intTypePromotion=3

Quy trình thiết kế máy thu phát ký tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic AND p4

Chia sẻ: Afsa Sdbfhb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
52
lượt xem
4
download

Quy trình thiết kế máy thu phát ký tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic AND p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quy trình thiết kế máy thu phát ký tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic and p4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình thiết kế máy thu phát ký tự 32 bit bằng cách vận dụng ngõ ra của cổng logic AND p4

 1. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:31 4.2.1. Sô ñoà khoái xöû lyù döõ lieäu. Hình 4.3. Sô ñoà khoái ñôn vò xöû lyù döõ lieäu. 4.2.2. Ñôn vò xöû lyù döû lieäu. Coù nhieàu ñôn vò xöû lyù döû lieäu khaù phoå duïng trong caùc heä vi xöû lyù 8 bit nhö:  Vi xöû lyù 8085A (Intel)  Vi xöû lyù Z80 (Zilog)  Vi xöû lyù MC 6800 (Motorola)  Caùc hoï vi ñieàu khieån cuûa Intel (8031, 8051, 8951, 8751P) Linh kieän vi xöû lyù ñöôïc duøng trong heä thoáng naøy laø vi xöû lyù 8085A, thöïc chaát linh kieän naøy khaù phoå duøng treân thò tröôøng maø ngöôøi thöïc hieän ñeà taøi naøy ñaõ coù ñieàu kieän tìm hieåu trong chöông trình hoïc. 4.2.2.1.Giôùi thieäu ñôn vò Vi Xöû Lyù 8085A. Ñaây laø moät linh kieän xöû lyù döû lieäu 8 bit coù 16 ñöôøng ñòa chæ coù khaû naêng quaûn lyù ñöôïc 64kB boä nhôù (xem phaàn phuï luïc 1). 4.2.2.2 .Keát noái ñôn vò xöû lyù trung taâm 8085A vaøo maïch ñieän. Vi Xöû Lyù 8085A coù 40 chaân ñöôïc söû duïng cho caùc chöùc naêng sau : Bus ña hôïp AD0 _AD7 : keát noái ñeán maïch choát ñòa chæ 74373 ñeå taùch ñeå taùch ra thaønh :bus ñòa chæ D0 _D7 vaø bus ñòa chæ Ao _A7.  RD\,RW\ :keát noái ñeán caùc ngoõ vaøo töông öùng ñeå ñieáu khieån coâng vieäc ghi/ñoïc ñoái vôùi boä nhôù vaø caùc ngoaïi vi.  TRAP :chaân söû duïng ngaét ñeå döøng chöông trình taïm thôøi khi aán phím PAUSE  RST 7.5 :keát noái ñeán ngoõ ra boä ñeám 2 cuûa 8253  RST 6.5: keát noái ñeán ngoõ RxC cuûa 8251A ñeå ngaét vi xöû lyù thöïc hieän chöông trình thu döõ lieäu noái tieáp.  RST 5.5 : keát noái ñeán ngoõ TxC cuûa 8251A ñeå ngaét vi xöû lyù thöïc hieän chöông trình truyeàn döõ lieäu noái tieáp.  RESET OUT : ñöôïc söû duïng ñeå reset caùc ngoaivi coù trong heä thoáng nhö 8251,8255, 8279.
 2. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:32  CLK OUT ñöôïc duøng ñeå caáp xung clock chocaùc ngoaïi vi nhö : 8251,8255,8279, 8253  IO/M\ keát noái ñeán 74LS138 ñeå thöïc hieän giaûi maõ ñòa chæ kieåu MEMORY cho toaøn heä thoáng. 4.2.3. Boä nhôù heä thoáng. Trong heä thoáng Vi Xöû Lyù coù maët caû hai linh kieän nhôù laø ROM vaø RAM:coù chöùc naêng;  ROM (Read only Memory) ñöôïc duøng ñeå löu tröõ chöông trình ñieàu khieån heä thoáng (Monitor)  RAM: (Radom Access Memory) ñöôïc söû duïng ñeå löu tröõ chöông trình döõ lieäu soaïn thaûo cuûa ngöôøi söû duïng ñöa vaøo thieát bò, caùc vuøng nhôù taïm thôøi, ngaên xeáp. Ñoái vôùi boä nhôù ROM vaø RAM coù raát ña daïng veà ñaëc tính kyõ thuaät vaø dung löôïng boä nhôù. Boä nhôù ROM coù nhieàu loaïi nhö: PROM, EPROM,… Trong heä thoáng naøy duøng loaïi EPROM hoï Intel: 2764 coù dung löôïng boä nhôù laø 8KB. Boä nhôù RAM coù hai loaïi cô baûn laø DRAM vaø SRAM. Boä nhôù ñöôcï söû duïng laø SRAM HM 6264 coù dung löôïng boä nhôù laø 8KB. 4.2.4. Maïch choát, ñeäm tuyeán ñòa chæ vaø döõ lieäu cho vi xöû lyù 8085A. 4.2.4.1. Maïch choát tuyeán ñòa chæ thaáp. Trong moät heä thoángcoù söû duïng Vi xöû lyù 8085A, baét buoäc phaûi choát (Latch) tuyeán ñòa chæ thaáp ñeå giaûi ña hôïp (Demux) tuyeán AD0 – AD7 thaønh hai tuyeán rieâng bieät  Tuyeán ñòa chæ thaáp A0 – A7 vaø  Tuyeán döõ lieäu D0 – D7. Coù hai vi maïch choát ñöôïc söû duïng cho caùc heä vi xöû lyù laø 74LS373. Choát theo möùc döông vaø 74LS374, choát theo söôøn döông. Do tính phoå duïng neân 74LS373 ñöôïc duøng trong caùc heä thoáng, ñoàng thôøi ñaây cuõng laø vi maïnh ñeäm cho tuyeán ñòa chæ thaáp. 4.2.4.2. Ñeäm tuyeán ñòa chæ caoA8 – A15 vaø tuyeán döõ lieäu D0 – D7. Maëc duø trong vi xöû lyù 8085 ñaõ coù maïch ñeäm cho tuyeán ñòa chæ. Theo soå tay kyõ thuaät 8085A coù khaû naêng cung caáp doøng 400 A vaø ruùt doøng 2mA, nhöng theo yeâu caàu kyõ thuaät trong heä thoáng coù nhieàu töø 10 thaønh phaàn trôû leân caàn phaûi coù maïch ñeäm ñeå taêng khaû naêng caáp doøng. Ñeà caäp ñeán vi maïch ñeäm coù raát nhieàu loaïi nhö: Caùc vi maïch ñeäm moät chieàu duøng cho maïch ñeäm ñòa chæ nhö:  74LS244, 8282, 8283.
 3. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:33 Caùc vi maïch ñeäm hai chieàu – duøng cho maïch ñeäm döõ lieäu nhö:  74LS245, 8286, 8287. Tuy nhieân linh kieän duøng cho maïch ñeäm phoå duïng nhaát laø:  74LS244: duøng ñeäm tuyeán ñòa chæ.  74LS245: duøng ñeäm tuyeán döõ lieäu. 4.2.5. Maïch giaûi maõ ñòa chæ. Ñoái vôùi moät soá heä thoáng Vi Xöû Lyù, caàn phaûi coù maïch giaûi maõ ñòa chæ cuï theå ñeå cho vi xöû lyù hieåu raèng noù ñang caàn thoâng tin vôùi phaàn töû naøo trong maïch. Chaúng haïn ,noù caàn laøm vieäc vôùi boä nhôù ROM, RAM, hay caùc thieát bò ngoaïi vi… 4.2.5.1. Caùc phöông phaùp giaûi maõ ñòa chæ. Coù ba phöông phaùp ñeå giaûi maõ ñòa chæ: 1. Giaûi maõ toaøn phaàn. 2. Giaûi maõ töøng phaàn. 3. Giaûi maõ theo khoái. Ñeå thöïc hieän caùc kieåu giaûi maõ treân thì trong heä Vi xöû lyù 8085A cho pheùp giaûi maõ ñòa chæ theo kieåu:  Giaûi maõ kieåu boä nhôù kieåu MEMORY.  Giaûi maõ kieåu I/O .  Giaûi maõ duøng EPROM. Trong heä thoáng naøy thì chæ söû duïng moät kieåu giaûi maõ MEMORY cho boä nhôù vaø heä thoáng caùc IC ngoaïi vi trong heä thoáng. Caùc daïng vi maïch giaûi maõ chuyeân duïng töø m ñöôøng sang n ñöôøng ñöôïc duøng nhö:  74LS138 – giaûi maõ 3 ñöôøng sang 8 ñöôøng.  74LS154 – giaûi maõ 4 ñöôøng sang 16 ñöôøng. Ôû ñaây duøng 74LS138 ñeå giaûi maõ cho heä thoáng. Sô ñoà maïch giaûi maõ cho boä nhôù vaø ngoaïi vi. Hình 4.4. Sô ñoà giaûi maõ ñòa chæ cho heä thoáng
 4. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:34 Hình 4.5.Baûn ñoà ñòa chæ boä nhôù vaø ngoaïi vi
 5. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:35 Hình 4.6.Baûng ñoà ñòa chæ caùc ngoaïi vi
 6. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:36 Baûng1.1. ñòa chæ ngoaïi vi cuûa heä thoáng Ngoaïi vi A15 A14 A13 A12A0 Vuøng ñòa chæ 8251A 0 1 0 00 4000H 0 1 0 11 4003H 8253 0 1 1 00 6000H 0 1 1 11 6003H 8255A 1 0 0 00 8000H 1 0 0 11 8003H 8279(I) 1 0 1 00 A000H 1 0 1 11 A003H 8279(II) 1 1 0 00 C000H 1 1 0 11 C000H 74244 1 1 1 00 E000H 1 1 1 11 Baûng1.2. Baûng ñòa chæ boä nhôù heä thoáng. Boä nhôù A15 A14 A13 A12A0 Vuøng nhôù ROM 0 0 0 00 0000H 0 0 0 11 1FFFH RAM 0 0 1 00 2000H 0 0 1 11 3FFFH 4.2.6. Xöû lyù ngaét vaø caùch khôûi taïo beân ngoaøi cho heä thoáng. Trong moät heä thoáng vi xöû lyù caàn phaûi coù ñaùp öùng ngaét ñeå ngaét moät söï thi haønh chöông trình khi coù yeâu caàu thoâng thöôøng, vi xöû lyù ñöôïc thieát keá chuû yeáu laø ñeå phuïc vuï cho vieäc trao ñoåi döõ lieäu vaøo/ra heä thoáng. Ñoàng thôøi ñaây cuõng laø caùch taän duïng khaû naêng cuûa vi xöû lyù ñeå thöïc thi theâm nhieàu coâng vieäc khaùc nöõa. Trong Vi xöû lyù 8085A coù thieát keá caùc tín hieäu ngaét coù theå söû duïng ñeå döøng moät söï thöïc thi chöông trình. Ñoù laø ngaét theo thöù töï nhö sau:  RESET IN: ñaët laïi heä thoáng.  INTR.  TRAP.  RST 7.5.  RST 6.5.  RST 6.5. Trong heä thoáng naøy ñeå phuïc vuï cho yeâu caàu thieát bò khi caàn: Döøng taïm thôøi khi chöông trình , hoaëc khi caàn thu hoaëc phaùt döõ lieäu 8 bit noái tieáp coù baét tay vôùi thieát bò khaùc.  Do ñoù caùc ngaét ñöôïc duøng trong heä thoáng laø:  RESET IN: ñaët laïi toaøn boä heä thoáng.  TRAP: döøng taïm thôøi chöông trình ñeå phuïc vuï cho phím PAUSE.
 7. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:37  RST 7.5: ngaét Vi xöû lyù ñeå kieåm soaùt toác ñoä thu döõ lieäu (RxC) vaø phaùt döõ lieäu (TxC).  RST 6.5: ngaét Vi xöû lyù khi caàn thu döõ lieäu 8 bit noái tieáp baát ñoàng boä .  RST 5.5: ngaét Vi xöû lyù ñeå phaùt döõ lieäu 8 bit noái tieáp baát ñoàng boä . 4.2.7. Tính toaùn maïch taïo xung ñôn oån ñeå kích cho chaân TRAP, CLOCK IN 4017. Caùc vi maïch ñöôïc duøng ñeå taïo xung ngaét taùc ñoäng vaøo chaân ngaét TRAP cuûa Vi xöû lyù 8085A laø 74LS123, 74LS221, 74LS122, hay vi maïch hoï 555, hoaëc duøng phaàn meàm. Ñeå taïo ñöôïc moät maïch coù ngoõ ra moät traïng thaùi beàn, trong heä thoáng naøy duøng vi maïch 74221, ñöôïc kích hoaït bôûi moät xung aâm. Hình 4.7.Sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän taïo xung ñôn oån Vi maïch ñöôïc ñöa ôû ñaây laø 74LS221. Ñaây laø vi maïch chuyeân duïng chöùa hai boä taïo xung moät trang thaùi beàn (Monostable Multivibrator). Ôû ñaây ñoä roäng xung ñöôïc tính theo coâng thöùc: 0,7 T  0,32 xRxC (1  ) R Trong ñoù: T ñöôïc tính theo msec C tính theo F R tính theo K Ñeå taïo ñöôïc xung coù ñoä roäng 50 msec chuùng ta caàn coù R = 10 K , C = 22 F.
 8. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:38 4.2.8. Tính vaø choïn löïa linh kieän cho maïch Reset. Hình 4.8. Sô ñoà nguyeân lyù maïch Reset Giaû söû khi môùi vöøa caáp nguoàn (hoaëc vöøa nhaû nuùt Reset ñieän aùp rôi treân tuï C baèng 0) Vc = 0V phöông trình naïp cuûa tuï laø: Vc = Vcc. [1 – exp (-t/RC)] Suy ra: t = R.C. ln [(Vcc/Vcc – Vc)] Hay R = t/{C. ln [(Vcc/Vcc – Vc)]}. Ñeå ñaûm baûo tính hieäu Reset coù taùc duïng thì ñieän aùp treân tuï C phaûi ôû möùc cao trong khoaûng thôøi gian t1, choïn Vc (t1 = 0,055) = 0,8V (ñieän aùp ôû möùc cao nhaát), ta coù R = 0,287/C. Maët khaùc R phaûi coù giaù trò sao cho khi nuùt Reset ñöôïc aán, doøng ñieän töø nguoàn qua R xuoáng mass coù giaù trò nhoû nhaát. Do ñoù choïn C = 22F, R = 10K . 4.2.9. Maïch baûo veä döõ lieäu trong boä nhôù RAM khi aán nuùt Reset. Khi aán nuùt Reset heä thoáng seõ taïo neân moät nhieãu gaây neân laøm cho vi xöû lyù ghi giaù moät giaù trò döõ lieäu ngaåu nhieân naøo ñoùvaøo boä nhôù RAM do nhieãu nguoàn ñieän gaây ra. Ñieàu ñoù daãn ñeán vi xöû lyù thöïc thi sai leäch chöông trình moät caùch nhaàm laãn. Ñeå khaéc phuïc hieän töôïng treân trong maïch söû duïng maïch baûo veä döõ lieäu khi Reset heä thoáng. Hình 4.9. Sô ñoà maïch ñieän nguyeân lyù baûo veä döõ lieäu. Khi aán nuùt Reset möùc Logic ôû ngoõ ra coång ñeäm 7414 seõ ôû möùc cao khi ñoù caùc ngoõ vaøo cho pheùp ghi vaø choïn cuûa RAM seõ ôû möùc cao do ñoù döõ lieäu beân trong RAM ñöôïc baûo veä hoaøn toaøn khoâng bò ghi nhaàm döõ lieäu ngaãu nhieân vaøo boä nhôù.
 9. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:39 Hình 4.10. Sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän khoái xöû lyù döû lieäu
 10. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:40 4.3. THEÁT KEÁ KHOÁI BAØN PHÍM VAØ HIEÅN THÒ. Sô ñoà khoái Hình 4.11. Sô ñoà khoái baøn phím vaø heån thò 4.3.1. Baøn phím (Keyboard). Baøn phím laø moät thieát bò vaøo raát thoâng duïng trong caùc heä vi xöû lyù, thieát bò laäp trình. Coù nhieáu daïng phím aán ñöôïc söû duïng trong caùc heä thoáng ñoù laø:  Phín aán kieåu ñieän trôû.  Phín aán kieåu ñieän dung (Capacitive).  Phín aán loaïi maøng (Membrane).  Phín aán kieåu hieäu öùng Hall. Tuy nhieân ñeå thuaän tieän cho thao taùc aán phím vaø tính phoå duïng cuûa noù, neân trong ñeà taøi naøy söû duïng loaïi baøn phím ñieän dung (loaïi baøn phím cuûa maùy vi tính). 4.3.2. Maøn hình hieån thò. Ñeå ñaùp öùng cho maøn hình hieån thò coù nhieàu phöông phaùp thöïc hieän:  Duøng maøn aûnh tinh theå loûng (LCD) (Lyquid Crystal Display).  Duøng led 7 ñoaïn (Seven segmen led).  Duøng boùng ñeøn hình CRT (Cathod Ray Tube).  Duøng ma traän led (Matrix led). Do vieäc hieån thò ôû thieát bò khoâng caàn phöùc taïp, chæ döøng laïi ôû vieäc hieån thò caùc con soá thaäp phaân vaø kí töï ñôn giaûn neân maøn hình hieån thò laø duøng led 7 ñoaïn loaïi Anod chung (Common Anod) ñoàng thôøi coù taêng cöôøng moät soá Led ñôn saéc ñeå xuaát hieän traïng thaùi hieän haønh cuûa maùy. Ñeå thöïc hieän cho chöùc naêng queùt phím vaø hieån thò coù hai phöông phaùp ñöôïc duøng khaù phoå bieán laø:  Duøng phaàn meàm.  Duøng phaàn cöùng (söû duïng vi maïch giaûi maõ baøn phím vaø hieån thò chuyeân duïng). Tuy nhieân baát lôïi cuûa phöông phaùp duøng phaàn meàm laø vi xöû lyù baän kieåm tra phím aán vaø laøm töôi RAM hieån thò. Do ñoù ñeå giaûi phoùng cho vi xöû lyù khoûi coâng vieäc treân, trong ñeà taøi naøy löïa choïn giaûi phaùp duøng phaàn cöùng. Coù nhieàu daïng vi maïch chuyeân duïng thöïc hieän caû hai chöùc naêng laø:  8279C (Intel)
 11. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:41  8048, 8042 (Intel) phuïc vuï baøn phím maùy vi tính PC. Vi maïch ñöôïc löïa choïn cho phaàn hieån thò vaø queùt phím cuûa heä thoáng laø 8279C. 4.3.3.Giôùi thieäu vi maïch 8279C. Ñaây laø vi maïch chuyeân duïng phuïc vuï cho vieäc queùt baøn phím vaø hieån thò ña hôïp, cuûa Intel saûn suaát.(xem phuï luïc phaàn 1). Do ñaëc ñieåm cuûa thieát bò maõ, soá löôïng led 7 ñoaïn boá trí cho maøn hình hieån thò khaù nhieàu. Toång coäng laø 29 led 7 ñoaïn. Trong khi ñoù moãi vi maïch chuyeân duïng 8279. Khi coù söû duïng theâm vi maïch môû roäng giaûi maõ töø 4 ñöôøng sang 16 ñöôøng thì chæ ñaùp öùng hieån thò toái ña laø 16 led 7 ñoaïn maø thoâi. Do ñoù trong phaàn baøn phím vaø hieån thò naøy ñaõ phaûi duøng ñeán hai vi maïch 8279 vaø hai vi maïch môû roäng 74LS154. 4.3.4. Keát noái 8279 vôùi baøn phím vaø hieån thò. Phaân boá chöùc naêng cho hai vi maïh nhö sau; Vi maïch 8279 (I) söû duïng 4 ñöôøng SL0 _SL3 keát noái ñeán 74154 ñeå cho ra 16 ñöôøng queùt duøng cho hieån thò 16 led 7 ñoaïn ñaàu tieân. Vi maïch 8279 (II) phuïc vuï cho vieäc queùt baøn phím vaø hieån thò caùc led 7 ñoaïn coøn laïi söû duïng 8 ñöôøng RL0 _RL7 keát hôïp vôi 4 ñöôøng queùt cuûa 74154 taïo thaønh ma traän baøn phím. (8 haøng x4 coät).bao goàm 32 phím. Baøn phím coù taát caû 35 phím vaø hai coâng taéc cô khí hai traïng thaùi. Trong ñoù coù:  31 phím queùt.  4 phím khoâng duøng phöông phaùp queùt laø: SHIFT, RESET, PAUSE, vaø UNIT.  Coâng taéc gaït hai traïng thaùi EXT/INT chuyeån cheá ñoä hoaëc duøng xung clock beân ngoaøi heä thoáng  Coâng taéc gaït hai traïng thaùi UP/DOWN chuyeån traïng thaùi hoaëc taùc ñoäng theo söôøn leân cuûa xung clock hoaëc taùc ñoäng theo söôøn xuoáng cuûa xung clock. 4.3.5. LAÄP TRÌNH KHÔÛI TAÏO CHO VI MAÏCH 8279. Vi maïch laäp trình 8279 ñöôïc khôûi taïo theo trình töï sau:  Ñaët mode baøn phím hieån thò.  Laäp trình xung ñoàng hoà.  Xoùa RAM hieån thò, FIFO. Vieäc ñoïc maõ phím aán trong heä thoáng naøy ñöôïc thöïc hieän baèng kyõ thuaät hoûi voøng (Polling)
 12. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:42 Hình 4.12. Sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän phaàn baøn phím vaø hieån thò
 13. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:43 4.3.6. Tính toaùn, choïn linh kieän thuùc doøng cho caùc LED hieån thò. 4.3.6.1.Choïn transistor thuùc cho caùc LED 7 ñoaïn. Trong heä thoáng naøy söû duïng Transistor ñeå choïn caùc ñeøn hoaït ñoäng, ôû ñaây caùc ñeøn LED 7 ñoaïn duøng loaïi Anod chung, do ñoù choïn linh kieän Transistor loaïi PNP, laøm nhieäm vuï choïn caùc ñeøn LED 7 ñoaïn hoaït ñoäng ôû cheá ñoä ngaét daãn. Hình 4.13. Maïch choïn led duøng trasistor Khi Transistor daãn thì cöïc C coù ñieän aùp xaáp xæ laø Vcc do ñoù Anod chung cuûa LED 7 ñoaïn ñöôïc xem nhö noái vôùi nguoàn Vcc ñeán ñeøn ñöôïc choïn. Doøng qua töông öùng moãi ñoaïn LED khoaûng 10mA, do ñoù doøng cöïc ñaïi qua cöïc C cuûa Transistor laø 70mA (10mA x 7). Choïn caùc Transistor ñeå thuùc laø A1015 vôùi Pmax = 400mW, Icmax = 150mA,  = 70, ta coù Vcc = VBE + VRB + VI Khi Transistor daãn ñieän aùp vaøo cöïc B ôû möùc Logic thaáp. Suy ra choïn Vi = 0,4V (ñieän aùp möùc ra cao nhaát cuûa TTL), ta coù: VRB = 5V – 0,7V – 0,4V = 3,9V. Maø IB = IC /bh = 70/2 = 3,5mA giaù trò IB nhoû hôn voøng ra ôû möùc thaáp cuûa TTL (IOlmax = 16 mA) do ñoù chaáp nhaän ñöôïc. RB = VRB / IB = 3,9V/3,5mA = 1,1 K do ñoù choïn RB = 1 K . 4.3.6.2.Choïn Trasistor thuùc cho caùc LED ñôn saéc. Hình 4.14. Maïch thuùc caùc led ñôn duøng transistor. Ñeå ñeäm doøng cho caùc LED ñôn vaø döõ lieäu 8 bit ngoõ ra trong heä thoáng duøng Transistor loaïi NPN cuï theå laø loaïi C945 vôùi Pmax = 250mW, ICmax = 150mA,  = 180 ñieän aùp rôi treân ñieän trôû RC : VRC = VCC – VCEQ – VLED . Trong ñoù VLED laø ñieän aùp rôi treân moãi LED coù giaù trò tieâu bieåu laø 1,7V.
 14. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:44 VCEQ : ñieän aùp rôi treân moái noái CE. Suy ra VRC = 5V – 0,2V – 1,7V = 3,1V do ñoù: RC = VRC /IC = 3,1V/10mA = 310 Doøng qua cöïc B ñöôïc xaùc ñònh bôûi: IB = IC / = 10/180 = 56A. Ta coù VRB = Vi – VBE = VCC – VCebh – VD – VBE = 5V – 0,2V – 0,7V – 0,7V = 3,4V. Suy ra RB = VRB /IB = 3,4V/56A = 60K Trong thöïc teá, do heä soá khueách ñaïi cuûa Transistor khoâng ñaït ñöôïc trò soá nhö lyù thuyeát neân choïn giaù trò cuûa RB trong khoaûng 10K . 4.3.7. Sô ñoà boá trí maøn hình hieån thò vaø baøn phím soaïn thaûo cho maùy thu phaùt kyù töï 8 bit. Hình 4.15. Sô ñoà boá trí baøn phím vaø maøn hình hieån thò cuûa maùy thu phaùt kyù töï 8 bit
 15. Luaän Vaên Toát Nghieäp Thieát Keá Maùy Thu Phaùt Kyù Töï 8 Bit Trang:45 4.4. THIEÁT KEÁ KHOÁI GIAO TIEÁP VÔÙI THIEÁT BÒ NGOAÏI VI. Hình 4.16. Sô ñoà khoái phaàn giao tieáp vôùi thieát bò ngoaïi vi Trong moät heä thoáng thu phaùt döõ lieäu, vieäc thoâng tin giöõa caùc boä phaän naèm gaàn nhau trong heä thoáng vi xöû lyù coù theå thöïc hieän thoâng qua caùc maïch hoaëc caùc bus phoái gheùp song song. Trong tröôøng hôïp caàn phaûi thoâng tin giöõa caùc thieát bò caùch xa nhau thì khoâng theå thöïc hieän caùch treân ñöôïc. Ñoù cuõng laø yeâu caàu ñaët ra ñoái vôùi maùy thu phaùt kyù töï 8 bit.  Nhieäm vuï chính cuûa khoái naøy laø thöïc hieän coâng vieäc giao tieáp vôùi caùc thieât bò ngoaïi vi maø cuï theå laø thöïc hieän caùc cheá ñoä sau: 1. Thu phaùt maõ kyù töï 8 bit song song coù baét tay. 2. Thu phaùt maõ kyù töï 8 bit noái tieáp ñoàng boä vaø baát ñoàng boä. 3. Caáp phaùt hoaëc nhaän nguoàn xung Clock cho caùc thieát bò beân ngoaøi, 4.4.1. Thu phaùt döõ lieäu 8 bit song song. Phuïc vuï cho cheá ñoä thu phaùt döõ lieäu 8 bit song song. Coù nhieàu vi maïch thöïc hieän chöùc naêng treân nhö: 8212, 8282, 8286. Vi maïch laäp trình 8255A PPI, 8155(Intel), 6821 PIA (Motorola), 6530 RRIOT, 6522VIA, Z80POI. Tuy nhieân do tính chuyeân duïng cuûa vi maïch laäp trình 8255A, neân ñaây laø vi maïch ñöôïc choïn ñeå phuïc vuï cho cheá ñoä thu phaùt maõ kyù töï 8 bit song song coù baét tay vaø khoâng baét tay.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản