intTypePromotion=1
ADSENSE

QUY TRÌNH ĐIỀU CHUYỂN XE ÔTÔ CÔNG- SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH THUẬN

Chia sẻ: Hong Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

493
lượt xem
73
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, ... vềban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY TRÌNH ĐIỀU CHUYỂN XE ÔTÔ CÔNG- SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH THUẬN

  1. UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phan Thiết, ngày 01 tháng 10 năm 2007 QUY TRÌNH ĐIỀU CHUYỂN XE Ô TÔ CÔNG I. Mục đích: - Nhằm quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác một cách có hiệu quả nhất. - Tiết kiệm được kinh phí nhà nước do điều chuyển phương tiện đi lại từ cơ quan thừa sang cơ quan thiếu, không thực hiện việc đầu tư mua sắm mới. - Chấp hành Chỉ thị số 25/2006/CT-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước. II. Phạm vi áp dụng: Quy trình này được áp dụng cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, …thuộc đối tượng được sử dụng và có nhu cầu sử dụng xe phương tiện đi lại công phục vụ công tác. III. Tài liệu viện dẫn: 1. Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/03/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước. 2. Nghị định 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước. 3. Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. 4. Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước. 5. Thông tư số 112/2006/TT-BTC ngày 27/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ. 6. Thông tư 35/2007/TT-BTC ngày 10/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước. 7. Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/08/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước. QT-MTSC-ĐCXE 1/3 Bh1-Ngày 01/10/2007
  2. IV. Định nghĩa: V. Các bước quy trình: Nhận & phân công Rà soát - Đề xuất Xem xét Phê duyệt Đồng ý Lấy ý kiến Lấy ý kiến chuyển Không đồng ý Trình UBND Tỉnh Ra Quyết định Mời bàn giao Thực hiện bàn giao Các bước trên được thể hiện bằng mô tả chi tiết các công việc cụ thể sau: 1. Bước 1: - Trung tâm Mua tài sản công nhận được văn bản của đơn vị có nhu cầu xin điều chuyển xe từ Văn thư Sở Tài chính (có bút phê của Lãnh đạo Sở Tài chính chuyển Trung tâm tham mưu). - Lãnh đạo Trung tâm phân công chuyển Phòng Nghiệp vụ xử lý. - Trưởng phòng Nghiệp vụ chuyển cho Chuyên viên được giao nhiệm vụ thụ lý hồ sơ tham mưu. - Chuyên viên đối chiếu, rà soát đối chiếu, rà soát sổ theo dõi tình hình quản lý, sử dụng xe của toàn Tỉnh và có đề xuất cụ thể với Lãnh đạo Sở Tài chính (thông qua Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ và Lãnh đạo Trung tâm). QT-MTSC-ĐCXE 2/3 Bh1-Ngày 01/10/2007
  3. - Trên cơ sở đồng ý của Lãnh đạo Sở Tài chính, chuyên viên dự thảo Văn bản gửi cho Ngành, đơn vị quản lý sử dụng xe biết việc điều chuyển xe và đề nghị đơn vị quản lý sử dụng xe có ý kiến trả lời bằng văn bản. Thời gian thực hiện theo quy chế làm việc của cơ quan (Quyết định số 550/QĐ- STC ngày 01/06/2007 của Sở Tài chính về việc ban hành Quy chế về lề lối làm việc của Sở Tài chính). 2. Bước 2: - Sau khi nhận được văn bản đồng ý của Ngành, đơn vị quản lý sử dụng xe thống nhất việc điều chuyển (thông qua Văn thư Sở Tài chính và có bút phê duyệt văn bản đến của Lãnh đạo Sở Tài chính), Trung tâm dự thảo văn bản trình UBND Tỉnh xem xét ban hành Quyết định việc điều chuyển xe ô tô (Lãnh đạo Sở Tài chính ký văn bản). - Trường hợp nếu Ngành, đơn vị quản lý sử dụng xe không đồng ý việc điều chuyển, tham mưu Lãnh đạo Sở Tài chính lập báo cáo UBND Tỉnh về việc điều chuyển xe (trong văn bản nêu rõ ý kiến của Sở Tài chính và ý kiến của đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng xe). Thời gian thực hiện theo quy chế làm việc của cơ quan (Quyết định số 550/QĐ- STC ngày 01/06/2007 của Sở Tài chính về việc ban hành Quy chế về lề lối làm việc của Sở Tài chính). 3. Bước 3: - Khi có Quyết định của UBND Tỉnh về điều chuyển xe ô tô công, tiến hành thực hiện việc bàn giao (Giấy mời phát hành trước 2-3 ngày). - Thành phần Hội đồng bàn giao gồm: + Đại diện VP UBND Tỉnh; + Đại diện Sở Giao thông vận tải; + Đại diện Sở Tài chính; + Đại diện Đơn vị giao tài sản; + Đại diện Đơn vị nhận tài sản - Biên bản giao nhận tài sản theo mẫu quy định tại Thông tư số 112/2006/TT- BTC ngày 27/12/2006 của Bộ Tài chính. Thời gian thực hiện theo quy chế làm việc của cơ quan (Quyết định số 550/QĐ- STC ngày 01/06/2007 của Sở Tài chính về việc ban hành Quy chế về lề lối làm việc của Sở Tài chính). V. Phụ lục : Sổ theo dõi tình hình quản lý sử dụng xe ô tô BM-MTS-ĐCX/01 Biên soạn Xem xét Phê duyệt QT-MTSC-ĐCXE 3/3 Bh1-Ngày 01/10/2007
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2