QUY TRÌNH LẬP PHIẾU THU CHI TẠI PHÒNG KẾ TOÁN

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

2
1.728
lượt xem
421
download

QUY TRÌNH LẬP PHIẾU THU CHI TẠI PHÒNG KẾ TOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Quy định các chứng từ cần thiết khi lập phiếu thu, chi nhằm đảm bảo sự thu chi, hợp pháp, những chứng từ yêu cầu thanh toán không phù hợp với tiêu chuẩn kiểm tra sẽ được nhận biết và xử lý kịp thời. - Lập phiếu thu, chi theo đúng chế độ kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY TRÌNH LẬP PHIẾU THU CHI TẠI PHÒNG KẾ TOÁN

  1. QUY TRÌNH LAÄP PHIEÁU THU CHI TAÏI PHOØNG KEÁ TOAÙN 1. 1. MUÏC ÑÍCH : (Quy trình naøy ñöôïc soaïn thaûo ñeå laøm gi ? giaûi quyeát vaán ñeà gì ?) - Quy ñònh caùc chöùng töø caàn thieát khi laäp phieáu thu, chi nhaèm ñaûm baûo söï thu chi, hôïp phaùp, nhöõng chöùng töø yeâu caàu thanh toaùn khoâng phuø hôïp vôùi tieâu chuaån kieåm tra seõ ñöôïc nhaän bieát vaø xöû lyù kòp thôøi. - Laäp phieáu thu, chi theo ñuùng cheá ñoä keá toaùn........................................... 2. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : (Quy trình naøy chi phoái coâng vieäc cuûa caùc phoøng ban boä phaän naøo ? lieät keâ taát caû) - Taát caû caùc phoøng ban trong coâng ty............................................................... 3. 3. ÑÒNH NGHÓA THUAÄT NGÖÕ & TÖØ VIEÁT TAÉT: (giaûi thích caùc thuaät ngöõ, caùc töø vieát taét söû duïng trong quy trình naøy ) - HÑTC : Hoaù ñôn taøi chính - GÑ : Giaùm Ñoác - TBP : Tröôûng boä phaän - KTT : Keá toaùn tröôûng - PNK : Phieáu nhaäp kho - HÑMB : Hôïp ñoàng mua baùn - KTTT : Nhaân vieân keá toaùn 4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO : (Lieät keâ caùc vaên baûn, tieâu chuaån, quy ñònh …, laø cô sôû ñeå soaïn thaûo quy trình naøy keå caû caùc quy trình khaùc trong heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng) - Tieâu chuaån ISO 9001 – 2000 - Ñieàu leä toå chöùc hoaït ñoïng Coâng ty coå phaàn Long sôn - Caùc quy ñònh veà cheá ñoä chi tieâu Taøi chính trong Coâng ty .
  2. 5. MOÂ TAÛ : 5.1. Löu ñoà Coâ Traùch Löu ñoà Bieåu maãu aùp ng nhieäm thöïc (söû duïng caùc kyù hieäu theo quy öôùc ) duïng, taøi lieäu ñoaï hieän lieân quan n Ñeà nghò thanh toaùn, Ñeà nghi Chöùng töø thu tieàn 1 1 thanh toaùn Phieáu ñeà NV xuaát . Chöùng töø hoaù ñôn goác coù lieân quan Kieåm tra, Ñeà nghò thanh ñoái toaùn, Ñeà nghi 2 2 thu tieàn Phieáu ñeà KTTT xuaát . Chöùng töø Kyù Duyeät hoaù ñôn goác coù lieân quan Ñeà nghò thanh toaùn, Ñeà nghi 3 3 thu tieàn KTT, GÑ Phieáu ñeà Phieáu chi, xuaát . Phieáu thu Chöùng töø hoaù ñôn goác coù lieân quan Phieáu chi Thu tieàn , Chi 4 4 Phieáu thu tieàn KTTT 5 5 TQ Phieáu chi LÖU HOÀ SÔ Phieáu thu
  3. Ñeà nghò thanh toaùn, Ñeà nghi thu tieàn Phieáu ñeà 6 6 xuaát . KTTT, TQ Chöùng töø hoaù ñôn goác coù lieân quan Phieáu chi, Phieáu thu.
  4. 5.2. 5.2. Dieãn giaûi chi tieát: Coâng Teân coâng Traùch nhieäm Moâ taû thöïc hieän coâng Chuaån chaáp nhaän Bieåu maãu aùp ñoaïn ñoaïn (ai laøm ?) ñoaïn (Nhö theá naøo laø ñaït /ñöôïc ñoái vôùi duïng, hoà sô (Laøm ñieàu gì & laøm nhö theá coâng ñoaïn) (Baèng chöùng ñeå naøo, neâu roõ: ôû ñaâu ? luùc laïi) naøo ? trong bao laâu ?) Ñeà xuaát NV- CN Taäp hôïp caùc chöùng töø , hoaù Ghi Ñaày ñuû, roõ raøng caùc chi Phieáu ñeà 1 ñôn coù lieân quan ñeán thu, chi tieát theo maãu quy ñònh., khoâng xuaát, Phieáu ñeà tieàn maët, laäp phieáu ñeø nghò söûa chöõa , taåy xoaù . nghò thanh toaùn, Phieáu ñeà thanh toaùn, Phieáu ñeà nghò thu nghò thu tieàn, tieàn , Töôûng Boä phaän kieåm tra kyù xaùc nhaän, keøm theo Phieáu ñeø xuaát phaùt sinh nghieäp vuï kinh teá ñaõ duyeät cuûa GÑ. 2 Kieåm tra KTTT Kieåm tra caùc giaáy tôø Phieáu nhaäp kho ñuùng haøng, Phieáu ñeà chöùng töø ñaày ñuû, hôïp ñuùng soá löôïng,,Giaáy ñeà nghò xuaát, Phieáu ñeà leä,chính xaùc khoâng. chi ñaày ñuû teân hoï ngöôøi nhaän nghò thanh tieàn, coâng ty, soá tieàn, noäi dung toaùn, Phieáu ñeà Phieáu chi: Giaáy ñeà nghò chi, HÑTC ñuùng theo quy ñònh nghò thu tieàn, chi tieàn,HÑTC hoaëc HÑMB cuûa Boä Taøi Chính, ñaày ñuû teân lieân quan,Giaáy giôùi Caùc chöùng töø Coâng ty, maõ soá thueá, teân thieäu,Phieáu nhaäp kho hoaù ñôn coù haøng, soá löôïng, ñôn giaù, thueá lieân quan Phieáu thu:,Giaáy ñeà nghò VAT, soá tieàn, baèng soá, baèng thu tieàn, Neáu hôïp leä, ñaày chöõ…., HÑMB ñuùng vôùi noäi ñuû thì tieán haønh laäp dung chi, ñieàu kieän thanh toaùn, phieáu, Neáu khoâng hôïp Giaáy giôùi thieäu ñuùng teân, noäi leä, ñaày ñuû chuyeån traû dung ñaõ ghi treân giaáy ñeà nghò laïi phoøng nghieäp vuï ñeå chi , ngöôøi kyù giaáy giôùi thieäu hoï chænh söûa, boå sung vaømoäc daáu cuûa khaùch haøng., cho ñuùng Ñaày ñuû teân hoï ngöôøi noäp
  5. tieàn , soá tieàn baèng chöõ, soá, noäi duïng thu Kyù duyeät GÑ, KTT KTT, GÑ xem xeùt vaøduyeät. Chöùng töø ñaày ñuû, chính xaùc Phieáu ñeàø 3 nhö nhöõng noäi dung ñaõ ghi treân xuaát, Phieáu ñeà nghò thanh toaùn, Phieáu ñeà nghò thu tieàn,Caùc chöùng töø hoaù ñôn coù lieân quan 4 Thöïc hieän KTTT Vieát phieáu thu hoaëc Chöùng töø ñaày ñuû, chính xaùc Phieáu thu, Phieáu chi . Phieáu chi Phieáu ñeàø xuaát, Phieáu ñeà nghò thanh toaùn, Phieáu ñeà nghò thu tieàn,Caùc chöùng töø hoaù ñôn coù lieân quan Thöïc hieän TQ Thu hoaëc chi tieàn Thu ñuû , chi ñuùng . Phieáu thu, 5 Phieáu chi 6 Löu hoà sô KTTT, TQ Ghi cheáp soå saùch keá Roõ raøng coù heä thoáng , deã tìm Phieáu thu, toaùn vaø löu hoà sô kieám. Phieáu chi Phieáu ñeàø xuaát, Phieáu ñeà nghò thanh toaùn, Phieáu ñeà
  6. nghò thu tieàn,Caùc chöùng töø hoaù ñôn coù lieân quan 6. BIEÅU MAÃU AÙP DUÏNG, HOÀ SÔ: Stt Nhaän bieát Baûo quaûn Baûo veä Thôøi gian löu Caùch huyû hoà Teân bieåu maãu Kyù hieäu bieåu (Nôi löu hoà sô) (Thaåm quyeàn truy caäp, ai hoà sô sô maãu ñöôïc pheùp truy caäp) 1 Giaáy ñeà nghò ÑNTT-LS Phoøng keá Keá toaùn , Giaùm ñoác 10 naêm Chuyeån kho thanh toaùn toaùn löu tröõ 10 naêm tieáp theo 2 Phieáu nhaäp kho PNK-LS Phoøng keá Keá toaùn , Giaùm ñoác 10 naêm Chuyeån kho toaùn löu tröõ 10 naêm tieáp theo 3 Phieáu thu PT-LS Phoøng keá Keá toaùn , Giaùm ñoác 10 naêm Chuyeån kho toaùn löu tröõ 10 naêm tieáp theo 4 Phieáu chi PC-LS Phoøng keá Keá toaùn , Giaùm ñoác 10 naêm Chuyeån kho toaùn löu tröõ 10 naêm tieáp theo 5 Phieáu ñeàø xuaát PÑX-LS Phoøng keá Keá toaùn , Giaùm ñoác 10 naêm Chuyeån kho toaùn löu tröõ 10 naêm tieáp
  7. theo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản