quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 1

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
227
lượt xem
59
download

quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 1

  1. LÔØI NOÙI ÑAÀU Ñeå phuïc vuï cho vieäc caûi tieán vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm cô khí, vieäc ñeà ra quy trình coâng ngheä thích hôïp vaø coù hieäu quaû laø vaán ñeà raát quan troïng. Ngoaøi ra, ñeå ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu thieát keá, ñaït tính coâng ngheä cao, saûn phaåm laøm ra ñöôïc söû duïng roäng raõi, vieäc ñeà ra quy trình coâng ngheä thích hôïp laø coâng vieäc phaûi ñöôïc öu tieân haøng ñaàu. Vieäc thieát keá quy trình coâng ngheä thích hôïp coøn giuùp ngöôøi coâng nhaân giaûm ñöôïc thôøi gian gia coâng, taêng ñöôïc naêng suaát, laøm cho giaù thaønh saûn phaåm haï hôn, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa thò tröôøng. Moät chi tieát maùy coù theå coù nhieàu quy trình coâng ngheä khaùc nhau, vieäc thieát keá quy trình coâng ngheä ñöôïc choïn trong ñoà aùn naøy ñaõ ñöôïc choïn sao cho hôïp lyù nhaát ñoàng thôøi ñaûm baûo yeâu caàu veà chaát löôïng, giaù thaønh, thôøi gian. Caùc soá lieäu vaø thoâng soá tính toaùn ñeàu döïa vaøo caùc taøi lieäu tham khaûo vaø kinh nghieäm cuûa thaày höôùng daãn. Tuy vaäy, ñoà aùn coâng ngheä cheá taïo maùy naøy ñöôïc thöïc hieän laàn ñaàu tieân vaø do kieán thöùc coøn haïn cheá neân khoâng theå traùnh khoûi caùc sai soùt trong quaù trình tính toaùn, thieát keá. Chuùng em mong ñöôïc caùc thaày coâ goùp yù, boå sung kieán thöùc cuõng nhö chæ baûo cho chuùng em ñeå kieán thöùc cuûa chuùng em ngaøy caøng phong phuù vaø vöõng vaøng hôn. 1
  2. 2
  3. Chương 1: PHAÂN TÍCH CHI TIEÁT 1.1Coâng duïng: Giaù daãn höôùng laø chi tieát trung gian ( daïng caøng ) ñeå lieân keát hai truïc song song vôùi nhau, ñeå truïc naøy di chuyeån song song vôùi truïc kia. 1.2 Ñieàu kieän laøm vieäc: Töø coâng duïng treân, ta thaáy chi tieát laøm vieäc trong ñieàu kieän chòu maøi moøn cao (do di tröôït) Vaät lieäu vaø cô tính yeâu caàu Vaät lieäu: Gang xaùm (GX 15-32), +  b  150 N / mm 2 ,  u  320 N / mm 2 ,  n  600 N / mm 2 + HB  163  229 + Gang xaùm laø hôïp kim saét vôùi cacbon vaø coù chöùa moät soá nguyeân toá khaùc nhö (0,54,5)%Si, (0,40,6)%Mn, 0,8%P, 0,12%S, ngoaøi ra coøn coù theâm Cr, Cu, Ni, Al … + Gang xaùm GX15-32 coù cô tính trung bình, ñeå laøm caùc caùc chi tieát chòu taûi trung bình vaø chòu maøi moøn ít. Gang xaùm coù ñoä beàn neùn cao chòu maøi moøn, tính ñuùc toát, gia coâng cô deã, nheï, reû vaø giaûm rung ñoäng Phaân tích yeâu caàu kyõ thuaät Ta caàn quan taâm ñeán caùc yeâu caàu kyõ thuaät sau: + Veà kích thöôùc:   510,046 , coù dung sai loã laø H8  15 0,027 , coù dung sai loã laø H8  70  0,15, CCX 12 (dung sai khoaûng caùch taâm hai loã chính ) + Veà ñoä nhaùm beà maët gia coâng:  Maët truï trong cuûa loã coù ñöôøng kính 510.046 coù ñoä nhaùm beà maët laø Ra=2,5 3
  4.  Maët truï trong cuûa loã coù ñöôøng kính 15+0,027 coù ñoä nhaùm beà maët laø Ra=2,5 + Dung sai hình daùng vaø vò trí caùc beà maët :  Dung sai ñoä vuoâng goùc giöõa maët trong cuûa loã  510,046 vôùi maët A (baûn veõ chi tieát ) laø 0.3/100  Dung sai ñoä song song giöõa maët trong cuûa loã 15 0,027 vôùi chuaån B laø 0.1/100  Dung sai ñoä vuoâng goùc giöõa maët ñaàu cuûa loã 15 0,027 vôùi chuaån B laø 0.3/100 2. XAÙC ÑÒNH DAÏNG SAÛN SUAÁT Muïc ñích:xaùc ñònh hình thöùc toå chöùc saûn xuaát(ñôn chieác,haønh loaït nhoû, haøng loaït vöøa, haøng loaït lôùn hay haøng khoái) ñeå töø ñoù caûi thieän tính coâng ngheä cuûa chi tieát ,choïn phöông phaùp cheá taïo phoâi,choïn thieát bò coâng ngheä hôïp lyù cho vieäc gia coâng chi tieát. Caùc yeáu toá phuï thuoäc: + Saûn löôïng cheá taïo + Khoái löôïng chi tieát 1. Saûn löôïng chi tieát caàn cheá taïo trong moät naêm:       N  N 0 * m * 1   * 1    100   100  Trong ñoù: - N0 = 10.000 chieác, laø soá saûn phaåm trong moät naêm theo ñeà baøi yeâu caàu. 4
  5. - m=1 soá löôïng chi tieát nhö nhau trong moät saûn phaåm. -  = 10..20% soá % döï tröõ laøm phuï tuøng cho chi tieát maùy noùi treân,choïn =15% -  = 3..5% soá % chi tieát pheá phaåm trong quaù trình cheá taïo, choïn =4%  N  10.000 x1x1  15  x1  4   11960 chieác/naêm      100   100  2. Khoái löôïng chi tieát: Khoái löôïng chi tieát gia coâng coù theå tính gaàn ñuùng nhö sau: - Theå tích hình truï lôùn V1    4  (64 2  512 )  (3 * 6.5)  80mm 3 - Theå tích hình khoái choã baét bu loâng (beân traùi chi tieát):  15 2  15 2 19 V2  2(18 * 30   )  mm 3 2 4 2 - Theå tích 2 vaønh phaûi cuûa chi tieát:  70   15   64   15   10mm 3 2 2 2 V3  2 (30  64)   2 4 8 2  - Theå tích 2 gôø loài:  18  20  V4  2  6 mm 3  2  => Theå tích ñaëc cuûa chi tieát: 3 V  V1  V2  V3  V4 =145315,6 mm Vaäy khoái löôïng cuûa chi tieát laø: M=*V Vôùi  khoái löôïng rieâng cuûa chi tieát: gang xaùm =7,3 kg/dm3  M=7,3*145315,6*10-6 =1,0608 kg 5
  6. Theo baûng 2 – 1, [1,trang 24 ], vôùi löôïng saûn xuaát 11960 chieác/naêm vaø khoái löôïng chi tieát laø 1,0608 Kg  Ta ñöôïc daïng saûn xuaát laø: Haøng loaït vöøa. Vì daïng saûn xuaát ôû ñaây khoâng phaûi laø saûn xuaát haøng loaït lôùn hay haøng khoái, neân ta khoâng caàn xaùc ñònh nhòp saûn xuaát. 3. CHOÏN PHOÂI & PHÖÔNG PHAÙP CHEÁ TAÏO PHOÂI 3.1 Phöông phaùp cheá taïo phoâi: Trong ñuùc phoâi coù moät soá phöông phaùp sau: 1. Ñuùc trong khuoân caùt –maãu goã - Chaát löôïng beà maët vaät ñuùc khoâng cao, gía thaønh thaáp, trang thieát bò ñôn giaûn, thích hôïp cho daïng saûn xuaát ñôn chieác vaø loaït nhoû. - Loaïi phoâi naøy coù caáp chính xaùc IT16  IT17. - Ñoä nhaùm beà maët: Rz=160m. => Phöông phaùp naøy cho naêng suaát trung bình, chaát löôïng beà maët khoâng cao,gaây khoù khaên trong caùc böôùc gia coâng tieáp theo. 2. Ñuùc trong khuoân caùt – maãu kim loaïi: - Neáu coâng vieäc laøm khuoân ñöôïc thöïc hieän baèng maùy thì coù caáp chính xaùc khaù cao, giaù thaønh cao hôn so vôùi ñuùc trong khuoân caùt – maãu goã,vì giaù taïo khuoân cao. - Caáp chính xaùc cuûa phoâi: IT15  IT16. - Ñoä nhaùm beà maët: Rz=80m.=> Chaát löôïng beà maët cuûa chi tieát toát hôn phöông phaùp ñuùc vôùi maãu goã,ñuùc ñöôïc caùc chi tieát coù hình daïng phöùc taïp, naêng suaát phuø hôïp vôùi daïng saûn xuaát loaït vöøa vaø lôùn. 3. Ñuùc trong khuoân kim loaïi: 6
  7. - Ñoä chính xaùc cao, giaù thaønh ñaàu tö thieát bò lôùn, phoâi coù hình daùng gaàn gioáng vôùi chi tieát neân löôïng dö nhoû, tieát kieäm ñöôïc vaät lieäu nhöng giaù thaønh saûn phaåm cao. - Caáp chính xaùc cuûa phoâi: IT14  IT15. - Ñoä nhaùm beà maët: Rz=40m. =>Phöông phaùp nay cho naêng suaát cao,ñaëc tính kyõ thuaät cuûa chi tieát toát nhöng giaù thaønh cao neân khoâng phuø hôïp vôùi tính kinh teá trong saûn suaát loaït vöøa. 4. Ñuùc ly taâm: - Loaïi naøy chæ phuø hôïp vôùi chi tieát daïng troøn xoay, roãng, ñoái xöùng, ñaëc bieät laø caùc chi tieát hình oáng hay hình xuyeán. - Khoù nhaän ñöôïc ñöôøng kính loã beân trongvaät ñuùc chính xaùc vì khoù ñònh ñöôïc löôïng kim loaïi roùt vaøo khuoân chính xaùc - Chaát löôïng beà maët trong vaät ñuùc keùm (ñoái vôùi vaät ñuùc troøn xoay) vì chöùa nhieàu taïp chaát vaø xæ. 5. Ñuùc aùp löïc: - Duøng aùp löïc ñeå ñieàn ñaày kim loaïi trong loøng khuoân - Hôïp kim ñeå ñuùc döôùi aùp löïc thöôøng laø hôïp kim Thieác, Chì, Keõm, Mg, Al,Cu. - Ñuùc döôùi aùp löïc duøng ñeå cheá taïo caùc chi tieát phöùc taïp nhö voû bôm xaêng, daàu, naép buoàng eùp, van daãn khí… - Trang thieát bò ñaét neân giaù thaønh saûn phaåm cao.Ñaëc tính kyõ thuaät toát nhöng ñoái vôùi daïng saûn suaát loaït vöøa thì hieäu quaû kinh teá khoâng cao. 6. Ñuùc trong khuoân voû moûng: - Laø daïng ñuùc trong khuoân caùt nhöng thaønh khuoân moûng chöøng 6-8mm - Coù theå ñuùc ñöôïc gang , theùp, kim loaïi maøu nhö khuoân caùt,khoái löôïng vaät ñuùc ñeán 100 kg 7
  8. - Duøng trong saûn xuaát loaït lôùn vaø haøng khoái. 7. Ñuùc lieân tuïc: -Laø quaù trình roùt kim loaïi loûng ñeàu vaø lieân tuïc vaøo moat khuoân baèng kim loaïi,xung quanh hoaëc beân trong khuoân coù nöôùc löu thoâng laøm nguoäi (coøn goïi laø bình keát tinh) .Nhôø truyeàn nhieät nhanh neân kim loaïi loûng sau khi roùt vaøo khuoân ñöôïc keát tinh ngay, vaät ñuùc ñöôïc keùo lieân tuïc ra khoûi khuoân baèng cô caáu ñaëc bieät nhö con laên… -Thöôøng duøng ñeå ñuùc oáng, ñuùc thoûi, ñuùc taám Keát luaän: - Vôùi nhöõng yeâu caàu cuûa chi tieát ñaõ cho, tính kinh teá cuõng nhö daïng saûn xuaát ta seõ choïn phöông phaùp cheá taïo phoâi ñuùc trong khuoân caùt – maãu kim loaïi, laøm khuoân baèng maùy. - Phoâi ñuùc ñaït caáp chính xaùc laø II. - Caáp chính xaùc kích thöôùc IT15  IT16. Ñoä nhaùm beà maët: Rz=80m. 8
Đồng bộ tài khoản