Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u - PVC

Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

1
862
lượt xem
317
download

Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u - PVC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để các khu vực trong và ngoài nước sử dụng được đường ống thoát nước cỡ lớn bằng U - PVC cứng chôn ngầm dưới đất BEC một cách hợp lý, thì việc thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình đường ống thoát nước chôn ngầm dưới đất phải có kỹ thuật tiên tiến, chi phí thấp, thi công thuận tiện và bảo đảm chất lượng. Nay lập ra quy trình kỹ thuật này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u - PVC

 1. SÁCH Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u - PVC
 2. D/BEC 2 - 2007 Quy tr×nh kü thuËt thi c«ng ®-êng èng tho¸t n-íc cì lín b»ng u - PVC ch«n ngÇm d-íi ®Êt BEC 1. Nguyªn t¾c chung 1.1. §Ó c¸c khu vùc trong vµ ngoµi n-íc sö dông ®-îc ®-êng èng tho¸t n-íc cì lín b»ng U - PVC cøng ch«n ngÇm d-íi ®Êt BEC mét c¸ch hîp lý, th× viÖc thiÕt kÕ, thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh ®-êng èng tho¸t n-íc ch«n ngÇm d-íi ®Êt ph¶i cã kü thuËt tiªn tiÕn, chi phÝ thÊp, thi c«ng thuËn tiÖn vµ b¶o ®¶m chÊt l-îng. Nay lËp ra quy tr×nh kü thuËt nµy. 1.2. Quy tr×nh nµy ¸p dông cho ®-êng èng tho¸t n-íc b»ng U- PVC cøng BEC ch«n ngÇm d-íi ®Êt cã ®-êng kÝnh lµ 300 - 3500mm. Quy tr×nh ®-îc sö dông trong thiÕt kÕ, thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh nh- tho¸t n-íc ngÇm, sö dông èng nhùa cuèn xo¾n U - PVC. 1.3. Quy tr×nh nµy ¸p dông cho nhiÖt ®é n-íc trong ®-êng èng nhùa U - PVC tho¸t n-íc < 40oC, thµnh phÇn, chÊt l-îng n-íc ch¶y vµo ®-êng èng ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña tiªu chuÈn cña tõng lo¹i n-íc 1.4 Ngoµi ra vÉn cÇn ph¶i phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn, quy ®Þnh cña quèc gia. 2. C¸c thuËt ng÷ vµ ký hiÖu 2.1 ThuËt ng÷ 2.1.1 èng v¸ch kÕt cÊu cuèn Spirally winding structure wall pipe Lµ lo¹i èng h×nh trßn cã v¸ch bªn trong nh½n, bªn ngoµi cã g©n gia c-êng h×nh xo¾n èc hoÆc lµ èng trßn v¸ch nh½n, vµ ®-îc uèn 1 líp hoÆc nhiÒu líp b»ng m¸y cuèn èng. 2.1.2 M«®un biÕn d¹ng ®Êt Soil modulus Lµ phÐp ®o kh¶ n¨ng chèng biÕn d¹ng cña ®Êt lÊp thµnh èng ch«n d-íi ®Êt hoÆc cña ®Êt nguyªn tr¹ng cña cèng. §¬n vÞ lµ Mpa hoÆc kN/mm2. 2.1.3 §é cøng uèn vßng Ring—bending stiffness Lµ phÐp ®o kh¶ n¨ng chèng biÕn d¹ng vßng trßn cña ®-êng èng, gäi t¾t lµ ®é cøng 1 D/BEC 2 - 2007
 3. D/BEC 2 - 2007 vßng. Cã thÓ dïng ph-¬ng ph¸p thö nghiÖm b»ng thïng c¸t (m« pháng) hoÆc ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh trÞ sè. §¬n vÞ lµ N/ m2 hoÆc Kn/ m2. 2.1.4 §-êng kÝnh danh ®Þnh Nominal diameter Lµ ®-êng kÝnh ®· ®-îc tiªu chuÈn ho¸ cña c¸c lo¹i èng thuéc hÖ thèng èng nhùa cã tÝnh dÎo nãng, biÓu thÞ lµ ®-êng kÝnh trong cña èng, ®¬n vÞ lµ mm. 2.1.5 Líp nÒn Bedding Lµ líp c¸t sái r¶i ®Òu vµ ®Çm chÆt trªn nÒn ®Êt nguyªn tr¹ng cña cèng hoÆc trªn nÒn ®Êt ®· ®-îc xö lý lÊp chÆt. 2.1.6 S-ên vßm phÝa d-íi èng Haunches under pipe Lµ gãc bao hµm t¹i vÞ trÝ khe hë h×nh cung trßn gi÷a phÝa trªn líp nÒn vµ phÝa d-íi ®-êng kÝnh ngang cña ®-êng èng. 2.1.7 Gãcph-¬ng vÞ nÒn Bedding angle Lµ gãc t©m cña mÆt c¾t èng, ®èi øng víi h×nh cung trßn cña s-ên vßm phÝa d-íi èng tiÕp xóc chÆt chÏ víi c¸t sái lÊp chÆt. ThÓ hiÖn b»ng ký hiÖu 2α. 2.2 Ký hiÖu : 2.2.1 TÝnh n¨ng cña èng vµ ®Êt : SP——-—— §é cøng uèn vßng, ®¬n vÞ lµ N/ m2 Ed—— M« ®un biÕn d¹ng tæng hîp cña ®Êt ë thµnh èng Ft—— C-êng ®é kh¸ng kÐo theo thiÕt kÕ cña èng Vp—— HÖ sè Poisson cña èng (chän lµ 0.35) DN—— §-êng kÝnh èng danh ®Þnh, lµ ®-êng kÝnh trong cña èng, ®¬n vÞ lµ mm. 2.2.2 T¸c dông vµ hiÖu øng trªn ®-êng èng : Fcrk—— TrÞ sè quy ®Þnh cña ¸p lùc giíi h¹n mÊt æn ®Þnh cña thµnh èng Ffwk——TrÞ sè quy ®Þnh cña lùc gi÷ næi ∑FGK—— Tæng c¸c trÞ sè quy ®Þnh cña c¸c t¸c dông chèng næi vÜnh cöu Favk—— TrÞ sè quy ®Þnh cña ¸p lùc ®Êt theo ph-¬ng th¼ng ®øng trªn mçi mÐt dµi qvk——TrÞ sè quy ®Þnh cña ¸p lùc theo ph-¬ng th¼ng ®øng truyÒn tõ phô t¶i cña xe cé trªn mÆt ®Êt ®Õn ®¬n vÞ diÖn tÝch trªn ®Ønh èng. Fvk——TrÞ sè quy ®Þnh cña ¸p lùc theo ph-¬ng th¼ng ®øng d-íi c¸c t¸c dông lªn ®Ønh èng 2 D/BEC 2 - 2007
 4. D/BEC 2 - 2007 Qvk——TrÞ sè quy ®Þnh cña ¸p lùc tõng b¸nh xe Wd1max—— L-îng biÕn d¹ng lín nhÊt theo ph-¬ng th¼ng ®øng cña ®-êng èng d-íi t¸c dông tæ hîp vÜnh cöu chuÈn cña phô t¶i ε—— Tû lÖ biÕn d¹ng ®-êng kÝnh theo ph-¬ng th¼ng ®øng cña èng σ—— øng lùc kÐo uèn vßng cña thµnh èng. 2.2.3 Th«ng sè h×nh häc : Hs—— §é cao ®Êt lÊp tõ ®Ønh èng ®Õn mÆt ®Êt thiÕt kÕ De—— §-êng kÝnh ngoµi cña èng di—— §-êng kÝnh trong cña èng α—— §é dµi tiÕp xóc ®Êt cña tõng b¸nh xe b—— §é réng tiÕp xóc ®Êt cña tõng b¸nh xe n—— Sè l-îng b¸nh xe dj—— Kho¶ng c¸ch tÞnh gi÷a 2 b¸nh xe c¹nh nhau ro—— B¸n kÝnh tÝnh theo ®-êng kÝnh èng (b¸n kÝnh trôc trung hoµ cña thµnh èng); 2.2.4 HÖ sè theo tÝnh to¸n : γs—— MËt ®é träng lùc cña ®Êt lÊp. Chän lµ 18KN/m3 Kd—— HÖ sè biÕn d¹ng cña ®-êng èng DL—— HÖ sè hiÖu øng trÔ biÕn d¹ng. Chän lµ 1.2-1.5 ψq—— HÖ sè gi¸ trÞ vÜnh cöu chuÈn cña phô t¶i cã thÓ biÕn ®æi. Chän lµ 0.5 Kf—— HÖ sè kh¸ng lùc chèng næi cã tÝnh æn ®Þnh cña ®-êng èng, chän lµ 1.1 KS——HÖ sè kh¸ng lùc vßng cã tÝnh æn ®Þnh cña ®-êng èng, chän lµ 2 Ki—— HÖ sè m« men cong cña ®-êng èng d-íi t¸c dông cña ¸p lùc ®Êt theo ph-¬ng th¼ng ®øng K2—— HÖ sè m« men cong cña ®-êng èng d-íi t¸c dông cña phô t¶i b¸nh « t« W—— HÖ sè tiÕt diÖn thµnh èng trªn ®¬n vÞ ®é dµi cña èng γO—— HÖ sè träng yÕu cña èng. èng tho¸t n-íc m-a chän lµ 0.9, èng tho¸t n-íc th¶i chän lµ 1; μd—— HÖ sè ®éng lùc cña phô t¶i xe cé. 2.2.5 HÖ sè søc n-íc theo tÝnh to¸n : 3 D/BEC 2 - 2007
 5. D/BEC 2 - 2007 Q—— L-u l-îng V—— Tèc ®é ch¶y A—— DiÖn tÝch mÆt c¾t h÷u hiÖu cña dßng ch¶y Qs—— L-îng n-íc ch¶y vµo trong 24h trªn mçi Km dµi cña ®-êng èng R—— B¸n kÝnh n-íc i—— Dèc n-íc n—— HÖ sè th« r¸p cña thµnh èng, chän lµ 0.01. 3. VËt liÖu 3.1 Quy ®Þnh chung : 3.1.1 èng vµ c¸c phô kiÖn cña èng ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn nhµ n-íc hiÖn hµnh vµ tiªu chuÈn s¶n phÈm cña ngµnh, vµ ph¶i cã chøng nhËn hîp c¸ch cña s¶n phÈm do C¬ quan kiÓm tra chÊt l-îng cÊp. 3.1.2 Keo dÝnh dïng cho èng b¾t buéc ph¶i phï hîp víi yªu cÇu vÒ kÕt dÝnh chÊt liÖu PVC. Nªn sö dông keo dÝnh kiÓu dung m«i. 3.2 èng 3.2.1 TÝnh n¨ng vËt lý cña ph«i nhùa dïng ®Ó lµm èng ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh ë b¶ng 3.2.1 B¶ng 3.2.1 TÝnh n¨ng vËt lý cña ph«i nhùa Tiªu chuÈn cña ph-¬ng H¹ng môc ChØ tiªu kü thuËt ph¸p thö nghiÖm MËt ®é (g/cm3) ≤1.6 GB1033 §é bÒn kÐo (Mpa) ≥25 GB/T8804 NhiÖt ®é mÒm ho¸ Vica ≥75 GB/T8802 (°C) M« ®un ®µn håi cong ≥2000 GB/T16419 (Mpa) Thö nghiÖm ng©m trong V¸ch trong vµ ngoµi GB/T13526 dichlorometan kh«ng ph©n t¸ch, biÕn ®æi 4 D/BEC 2 - 2007
 6. D/BEC 2 - 2007 (20°C,15min) bÒ mÆt kh«ng d-íi 4L 3.2.2 §Æc tÝnh mÆt c¾t cña ph«i cã thÓ x¸c ®Þnh theo kÝch th-íc mÆt c¾t do Nhµ s¶n xuÊt cung cÊp 3.2.3 Khi uèn ph«i nhùa thµnh èng, ph¶i ®æ ®Çy vµ ®Òu keo dÝnh PVC-U vµo khe méng. TÝnh n¨ng vËt lý cña èng ph¶i phï hîp víi yªu cÇu trong b¶ng 3.2.3 B¶ng 3.2.3 TÝnh n¨ng vËt lý cña èng Tiªu chuÈn cña ph-¬ng H¹ng môc ChØ tiªu kü thuËt ph¸p thö nghiÖm Thö nghiÖm va ®Ëp bóa r¬i (ph-¬ng ph¸p th«ng qua) Kh«ng nøt vì GB/T6112 TIR≤10% §é cøng vßng kN/m2 Phï hîp víi tiªu chuÈn cña (l-îng biÕn d¹ng ®-êng GB/T9647 s¶n phÈm kÝnh trong ≤5%) Thö nghiÖm ®é kÝn, Kh«ng nøt vì, kh«ng rß rØ GB/T6111 0.05Mpa0.25h §é dÎo vßng Kh«ng nøt, r¹n GB/T9647 3.2.4 §é cøng vßng cña èng ph¶i ®-îc lùa chän theo ®iÒu kiÖn chÞu lùc phô t¶i ®Ì bªn ngoµi ®-êng èng, vµ c©n nh¾c ®Õn t¸c dông tæng hîp cña hÖ thèng chÞu lùc ®Êt cña èng. 3.2.5 ChÊt l-îng bÒ ngoµi vµ kÝch th-íc cña èng ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu sau : (1) Mµu s¾c bªn ngoµi ph¶i ®ång ®Òu, v¸ch trong bãng, nh½n, th©n èng kh«ng ®-îc cã vÕt nøt, lâm hoÆc søt mÎ cã thÓ nh×n thÊy ®-îc, miÖng èng kh«ng ®-îc cã c¸c khuyÕt tËt nh- nøt vì, biÕn d¹ng. (2) Hai mÆt ®Çu èng ph¶i b»ng ph¼ng, vu«ng gãc víi ®-êng trôc trung t©m cña èng. ChiÒu dµi èng kh«ng ®-îc cã ®é cong râ nÐt. (3) Sai sè cho phÐp cña ®é dµi h÷u hiÖu L cña èng lµ ± 0.02. 3.2.6 KÝch th-íc quy c¸ch cña èng ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña Tiªu chuÈn Q/BEC 5 D/BEC 2 - 2007
 7. D/BEC 2 - 2007 1-2007 3.2.7 §é dµi cña tõng èng nãi chung cã lo¹i 6m, 8m, 12m, còng cã thÓ x¸c ®Þnh ®é dµi èng theo sù tho¶ thuËn cña hai bªn Mua vµ B¸n. 3.3 VËt liÖu nèi èng : 3.3.1 Nªn dïng biÖn ph¸p sau ®Ó nèi èng : ë vÞ trÝ hai ®Çu èng nèi víi nhau th× dïng bu l«ng xiÕt chÆt 2 nöa cña èng lång bªn ngoµi, cßn gi÷a èng lång víi thµnh ngoµi cña èng th× dïng vËt liÖu bÞt kÝn ®Ó bÞt kÝn l¹i. 3.3.2 VËt liÖu bÞt kÝn dïng cho mèi nèi èng ph¶i do Nhµ s¶n xuÊt èng cung cÊp kÌm theo. 3.4 VËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n èng : 3.4.1 Trong qu¸ tr×nh xÕp dì, vËn chuyÓn vµ xÕp chång èng vµ c¸c phô kiÖn cña èng lªn nhau, ®éng t¸c nhÊc lªn, ®Æt xuèng ph¶i nhÑ nhµng, kh«ng ®-îc nÐm, kÐo, l¨n hoÆc lµm chóng va ®Ëp vµo nhau. 3.4.2 Khi cÈu èng lªn xuèng, ph¶i dïng d©y c¸p mÒm ®Ó ch»ng buéc chÆt, dïng 2 ®iÓm ®Ó cÈu èng lªn, nghiªm cÊm luån d©y qua lßng èng ®Ó cÈu lªn. 3.4.3 B·i ®Ó èng ph¶i b»ng ph¼ng, èng ph¶i ®-îc xÕp ngay ng¾n; Khi xÕp chång èng lªn nhau, ph¶i ®Æt chªm gç hoÆc tÊm gç ë hai bªn ®Ó tr¸nh èng bÞ l¨n ®i. 3.4.4 Khi cÇn b¶o qu¶n èng vµ phô kiÖn èng trong thêi gian dµi th× nªn ®Ó ë trong kho; NÕu ®Ó ë ngoµi trêi th× ph¶i che phñ, tr¸nh ®Ó ¸nh n¾ng mÆt trêi chiÕu trùc tiÕp vµo; Ph¶i ®Ó èng c¸ch xa nguån nhiÖt vµ löa. 3.4.5 Khi vËn chuyÓn èng ®· thµnh h×nh ®i ®-êng xa th× cã thÓ xÕp xen kÏ, gi÷a c¸c èng xÕp xen kÏ ph¶i cã vËt liÖu kª lãt vµ t-¬ng ®èi cè ®Þnh. 4. ThiÕt kÕ 4.1 Quy ®Þnh chung : 4.1.1 Ph¶i ph©n tÝch, tÝnh to¸n kÕt cÊu èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng nhùa PVC cøng ch«n ngÇm d-íi ®Êt theo kiÓu èng mÒm. D/BEC 2 - 2007 6 D/BEC 2 - 2007
 8. D/BEC 2 - 2007 4.1.2 Ph¶i thiÕt kÕ èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng nhùa PVC cøng ch«n ngÇm d-íi ®Êt theo kiÓu ch¶y kh«ng cã träng lùc cña ¸p suÊt trong, thiÕt kÕ niªn h¹n sö dông kh«ng d-íi 50 n¨m. 4.1.3 ViÖc thiÕt kÕ kÕt cÊu èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng nhùa PVC cøng ch«n ngÇm d-íi ®Êt ph¶i tÝnh to¸n vµ kiÓm tra nh- sau : (1) Tr¹ng th¸i cùc h¹n cña n¨ng lùc chÞu t¶i : Bao gåm tÝnh to¸n c-êng ®é mÆt c¾t vßng cña èng, tÝnh to¸n ®é mÊt æn ®Þnh nÐn cong mÆt c¾t vßng cña èng, tÝnh to¸n ®é æn ®Þnh chèng næi cña èng; (2) Tr¹ng th¸i cùc h¹n sö dông b×nh th-êng : bao gåm c¶ kiÓm tra ®é biÕn d¹ng mÆt c¾t vßng cña èng. 4.1.4 ViÖc thiÕt kÕ kÕt cÊu èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng nhùa PVC cøng ch«n ngÇm d-íi ®Êt ph¶i bao gåm c¶ thiÕt kÕ th©n èng, nÒn ®-êng èng, kÕt nèi ®-êng èng, ®é chÆt cña ®Êt lÊp cèng, v.v. 4.1.5 Gãc ph-¬ng vÞ nÒn h×nh cung trßn cña ®Êt theo thiÕt kÕ cña èng 2α kh«ng nªn nhá h¬n 90°, cßn gãc t©m nÒn h×nh cung trßn cña ®Êt lÊp kh«ng ®-îc nhá h¬n 2α. 4.1.6 Khi ®Æt èng lªn nÒn ®Êt thÞt b»ng ph¼ng, gãc t©m ph-¬ng vÞ nÒn h×nh cung trßn cña ®Êt sÏ tÝnh theo 20°. 4.2 T¸c dông trªn kÕt cÊu èng : 4.2.1 TrÞ sè quy ®Þnh cña t¸c dông vÜnh cöu trªn ®-êng èng ph¶i lµ trÞ sè quy ®Þnh cña ¸p lùc ®Êt theo ph-¬ng th¼ng ®øng t¸c dông lªn mçi mÐt dµi cña èng, cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc sau : Favk = rs .Hs .De (4.2.1) 4.2.2 TrÞ sè quy ®Þnh cña t¸c dông kh¶ biÕn trªn ®-êng èng ph¶i bao gåm phô t¶i xe trªn mÆt ®Êt vµ phô t¶i chång chÊt t¸c dông trªn èng, hai lo¹i phô t¶i nµy kh«ng ®-îc céng gép vµo, mµ ph¶i chän mét lo¹i trong sè chóng cã hiÖu øng phô t¶i lín h¬n. 4.2.3 TrÞ sè quy ®Þnh cña phô t¶i xe cé trªn mÆt ®Êt t¸c dông trªn ®-êng èng cã D/BEC 2 - 2007 thÓ tÝnh theo c«ng thøc sau : (1) ¸p lùc theo ph-¬ng th¼ng ®øng truyÒn tõ mçi b¸nh xe ®Õn ®Ønh èng : 7 D/BEC 2 - 2007
 9. D/BEC 2 - 2007 H×nh 4.2.3-1 : Ph©n bè truyÒn lùc cña mçi b¸nh xe cña xe cé trªn mÆt ®Êt (2) ¸p lùc theo ph-¬ng th¼ng ®øng truyÒn ¶nh h-ëng tæng hîp cña 2 d·y b¸nh xe trë lªn ®Õn ®Ønh èng : H×nh 4.2.3-2 8 D/BEC 2 - 2007
 10. D/BEC 2 - 2007 Ph©n bè truyÒn ¶nh h-ëng tæng hîp cña ¸p lùc 2 d·y b¸nh xe trë lªn cña xe cé trªn mÆt ®Êt B¶ng 4.2.3 : HÖ sè ®éng lùc μd §é dµy lÊp ≤0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 ≥0.70 ®Êt (m) HÖ sè ®éng 1.30 1.25 1.20 1.15 1.05 1.00 lùc μd 4.2.4 TrÞ sè quy ®Þnh cña phô t¶i tÝch tô trªn mÆt ®Êt cã thÓ tÝnh theo 10kN/m2. 4.3 KiÓm tra ®é biÕn d¹ng mÆt c¾t vßng cña èng : 4.3.1 ViÖc kiÓm tra ®é biÕn d¹ng mÆt c¾t vßng cña èng ph¶i tÝnh theo tæ hîp vÜnh cöu chuÈn cña phô t¶i. 4.3.2 §é biÕn d¹ng ®-êng kÝnh theo ph-¬ng th¼ng ®øng cña èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng nhùa PVC cøng d-íi t¸c dông cña lùc nÐn ngoµi cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc sau : Wd , max  DL  Kd Fav, k   q qvk De  8S p  0.061Ed 4.3.2 B¶ng 4.3.2 : HÖ sè biÕn d¹ng Kd cña èng Gãc t©m nÒn ®Æt èng 20° 45° 60° 90° 120° 150° 2α HÖ sè biÕn d¹ng 0.109 0.105 0.102 0.096 0.089 0.083 4.3.3 Tû lÖ biÕn d¹ng ®-êng kÝnh theo ph-¬ng th¼ng ®øng cña èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng nhùa PVC cøng d-íi t¸c dông cña lùc nÐn ngoµi ph¶i nhá h¬n 5%. D/BEC 2 - 2007 9 D/BEC 2 - 2007
 11. D/BEC 2 - 2007 Tû lÖ biÕn d¹ng ®-êng kÝnh theo ph-¬ng th¼ng ®øng cña ®-êng èng cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc sau : Ed , max   100% D0 4.3.3 4.4 TÝnh to¸n c-êng ®é mÆt c¾t vßng cña èng : 4.4.1 Ph¶i tÝnh to¸n c-êng ®é mÆt c¾t vßng cña èng theo tæ chøc c¬ b¶n cña phô t¶i. 4.4.2 øng lùc cong theo vßng trßn cña èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng nhùa PVC cøng d-íi t¸c dông cña lùc nÐn ngoµi ph¶i nhá h¬n trÞ sè c-êng ®é kh¸ng kÐo theo thiÕt kÕ cña èng : ft (th«ng th-êng chän lµ 16Mpa). 4.4.3 øng lùc kÐo cong theo vßng trßn mÆt c¾t thµnh èng cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc sau : r2    0  K1Fsv, k  K 2 qvk W  (4.4.3) 4.4.4 HÖ sè kho¶ng c¸ch cong K1, K2 ph¶i c¨n cø theo ®é lín cña gãc ph-¬ng vÞ 2α cña èng, ¸p dông theo b¶ng 4.4.4 vµ b¶ng 5.3.2 B¶ng 4.4.4 : HÖ sè kho¶ng c¸ch cong HÖ sè K1 K2 Gãc ph-¬ng vÞ theo thiÕt kÕ Kh«ng liªn 2α 90° 120° 180° VÞ trÝ quan víi 2α §Ønh èng 0.132 0.120 0.108 0.076 Thµnh èng 0.114 0.100 0.086 0.055 §¸y èng 0.223 0.160 0.121 0.011 4.5 TÝnh to¸n ®é mÊt æn ®Þnh nÐn cong mÆt c¾t trßn cña èng : 4.5.1 Khi tÝnh to¸n ®é mÊt æn ®Þnh nÐn cong lªn mÆt c¾t trßn cña èng, cÇn ph¶i D/BEC 2 - 2007 c¨n cø vµo tæ hîp bÊt lîi cña c¸c t¸c dông ®Ó tÝnh to¸n ®é æn ®Þnh vßng trßn cña mÆt c¾t thµnh èng. Khi tÝnh to¸n, tÊt c¶ c¸c lo¹i t¸c dông ®Òu lÊy trÞ sè quy ®Þnh, vµ ph¶i 10 D/BEC 2 - 2007
 12. D/BEC 2 - 2007 ®¸p øng yªu cÇu lµ hÖ sè kh¸ng lùc æn ®Þnh vßng kh«ng thÊp h¬n 2.0 4.5.2 ViÖc tÝnh to¸n ®é æn ®Þnh vßng trßn cña mÆt c¾t èng d-íi t¸c dông cña lùc nÐn ngoµi ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng thøc sau : Fcr , k  Ks Fvk 4.5.2 4.5.3 TrÞ sè quy ®Þnh cña øng lùc theo ph-¬ng th¼ng ®øng cña ®Ønh èng d-íi c¸c lo¹i t¸c dông cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc sau : Fvk   s H s  qvk 4.5.3 4.5.4 ¸p lùc giíi h¹n mÊt æn ®Þnh cña thµnh èng cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc sau : 2 S p Ed Fcr , k  4 1p 4.5.4 4.6 TÝnh to¸n ®é æn ®Þnh chèng næi cña ®-êng èng : 4.6.1 §èi víi èng ch«n trong n-íc mÆt hoÆc n-íc ngÇm, th× ph¶i c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ ®Ó tÝnh to¸n ®é æn ®Þnh chèng næi cña kÕt cÊu ®-êng èng. Ph¶i sö dông trÞ sè quy ®Þnh cña c¸c lo¹i t¸c dông ®Ó tÝnh to¸n,. 4.6.2 ViÖc tÝnh to¸n ®é æn ®Þnh chèng næi cña ®-êng èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng nhùa PVC cøng ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng thøc sau :  FGk  K f F fwk 4.6.2 4.7 TÝnh to¸n søc n-íc : 4.7.1 Tèc ®é ch¶y vµ l-u l-îng n-íc trong ®-êng èng cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc Maning : (4.7.1-1) Q  A V V  1 / n  R 2 / 3  i1 / 2 4.7.1-2 TÝnh theo c«ng thøc trªn, trong ®iÒu kiÖn ®Çy n-íc, quan hÖ gi÷a dèc D/BEC 2 - 2007 n-íc, tèc ®é ch¶y, l-u l-îng cña c¸c èng cã ®-êng kÝnh kh¸c nhau xem trong phô lôc A. Trong ®iÒu kiÖn kh«ng ®Çy n-íc, hÖ sè ®Æc tÝnh søc n-íc ë c¸c møc ®é ®Çy kh¸c 11 D/BEC 2 - 2007
 13. D/BEC 2 - 2007 nhau xem trong phô lôc B. 4.7.2 Tèc ®é ch¶y lín nhÊt theo thiÕt kÕ cña ®-êng èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng nhùa PVC cøng nªn lµ 5.0m/s; Tèc ®é ch¶y nhá nhÊt theo thiÕt kÕ cña ®-êng èng tho¸t n-íc th¶i trong møc ®é ®Çy n-íc theo thiÕt kÕ nªn lµ 0.6m/s; Tèc ®é ch¶y nhá nhÊt theo thiÕt kÕ cña ®-êng èng tho¸t n-íc m-a vµ ®-êng èng hîp l-u khi ®Çy n-íc lµ 0.75m/s. 5. Thi c«ng ®-êng èng 5.1 Quy ®Þnh chung : 5.1.1 ViÖc bè trÝ ®-êng èng tho¸t n-íc c¨n cø theo quy ho¹ch tæng thÓ cña thµnh phè, t×nh h×nh x©y dùng c«ng tr×nh vµ c©n nh¾c ®Õn nh÷ng yÕu tè tæng hîp nh- ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, ®iÒu kiÖn thi c«ng, v.v. ®Ó x¸c ®Þnh. 5.1.2 §-êng èng ph¶i ®-îc ®Æt trªn nÒn ®Êt nguyªn tr¹ng hoÆc trªn nÒn ®Êt ®· lÊp chÆt sau khi ®µo cèng. §é dµy nhá nhÊt cña líp ®Êt lÊp trªn ®Ønh èng ph¶i x¸c ®Þnh theo phô t¶i phÇn ngoµi. NÕu ®Æt ®-êng èng ë phÝa d-íi ®-êng xe c¬ giíi th× nãi chung ®é dµy líp ®Êt phñ bªn trªn ®Ønh èng Ýt nhÊt kh«ng nªn d-íi 0.7m. 5.1.3 §-êng èng ph¶i ®Æt th¼ng. Trong tr-êng hîp ®Æc biÖt, khi ph¶i dïng cót nèi mÒm ®Ó ®Æt èng th× gãc gÊp cho phÐp so víi tuyÕn trôc däc cña hai ®o¹n èng c¹nh nhau t¹i mèi nèi gÊp gãc cña èng ph¶i do ®¬n vÞ s¶n xuÊt èng cung cÊp. 5.1.4 Khi ®-êng èng ph¶i xuyªn qua c¸c ch-íng ng¹i vËt nh- ®-êng s¾t, ®-êng ®¾p cao cÊp vµ c¸c vËt cÊu tróc, v.v., th× ph¶i cã c¸c èng lång b¶o vÖ chÕ t¹o tõ c¸c vËt liÖu nh- bª t«ng cèt thÐp, thÐp, gang, v.v. ViÖc thiÕt kÕ èng lång ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cã liªn quan ®Õn ®-êng t«n cao. D/BEC 2 - 2007 5.1.5 Khi nÒn ®Êt ch«n èng thÊp h¬n ®¸y mãng vËt kiÕn tróc (vËt cÊu tróc) th× kh«ng ®-îc ®Æt ®-êng èng trong ph¹m vi gãc më cña khu vùc chÞu lùc nÒn d-íi mãng vËt kiÕn tróc (vËt cÊu tróc). 5.1.6 T¹i khu vùc cã mùc n-íc ngÇm cao h¬n cao tr×nh cña ®¸y cèng ®µo, cÇn ph¶i t×m biÖn ph¸p lµm cho mùc n-íc gi¶m xuèng ®Õn møc thÊp h¬n ®é cao cña ®iÓm thÊp 12 D/BEC 2 - 2007
 14. D/BEC 2 - 2007 nhÊt cña ®¸y r·nh lµ 0.3-0.5m, h¬n n÷a b¾t buéc chØ khi nµo lÊp ®Êt ®Õn ®é cao æn ®Þnh chèng næi cña ®-êng èng míi ®-îc dõng biÖn ph¸p kü thuËt lµm gi¶m mùc n-íc ngÇm. Trong suèt qu¸ tr×nh l¾p ®Æt èng vµ lÊp ®Êt, ®¸y r·nh kh«ng ®-îc ®äng n-íc hoÆc r·nh nh·o bÞ ®ãng b¨ng. 5.1.7 Yªu cÇu kü thuËt trong viÖc ®o ®¹c ®Ó thi c«ng ®-êng èng, lµm gi¶m thÊp mùc n-íc, ®µo cèng, kª chèng cèng, xö lý ®iÓm giao c¾t èng vµ thi c«ng èng cïng cèng, v.v., thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cã liªn quan trong tiªu chuÈn cña Trung Quèc GB50268 “Quy ph¹m nghiÖm thu vµ thi c«ng c«ng tr×nh ®-êng èng cÊp tho¸t n-íc”. 5.2 Cèng : 5.2.1 Ph¶i c¨n cø vµo c¸c yÕu tè tæng hîp nh- m«i tr-êng t¹i hiÖn tr-êng thi c«ng, ®é s©u cña cèng, mùc n-íc ngÇm, t×nh tr¹ng ®Þa chÊt, thiÕt bÞ thi c«ng vµ khÝ hËu, v.v. ®Ó thiÕt kÕ mÆt c¾t cña cèng vµ ®µo cèng. 5.2.2 §Ó tiÖn cho viÖc ®Æt èng vµ l¾p èng, ph¶i c¨n cø vµo kÝch th-íc ®-êng kÝnh èng vµ ®é s©u cÇn ®µo ®Ó x¸c ®Þnh ®é réng cÇn ®µo cña cèng ch«n èng. Nãi chung, ®é réng nhá nhÊt cña ®¸y cèng cã thÓ tham kh¶o quy ®Þnh ë b¶ng 5.2.2 D/BEC 2 - 2007 B¶ng 5.2.2 : B¶ng quy ®Þnh ®é réng nhá nhÊt cña ®¸y cèng §¬n vÞ : mm §-êng kÝnh èng (DN) §é réng nhá nhÊt cña ®¸y cèng 300≤DN≤1000 De+600 1000DN≤3500 De+1000 Ghi chó : 1. Ch-a tÝnh ®é réng kª chèng cña cèng cÇn kª chèng vµo trong b¶ng trªn. 2. Khi ®é s©u cña cèng lín h¬n 3m th× ®é réng cña cèng cã thÓ t¨ng thªm 200mm. 13 D/BEC 2 - 2007
 15. D/BEC 2 - 2007 5.2.3 Khi ®µo cèng, ph¶i nghiªm tóc khèng chÕ cao tr×nh nÒn cèng, kh«ng ®-îc lµm x¸o trén líp ®Êt nguyªn tr¹ng d-íi ®¸y mãng. §èi víi ®Êt nguyªn tr¹ng cao h¬n ®é cao thiÕt kÕ cña ®¸y mãng 0.2-0.3m th× tr-íc khi ®Æt èng ph¶i cho c«ng nh©n ®Õn xö lý ®Õn ®é cao thiÕt kÕ. NÕu ph¸t sinh côc bé ®µo qu¸ møc hoÆc côc bé x¸o trén, th× cã thÓ dïng c¸t kÕt tù nhiªn Ф10-15mm hoÆc ®¸ vôn nhá h¬n Ф40mm ®Ó lÊp vµ ®Çm chÆt theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5.3.1. NÕu ®¸y r·nh cã vËt cøng th× ph¶i nhÆt bá, råi dïng c¸t kÕt lÊp chÆt. 5.2.4 Khi thi c«ng vµo mïa m-a, ph¶i hÕt søc rót ng¾n ®é dµi ®µo cèng, ph¶i ®µo cèng nhanh, lÊp ®Êt nhanh vµ ¸p dông biÖn ph¸p ®Ò phßng cèng bÞ nh·o. HÔ bÞ nh·o th× ph¶i c¹o bá ngay líp ®Êt mÒm bÞ nh·o, lÊp c¸t kÕt hoÆc ®¸ d¨m cì võa vµ cì to. 5.2.5 Nh÷ng chç ®Þa chÊt t-¬ng ®èi mÒm, xèp th× ph¶i cã tÊm chÆn ®Êt ë thµnh èng ®Ó phßng tr¸nh lë ®Êt, ®¸y èng ph¶i ®-îc ®Çm chÆt. 5.3 NÒn : 5.3.1 NÒn ®-êng èng nªn sö dông líp ®Öm b»ng c¸t sái. §èi víi ®o¹n cã ®Þa chÊt b×nh th-êng, líp ®Öm cã thÓ lµ líp sái (cì võa hoÆc to) dµy 100-150mm; §èi víi nÒn ®Êt mÒm n»m thÊp h¬n mùc n-íc ngÇm th× líp ®Öm ph¶i dµy 250mm, ®-êng kÝnh cña ®¸ vôn hoÆc ®¸ cuéi lµ 5-40mm, bªn trªn ®Öm D/BEC 2 - 2007 thªm mét líp sái (cì võa hoÆc to) dµy 50mm, vµ ®Çm chÆt, khiÕn cho nÒn èng ®ñ lùc chÞu t¶i. 5.3.2 H×nh thøc ®Õ èng vµ gãc ®ì h÷u hiÖu 2α cña ®Õ èng ph¶i ®-îc thiÕt kÕ, tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh theo c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®Þa chÊt, mùc n-íc ngÇm, ®-êng kÝnh èng vµ ®é s©u ch«n èng. Cã thÓ tham chiÕu b¶ng 5.3.2 B¶ng 5.3.2 : Gãc ph-¬ng vÞ 2α theo thiÕt kÕ cña nÒn b»ng c¸t sái Cét 1 : H×nh thøc nÒn; Cét 2 : Gãc nÒn 2α theo thiÕt kÕ ; Cét 3 : Yªu cÇu ®Æt mãng; Cét 4 : ThuyÕt minh : theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5.3.1 cña Quy tr×nh kü thuËt nµy. 14 D/BEC 2 - 2007
 16. D/BEC 2 - 2007 5.3.3 Mãng èng ph¶i ®-îc ®Çm chÆt, b»ng ph¼ng, møc ®é nÐn chÆt cña nã kh«ng ®-îc thÊp h¬n 90% D/BEC 2 - 2007 5.3.4 VÞ trÝ gãc bao hµm trong ph¹m vi gãc ph-¬ng vÞ nÒn theo thiÕt kÕ ®-êng èng b¾t buéc ph¶i ®-îc lÊp chÆt b»ng sái cì võa vµ lín hoÆc b»ng ®Êt c¸t sái. Ph¹m vi lÊp kh«ng ®-îc nhá h¬n gãc ph-¬ng vÞ 2α céng 300, møc ®é lÊp chÆt ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh t¹i b¶ng 5.7.2 cña Quy tr×nh nµy. 5.3.5 §èi víi cèng ë vÞ trÝ nèi èng, khi ®Æt èng, nªn ®Æt èng ®Õn ®©u ®µo ®Õn ®Êy nh- h×nh 5.3.5. §é dµi L cña cèng nªn chän trong kho¶ng 0.4-0.6m tuú theo ®-êng kÝnh èng, ®é s©u h cña cèng nªn trong kho¶ng 0.1-0.2m, ®é réng B cña cèng b»ng 1,1 lÇn ®-êng kÝnh ngoµi cña ®-êng èng. Nèi èng xong th× dïng c¸t sái lÊp chÆt. 15 D/BEC 2 - 2007
 17. D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 2007 H×nh 5.3.5 : S¬ ®å mÆt c¾t däc, ngang cña cèng t¹i vÞ trÝ nèi èng 5.3.6 §èi víi nh÷ng ®o¹n ®Êt cã kh¶ n¨ng bÞ lón kh«ng ®Òu theo chiÒu däc ®-êng èng do c¸c yÕu tè nh- phô t¶i ®-êng èng, ®Þa chÊt líp ®Êt bÞ biÕn ®æi th× tr-íc khi ®Æt èng ph¶i xö lý gia cè nÒn hoÆc lÊp theo quy ®Þnh t¹i môc 5.3.1 5.4 L¾p ®Æt èng : 5.4.1 C«ng viÖc l¾p ®Æt èng ®-îc tiÕn hµnh sau khi nÒn cèng ®Æt èng ®· nghiÖm thu ®¹t yªu cÇu. Tr-íc khi ®Æt èng xuèng ph¶i kiÓm tra vµ nghiÖm thu èng, néi dung bao gåm : (1) LÇn l-ît kiÓm tra chÊt l-îng bÒ ngoµi theo tiªu chuÈn cña s¶n phÈm, nÕu kh«ng phï hîp theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn th× ph¶i ®¸nh dÊu l¹i vµ xö lý riªng; (2) Nh÷ng mÆt c¾t ®· ®-îc quy ®Þnh lµ ph¶i kiÓm tra ®é biÕn d¹ng èng th× tr-íc hÕt b¾t buéc ph¶i ®o kÝch th-íc ®-êng kÝnh thùc tÕ, råi ghi chÐp l¹i. 5.4.2 Cã thÓ cho c«ng nh©n hoÆc dïng m¸y mãc ®Ó ®Æt èng. §èi víi cèng ®µo cã dèc th× còng cã thÓ dïng d©y c¸p mÒm buéc chÆt 2 ®Çu èng ®Ó b¶o ®¶m th©n èng tr-ît ®Òu vµ c©n b»ng vµo trong r·nh, nghiªm cÊm cho èng l¨n tõ ®Ønh cèng vµo trong lßng cèng; Khi dïng m¸y mãc ®Ó cho èng vµo trong cèng th× ph¶i dïng c¸p mÒm buéc ®Ó cÈu, nghiªm cÊm luån d©y qua lßng èng ®Ó cÈu. 5.4.3 Khi ®iÒu chØnh ®é dµi èng cã thÓ dïng c-a ®iÖn hoÆc c-a tay ®Ó c¾t, mÆt c¾t ph¶i ph¼ng vµ th¼ng ®øng, kh«ng ®-îc bÞ søt mÎ. 5.4.4 Nèi èng theo ph-¬ng ph¸p nèi ®èi tiÕp. Tr-íc khi nèi, cÈu 2 èng vµo vÞ trÝ, l¾p èng lång vµo vÞ trÝ cÇn nèi, ®îi lµm xong c«ng t¸c chèng rß råi míi vÆn chÆt bu l«ng. 5.4.5 §Ó tr¸nh tr-êng hîp lµm lÖch vÞ trÝ truyÕn trôc cña èng ®· s¾p xÕp trong khi nèi èng, cÇn ph¶i sö dông biÖn ph¸p gi÷ æn ®Þnh èng. Cô thÓ lµ cã thÓ 16 D/BEC 2 - 2007
 18. D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 2007 cho ®Çy c¸t vµng vµo bao døa, kh©u miÖng bao l¹i råi ®Ó ®Ì lªn ®Ønh èng ®· xÕp ®Æt. Sè l-îng bao c¸t tuú thuéc vµo ®-êng kÝnh èng. Nèi èng xong ph¶i kiÓm tra l¹i cao tr×nh èng vµ tuyÕn trôc ®Ó viÖc nèi èng ®¹t yªu cÇu. 5.4.6 Thi c«ng trong mïa m-a th× ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng chèng èng bÞ tr«i næi, bÞ bong ra vµ tuyÕn trôc bÞ lÖch. L¾p ®Æt èng xong cã thÓ lÊp ®Êt tr-íc ®Õn ®é cao æn ®Þnh chèng næi cña èng. 5.4.7 §-êng èng ph¶i ®-îc lÇn l-ît l¾p ®Æt theo yªu cÇu thiÕt kÕ thi c«ng vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng. Thµnh cña giÕng ®Æt trªn èng ph¶i ®-îc tr¸t v÷a vµ quÐt xi m¨ng, ®¸y giÕng ph¶i lµm xö lý chèng thÊm, thµnh giÕng vµ chç nèi èng ph¶i xö lý tØ mØ ®Ó chèng thÊm. 5.5 V¸ ®-êng èng : 5.5.1 Sau khi ®Æt èng, do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan dÉn ®Õn thµnh èng bÞ h- háng côc bé, khi diÖn tÝch phÇn bÞ h- háng hoÆc ®é dµi vµ ®é réng khe nøt kh«ng v-ît qu¸ ph¹m vi quy ®Þnh th× cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p v¸ dÝnh. 5.5.2 Khi ®-êng kÝnh hoÆc c¹nh dµi cña lç thñng ë chç bÞ h- háng côc hé trong ph¹m vi 20-100mm th× cã thÓ lÊy mét tÊm nhùa máng cã cïng chÊt liÖu víi èng vµ cã kÝch th-íc lín h¬n so víi c¹nh dµi hoÆc ®-êng kÝnh chç h- háng côc bé 40mm råi dïng keo dÝnh nhùa PVC d¸n l¹i. 5.5.3 Tr-êng hîp côc bé thµnh èng cã vÕt nøt, nÕu ®é dµi vÕt nøt kh«ng lín h¬n 1/2 chu vi èng th× cã thÓ dïng mét tÊm nhùa cïng chÊt liÖu víi èng vµ cã ®é dµi lín h¬n vÕt nøt 100mm vµ ®é réng kh«ng nhá h¬n 60mm ®Ó v¸ l¹i. 5.5.4 Tr-íc khi v¸ ph¶i x¶ hÕt n-íc ®äng trong èng, dïng dao c¹o ph¼ng chç bÞ h- háng trªn thµnh èng, dïng n-íc röa s¹ch. NhÊt thiÕt ph¶i c¹o hÕt c¸c g©n trong ph¹m vi cÇn v¸ råi dïng giÊy mµi hoÆc giòa ®Ó mµi ph¼ng. 5.5.5 Tr-íc khi v¸ ph¶i dïng anone b«i lªn mÆt nÒn chç cÇn v¸, ®îi kh« råi nhanh chãng b«i dung m«i kÕt dÝnh lªn ®Ó d¸n l¹i. C¹nh bªn kia cña vÕt nøt nªn dïng anone b«i lªn mÆt nÒn råi míi b«i keo dÝnh. 5.5.6 Sau khi v¸ èng xong, nªn cè ®Þnh chç v¸ l¹i vµ dïng c¸t sái cì to lÊp chÆt 17 D/BEC 2 - 2007
 19. D/BEC 2 - 2007 D/BEC 2 - 2007 chç ®µo rçng ë ®¸y èng theo yªu cÇu cña gãc ph-¬ng vÞ 2α. 5.5.7 Khi kÝch th-íc chç bÞ h- háng trªn èng v-ît qu¸ quy ®Þnh trªn th× ph¶i thay ®o¹n èng bÞ háng. Khi gi÷a èng míi thay vµ èng ®· ®Æt tr-íc ®ã kh«ng cã èng nèi chuyªn dông th× cã thÓ nèi víi giÕng x©y kiÓm tra (liªn kÕt). 5.6 Nèi èng víi giÕng kiÓm tra : 5.6.1 ViÖc nèi èng víi giÕng kiÓm tra ph¶i thi c«ng theo b¶n vÏ thiÕt kÕ. Khi c¾m èng vµo thµnh cña giÕng kiÓm tra, èng c¾m ph¶i do Nhµ s¶n xuÊt cung cÊp ®ång bé. 5.6.2 Khi ®-êng kÝnh èng nhá h¬n DN800 th× cã thÓ ®Æt èng tr-íc råi míi x©y giÕng kiÓm tra; Khi ®-êng kÝnh èng lín h¬n hoÆc b»ng DN800 th× nªn x©y giÕng kiÓm tra tr-íc råi míi nèi èng. 5.6.3 Khi èng ®· ®-îc r¶i ®óng vÞ trÝ, lóc x©y thµnh cña giÕng kiÓm tra nªn dïng bª t«ng trén t¹i chç ®Ó bäc ®Çu èng c¾m vµo thµnh giÕng. §é dµy cña bª t«ng kh«ng nªn nhá h¬n 100mm, ®¼ng cÊp c-êng ®é kh«ng ®-îc thÊp h¬n C20. (Xem h×nh 5.6.3) H×nh 5.6.3 : Dïng bª t«ng trén t¹i chç ®Ó bäc nèi H×nh 5.6.4 : Liªn kÕt lç chê gi÷a èng vµ giÕng kiÓm tra D/BEC 2 - 2007 5.6.4 Khi ch-a ®Æt èng, trong lóc x©y giÕng kiÓm tra ph¶i ®Ó lç chê trªn thµnh giÕng tuú theo ®é cao tuyÕn trôc cña ®-êng èng vµ ®-êng kÝnh èng. §-êng kÝnh trong cña lç 18 D/BEC 2 - 2007
 20. D/BEC 2 - 2007 chê kh«ng nªn nhá h¬n ®-êng kÝnh ngoµi cña èng céng víi 100mm. Khi nèi, dïng v÷a xi m¨ng ®Ó tr¸t khe hë gi÷a ®Çu èng c¾m vµo vµ miÖng lç. Tû lÖ pha trén v÷a xi m¨ng kh«ng ®-îc thÊp h¬n 1:2, h¬n n÷a nªn cho mét l-îng nhá chÊt gi·n në vµo trong v÷a. Lç chê ph¶i x©y b»ng g¹ch vßng trßn theo chu vi. (5.6.4) 5.6.5 §èi víi viÖc bäc nèi b»ng bª t«ng trén t¹i chç, trong khu vùc lÊp ®Êt cã chç bÞ lón nªn dïng gio¨ng cao su tù gi·n në, cã thÓ lång gio¨ng cao su vµo gi÷a ®Çu èng vµ thµnh giÕng tr-íc khi ®æ bª t«ng. 5.6.6 Sau khi nèi xong èng víi giÕng kiÓm tra, b¾t buéc ph¶i lµm líp chèng thÊm phÝa trong vµ ngoµi chç nèi ®Çu èng, vµ ph¶i phï hîp víi yªu cÇu chèng thÊm tæng thÓ cña giÕng kiÓm tra. 5.6.7 Khi èng n»m ë chç nÒn ®Êt mÒm hoÆc chç tròng, ®Çm ao, mùc n-íc ngÇm cao, th× nªn dïng mét ®o¹n èng ng¾n cì 0.5-0.8m ®Ó nèi èng víi giÕng kiÓm tra theo yªu cÇu ë ®iÒu 5.6.8. C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, phÝa sau cña nã nèi víi 1 hoÆc nhiÒu ®o¹n èng ng¾n cã ®é dµi kh«ng lín h¬n 2m, sau ®ã míi nèi víi ®o¹n èng th¼ng ®øng. §ång thêi, líp ®Öm b»ng c¸t sái d-íi ®¸y nÒn giÕng ph¶i nèi b»ng ph¼ng víi nÒn ®Æt èng. 5.6.8 §èi víi chç ®µo qu¸ ®µ (®µo rçng) d-íi ®¸y èng t¹i ®o¹n nèi giÕng kiÓm tra víi èng th¼ng ®øng, th× sau khi nèi èng xong b¾t buéc ph¶i lÊp c¸t sái l¹i ngay, vµ lÊp chÆt gãc ph-¬ng vÞ nÒn h×nh cung trßn cña ®Êt thiÕt kÕ theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5.2.3 cña Quy tr×nh nµy. 5.7 LÊp ®Êt : 5.7.1 Quy ®Þnh chung : (1) Khi c«ng tr×nh èng ngÇm ®-îc nghiÖm thu ®¹t yªu cÇu xong th× ph¶i lÊp D/BEC 2 - 2007 ®Êt ngay. Tr-íc khi kiÓm tra ®é kÝn, trõ bé phËn ®Çu nèi cã thÓ lé ra ngoµi, th× ®é cao ®Êt lÊp ë hai bªn èng vµ trªn ®Ønh èng kh«ng nªn nhá h¬n 0.5m; Khi kiÓm tra ®é kÝn ®¹t yªu cÇu xong th× ph¶i kÞp thêi lÊp ®Êt phÇn cßn l¹i. (2) ViÖc lÊp cèng b¾t ®Çu tõ phÇn nÒn phÝa d-íi èng ®Õn trong ph¹m vi 0.7m phÝa trªn 19 D/BEC 2 - 2007
Đồng bộ tài khoản