Quy trình thu chi tiền mặt

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
2.315
lượt xem
473
download

Quy trình thu chi tiền mặt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình lập phiếu thu chi tại phòng kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình thu chi tiền mặt

  1. QUY TRÌNH LAÄP PHIEÁU THU CHI TAÏI PHOØNG KEÁ TOAÙN 1. 1. MUÏC ÑÍCH : (Quy trình naøy ñöôïc soaïn thaûo ñeå laøm gi ? giaûi quyeát vaán ñeà gì ?) Quy ñònh caùc chöùng töø caàn thieát khi laäp phieáu thu, chi nhaèm ñaûm baûo söï thu chi, hôïp phaùp, nhöõng - chöùng töø yeâu caàu thanh toaùn khoâng phuø hôïp vôùi tieâu chuaån kieåm tra seõ ñöôïc nhaän bieát vaø xöû lyù kòp thôøi. Laäp phieáu thu, chi theo ñuùng cheá ñoä keá toaùn.. ................................................................................. - 2. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : (Quy trình naøy chi phoái coâng vieäc cuûa caùc phoøng ban boä phaän naøo ? lieät keâ taát caû) - Taát caû caùc phoøng ban trong coâng ty...................................................................................................... 3. 3. ÑÒNH NGHÓA THUAÄT NGÖÕ & TÖØ VIEÁT TAÉT: (giaûi thích caùc thuaät ngöõ, caùc töø vieát taét söû duïng trong quy trình naøy ) - HÑTC : Hoaù ñôn taøi chính - GÑ : Giaùm Ñoác - TBP : Tröôûng boä phaän - KTT : Keá toaùn tröôûng - PNK : Phieáu nhaäp kho - HÑMB : Hôïp ñoàng mua baùn - KTTT : Nhaân vieân keá toaùn 4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO : (Lieät keâ caùc vaên baûn, tieâu chuaån, quy ñònh …, laø cô sôû ñeå soaïn thaûo quy trình naøy keå caû caùc quy trình khaùc trong heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng) Tieâu chuaån ISO 9001 – 2000 - Ñieàu leä toå chöùc hoaït ñoïng Coâng ty coå phaàn Long sôn - Caùc quy ñònh veà cheá ñoä chi tieâu Taøi chính trong Coâng ty . -
  2. 5. MOÂ TAÛ : 5.1. 5.1. Löu ñoà Coâ Coâng Traù Traùch nhieäm Löu ñoà Löu Bieå Bieåu maãu aùp duïng, ñoaïn thöïc hieän (söû duïng caùc kyù hieäu theo quy öôùc ) taøi lieäu lieân quan Ñeà nghò thanh Chöùng töø thanh toaùn, Ñeà nghi thu 1 1 toaùn tieàn NV Phieáu ñeà xuaát . Chöùng töø hoaù ñôn goác coù lieân quan Ñeà nghò thanh toaùn, Ñeà nghi thu Kieåm tra, ñoái 2 2 tieàn chieáu KTTT Phieáu ñeà xuaát . Chöùng töø hoaù ñôn goác coù lieân quan Ñeà nghò thanh Kyù Duyeät toaùn, Ñeà nghi thu 3 3 tieàn KTT, GÑ Phieáu ñeà xuaát . Chöùng töø hoaù ñôn goác coù lieân quan Phieáu chi Phieáu chi, Phieáu 4 4 Phieáu thu thu KTTT Phieáu chi Thu tieàn , Chi tieàn 5 5 Phieáu thu TQ Ñeà nghò thanh toaùn, Ñeà nghi thu LÖU HOÀ SÔ tieàn 6 6 Phieáu ñeà xuaát . KTTT, TQ Chöùng töø hoaù ñôn goác coù lieân quan Phieáu chi, Phieáu thu.
  3. 5.2. 5.2. Dieãn giaûi chi tieát: Coâng Teân coâng ñoaïn Traùch nhieäm Moâ taû thöïc hieän coâng ñoaïn Chuaån chaáp nhaän Bieåu maãu aùp duïng, ñoaïn (ai laøm ?) (Laøm ñieàu gì & laøm nhö theá naøo, neâu (Nhö theá naøo laø ñaït/ñöôïc ñoái vôùi coâng ñoaïn) hoà sô (Baèng chöùng ñeå roõ: ôû ñaâu ? luùc naøo ? trong bao laâu ?) laïi) Ñeà xuaát Ghi Ñaày ñuû, roõ raøng caùc chi tieát theo maãu Phieáu ñeà xuaát, Phieáu NV-CN Taäp hôïp caùc chöùng töø , hoaù ñôn coù lieân quan ñeán thu, chi tieàn maët, laäp phieáu ñeø quy ñònh., khoâng söûa chöõa , taåy xoaù . ñeà nghò thanh toaùn, 1 nghò thanh toaùn, Phieáu ñeà nghò thu tieàn , Phieáu ñeà nghò thu Töôûng Boä phaän kieåm tra kyù xaùc nhaän, tieàn, keøm theo Phieáu ñeø xuaát phaùt sinh nghieäp vuï kinh teá ñaõ duyeät cuûa GÑ. Kieåm tra KTTT Kieåm tra caùc giaáy tôø chöùng töø ñaày Phieáu nhaäp kho ñuùng haøng, ñuùng soá Phieáu ñeà xuaát, Phieáu 2 ñuû, hôïp leä,chính xaùc khoâng. löôïng,,Giaáy ñeà nghò chi ñaày ñuû teân hoï ñeà nghò thanh toaùn, ngöôøi nhaän tieàn, coâng ty, soá tieàn, noäi dung Phieáu ñeà nghò thu Phieáu chi: Giaáy ñeà nghò chi chi, HÑTC ñuùng theo quy ñònh cuûa Boä Taøi tieàn, tieàn,HÑTC hoaëc HÑMB lieân Chính, ñaày ñuû teân Coâng ty, maõ soá thueá, teân quan,Giaáy giôùi thieäu,Phieáu nhaäp Caùc chöùng töø hoaù haøng, soá löôïng, ñôn giaù, thueá VAT, soá tieàn, kho ñôn coù lieân quan baèng soá, baèng chöõ…., HÑMB ñuùng vôùi noäi Phieáu thu:,Giaáy ñeà nghò thu tieàn, dung chi, ñieàu kieän thanh toaùn, Giaáy giôùi Neáu hôïp leä, ñaày ñuû thì tieán haønh thieäu ñuùng teân, noäi dung ñaõ ghi treân giaáy laäp phieáu, Neáu khoâng hôïp leä, ñaày ñeà nghò chi , ngöôøi kyù giaáy giôùi thieäu ñuû chuyeån traû laïi phoøng nghieäp vuï vaømoäc daáu cuûa khaùch haøng., Ñaày ñuû teân ñeå hoï chænh söûa, boå sung cho ñuùng hoï ngöôøi noäp tieàn , soá tieàn baèng chöõ, soá, noäi duïng thu Kyù duyeät KTT, GÑ xem xeùt vaøduyeät. Chöùng töø ñaày ñuû, chính xaùc nhö nhöõng noäi Phieáu ñeàø xuaát, Phieáu GÑ, KTT dung ñaõ ghi treân ñeà nghò thanh toaùn, 3 Phieáu ñeà nghò thu tieàn,Caùc chöùng töø hoaù ñôn coù lieân quan KTTT Vieát phieáu thu hoaëc Phieáu chi . Chöùng töø ñaày ñuû, chính xaùc Phieáu thu, Phieáu chi 4 Thöïc hieän Phieáu ñeàø xuaát, Phieáu
  4. ñeà nghò thanh toaùn, Phieáu ñeà nghò thu tieàn,Caùc chöùng töø hoaù ñôn coù lieân quan Thöïc hieän TQ Thu hoaëc chi tieàn Thu ñuû , chi ñuùng . Phieáu thu, Phieáu chi 5 Löu hoà sô Ghi cheáp soå saùch keá toaùn vaø löu hoà Roõ raøng coù heä thoáng , deã tìm kieám. Phieáu thu, Phieáu chi 6 KTTT, TQ sô Phieáu ñeàø xuaát, Phieáu ñeà nghò thanh toaùn, Phieáu ñeà nghò thu tieàn,Caùc chöùng töø hoaù ñôn coù lieân quan 6. BIEÅU MAÃU AÙP DUÏNG, HOÀ SÔ: Stt Nhaän bieát Baûo quaûn Baûo veä Thôøi gian löu hoà sô Caùch huyû hoà sô (Nôi löu hoà sô) (Thaåm quyeàn truy caäp, ai ñöôïc Teân bieåu maãu Kyù hieäu bieåu maãu pheùp truy caäp) 1 Giaáy ñeà nghò thanh toaùn ÑNTT-LS Phoøng keá toaùn Keá toaùn , Giaùm ñoác 10 naêm Chuyeån kho löu tröõ 10 naêm tieáp theo 2 Phieáu nhaäp kho PNK-LS Phoøng keá toaùn Keá toaùn , Giaùm ñoác 10 naêm Chuyeån kho löu tröõ 10 naêm tieáp theo 3 Phieáu thu PT-LS Phoøng keá toaùn Keá toaùn , Giaùm ñoác 10 naêm Chuyeån kho löu tröõ 10 naêm tieáp theo 4 Phieáu chi PC-LS Phoøng keá toaùn Keá toaùn , Giaùm ñoác 10 naêm Chuyeån kho löu tröõ 10 naêm tieáp theo
  5. 5 Phieáu ñeàø xuaát PÑX-LS Phoøng keá toaùn Keá toaùn , Giaùm ñoác 10 naêm Chuyeån kho löu tröõ 10 naêm tieáp theo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản