Quy luong san pham - bai giang

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
89
lượt xem
16
download

Quy luong san pham - bai giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quy luong san pham - bai giang', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy luong san pham - bai giang

  1. QUYÕ LÖÔNG SAÛN PHAÅM TRÖÏC TIEÁP 1. Caùch tính cuõ: Quyõ löông saûn phaåm do Coâng ty traû, sau ñoù seõ ñöôïc phaân chia döïa treân thôøi gian laøm vieäc ñeå taùch quyõ löông chính, taêng ca, chuû nhaät vaø cuoái cuøng phaân phoái cho coâng nhaân. 2. Caùch tính môùi: • Quyõ löông saûn phaåm cuûa boä phaän caét, may, hoaøn thaønh baèng ñôn giaù nhaân vôùi saûn phaåm ñaït chaát löôïng. • Tröôøng hôïp taêng ca thì quyõ löông taêng ca baèng toång thu nhaäp töø saûn phaåm chia cho toång ngaøy laøm vieäc (ngaøy bình thöôøng + ngaøy taêng ca + ngaøy chuû nhaät cuûa chuyeàn, khoâng nhaân heä soá) * 1.5 • Tröôøng hôïp laøm chuû nhaät thì quyõ löông chuû nhaät baèng toång thu nhaäp töø saûn phaåm chia cho toång ngaøy laøm vieäc (ngaøy bình thöôøng + ngaøy taêng ca + ngaøy chuû nhaät cuûa chuyeàn khoâng nhaân heä soá) * 2.0. 3. Öu, nhöôïc ñieåm: • Caùch tính môùi ñaõ ñaûm baûo vieäc tính löông taêng ca cho coâng nhaân. • Tuy nhieân neáu theo caùch tính naøy coâng ty seõ khoâng kieåm soaùt toát ñöôïc quyõ löông vaø thôøi gian laøm theâm. Vì quyõ löông phuï thuoäc raát nhieàu vaøo thôøi gian taêng ca, laøm chuû nhaät. (xem theâm phaàn baûng heä soá k trong caùc tröôøng hôïp taêng ca). • Duø coâng ty aùp duïng theo phöông thöùc ñôn giaù trung bình moät ngaøy hay theo phaân chi saûn phaåm trong vaø ngoaøi giôø thì ñieàu quan troïng nhaát laø phaûi coù nhöõng bieän phaùp kieåm soaùt vaø giôø laøm vieäc vaø naêng xuaát. Quy luong san pham - bai giang - Page 1 of 2 - 15/10/09 - 9:23 AM
  2. Quy luong san pham - bai giang - Page 2 of 2 - 15/10/09 - 9:23 AM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản