn ,löu giöõ tuyeät ñoái khoâng ñeå xaåy ra maát hoùa ñôn Phoøng taøi vuï seõ thöïc hieän laäp hoùa ñôn sau khi HÑKT (ÑÑH) ñaõ ñöôïc BGÑ kyù duyeät, phaàn thanh lyù hôïp ñoàng seõ ñöôïc kyù sau khi hôïp ñoàng, hoùa ñôn, phieáu thu ñaõ hoaøn taát. B CHÖÙNG TÖØ TRONG T HAN H TOAÙN I / Chöùng töø chi Caên cöù ñeå thanh toaùn nghieäp vuï mua haøng ,dòch vuï ,chi phí phaûi coù baûng baùo giaù hoaëc HÑ KT (ÑÑH) coù buùt pheâ duyeät chaáp thuaän cuûa BGÑ. Neáu nghieäp vuï phaùt sinh khoâng coù buùt pheâ duyeät cuûa BGÑ thì keá toaùn vaø thuû quyõkhoâng thöïc hieän nghieäp vuï chi.  Veà mua haøng hoùa, coâng cuï : - Hoùa ñôn TGGT - Phieáu nhaäp kho - Phieáu ñeà nghò chi coù buùt pheâ cuûa phuï traùch ñôn vò cô sôû vaø cuûa BGÑ - Baûng baùo giaù hoaëc HÑ KT (ÑÑH) coù buùt pheâ duyeät chaáp thuaän cuûa BGÑ.  Veà chi phí: + Coù hoùa ñôn - Hoùa ñôn TGGT - Phieáu ñeà nghò chi coù buùt pheâ cuûa phuï traùch ñôn vò cô sôû vaø cuûa BGÑ - Baûng baùo giaù hoaëc HÑ KT (ÑÑH) coù buùt pheâ duyeät chaáp thuaän cuûa BGÑ. + Khoâng hoùa ñôn
  3. - Giaáy nhaän tieàn ghi ñaày ñuû noäi dung vaø coù duyeät chi cuûa phuï traùch ñôn vò cô sôû hoaëc cuûa BGÑ . - Baûng baùo giaù coù buùt pheâ duyeät chaáp thuaän cuûa BGÑ . Tröôøng hôïp soá tieàn chi lôùn hôn 2.000.000ñ phaûi noäp thueá thu nhaäp khoâng thöôøng xuyeân theo bieåu thueá cuûa phaùp leänh soá 35/2001/PL-UBTVQH10 (maãu ñính keøm ) Tröôøng hôïp ñôn vò cô sôû chuyeån veà kho quyõ Cty chi ,cô sôû laäp baûng keâ (theo maãu 3) vaø caùc chöùng töø qui ñònh treân (hoùa ñôn GTGT baûn sao). Sau khi kieåm tra ñuû keá toaùn chi tieát laäp phieáu chi , thuû quyõ caên cöù phieáu chi chi tieàn coù kieåm tra laïi noäi dung ñuùng theo yeâu caàu II/ Chöùng töø thu Caên cöù vaøo hoùa ñôn GTGT ñaõ xuaát giao haøng . Tröôøng hôïp khaùch haøng kieåm tra vaø loaïi caùc saûn phaåm khoâng ñaït,phaûi laäp bieân baûn ñieàu chænh hoùa ñôn .
Đồng bộ tài khoản