Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy tắc xuất xứ hàng hóa của khu vực thương mại tự do ASEAN

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

139
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, do nhiều sản phẩm hàng hóa được sản xuất theo các công đoạn khác nhau, mỗi công đoạn được thực hiện ở mỗi quốc gia khác nhau, mỗi công đoạn được thực hiện ở mỗi quốc gia khác nhau nhằm tận dụng các lợi thế liên quan của quốc gia đó (như nhân công nguyên vật liệu, công nghệ...). Bài viết nêu lên những vấn đề: Hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ, hàng hóa có xuất xứ không thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy tắc xuất xứ hàng hóa của khu vực thương mại tự do ASEAN

NGHIEN CLfU-TRAO DOI<br /> <br /> <br /> QUY TAC )(UAT ](il HANG HOA (^A KHU VyC THUONG MAI n/DO ASEAN<br /> ThS. LE MINH TIMN *<br /> <br /> <br /> D udi gdc do khoa hgc luat thuang mai<br /> qudc te, quy tdc xuit xft hdng hod<br /> (Rules of Origin - RO) dugc hieu Id tap hgp<br /> phap luat ve nhan vd ghi nhan hdng hod;<br /> - De phuc vu cdc boat ddng mua sim cua<br /> chinh phu theo quy dinh cua phap ludt qudc<br /> cac quy dinh phdp luat vd quyet dinh hdnh gia dd vd phdp luat qudc te.<br /> chinh de xdc dinh qudc gia dugc coi Id da Khu vuc thuong mai tu do ASEAN<br /> san xuit ra hdng hod (nude xuat xft cua hdng (ASEAN Free Trade Area AFTA) bit dau<br /> hod). Hien nay, do nhieu san pham hdng boa dugc hinh thanh tft ndm 1993 vdi muc tieu<br /> dugc sdn xuit theo cdc cdng doan khdc nhau, tu do hod vd thuan Igi hod thuang mai hdng<br /> moi cdng doan dugc thue hien d mdi qudc hod ngi khdi thdng qua viec dd bd cdc rao<br /> gia khac nhau nhdm tan dung cdc Igi the lien can thud quan vd phi thue quan ddi vdi<br /> quan cua qudc gia dd (nhu nhdn cdng, nguyen thuong mai hdng boa ngi khdi vd xay dung,<br /> vat lieu, cdng nghe...) nen trong nhidu trudng tridn khai cdc boat ddng, chuong trinh thuan<br /> hgp, cac qudc gia va cdc khu v\tc nhap khau Igi hod thuong mai hang hod trong khu vuc.<br /> cin xdc dinh dugc xuat xft chinh thftc cua Cdng cu phap H chinh de xay dung vd thue<br /> loai hdng hod nhap khiu nay. Tren thue td, hien AFTA Id Hiep dinh vd chuong trinh uu<br /> phap luat cua cdc qudc gia vd cdc lien ket dai thud quan cd hieu luc chung cho AFTA<br /> kinh td qudc td hien nay ddu cd cdc quy dinh (CEPT) ki ngay 28 thdng 1 ndm 1992. Ngi<br /> ve quy tdc xuit xft hdng hod dp dimg cho dung chinh cua CEPT Id dua ra chuang trinh<br /> hang hod nhap khdu nhdm cdc muc dich: cit gidm thud quan chung xudng mftc 0%<br /> - Xac dinh hdng hod nhap khau thudc dien 5% vd loai bd cdc rdo cdn phi thue quan ddi<br /> dugc hudng uu ddi thuong mai (nhu uu dai vdi thuong mai hdng hod ndi khdi. Chuong<br /> thue quan, cdc bi?n phdp phi thue quan...); trinh ndy dugc thue hien trong thdi ban 10<br /> - De thue thi cac bien phdp bode cdng cu ndm, kd tft ngdy 1/1/1993 ddn 1/1/2003.<br /> thuang mai, nhu thue chdng bdn phd gid, Vdi muc tieu xdy dung "mdt thj trudng<br /> thud ddi khdng, bien phdp tu ve... (ddi vdi don nhit va co sd sdn xuit chung" ciia Cdng<br /> hang hod cd xuit xft tft mdt sd nude nhit ddng kinh td ASEAN (AEC) tren co sd sir tu<br /> djnh la ddi tugng cua cdc bien phdp vd cdng do luan chuydn cua 5 ydu td co bdn cua san<br /> cy thuang mai nay); xuit: hdng hod, djch vy, vdn, ddu tu vd lao<br /> Dd phuc vy cdng tdc thdng ke thuong ddng vdo ndm 2015, ngdy 26/2/2009 cdc<br /> mai (nhu xdc dinh lugng nhap khau va tri gia<br /> nhap khiu tft timg ngudn khdc nhau); ' Gidng vien Khoa phdp luat quoc tf<br /> De phuc vy vi?c thue thi cdc quy dinh Trudng Dai hgc Ludt Hd NOi<br /> <br /> <br /> TAP CHi LUAT HOC S(5 9/2011 65<br /> NGHIEN CLTU - TRAO DOI<br /> <br /> qudc gia ASEAN da ki Hiep dinh thuang bd va hdng hod cd xuit xft khdng thuin tuy<br /> mai hang hod ASEAN (ATIGA ASEAN hodc khdng dugc sdn xuat toan bd.<br /> Trade in Goods Agreement) tai Cha-am, Thai 1. Hang hoa co xuat xir thuan tuy hoac<br /> Lan. Hiep dinh ndy dugc xay dung tren co dvgrc san xuat toan bg<br /> sd ke thfta vd hgp nhat cac quy dinh cua cdc Loai hdng hod nay dugc xdc dinh cd xuat<br /> vdn ban phap li trudc do ve AFTA (tinh den xft ASEAN theo tieu chi "toan bd" (hay tieu<br /> trudc khi ki ATIGA, ASEAN dd cd tdng chi "hodn toan"). Tieu chi "toan bd" trong<br /> cgng 15 vdn bdn phdp li quy dinh ve AFTA, quy tdc xuat xft ciia cac qudc gia vd cac lien<br /> trong do bao gdm cd Hiep dinh C E P T / A F T A / ' ^ ket kinh te qudc te, thdng thudng deu dugc<br /> ddng thdi bd sung cdc ndi dung mdi nhdm dieu xac dinh d "mftc do tuyet ddi". Tftc Id hdng<br /> chinh todn dien vd nang cap tit cd cdc ITnh vuc hod phdi hodn toan dugc sinh trudng va thu<br /> hgp tdc ve thuang mai hdng hod trong ASEAN hoach d nude xuat xft hoac dugc gia cdng<br /> cho phu hgp vdi yeu cau xdy dung Cdng ddng hodn todn bdng cdc nguyen lieu cua nude<br /> kinh td ASEAN. xuat xft. Mdt thanh phan nhd nhat ciia<br /> Tuong tu nhu cac khu vuc thuong mai tu nguyen lieu hoac bd phan, phu tiing khdng<br /> do FTAs khdc tren the gidi, dk xdc dinh hdng cd xuat xu cua nude xuat khau se lam cho<br /> sdn pham hodn thdnh lien quan mat di tinh<br /> hod dugc hudng uu dai thuong mai trong<br /> chat "xuat xft toan bd".<br /> AFTA^^^ ddng thdi nhdm trdnh hien tugng<br /> Hdng hod cd xuat xft thuan tuy hoac<br /> "chech hudng thuang mai - trade deflection"^^^<br /> dugc sdn xuat todn bd theo quy dinh cua<br /> quy tdc xuit xu hang hod dugc xay dvmg<br /> ASEAN cd the phan thdnh cdc nhdm sau:<br /> thdnh mdt trong cdc che dinh phdp li chinh<br /> Nhdm 1: Nhdm hdng hoa la ddng thue<br /> cua AFTA. Hiep dinh thuang mai hang hod<br /> vat sinh trudng vd dugc thu hoach d qudc<br /> ASEAN ndm 2009 da ddnh rieng Chuong 3<br /> gia thdnh vien:<br /> bao gdm cac dieu tft 25 den 39 dd quy dinh vd Thue vat vd cac sdn phim tft thue v^t<br /> quy tdc xuat xft. Cdc qudc gia thanh vien cd dugc trdng va thu hoach d qudc gia thanh<br /> the dp dyng true tiep hodc ban hdnh, sfta ddi, vien xuat khau;<br /> bd sung cdc vdn bdn phdp luat qudc gia dd Ddng vat sinh trudng va dugc nudi<br /> thue hien cdc quy dinh ve quy tdc xuat xft cua dudng tai qudc gia thdnh vien xuat khiu;<br /> ATIGA. Theo dd, d Viet Nam Bd cdng thuang Hang hod thu dugc tu sdn bdn, bay, cau,<br /> da ban hanh Thdng tu sd 2I/2010/TT-BCT danh bit... t?ii qudc gia thdnh vien xuat khiu.<br /> ngay 17/05/2010 ve viec thirc hi?n Quy tdc Nhdm 2: Nhdm cac hang hod phi sinh<br /> xuat xft trong Hiep dinh thuang mai hang vat dugc khai thdc d qudc gia thdnh vien:<br /> hod ASEAN. Khodng san vd cac sdn phim ty nhien khdc;<br /> Theo Quy tdc xuit xft cua Khu vuc Phd thai, phd lieu cd ngudn gdc tft qua<br /> thuong mai tu do ASEAN, hang hod cd xuit trinh san xuit cua qudc gia dd;<br /> xft ASEAN bao gdm hai loai: hang hod cd Phd phim thu nhdt dugc tai qudc gia<br /> xuat xft thuan tuy hodc dugc san xuit todn thdnh vien dugc dimg lam nguyen lieu thd.<br /> <br /> 66 TAP CHl L U A T HOC S 6 9/2011<br /> NGHIEN CLTU - TRAO DOI<br /> <br /> Nhdm 3: Nhdm cdc sdn phim (bao gdm nguyen vat lieu, bd phan, phy timg nhap<br /> cd sinh vat va phi sinh vat) dugc khai thac, khiu hoac khdng rd xuit xft (ggi chung Id<br /> che bien bode ddnh bit tft cdc vimg bidn nguyen lieu khdng cd xuit xft). Trong sd dd,<br /> bdng tdu dugc ddng ki vd treo cd cua qudc chi nhumg san phdm dugc sdn xuit, gia cdng<br /> gia thdnh vien: hay che bidn dat d mdt "mftc do diy du" iJiit<br /> Dugc khai thdc bode ddnh bit trong dinh (hay "mftc do ddng kd") tai qudc gia<br /> vimg lanh hdi vd ddc quyen kinh te ciia qudc xuit khiu mdi dugc coi Id cd xuit xft cfta<br /> gia thanh vien; nude dd. Cdc tidu chi xuit xft hien nay tren<br /> - Dugc khai thdc hodc ddnh bit tren vung the gidi ddi vdi loai hang boa ndy ddu nhdm<br /> bien qudc te; dexdc dinh "mftc do diy dft" hodc "mftc do<br /> - Dugc khai thac, che bien hodc ddnh bit ddng ke" dd. Theo cdc quy dinh phap ludt cua<br /> tft day bien vd Idng ddt dudi ddy bien ngodi ASEAN, hdng hod thudc loai nay dugc coi Id<br /> lanh hdi qudc gia thdnh vien, noi ma qudc cd xuat xft ASEAN khi ddp ung mgt trong ba<br /> gia dd cd quyen khai thac. tieu chi: Tieu chi hdm lugng gid tri khu vuc,<br /> Nhdm 4: Nhdm cdc sdn pham che tao: Id tieu chi chuyen ddi ma sd hang hod hodc tieu<br /> cac hang hod dugc sdn xuat tai qudc gia xuat chi mat hdng cy the. Cdc nhd xuat khdu hang<br /> khau, hoan todn bdng cdc nguyen lieu thuge hod dugc quyen lira chgn sft dyng mgt trong<br /> cac nhdm tren. ^'*^ cdc tieu chi ndy de xdc djnh xuat xft hdng hod.<br /> Nhu vay, tat cd cdc loai hdng hod ndy a. Tieu chi hdm lugng gid tri khu vuc<br /> deu Id hdng hod cd xuit xft "100% ASEAN". (Regional Value Content - RVC)<br /> Hang hod tft nhdm 1 den nhdm 3 Id hdng hod Theo quy dinh tai khodn 1 Dieu 28<br /> cd tinh chit "xuit xft thuan tuy", cdn nhdm 4 ATIGA 2009, "hdng hod dugc sdn xuat tgi<br /> la hang hod dugc "sdn xuit todn bd". qudc gia thdnh vien vd cd RVC khdng dudi<br /> 2. Hang hoa co xuat xir khong thuan 40% thi dugc coi Id cd xuat xit ASEAN"<br /> tuy hoac khong dirge san xuat toan bg Ham lugng gid tri ASEAN dugc tinh<br /> Hdng hod loai ndy Id nhiing san phdm theo mgt trong hai phuang phdp sau:<br /> dugc sdn xuit toan bd hodc tft mgt phdn * Phuang phdp true tiep:<br /> <br /> Chi phi nguyen Chi phi nhan Chi phi phan Chi phi Lgi<br /> vat li?u ASEAN + cdng tryc tiep + bd tryc tiep + khac + nhuan<br /> RVC = 100%<br /> Tri gia FOB<br /> <br /> Ddi vdi trudng hgp nguyen vat lieu ho§c vien, dugc sft dung Idm nguyen lieu tai Idnh<br /> cdc cdng d o ^ san xuat hdng hod lien quan thd cua qudc gia thdnh vien khdc de sdn xudt<br /> ddn nhidu qudc gia ASEAN thi nguyen vat ra sdn phim dugc hudng uu dai thue quan se<br /> li?u ASEAN dugc xac djnh nhu sau: dugc coi la cd xuat xft cua quoc gia thdnh<br /> Hang hoa cd xuit xft tft qudc gia thdnh vien sdn xuat ra sdn pham dd.<br /> <br /> <br /> TAP CHl LUAT HOC S6 9/2011 67<br /> NGHIEN CCrU - TRAO 001<br /> <br /> - Neu RVC cua nguyen vat lieu nhd hon lugng ndi dia vdi didu kien ham lugng gia tri<br /> 40%, ham lugng gid tri ASEAN ndy se dugc ASEAN nay bdng hodc ldn bom 20%.^^^<br /> "cdng gdp" theo diing ti le thue te vdo hdm * Phuong phap gidn tiep:<br /> <br /> Trj gia cua nguyen vat lif u, phu tiing<br /> Trj gia FOB hoac hang hoa khdng cd xuat xu<br /> RVC = xl00%<br /> Tri gia FOB<br /> <br /> Trong do: true tidp vao qua trinh san xuit hang hod);<br /> - Chi phi nguyen vat lieu ASEAN Id gid nghien eftu, phat trien, thiet ke vd che tao;<br /> CIF cua nguyen vat lieu, phu tung hodc hang khudn rap, khudn due, viec trang bi dyng cy<br /> hod thu dugc hodc dugc tu sdn xuat bdi nhd vd khau hao, bdo tri va sfta chfta cua nha<br /> san xuat trong qua trinh sdn xuat hdng hod;^^^ may va thidt bi; tien bdn quyen sdng chd (cd<br /> Tri gid nguyen vat lieu, phy tung hodc lien quan den mdy mdc hodc quy trinh san<br /> hdng hod khdng cd xuat xft la: xuit cd ban quydn hodc quydn sdn xuit hang<br /> + Gid CIF tai thdi diem nhap khau cua hod); kidm tra vd thft nghiem nguyen vdt lieu<br /> hang hod bode thdi diem nhap khau dugc vd hdng hod, luu trft vd sdp xdp trong nha<br /> chung minh; bode mdy; xft li cdc chat thdi cd the tdi che vd cac<br /> + Gid xdc dinh ban dau trd cho hdng hod yeu td chi phi trong viec tinh toan tri gia cua<br /> khdng xac dinh dugc xuat xft tai lanh thd cua nguyen vat lieu thd nhu chi phi cang, chi phi<br /> qudc gia thanh vien noi dien ra boat ddng giai phdng hang va thue nhap khau phai tra<br /> sdn xuat hoac che bien; cho cdc thanh phin chiu thud;<br /> Chi phi nhan cdng true tiep bao gdm Tri gia FOB Id tri gia cua hang hoa sau<br /> luong, thu lao va cdc Idiodn phuc lgi khac khi dugc giao qua lan can tau, bao gdm ca<br /> cho ngudi lao ddng lien quan den qud trinh chi phi van tai den cang ho|c khu vuc giao<br /> san xuat; hdng cudi cimg tai nude xuat khiu.<br /> Chi phi phan bd true tiep bao gdm Cdc qudc gia thanh vien ASEAN chi<br /> (nhung khdng gidi ban) cdc hang muc tdi sdn dugc sft dyng mdt trong hai phuong phap<br /> thue lien quan tdi qud trinh san xuat (bdo tinh RVC ndi tren dd xdc dinh xuit xft cua<br /> hidm, chi phi thue vd thue mua nhd mdy, hdng hod xuat khiu. Tuy nhien, cdc qudc gia<br /> khiu hao nhd xudng, sfta-ehua vd bdo tri, thdnh vien dugc linh boat trong vi?c thay ddi<br /> thud, Idi cim cd); cdc khodn thue mua vd trd phuong phdp tinh vdi didu kign su thay ddi<br /> Idi cua nhd mdy vd thiet bi; an ninh nhd may, dd phdi dugc thdng bao cho HOi ddng AFTA<br /> bdo hidm (nhd may, thiet bi vd nguyen vat it nhit Id 6 thdng trudc khi dp dyng phuang<br /> lieu sft dung trong qua trinh sdn xuat hdng phdp mdi. Vifc kidm tra RVC cua nude<br /> hod); cdc chi phi tifn ich (ndng lugng, dien, thanh vien nhzlp khiu ddi vdi hang hod nhap<br /> nude vd cdc chi phi tien ich khac ddng gdp khiu ciing phdi d\ra tren phuong phdp tinh<br /> <br /> <br /> 68 TAP CHi LUAT HOC S6 9/2011<br /> NGHIEN CQU - TRAO 001<br /> <br /> ma nude thdnh vien xuat Idiiu dang dp dyng, quy each ddng gdi vd cdc thudc tinh<br /> dyng.^^^ Theo quy dinh tai khodn 7 Didu 5 khdc, mdi loai hdng hod se dugc xac dinh vd<br /> Phy lye 1 Thdng tu cua Bd cdng thuang sd sip xep vdo mdt ma sd nhit dinh trong he<br /> 21/2010/TT-BCT ngdy 17/05/2010, Viet thdng hdi hod, tren co sd cdc quy tie cua he<br /> Nam dp dung phuang phdp tinh gidn tiep de thdng hdi hod dd. Trong moi he thdng ma sd<br /> xac dinh xuat xft cua hdng hod xudt khdu. vd md td hdng hod, thdng thudng, ma sd d<br /> b. Tieu chi chuyen ddi md sd hdng hod cap 2 sd la ma hieu cua loai hang (ddng thdi<br /> (Change in Tariff Classification - CTC) Id ma hieu cua cac chuong cua he thdng hai<br /> Theo tieu chi ndy, hdng hod dugc coi Id boa), cap 4 sd la ma hieu cua nhdm hang, 6<br /> cd xuat xu ASEAN neu "tdt cd cdc nguyen sd la ma hieu cua phdn nhdm hdng 6 sd, 8 sd<br /> vat lieu khdng cd xudt xd sie dung de sdn Id ma hieu cua phan nhdm hang 8 sd...<br /> xudt ra hang hod dd dd trdi qua qud trinh Chuyen ddi ma sd hdng hod d cap 4 sd<br /> chuyen ddi md sd hdng hod (CTC) d cdp 4 (CTC) hay cdn ggi Id chuyen ddi nhdm hang<br /> sd ciia he thdng hdi hod" ^^^ dugc the hien d viec thdnh pham dugc sdn<br /> Khac vdi tieu chi ham lugng gia tri khu xuit ra phai cd ma sd HS d cap 4 sd khdc vdi<br /> vuc RVC (dung de xdc dinh ti le phan tram ma sd HS (cung d cap 4 sd) cua tat cd cac<br /> gia tri khu vuc so vdi tdng gid tri hdng boa), nguyen lieu dau vao (khdng cd xudt xu<br /> tieu chi nay cd tinh kT thuat (ve hdi quan), ASEAN) dung de san xuat ra san pham dd.<br /> dugc dung de xac dinh xem lieu cdc nguyen Hay ndi each khdc, thdnh pham phdi dugc<br /> vat lieu diing de sdn xuat ra hdng hod (chft xdp d hang myc cap 4 sd (nhdm hdng) khac<br /> khdng phai ban than hang hod do) khdng cd vdi hang myc cua tat cd nguyen vat lieu nhap<br /> xuat xft da dugc gia cdng, che bien d muc do khiu da sft dung, dieu nay cd nghTa Id thdnh<br /> "dang kd" tai qudc gia thanh vien hay chua. phim khdng ndm trong cdc nhdm hang cua<br /> Ve nguyen tac chung, boat ddng gia cac nguyen vat lieu nhap khau da sft dung.<br /> cdng, chd bidn dugc coi Id "dang ke" khi dd Hien nay tren the gidi cd nhieu he thdng<br /> thay ddi thue chit tinh chat hodc ddc tinh HS khdc nhau, he thdng HS dugc dp dyng<br /> rieng cua nguyen lieu da sft dyng. Sir thay trong AFTA Id he thdng trong Phy lyc cua<br /> ddi dac tinh dd dugc xdc dinh (mdt cdch kT Cdng udc vd he thdng hdi hod ma sd vd md<br /> thuat) theo tieu chi ndy Id cac nguyen vdt td hdng hod, dugc thdng qua va ap dyng d<br /> lieu dugc sft dyng de san xuat ra hang boa da cdc qudc gia thdnh vien theo luat phdp cua<br /> dugc chuyen ddi ma sd hdng hod trong he qudc gia dd.^ ^<br /> thdng hai hod. Trudng hgp hdng hoa cd ti 1? khdng<br /> Hf thdng hdi hod md td vd ma sd hang dang kd nguyen vat lieu khdng dap ftng dugc<br /> hoa thudng dugc ggi tat la he thdng hdi hod tieu chi CTC (trudng hgp De Minimis) van<br /> hoac he thdng HS, la he thdng ten ggi vd ma dugc coi Id hdng hod cd xuat xft ASEAN neu<br /> sd hang hod dugc tieu chudn hod quoc te va phin tri gid cua nguyen vat lieu khong cd<br /> diing de phan loai hang hod. Tuy vdo ten ggi, xuit xft sft dung dd san xuat ra hang hoa<br /> md td ve tinh chdt, thdnh phan, cau tao, cdng khong dat tieu chi CTC nhd ban bode bang<br /> <br /> TAP CHi L U A T HOC S6 9/2011 69<br /> NGHIEN CLTU - TRAO DOI<br /> <br /> mudi phan trdm (10%) tri gid FOB cua hdng thuin tuy hoac dugc sdn xuit todn bd; hoac<br /> hod ddng thdi hang hod dd phdi ddp ftng tit tren co sd yeu ciu vd RVC, hoac chuyen ddi<br /> cd cdc quy dinh khdc cua Quy tdc xuit xft ma sd d mdt cap do nao dd cua hdng hod,<br /> hdng hod ASEAN.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2