intTypePromotion=1
ADSENSE

quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 2

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

208
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm gần đây nhiều loại máy móc được sử dụng bộ truyền ăn khớp nôvikop có khả năng tải trọng lớn. Bộ truyền bánh răng ăn khớp Nôvikov có khả năng tải trọng lớn và độ chốn g mòn cao hơn ăn khớp thân khai. Trong ăn khớp Nôvikov không có sự ăn theo chiều cao, cho nên các bánh răng này chỉ có dạng răng nghiêng . Hình 1 là mặt cắt ngang của các răng ăn khớp, prophin răng được chế tạo theo cung tròn, prophin răng lõm có bán kính lớn hơn răng lồi. Trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832, chương 2

  1. Chương 2: Caùc daïng aên khôùp chính trong boä truyeàn baùnh raêng 1. AÊn khôùp Noâvikov. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây nhieàu loaïi maùy moùc ñöôïc söû duïng boä truyeàn aên khôùp noâvikop coù khaû naêng taûi troïng lôùn. Boä truyeàn baùnh raêng aên khôùp Noâvikov coù khaû naêng taûi troïng lôùn vaø ñoä choán g moøn cao hôn aên khôùp thaân khai. Trong aên khôùp Noâvikov khoâng coù söï aên theo chieàu cao, cho neân caùc baùnh raêng naøy chæ coù daïng raêng nghieâng . Hình 1 laø maët caét ngang cuûa caùc raêng aên khôùp, prophin raêng ñöôïc cheá taïo theo cung troøn, prophin raêng loõm coù baùn kính lôùn hôn raêng loài. Trong quaù trình laøm vieäc ñieåm tieáp xuùc cuûa caùc raêng dòch chuyeån theo ñöôøng thaúng song song vôùi caùc truïc quay cuûa baùnh raêng. Ñöôøng naøy ñöôïc goïi laø ñöôøngï aên khôùp, e goïi laø heä soá dòch chænh ñoù laø khoaûng caùch tö goác aên khôùp tôùi ñöôøng aên khôùp. -Heä soá dòch chænh coù quan heä vôùitoác ñoä tröôït cuûa caùc beà maët raêng.Khi chaïy nhanh caùc raêng aên khôùp vôùi nhau treân toaøn boä chieàu cao cho neân luùc naøy aên khôùp ñieåm trôû thaønh aên khôùp ñöôøng. Söï khaùc nhau trong aên khôùp Novikovso vôùi aên khôùp thaân khai laø ôû choã ñöôøng aên khôùp khoâng naèm theo
  2. chieàu ngang maøtheo chieàu cao taïo thaønh goùc 900 vôùi phöông cuûa raêng -Tuøy thuoäc vaøo vò trí ñöôøng aên khôùp ñoái vôùi ñöôøng thaúng noái caùc taâm cuûa baùnh raêng maø noù ñöôïc cheá taïo theo nhöõng phöông phaùp sau Baùnh raêng nhoû P K k L Baùnh raêng lôùn Hình 1 a. AÊn khôùp sau taâm cöïc. Baùnh raêng nhoû coù raêng loài, baùnh raêng lôùn coù raêng loõm, ñöôøng aên khôùp naèm ôû sau taâm cöïc theo phöông chuyeån ñoäng cuûa baùnh raêng tröôøng hôïp naøy e döông. b. AÊn khôùp tröôùc - sau taâm cöïc.
  3. Baùnh raêng nhoû k K P K -L +L Baùnh raêng lôùn Hình 2 Ñaàu raêng cuûa caùc baùnh raêng nhoû vaø baùnh raêng lôùn coù daïng loài coøn chaân raêng cuûa chuùng coù daïng loõm, kieåu truyeàn ñoäng naøy coù hai ñöôøng aên khôùp, moät naèm ôû tröôùc taâm cöïc vaø moät ôû sau .hình 2 c. AÊn khôùp tröôùc taâm cöïc: Baùnh raêng nhoû coù raêng loài, baùnh raêng lôùn coù raêng loõm, ñöôøng aên khôùp naèm ôû tröôùc taâm cöïc theo phöông chuyeån ñoäng cuûa raêng, löôïng dòch chænh aâm (hình 3) Baùn h raên g nhoû K k P
  4. Hình 3 2. AÊn khôùp xicloâit: a. Söï taïo thaønh aên khôùp xicloâit: Ñaây laø söï aên khôùp khoâng tieâu chuaån, ñöôcï duøng laøm cô caáu cho nhöõng duïng cuï chính xaùc. Prophin ñænh raêng coù daïng epixicloâit vaø ñöôïc veõ baèng hai ñöôøng troøn phuï coù baùn kính r1,r2. Prophin chaân raêng coù daïng hipoâxicloâit ñöôïc veõ baèng caùc ñieåm cuõng baèng hai ñöôøng troøn phuï vôùi baùn kính baèng r1, r2 khi ta laên khoâng tröôït chuùng theo phiaù trong hai voøng troøn cô sôû coù baùn kính R1, R2. b. Öu – nhöôïc ñieåm cuûa söï aên khôùp xicloâit: + Öu ñieåm : -Soá raêng cho pheùp toái thieåu nhoû Zmin >= 6 -AÙp löïc rieâng, ma saùt vaø söï maøi moøn cuûa raêng khi tieáp xuùc beà maët loài cuûa ñaàu raêng vôùi beà maët chaân raêng nhoû hôn so vôùi aên khôùp thaân khai. -Khoaûng caùch taâm a nhoû hôn so vôùi aên khôùp thaân khai xeùt cho moät caëp baùnh raêng coù kích thöôùc nhö nhau. + Nhöôïc ñieåm. -Khoâng coù khaû naêng laép laãn vaø thay theá vì prophin cuûa moät baùnh raêng phuï thuoäc bôûi soá raêng cuûa caû caëp baùnh raêng aên khôùp.
  5. -Khoâng theå gia coâng baèng phöông phaùp bao hình .Caàn phaûi duøng dao phay ñònh hình coù prophin ñaëc bieät vì khoâng chæ phuï thuoäc vaøo modul maø coøn phuï thuoäc vaøo tæ soá giöõa ñöôøng kính cuûa voøng troøn phuï thuoäc vaø vaøo voøng troøn cô sôû. -Söï sai leäch cuûa prophin raêng coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán khoaûng caùch taâm. 3. AÊn khôùp choát: a. Söï taïo thaønh aên khôùp choát: Trong aên khôùp naøy, prophin lyù thuyeát cuûa moät baùnh raêng bieán thaønh moät ñieåm coøn prophin raêng cuûa baùnh raêng thöù hai laø ñuôøng epixicloâit ñöôïc veõ bôûi caùc ñieåm cuûa ñöôøng troøn phuï coù baùn kính r = r2 khi ta laên khoân g tröôït treân voøng troøn cô sôû. Vì raêng khoâng theå thay theá döôùi daïng moät ñieåm, neân coù theå thay theá baèng caùc con laên hoaë choát truï vôi ñöôøng kính d coù taâm naèm treân voøng troøn cô sôû vôùi baùn kính r2, coøn prophin phaàn ñaàu raêng cuûa aùnh raêng tieáp xuùc töông öùng vôùi choát coù daïng ñöôøng cong epixicloit. Phaà chaân raêng cuûa baùnh raêng coùdaïng ñöôøng vôùi goùc löôïn ôû ñaùy chaân raêng. 4. AÊn khôùp thaân khai: a. Ñöôøng thaân khai vaø tính chaát cuûa noù: + Ñònh nghóa:
  6. Khi cho ñöôøng thaúng NN laên khoâng tröôït treân voøng troøn taâm Obaùn kính ro (hình 4a) moät ñieåm M treân ñöôøng thaúng NN vaïch trong maët phaúng moät ñöôøng cong goïi laø ñöôøng thaân khai cuûa ñöôøng troøn,voøng troøn ñoù ñöôïc goïi laø voøng troøn cô K1 K K' A A1 K1' O ro sôû. Hình 4a + Söï hình thaønh vaø hình daùng ñöôøng thaân khai. Ñöôøng tieáp tuyeán duøng xaây döïng ñöôøng thaân khai ñöôïc A3 A2 A1 A
  7. goïi laø ñöôøng thaúng deït sinh. Ñöôøng troøn khi trieån khai goïi laø ñöôøng troøn cô sôû .Caùc ñieåmA,A1, A2, A3, v.v.laø caùc vò trí tieáp theo cuûa ñieåm A treân ñöôøng thaúng deït sinh khi noù chuyeån ñoäng bao hình treân voøng troøn cô sôû(hình 4b) Hình 4b Treân ñöôøng troøn cô sôû coù ñöôøng kính xaùc ñònh, coù theå xaây döïng nhieàu ñöôøng thaân khai nhö nhau. Hình daïng cuûa caùc ñöôøng thaân khai chæ phuï thuoäc vaøo ñöôøng kính cuûa voøng troøn cô sôû. Hình 1.18 laø nhieàu ñöôøng thaân khai ñöôïc xaây döïng treân cuøng moät voøng troøn cô sôû coù baùn kính ro. Khoaûng caùch giöõa caùc ñöôøng thaân khai keà nhau ñöôïc ño doïc theo ñöôøng thaúng deït sinh luoân coá ñònh, noù baèng chieàu daøi cung cuûa ñöôøng troøn cô sôû naèm giöõa caùc ñieåm khôûi xuaát (u1,u2 u3.v .)vaø ñöôïc goïi laø böôùc cô sôû to. Baùn kính cung thaân khai laø moät ñaïi löôïng thay ñoåi bôûi vì taïi moät ñieåm baát kyøcuûa ñöôøng thaân khai, ví duï : taïi ñieåm x (hình 7), baùn kính cung thaân khai baèng chieàu daøi cuûa ñöôøng thaúng deït sinh b, coù nghóa laø ñoaïn thaúng töø ñieåm C tieáp tuyeán vôùi ñöôøng troøn cô sôû tôùi ñieåm cho tröôùc x.
  8. to to to to to to u3 u2 u1 r Hình 5 M K N  MO O KO ro b. Tính chaát cuûa ñöôøng thaân khai. Hình 6
  9. -Phaùp tuyeán chung cuûa ñöôøng thaân khai laø tieáp tuyeán chung cuûa voøng troøn cô sôû vaø ngöôïc laïi. -Taâm cong taïi ñieåm naøo ñoù cuûa ñöôøng thaân khai naèm treân voøng troøn cô sôû, baùn kính cong baèng ñoä daøi cung töø taâm cong ñeán chaân ñöôøng thaân khai treân voøng troøn cô sôû (hình 6). -Caùc ñöôøng thaân khai cuûa cuøng moät voøng troøn cô sôû laø nhöõng ñöôøng caùch ñeàu , coù theå choàng khít leân nhau, khoaûng caùch giöõa caùc ñöôûng thaân khai baèng cung chaén giöõa caùc ñöôøng thaân khai ñoù treân voøng troøn cô sôû -Ñöôøng thaân khai khoâng coù trong voøng troøn cô sôû. Treân baùnh raêng neáu baùn kính voøng chaân raêng ri nhoû hôn baùn kính voøng cô sôû ro thì bieân daïng raêng giöõa ri va øro laø nhöõng ñoaïn thaúng höôùng taâm.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2