quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 7

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
96
lượt xem
30
download

quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định lượng dư và kích thước trung gian bằng phương pháp phân tích _ Phương pháp này tính cho 1 mặt, các mặt khác tra bảng. _ Chọn mặt trụ trong 51+0,046 ,cấp chính xác : 8 + Vật liệu: GX 15 – 32 + Chiều dài danh nghĩa của lỗ : 80 mm + Kích thước lớn nhất của chi tiết : 150 mm _ Trình tự các bước gia công: 0_ Phôi đúc : + Cấp chính xác phôi : II + Rz0 = 80 μm , IT 15 PhụLục 11a 1, tr 147 :...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 7

  1. Chương 7: XAÙC ÑÒNH LÖÔÏNG DÖ GIA COÂNG VAØ KÍCH THÖÔÙC TRUNG GIAN 6.1 Xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian baèng phöông phaùp phaân tích _ Phöông phaùp naøy tính cho 1 maët, caùc maët khaùc tra baûng. _ Choïn maët truï trong  51+0,046 ,caáp chính xaùc : 8 + Vaät lieäu: GX 15 – 32 + Chieàu daøi danh nghóa cuûa loã : 80 mm + Kích thöôùc lôùn nhaát cuûa chi tieát : 150 mm _ Trình töï caùc böôùc gia coâng: 0_ Phoâi ñuùc : + Caáp chính xaùc phoâi : II + Rz0 = 80 μm , IT 15 PhuïLuïc 11a 1, tr 147 : Rz0 + T0 = 500 μm 1_ Khoeùt thoâ : + IT 12 + Rz1 = 50 2_ Khoeùt tinh : + IT 10 + Rz2 = 12,5 3_ Doa tinh : + IT 8 + Rz3 = 10 ( Ra = 2,5 μm) Vì vaät lieäu laø gang xaùm neân chieàu saâu lôùp bieán cöùng sau böôùc gia coâng ñaàu tieân laø khoâng coù  T1=T2=T3=0 Sai leäch khoâng gian cuûa loã ñuùc :  0   v2   x 2 Vôùi : Pv : ñoä cong veânh cuûa phoâi Px : ñoä xieân leäch cuûa loã ñuùc Phuï luïc 11a. 1, tr 147 : . Pv =Δk.L = 2. 150 = 300 μm . Px = Δx.l
  2. = 2,5 . 80 = 200 μm Vôùi : L : chieàu daøi lôùn nhaát cuûa chi tieát l : chieàu daøi loã  0  300 2  200 2 =360,6 μm Sai soá gaù ñaët :  gd   c2   k2   dg 2 Vôùi εc : Sai soá chuaån εk : Sai soá keïp chaët εdg : Sai soá ñoà gaù Ñònh vò loã baèng khoái V => εc=0 Sai soá keïp chaët theo phöông höôùng truïc: Baûng 22 [2,tr44]: εk=90 μm Boø qua sai soá ñoà gaù : εdg=0 μm Vaäy εgd=90 μm Sai leäch khoâng gian sau khi khoeùt thoâ: ρ1=0,05 ρ0 = 0,05 . 360,6= 18 μm Sai leäch khoâng gian sau khi khoeùt tinh khoâng coøn  ρ2 = 0,2 ρ1 = 3,6 Luôïng dö gia coâng: 2Zmini= 2Rz i 1  Ti 1   i-1   i  Löôïng dö cho böôùc khoeùt thoâ 2Zmin1= 2Rz 0  T0   02   12  = 2500  360,6 2  90 2 = 1743,3 μm Löôïng dö cho böôùc khoeùt tinh: 2Zmin2= 2Rz1  T1  12   22  = 250  0  182  90 2  = 284 μm Löôïng dö cho böôùc doa tinh: 2Zmin3= 2Rz 2  T2   22   32  = 212,5  0  0 2  90 2 = 205 μm
  3. -Kích thöôùc trung gian: Kích thöôùc lôùn nhaát cuûa chi tieát: Dmax3=51+0,046=51,046 mm Kích thöôùc trung gian lôùn nhaát cuûa phoâi tröôùc khi doa tinh: Dmax2=Dmax3-2Zmin3=51,046-0,205=50,841 mm Kích thöôùc trung gian lôùn nhaát cuûa phoâi tröôùc khi khoeùt tinh: Dmax1=Dmax2-2Zmin2=50,841-0,284=50,557 mm Kích thöôùc trung gian lôùn nhaát cuûa phoâi tröôùc khi khoeùt thoâ : Dmax0 = Dmax1-2Zmin1 = 50,557 1,743 = 48,81 mm _ Dung sai kích thöôùc trung gian : + Dung sai phoâi : 0 = 1,9 mm ( IT 16) ( Baûng 3.11 3,182 ) + Dung sai kích thöôùc sau böôùc khoeùt thoâ : 1 = 0,3 mm ( H12) + Dung sai kích thöôùc sau böôùc khoeùt tinh : 2 = 0,12 mm ( H10) + Dung sai kích thöôùc sau böôùc doa tinh : 3 = 0,046 mm ( H8) _ Quy troøn caùc kích thöôùc tính toaùn treân vaø tính kích thöôùc nhoû nhaát: Dmax0 = 48,8 mm  Dmin0 = Dmax0  0 = 48,8  1,9 = 46,9 mm Dmax1 = 50,6 mm  Dmin1 = Dmax1  1 = 50,6  0,3 = 50,3 mm Dmax2 = 50,8 mm  Dmin2 = Dmax2  2 = 50,8  0,12 = 50,68 mm Dmax3 = 51,046 mm  Dmin3 = Dmax3  3 = 51,046  0,046 = 51 mm _ Löôïng dö trung gian beù nhaát vaø lôùn nhaát cuûa caùc böôùc :
  4. + Böôùc khoeùt thoâ : 2Zmin1 = Dmax1  Dmax0 = 50,6  48,8 = 1,8 mm 2Zmax1 = Dmin1  Dmin0 = 50,3  46,9 = 3,4 mm + Böôùc khoeùt tinh : 2Zmin2 = Dmax2  Dmax1 = 50,8  50,6 = 0,2 mm 2Zmax2 = Dmin2  Dmin1 = 50,68  50,3 = 0,38 mm + Böôùc doa tinh : 2Zmin3 = Dmax3  Dmax2 = 51,046  50,8 = 0,246 mm 2Zmax3 = Dmin3  Dmin2 = 51  50,68 = 0,32 mm _ Löôïng dö toång coäng beù vaø lôùn nhaát : 3 2Z0min = 2 Z min i =1,8  0,2  0,246 = 2,246 mm i 1 3 2Z0max= 2 Z max i = 3,4  0,38  0,32 = 4,1 mm i 1 _ Thöû keát quaû : 2Z0max-2Z0min = 4,1  2,246 = 1,854 mm ph  ct = 1,9  0,046 = 1,854 mm _ Löôïng dö toång coäng danh nghóa : 2Z0=2Z0min  ESph  ESct = 2,246  0,95  0,046 = 3,15 mm  3,2 Kích thöôùc danh nghóa cuûa phoâi : D0 = Dct –2Z0 = 51  3,2 = 47,8 mm Kích thöôùc ghi treân baûn veõ phoâi : Dph = 47,8
  5. * Baûng toång keát: Trình tö Caùc yeáu toá taïo Löôïng Kích Dun Kích thöôùc Löôïng dö gia coâng thaønh löôïng dö dö tính thöôù g giôùi haïn giôùi haïn loã toaùn c tính saiδ (mm) (mm) 51+0,046 Rzi T ρi εi 2Zmini toaùn i Dmin Dmaxi 2Zmi 2Zm i (μm) (mm) (m i ni axi m) 0. Phoâi 500 360, 48,8 1,9 46,9 48,8 ñuùc 6 1 1. Khoeùt 50 0 18 9 1743.3 50,5 0,3 50,3 50,6 1.8 3,4 thoâ 0 57 2. Khoeùt 12, 0 0 9 284 50,8 0,12 50,6 50,8 0,2 0,3 tinh 5 0 41 8 3. Doa 10 0 0 9 205 51,0 0,04 51 51,0 0,24 0,32 tinh 0 46 46 6 Toång 2,24 4,1 coäng 6
Đồng bộ tài khoản