QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Chia sẻ: Lê Văn Thành | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
271
lượt xem
52
download

QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về quy định khiếu nại tố cáo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU NẠI TỐ CÁO

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ISO 9001-2000 QUI ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO Mã tài liệu: HCQT-QĐ004 TP HCM: 01/03/2011
  2. Mã tài liệu: HCQT-QĐ004 QUY ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0 GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO Ngày ban hành: 01/03/2011 Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu Ngày sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Lần sửa Ghi chú Người biên soạn Tổng Giám đốc Soát xét Họ và tên Chữ ký ________________________________________________________________________________________________ Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Đầu Tư Phan Vũ ban hành và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty. Số trang 2 / 9
  3. Mã tài liệu: HCQT-QĐ004 QUY ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0 GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO Ngày ban hành: 01/03/2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHAN VŨ TP HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2011 QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC KHIẾU NẠI TỐ CÁO (Ban hành theo Quyết định số … /QĐ-PV ngày … tháng … năm 2011 của Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu Tư Phan Vũ) I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Xác định cách thức xử lý các khiếu nại của CNV công ty. - II/ PHẠM VI: Áp dụng cho toàn bộ các đơn vị trong công ty. - III/ ĐỊNH NGHĨA: Người khiến nại, tố cáo gọi chung là người khiếu nại - IV/ NỘI DUNG: 1. Thẩm quyền - Đơn vị nào ra quyết định thì đơn vị đó chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của nhân viên đầu tiên. - Trường hợp người có trách nhiệm không giải quyết thì gửi khiếu nại lên cấp tiếp theo. Thẩm quyền giải quyết cấp cao nhất đối với các khối chuyên môn là Giám Đốc của bộ phận đó. - Nếu cấp giám đốc chuyên môn các bộ phận không giải quyết thì gửi phiếu khiếu nại đến phòng HCQT. - Tồng Giám đốc công ty là người có thẩm quyền cuối cùng trong việc giải quyết khiếu nại của công ty. - Đối với trường hợp người tố cáo thì tố cáo thêm 1 bậc so với khiếu nại, cụ thể là lên cấp quản lý gián tiếp, TP. nhân sự, TP. điều hành, Giám đốc, ban kiểm soát… 2. Trình tự giải quyết khiếu nại. a. Viết đơn: - Người muốn khiếu nại phải gửi đơn đề nghị theo mẫu: HCQT-QĐ004-M01 cho cấp có thẩm quyền phê duyệt. b. Nhận đơn. - Người nhận đơn phải xem xét nội dung đơn, nếu không đúng thẩm quyền giải quyết thì giải thích và hướng dẫn cho người khiếu nại biết. ________________________________________________________________________________________________ Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Đầu Tư Phan Vũ ban hành và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty. Số trang 3 / 9
  4. Mã tài liệu: HCQT-QĐ004 QUY ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0 GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO Ngày ban hành: 01/03/2011 - Nếu đúng thẩm quyền thì kiểm tra các loại tài liệu, hồ sơ kèm theo, nếu đúng theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ theo mẫu: HCQT-QĐ004-M02. - Sau khi tiếp người khiếu nại xong, người tiếp nhận phải ghi đầy đủ nội dung vào sổ theo dõi khiếu nại theo mẫu: HCQT-QĐ004-M03. Trả lời thời gian giải quyết c. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung, người nhận đơn phải trả lời thời gian giải quyết cho - người khiếu nại biết Trường hợp bộ phận đó tự giải quyết được thì thời gian trả lời không quá 5 ngày. - Trường hợp bộ phận đó không thể tự giải quyết được thì thời gian trả lời không quá 10 - ngày. Xử lý khiếu nại d. Người có thẩm quyền xử lý khiếu nại phải có trách nhiệm giải quyết theo thời hạn giải - quyết trên đây. - Trong trường hợp cần phải có hội đồng để giải quyết khiếu nại thì phải lập biên bản cuộc họp hội đồng theo mẫu: HCQT-QĐ004-M04. Ra quyết định xử lý e. Việc xử lý khiếu nại có thể thông qua thông tin trực tiếp, thông tin bằng văn bản hoặc ra - quyết định xử lý. - Trường hợp ra quyết định xử lý thì thực hiện theo mẫu: HCQT-QĐ004-M05 Khiếu nại vượt cấp. f. Khi nhận được khiếu nại vượt cấp thì người nhận được khiếu nại phải giải thích cho người - khiếu nại đúng các thủ tục, quy trình trên đây. Nếu sau thời hạn giải quyết mà người có thẩm quyền không giải quyết hoặc người khiếu - nại không đồng ý với cách giải quyết thì có thể khiếu nại lên cấp tiếp theo. V/ Bổ sung, sửa đổi Quy định Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các đơn vị báo cáo, đề xuất về phòng HCQT để tổng hợp trình ban giám đốc xem xét và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ TỔNG GIÀM ĐỐC ________________________________________________________________________________________________ Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Đầu Tư Phan Vũ ban hành và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty. Số trang 4 / 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản