quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 8

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
158
lượt xem
51
download

quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định lượng dư gia công và kích thước trung gian bằng phương pháp tra bảng 6.2.1 mặt 6,7&8 để xác định lượng dư và kích thước trung gian bằng phương pháp tra bảng _ Phôi đúc cấp chính xác IT15 lượng dư tổng cộng là 2 (3,5 + 3,5) = 14 mm _ Kích thước phôi : D0= 44  14 = 58 mm _ Kích thước lớn nhất của phôi : Dmax0 = 58  4x0,6 = 60,4 mm Quá trình công nghệ: dùng 4 dao phay cùng lúc đạt IT9, dung sai cho kích thước 44 là δ3=0,062...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 8

  1. Chương 8: Xaùc ñònh löôïng dö gia coâng vaø kích thöôùc trung gian baèng phöông phaùp tra baûng 6.2.1 maët 6,7&8 ñeå xaùc ñònh löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian baèng phöông phaùp tra baûng _ Phoâi ñuùc caáp chính xaùc  IT15 2 löôïng dö toång coäng laø 2  (3,5 + 3,5) = 14 mm _ Kích thöôùc phoâi : D0= 44  14 = 58 mm _ Kích thöôùc lôùn nhaát cuûa phoâi : Dmax0 = 58  4x0,6 = 60,4 mm Quaù trình coâng ngheä: duøng 4 dao phay cuøng luùc ñaït IT9, dung sai cho kích thöôùc 44 laø δ3=0,062 mm Löôïng dö toång coäng danh nghóa: 4Zmax0=14+ES0=14+ 4x0,6=16,4 mm Kích thöôùc danh nghóa chi tieát sau gia coâng 60,4 – 16,4 = 44 6.2.2 löôïng dö phay maët 1 & 3 Löôïng dö toång coäng danh nghóa 2Zmax = 7 + ESo = 7 + 1,2=8,2 mm 6.2.3 löôïng dö khoan - khoeùt – doa Löôïng dö khoan: Böôùc 1: khoan vôùi  10 Böôùc 2: khoan vôùi  14 Löôïng dö khoeùt: z = 0,4
  2. Löôïng dö doa : z = 0,1 6.2.4 löôïng dö phay hai maët 12 & 13 tröôùc khi khoan: 2Z = 7 + 1,2 =8,2mm 6.2.5 löôïng dö khoan 15 : Z = 7,5mm 6.2.6 löôïng dö phay raõnh : Z = 3 mm * Baûng keát quaû tính löôïng dö vaø kích thöôùc trung gian baèng phöông phaùp tra baûng: Nguyeân coâng Caáp Dung sai Löïong dö Kích thöôùc chính I (mm) tra baûng 2Zi trung gian treân xaùc (mm) baûng veõ 1.phay 1&3 IT9 0,074 8,2 80 ± 0,074 3. Phay 6,7 IT9 ± 0,031 16,4 44 ± 0,031 &8 4. khoan- IT14 0,43 10 10± 0,43 khoeùt- IT14 0,43 4 14± 0,43 Doa IT 10 0,07 0,8 14,8 ± 0,07 IT8 0,027 0,2 15 + 0,027 5.phay 12 IT 12 0,105 8,2 22 0,105 &13 6. khoan IT 14 + 0,43 7,5 15 + 0,43 7. phay raõnh IT 14 +0,25 3 3 +0,25
  3. 7. XAÙC ÑÒNH CHEÁ ÑOÄ CAÉT & THÔØI GIAN GIA COÂNG CÔ BAÛN 7.1 Phöông phaùp phaân tích: Phöông phaùp naøy aùp duïng cho maët truï trong 51+0,046 + Kích thöôùc ghi treân baûng veõ phoâi: 47,80,6 + Maùy khoan caàn: 2A135 + Vaät lieäu gia coâng: GX15-32 vôùi HB=163 - 229 + Vaät lieäu cuûa duïng cuï caét ( muõi khoeùt thoâ, muõi khoeùt tinh, muõi doa tinh) : theùp gioù P18 7.1.1 Cheá ñoä caét khi khoeùt thoâ 1. Chieàu saâu caét: t=0,5(D-d) [5,tr20] D ñöôøng kính muõi khoeùt thoâ, D=50,3 mm d ñöôøng kính loã tröôùc khi khoeùt thoâ, d=47,8 mm t=0,5(50,3-47,8)=1,45 mm 2. Löôïng chaïy dao Tra baûng 5-26 taøi lieäu [5] ta choïn S = 1,5 mm/vg 3. Toác ñoä caét: C v .D q V= .k v T m .t x .S y Vôùi + Cv: heä soá aûnh höôûng cuûa ñieàu kieän caét ñoái vôùi toác ñoä caét + q : soá muõ bieåu thò möùc ñoä aûnh höôûng cuûa ñöôøng kính ñeán toác ñoä caét + m,x,y : chæ soá muõ xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa tuoåi beàn trung bình , löôïng chaïy dao, chieàu saâu caét ñoái vôùi vaän toác + T : chu kyø beàn trung bình , ph + kv : heä soá ñieàu chænh chung cho toác ñoä caét tính ñeán caùc ñieàu kieän caét thöïc teá kv=kmv.kuv.klv.knv - kmv: heä soá phuï thuoäc vaøo vaät lieäu gia coâng
  4. - kuv : heä soá phuï thuoäc vaøo vaät lieäu duïng cuï caét - klv : heä soá phuï thuoäc vaøo chieàu saâu khoeùt - knv: heä soá ñieàu chænh boå sung khi khoeùt caùc loã ñuùc hoaëc daäp Baûng 5-29 [5,tr23]: Cv=18,8 q=0,2 x=0,1 y=0,4 m=0,125 Baûng 5-30 [5,tr24]: T=60 ph nv nv Baûng 5-1 [5,tr6]: kmv=  190    =  190    =1  HB   190  Baûng 5-6 [5,tr8]: kuv=1 Baûng 5-31 [5,tr24]: klv=1 Baûng 5-5 [5,tr8]: knv=1 => kv= kmv.kuv.klv.knv=1 18,8.50,30, 2 Vaäy V=  1 =20 m/ph 60 0,125.1,45 0,1.1,50, 4 Soá voøng quay cuûa dao trong 1 phuùt: n= 1000.V = 1000.20 =126,6 vg/ph  .D  .50,3 choïn n= 118 vg/ph  Vaän toác thöïc khi caét: V=  .D.n =  .50,3.120 =18,65 m/ph 1000 1000 4. Moment xoaén Mx (Nm) vaø löïc chieàu truïc P0 (N) Mx=10  C M .D qm .t xm .S ym .K P , Nm P0=10  C P .D qp .t xp .S yp .K P , N Baûng 5.32 [5,tr25]: Mx: CM=0,085 q=0 x=0,75 y=0,8 P0: Cp=23,5 q=0 x=1,2 y=0,4 n Baûng 5.9 [5,tr9]: Kp=  HB  =1    190   Mx= 10.0,085.1.1,45 0,75.1,54 0,8.1 =1,59 Nm P0= 10.23,5.1.1,451, 2.1,54 0, 4.1 =436,2 N
  5. 5. Coâng suaát caét: Ne= M x .n = 1,59.120 =0,02 Kw 9750 9750 So saùnh vôùi coâng suaát maùy ñaõ choïn [N]=6 Kw , thì coâng suaát caét Ne naøy ñaûm baûo an toaøn 6. Thôøi gian gia coâng cô baûn: TM=  .D.l vôùi l=80 mm chieàu daøi gia coâng 1000.V .S =  .50,3.80 =0,44 ph 1000.18,65.1,54 7.1.2 Cheá ñoä caét khi khoeùt tinh 1. Chieàu saâu caét: t=0,5[D-d] . D: ñöôøng kính muõi khoeùt tinh, D=50,68 . d: ñöôøng kính loã tröôùc khi khoeùt tinh, d=50,3 t=0,5(50,68-50,3)=0,19 2. Löôïng chaïy dao: Tra baûng 5-26 taøi lieäu [5] trang 22 ta choïn: S = 1,3 Cv D q 3. Toác ñoä caét khi khoeùt tinh: V= m x y k v T t S Töông töï nhö treân ta coù: Cv=18,8 q=0,2 x=0,1 y=0,4 m=0,125 T=60 ph kv=kMV.kUV.klV.kNV=1 18,8.50,68 0, 2 V= 1 =27,59 m/ph 60 0,125.0,19 0,1.1,30, 4 n= 1000.V = 1000.27,59 =173,3 vg/ph  .D  .50,68 choïn n=150 v/ph  Vaän toác thöïc khi caét: V=  .D.n =  .50,68.150 =23,88 m/ph 1000 1000
  6. 4. Moment xoaénMx vaø löïc chieàu truïc P0: Baûng 5-32 [5,tr25]: * Mx: CM=0,085 q=0 x=0,75 y=0,8 Kp=1 * P0: CP=23,5 q=0 x=1,2 y=0,4 Baûng 5-9 [5,tr9]: kP=1  Mx=10.0,085.1.0,19 0,75.1,15 0,8.1 =0,27 Nm P0=10.23,5.1.0,191, 2.1,15 0, 4.1 =33,87 N 5. Coâng suaát caét Ne: Ne= M x .n = 0,27.150 =0,0042 Kw 9750 9750 So saùnh coâng suaát maùy ñaõ choïn [N]=6 Kw thì coâng suaát caét Ne vaãn an toaøn. 6. Thôøi gian gia coâng cô baûn: TM=  .D.l =  .50,68.80 =0,464 ph 1000.V .S 1000.23,88.1,15 7.1.3 Cheá ñoä caét khi doa tinh: 1. Chieàu saâu caét: t=0,5[D-d] . D: ñöôøng kính muõi doa tinh, D=51 . d: ñöôøng kính loã tröôùc khi doa tinh, d=50,68 t=0,5(51-50,68)=0,16 2. Löôïng chaïy dao: Tra baûng 5 – 26 taøi lieäu [5] trang 22 choïn S = 1,5 Cv D q 3. Toác ñoä caét khi doa tinh: V= kv T mt x S y Baûng 5.29 [5,tr23]: Cv=15,6 q=0,2 x=0,1 y=0,5 m=0,3 Chu kyø beàn trung bình T (ph) cuûa muõi doa: Baûng 5.30 [5,tr24] T=180 ph Heä soá ñieàu chænh : kv=kMV.kUV.klV kMV: heä soá phuï thuoäc vaät lieäu gia coâng kUV: heä soá phuï thuoäc vaät lieäu duïng cuï caét
  7. klV : heä soá phuï thuoäc chieàu saâu doa nv nv Tra baûng 5.1 [5,tr6]: KMV=  190  =  190  =1      HB   190  Baûng 5.6 [5,tr8]: kuv=1 Baûng 5.31 [5,tr24]: klv=1 => Kv=Kmv.Kuv.Klv=1 Cv D q 15,6.510, 2 Vaäy V= kv = 1 =5,84 m/ph T mt x S y 180 0,3.0,16 0,1.1,50,5 Soá voøng quay truïc chính: n= 1000.V = 1000.5,84 =36,45  .D  .51 m/ph choïn n=30 v/ph =>Vaän toác caét thöïc teá: V=  .D.n =  .51.30 =4,8m/ph 1000 1000 4. Moment xoaén khi doa tinh: C p .t x .S zy .D.Z Mx= ,Nm 2.100 Baûng 5.23 [5,tr18] Cp=158 x=1 y=1 Z=10 raêng Sz= S löôïng chaïy dao raêng mm/raêng Z 1,5 Sz= = 0,15 mm/raêng 10 158.0,16.0,15.51.10 => M x= =14,18 Nm 2.100 3 3 Löïc caét: Pz= 2.10 .M x = 2.10 .14,18 =556,08 N D 51 5. Coâng suaát caét: Ne= M x .n = 14,18.30 =0,054 Kw 9750 9750 So vôùi coâng suaát cuûa maùy [N]=6 Kw ->Ne=0,054 Kw: an toaøn 6. Thôøi gian gia coâng cô baûn: TM=  .D.l =  .51.80 =0,983 ph 1000.V .S 1000.5,93.0,15
Đồng bộ tài khoản