intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Quy hoạch, quản lý nguồn nước( chương 3)

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
118
lượt xem
57
download

Quy hoạch, quản lý nguồn nước( chương 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích kinh tế dự án nhằm mục đích tránh được sự đầu tư không hiệu quả và lãng phí vào các dự án xây dựng. Đây là điều đặc biệt quan trọng trong những trường hợp mà tiền vốn để tài trợ cho dự án mới đang bí thiếu hoặc phải vay vốn nước ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy hoạch, quản lý nguồn nước( chương 3)

 1. &K‡†QJ 3KƒQ W·FK NLQK W¯ &K‡†QJ SKƒQ W·FK NLQK W¯ WURQJ TX\ KR“FK SK’W WUL­Q QJX¿Q Q‡ÇF 1KL–P Y± Y~ Q§L GXQJ SKxQ WœFK NLQK W• WURQJ SKW WUL“Q QJX£Q Q|«F 3K‚Q W¶FK NLQK W® GÒ ‘Q QK”P PÍF ‡¶FK WU‘QK ‡†ÇF VÒ ‡ X W† NK„QJ KL¯X TX YŽ OàQJ SK¶ YŽR F‘F GÒ ‘Q ‡†ÇF [‚\ GÒQJ €‚\ OŽ ‡L«X ‡ŸF EL¯W TXDQ WU½QJ WURQJ QKÐQJ WU†ÃQJ KÇS PŽ WL«Q YÁQ ‡¬ WŽL WUÇ FKR GÒ ‘Q F… EQ PÆL ‡DQJ E· WKL®X KRŸF SKL YD\ YÁQ FÊD Q†ÆF QJRŽL 3K‚Q W¶FK NLQK W® OŽ PÂW WURQJ QKÐQJ FK± WLƒX TXDQ WU½QJ WURQJ TX‘ WU°QK O¤S YŽ TX\®W ‡·QK WKÒF WKL GÒ ‘Q 3K‚Q W¶FK NLQK W® WURQJ TX\ KR’FK QJX¾Q Q†ÆF ‡à ‡†ÇF ‡« F¤S ‡®Q WURQJ QKL«X WŽL OL¯X Y« TX\ KR’FK QJX¾Q Q†ÆF %LVZDV $. -HOODOL 0 DQG 6WRXW *( HGV
 2. 
 3. :DWHU IRU 6XVWDLQDEOH 'HYHORSPHQW LQ WKH 7:HQW\ ILVW &HQWXU\R[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV ,6%1  
 4. *RRGPDQ$6 3ULQFLSOHV RI :DWHU 5HVRXUFHV 3ODQLQJ 3UHQWLVH+DOO ,QF ,6%1   1KL¯P YÍ FÊD SK‚Q W¶FK NLQK W® OŽ ‡‘QK JL‘ KL¯X TX FÊD YL¯F VÏ GÍQJ NKDL WK‘F QJX¾Q Q†ÆF YŽ KL¯X TX FÊD YL¯F ‡ X W† SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF 7UƒQ F… VÄ ‡¼ F¼ TX\®W V‘FK KÇS OÖ FKR FKL®Q O†ÇF SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF 1ÂL GXQJ F… EQ FÊD SK‚Q W¶FK NLQK W® WURQJ SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF EDR J¾P 3K‚Q W¶FK [‘F ‡·QK JL‘ WU· FÊD Q†ÆF ‡ÁL YÆL F‘F QJŽQK VÏ GÍQJ W¿QJ KÇS QJX¾Q Q†ÆF 3K‚Q W¶FK FKL SK¶ YŽ OÇL ¶FK ‡ÁL YÆL F‘F TX\ KR’FK SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF €‘QK JL‘ KL¯X TX NLQK W® FÊD F‘F GÒ ‘Q ‡ X W† SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF +’FK WR‘Q NLQK W® WURQJ TX‘ WU°QK TXQ OÖ NKDL WK‘F W¿QJ KÇS QJX¾Q Q†ÆF WUƒQ F… VÄ ‡·QK JL‘ Q†ÆF PÂW F‘FK KÇS OÖ +R’FK ‡·QK F‘F FK¶QK V‘FK NLQK W® WURQJ TXQ OÖ QJX¾Q Q†ÆF 0§W V¦ NKL QL–P F{ EQ .K’L QL°P Y¬ SKƒQ W·FK WL FK·QK Y SKƒQ W·FK NLQK W¯ D 3KƒQ W·FK WL FK·QK 6Ò SK‚Q W¶FK KL¯X TX ‡ X W† FÊD GÒ ‘Q WKHR TXDQ ‡L¬P WŽL FK¶QK J½L OŽ SK‚Q W¶FK Y« PŸW WŽL FK¶QK 6Ò SK‚Q W¶FK Y« PŸW WŽL FK¶QK V¨ [HP [©W ‡‘QK JL‘ FKL SK¶ YŽ OÇL ¶FK PŽ PÂW ‡…Q Y· KRŸF PÂW QJ†ÃL QK¤Q ‡†ÇF YŽ WKDQK WR‘Q WURQJ TXDQ K¯ WK· WU†ÃQJ
 5. 4X\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF 3K‚Q W¶FK WŽL FK¶QK ‡…Q JLQ FK± OŽ VÒ SK‚Q W¶FK OÇL ¶FK JLÐD QJ†ÃL ‡ X W† YŽ QJ†ÃL VÏ GÍQJ WURQJ PÁL TXDQ K¯ Y« PŸW WŽL FK¶QK 1J†ÃL ‡ X W† F¼ WK¬ OŽ PÂW F„QJ W\ KRŸF FK¶QK SKÊ
 6. V¨ FK± TXDQ W‚P ‡®Q OÇL ¶FK PDQJ O’L FKR K½ NKL ‡ X W† YŽR GÒ ‘Q DL OŽ QJ†ÃL WU WL«Q FKR K½ YŽ OÇL ¶FK K½ WKX ‡†ÇF OŽ EDR QKLƒX 9¶ GÍ PÂW F„QJ W\ KRŸF QKŽ Q†ÆF
 7. ‡ X W† [‚\ GÒQJ PÂW QKŽ P‘\ WKXÔ ‡L¯Q 1KŽ ‡ X W† F Q SKL ‡‘QK JL‘ ‡†ÇF OÇL ¶FK PŽ K½ QK¤Q ‡†ÇF NKL ‡ X W† YŽR GÒ ‘Q /ÇL ¶FK PDQJ O’L FKR QKŽ ‡ X W† OŽ VÁ WL«Q WKX ‡†ÇF WÎ E‘Q ‡L¯Q WURQJ WKÃL JLDQ NKDL WK‘F F„QJ WU°QK VDX NKL ‡à WUÎ ‡L F‘F NKRQ FKL SK¶ [‚\ GÒQJ F„QJ WU°QK TXQ OÖ WKX® Q†ÆF F‘F O’L WKX® NK‘F ‡«Q EÈ
 8. 1KŽ ‡ X W† F Q SK‚Q W¶FK OŽP U» KDL NK¶D F’QK VDX /ÇL ¶FK PDQJ O’L FKR F„QJ W\ YŽ NK QQJ WKX K¾L YÁQ NKL ‡ X W† YŽR GÒ ‘Q QŽ\ .K QQJ FKL WU YÁQ YD\ Q®X F„QJ W\ SKL YD\ YÁQ WKHR K’Q ‡·QK FÊD QJ‚Q KŽQJ KRŸF YD\ YÁQ Q†ÆF QJRŽL YÆL PÑF OàL VX£W ‡à £Q ‡·QK WU†ÆF 7K„QJ TXD SK‚Q W¶FK WŽL FK¶QK Q®X VÒ ‡ X W† PDQJ O’L OÇL ¶FK NK„QJ OÆQ KRŸF QKŽ ‡ X W† NK„QJ F¼ NK QQJ FKL WU YÁQ YD\ WKHR K’Q ‡·QK WK° GÒ ‘Q F¼ WK¬ NK„QJ ‡†ÇF ‡ X W† [‚\ GÒQJ E 3KƒQ W·FK NLQK W¯ 6Ò SK‚Q W¶FK KL¯X TX ‡ X W† FÊD GÒ ‘Q WKHR TXDQ ‡L¬P NLQK W® J½L OŽ SK‚Q W¶FK Y« PŸW NLQK W® 3K‚Q W¶FK Y« PŸW NLQK W® V¨ [HP [©W PÂW GÒ ‘Q TX\ KR’FK Ä PÂW J¼F ‡Â UÂQJ OÆQ K…Q 1¼ JLÌS †ÆF ‡R‘Q QKÐQJ OÇL ¶FK YŽ FKL SK¶ ‡ÁL YÆL WRŽQ E Q«Q NLQK W® TXÁF G‚Q &ËQJ O£\ Y¶ GÍ PÂW F„QJ W\ KRŸF QKŽ Q†ÆF
 9. ‡ X W† [‚\ GÒQJ PÂW QKŽ P‘\ WKÊ\ ‡L¯Q 7KHR TXDQ ‡L¬P NLQK W® 1KŽ Q†ÆF F Q SKL ‡‘QK JL‘ ‡†ÇF OÇL ¶FK PDQJ O’L FKR Q«Q NLQK W® TXÁF G‚Q NKL ‡ X W† YŽR GÒ ‘Q /ÇL ¶FK PDQJ O’L NK„QJ SKL FK± OŽ WL«Q WKX ‡†ÇF WÎ E‘Q ‡L¯Q PŽ F¸Q EDR J¾P F‘F OÇL ¶FK NLQK W® NK‘F W’R ‡L«X NL¯Q SK‘W WUL¬Q F‘F OµQK YÒF NLQK W® NK‘F W’R F„QJ YL¯F OŽP YY 1K† Y¤\ OÇL ¶FK NLQK W® PDQJ O’L ‡†ÇF [HP [©W WURQJ VÒ SK‘W WUL¬Q FKXQJ FÊD Q«Q NLQK W® TXÁF G‚Q 1KŽ ‡ X W† FK± ‡†ÇF K†ÄQJ OÇL ¶FK GR E‘Q ‡L¯Q PŽ F¼ OÇL ¶FK QŽ\ F¼ WK¬ OŽ NK„QJ OÆQ QK†QJ OÇL ¶FK PDQJ O’L FKR Q«Q NLQK W® TXÁF G‚Q F¼ WK¬ OŽ U£W OÆQ €¬ [HP [©W W¶QK NK WKL FÊD PÂW GÒ ‘Q QJRŽL SK‚Q W¶FK Y« PŸW NÕ WKX¤W F Q WK„QJ TXD SK‚Q W¶FK WŽL FK¶QK SK‚Q W¶FK NLQK W® ‡¬ TX\®W ‡·QK [HP GÒ ‘Q F¼ F Q ‡†ÇF ‡ X W† KD\ NK„QJ 7£W QKLƒQ NKL SK‚Q W¶FK GÒ ‘Q F Q [HP [©W QK K†ÄQJ FÊD Q¼ ‡®Q F‘F Y£Q ‡« [à KÂL P„L WU†ÃQJ FK¶QK WU· TX‚Q VÒ YY
 10. &K‡†QJ 3KƒQ W·FK NLQK W¯  .K’L QL°P Y¬ FKL SK· Y OÈL ·FK D 7KHR TXDQ ˆL­P WL FK·QK 7KHR TXDQ ‡L¬P WŽL FK¶QK E£W FÑ QKÐQJ J° OŽP JLP OÇL QKX¤Q U¸QJ FÊD PÂW F„QJ W\ KRŸF PÂW F‘ QK‚Q QŽR ‡¼ ‡†ÇF J½L OŽ FKL SK¶ QKÐQJ J° OŽP WQJ WKX QK¤S U¸QJ FÊD F„QJ W\ KRŸF PÂW F‘ QK‚Q J½L OŽ OÇL ¶FK E 7KHR TXDQ ˆL­P NLQK W¯ 7KHR TXDQ ‡L¬P NLQK W® E£W FÑ QKÐQJ J° OŽP JLP WKX QK¤S TXÁF G‚Q J½L OŽ FKL SK¶ QKÐQJ J° OŽP WQJ WKX QK¤S Q«Q NLQK W® TXÁF G‚Q J½L OŽ OÇL ¶FK &K•QJ K’Q YL¯F VÏ GÍQJ [L PQJ ‡†ÇF VÏ GÍQJ FKR YL¯F O‘W NƒQK G¢Q Q†ÆF FÊD F„QJ WU°QK WKXÔ OÇL OŽ JLP NK QQJ VQ [X£W FÊD QKÐQJ OµQK YÒF G·FK YÍ NK‘F FXÁL FÈQJ OŽP JLP WKX QK¤S TXÁF G‚Q %ÄL Y¤\ YL¯F VÏ GÍQJ [L PQJ WURQJ GÒ ‘Q WUƒQ OŽ FKL SK¶ ‡ÁL YÆL Q«Q NLQK W® TXÁF G‚Q 1K†QJ YL¯F VÏ GÍQJ [L PQJ FKR YL¯F O‘W NƒQK FËQJ OŽP WQJ VQ [X£W OÌD J’R G¢Q WÆL N®W TX OŽP WQJ NKÁL O†ÇQJ KŽQJ KR‘ YŽ G·FK YÍ [à KÂL WKX QK¤S NLQK W® TXÁF G‚Q WQJ OƒQ 9¤\ YL¯F VÏ GÍQJ [L PQJ ‡¬ O‘W NƒQK V¨ PDQJ O’L OÇL ¶FK 1KL¯P YÍ FÊD YL¯F SK‚Q W¶FK NLQK W® OŽ SKL ‡‘QK JL‘ ‡†ÇF [HP OL¯X QKÐQJ OÇL ¶FK FÊD GÒ ‘Q F¼ OÆQ K…Q FKL SK¶ Eº UD KD\ NK„QJ F 9· GÎ *L VÏ F¼ GÒ ‘Q [‚\ GÒQJ PÂW K¾ FKÑD F£S Q†ÆF W†ÆL FKR Q„QJ QJKL¯S 7KHR TXDQ ‡L¬P WŽL FK¶QK F‘F FKL SK¶ EDR J¾P x 9ÁQ ‡ X W† [‚\ GÒQJ F„QJ WU°QK x &‘F FKL SK¶ Y¤Q KŽQK VÏD FKÐD x 7L«Q JLL SK¼QJ PŸW E”QJ YŽ ‡«Q EÈ x &‘F OR’L WKX® /ÇL ¶FK PDQJ O’L OŽ WL«Q WKX ‡†ÇF WÎ YL¯F E‘Q Q†ÆF WL«Q WKX ‡†ÇF WÎ YL¯F NKDL WK‘F GX O·FK QX„L WU¾QJ WKÊ\ VQ W’L O¸QJ K¾ 7KHR TXDQ ‡L¬P NLQK W® F‘F FKL SK¶ F¼ WK¬ EDR J¾P x 9ÁQ ‡ X W† [‚\ GÒQJ F„QJ WU°QK x &‘F FKL SK¶ Y¤Q KŽQK VÏD FKÐD x 7L«Q JLL SK¼QJ PŸW E”QJ YŽ ‡«Q EÈ x 7KL¯W K’L NLQK W® GR P£W NK QQJ VQ [X£W Ä SK Q GL¯Q W¶FK ‡£W GŽQK FKR OŽP F„QJ WU°QK YŽ SK Q GL¯Q W¶FK GŽQK FKR JLL SK¼QJ PŸW E”QJ /ÇL ¶FK PDQJ O’L EDR J¾P
 11. 4X\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF x 6Q O†ÇQJ OÌD J’R WQJ OƒQ GR F¼ F„QJ WU°QK F£S Q†ÆF W†ÆL YŽ OŽP WQJ WKX QK¤S TXÁF G‚Q x /ŽP WQJ WKX QK¤S TXÁF G‚Q WÎ YL¯F [X£W NK¡X OÌD J’R x /ÇL ¶FK WÎ NKDL WK‘F O¸QJ K¾ GR QX„L WU¾QJ WKXÔ VQ YŽ GX O·FK x /ŽP WQJ VQ SK¡P FKR [à KÂL GR VÒ WKD\ ‡¿L W¤S TX‘Q FDQK W‘F YŽ WKD\ ‡¿L QJŽQK QJK« VQ [X£W FÊD NKX YÒF GL G‚Q x /ÇL ¶FK PDQJ O’L GR JLP VÑF ODR ‡ÂQJ FKR QJ†ÃL WU¾QJ OÌD Ä YÈQJ ‡†ÇF F£S Q†ÆF 1J†ÃL Q„QJ G‚Q V¨ F¼ F… KÂL OŽP QKÐQJ QJK« SKÍ NK‘F OŽP WQJ VQ SK¡P [à KÂL x /ŽP WQJ VÑF VQ [X£W FÊD F‘F OµQK YÒF F¼ OLƒQ TXDQ VQ [X£W [L PQJ V—W WK©S F„QJ QJKL¯S FK® EL®Q x 1JRŽL UD F¸Q F¼ QKÐQJ OÇL ¶FK NK„QJ W¶QK ‡†ÇF E”QJ WL«Q €¼ OŽ F‘F Y£Q ‡« Y« FL WKL¯Q ‡L«X NL¯Q P„L WU†ÃQJ OÇL ¶FK [à KÂL NK‘F PDQJ O’L 1¼L FKXQJ YL¯F SK‚Q W¶FK FKL SK¶ YŽ OÇL ¶FK WKHR TXDQ ‡L¬P NLQK W® OŽ U£W SKÑF W’S YŽ NK¼ NKQ K…Q QKL«X VR YÆL YL¯F SK‚Q W¶FK WŽL FK¶QK *L’ WU¸ Y JL’ F *L‘ WU· FÊD PÂW O†ÇQJ KŽQJ KR‘ QŽR ‡¼ FK¶QK OŽ O†ÇQJ VQ SK¡P WQJ WKƒP NKL VÏ GÍQJ O†ÇQJ KŽQJ KR‘ ‡¼ 9¶ GÍ JL‘ WU· FÊD PÂW EDR SK‚Q E¼Q FK¶QK OŽ O†ÇQJ WK¼F J’R WQJ WKƒP VDX NKL VÏ GÍQJ WKƒP PÂW EDR SK‚Q E¼Q *L‘ WU· W¶QK E”QJ WL«Q FÊD PÂW EDR SK‚Q E¼Q FK¶QK OŽ VÁ WL«Q WKX ‡†ÇF WÎ O†ÇQJ WK¼F J’R WQJ WKƒP NKL E‘Q FKÌQJ YÆL PÂW JL‘ QŽR ‡¼ 1®X JL‘ FÊD EDR SK‚Q E¼Q E‘Q FDR K…Q JL‘ WU· FÊD Q¼ WK° V¨ F¼ ¶W QJ†ÃL VÏ GÍQJ OR’L SK‚Q E¼Q ‡¼ 1®X JL‘ FÊD EDR SK‚Q E¼Q WK£S K…Q JL‘ WU· FÊD Q¼ V¨ F¼ QKL«X QJ†ÃL PXD K…Q 7URQJ TX‘ WU°QK VQ [X£W Q®X YÁQ ‡ X W† VQ [X£W PÂW EDR SK‚Q E¼Q FDR K…Q JL‘ WU· FÊD Q¼ WK° YL¯F ‡ X W† VQ [X£W OR’L SK‚Q E¼Q ‡¼ V¨ NK„QJ F¼ OÇL 0ÂW F‘FK W†…QJ WÒ Q®X YÁQ ‡ X W† FKR PÂW GÒ ‘Q WKXÔ OÇL FDR K…Q JL‘ WU· FÊD Q¼ OŽ VÒ WQJ WKƒP FÊD VQ SK¡P [à KÂL NKL F¼ GÒ ‘Q ‡¼
 12. WK° YL¯F ‡ X W† V¨ NK„QJ F¼ OÇL Y« PŸW NLQK W® 9£Q ‡« F Q TXDQ W‚P OŽ YL¯F ‡·QK JL‘ FKR VQ SK¡P W’R UD FÊD PÂW GÒ ‘Q QK† WK® QŽR &K•QJ K’Q ‡ÁL YÆL GÒ ‘Q WKXÔ OÇL F Q WKL®W SKL ‡·QK ‡†ÇF JL‘ Q†ÆF VDX NKL GÒ ‘Q KRŽQ WKŽQK 1®X JL‘ Q†ÆF TX‘ FDR YŽ OÆQ K…Q JL‘ WU· FÊD Q¼ WK° QJ†ÃL Q„QJ G‚Q V¨ NK„QJ VÏ GÍQJ Q†ÆF WÎ GÒ ‘Q 1J†ÇF O’L Q®X JL‘ Q†ÆF WK£S V¨ F¼ QKL«X QJ†ÃL VÏ GÍQJ Q†ÆF QK†QJ F¼ WK¬ YL¯F ‡ X W† V¨ E· OÀ GR VX£W ‡ X W† FDR %ÄL Y¤\ YL¯F ‡·QK JL‘ Q†ÆF WKHR TXDQ ‡L¬P NLQK W® OŽ PÂW Y£Q ‡« SKÑF W’S YŽ SKL ‡†ÇF [HP [©W WÎ F‘F NK¶D F’QK FÊD QJ†ÃL ‡ X W† YŽR GÒ ‘Q WKXÔ OÇL FÊD QJ†ÃL Q„QJ G‚Q
 13. &K‡†QJ 3KƒQ W·FK NLQK W¯  FÊD FKL®Q O†ÇF SK‘W WUL¬Q NLQK W® FÊD QKŽ Q†ÆF 0ÂW JL‘ Q†ÆF ‡†ÇF J½L OŽ WÁL †X Q®X Q¼ OŽP WQJ WKX QK¤S TXÁF G‚Q QK†QJ F¼ WK¬ O’L NK„QJ OàL ‡ÁL YÆL QJ†ÃL ‡ X W† YŽR GÒ ‘Q WKÊ\ OÇL .KL ‡¼ QKŽ Q†ÆF V¨ F¼ EL¯Q SK‘S WUÇ JL‘ FKR QJ†ÃL Q„QJ G‚Q KRŸF EÈ OÀ FKR QJ†ÃL ‡ X W† YŽR GÒ ‘Q 7URQJ SK‚Q W¶FK NLQK W® GÒ ‘Q WK†ÃQJ VÏ GÍQJ KDL OR’L JL‘ *L‘ WK· WU†ÃQJ YŽ JL‘ NLQK W® *L‘ WK· WU†ÃQJ OŽ PÂW VÒ †ÆF W¶QK W†…QJ ‡ÁL WXÓ WKXÂF YŽR TX\ OX¤W JL‘ F FÊD WK· WU†ÃQJ €ÁL YÆL PÂW OR’L KŽQJ KR‘ QŽR ‡¼ Q®X F¼ QKL«X QJ†ÃL V–Q VŽQJ PXD WK° F¼ WK¬ F¼ JL‘ FDR QJ†ÇF O’L V¨ F¼ JL‘ WK£S 6Ò SK‚Q W¶FK Y« PŸW WŽL FK¶QK WK†ÃQJ VÏ GÍQJ JL‘ WK· WU†ÃQJ 6Ò SK‚Q W¶FK Y« PŸW NLQK W® WK†ÃQJ SKL VÏ GÍQJ JL‘ NLQK W® ‡†ÇF FK½Q VDR FKR F¼ OÇL FKR VÒ SK‘W WUL¬Q FKXQJ FÊD Q«Q NLQK W® YŽ PDQJ O’L QKÐQJ OÇL ¶FK Y« PŸW [à KÂL YŽ P„L WU†ÃQJ *L’ WU¸ WKÄL JLDQ FËD ˆ¿QJ WL¬Q 1®X FKÌQJ WD FKR PÂW QJ†ÃL NK‘F YD\ WL«Q VÏ GÍQJ FKÌQJ WD F¼ TX\«Q K\ Y½QJ V¨ QK¤Q ‡†ÇF NKRQ WL«Q OàL WURQJ W†…QJ ODL /Ö GR OŽ Q®X PÂW QJ†ÃL QŽR FKR QJ†ÃL NK‘F YD\ WL«Q WK° QJ†ÃL ‡¼ ‡à Eº TXD F… KÂL VÏ GÍQJ NKRQ WL«Q ‡¼ YŽR PÍF ‡¶FK ULƒQJ FÊD P°QK %ÄL Y¤\ QJ†ÃL FKR YD\ WL«Q F¼ TX\«Q ‡†ÇF QK¤Q E¾L WK†ÃQJ FKR VÒ K\ VLQK ‡¼ €¼ FK¶QK OŽ WL«Q OàL .KRQ WL«Q O’L ‡¼ SKL ‡†ÇF WU FKR GÈ Q«Q NLQK W® F¼ FK·X O’P SK‘W KD\ NK„QJ 1®X F¼ O’P SK‘W WK° OàL VX£W V¨ ‡†ÇF W¶QK WKƒP VDR FKR QJ†ÃL FKR YD\ VDX NKL QK¤Q O’L VÁ WL«Q FÊD P°QK Y¢Q SKL F¼ VÑF PXD E”QJ YÆL VÑF PXD W’L WKÃL ‡L¬P FKR YD\ 7’L WKÃL ‡L¬P FXÁL QP Q®X FKÌQJ WD FKR PÂW QJ†ÃL QŽR ‡¼ YD\ PÂW VÁ WL«Q ‡¾QJ YÆL OàL VX£W QP WK° VDX QP YŽR FXÁL QP 
 14. QJ†ÃL YD\ SKL WU FKR FKÌQJ WD PÂW NKRQ WL«Q OŽ ‡¾QJ 6Á WL«Q SKL WU VDX QP ‡†ÇF W¶QK WKHR SK©S W¶QK O’L OXÕ WL®Q J½L OŽ SK©S W¶QK ‡D KÇS [HP EQJ 
 15. *½L OàL VX£W OŽ U WURQJ Y¶ GÍ QŽ\ U 
 16. 6 OŽ VÁ WL«Q EDQ ‡ X VÁ WL«Q G† QÇ Ä FXÁL PÀL QP V¨ OŽ &XÁL QP WKÑ QK£W 6 6 U
 17. &XÁL QP WKÑ KDL 6 6 U
 18. U
 19. 6 U

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản