quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 2

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
106
lượt xem
37
download

quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chi tiết được chế tạo bằng gang xám, được đúc trong khuôn cát – mẫu gỗ, làm khuôn bằng máy, mặt phân khuôn X-X (nằm ngang). - Lượng dư phía trên: 3,5 mm - Lượng dư phía dưới và mặt bên: 3,5 mm - Góc nghiêng thoát khuôn: 30 - Bán kính góc lượn: 3 mm. 3.2 Bản vẽ lòng khuôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 2

  1. Chương 2: Xaùc ñònh löôïng dö gia coâng - Chi tieát ñöôïc cheá taïo baèng gang xaùm, ñöôïc ñuùc trong khuoân caùt – maãu goã, laøm khuoân baèng maùy, maët phaân khuoân X-X (naèm ngang). - Löôïng dö phía treân: 3,5 mm - Löôïng dö phía döôùi vaø maët beân: 3,5 mm - Goùc nghieâng thoaùt khuoân: 30 - Baùn kính goùc löôïn: 3 mm. 3.2 Baûn veõ loøng khuoân Error! Not a valid link. 4. PHAÂN TÍCH HAI PHÖÔNG AÙN COÂNG NGHEÄ 4.1 Baûn veõ ñaùnh soá caùc beà maët chi tieát:
Đồng bộ tài khoản