Quy trình thực hiện dự án

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

3
890
lượt xem
523
download

Quy trình thực hiện dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình các bước quản lý dự án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình thực hiện dự án

  1. QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (đối với các Công trình lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật) TT Nội dung Đơn vị trình Người duyệt Người thực hiện I GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 1 Chủ trương đầu tư xây dựng công trình (Quyết định giao kế hoạch vốn) Phòng TC-KH Chủ tịch UBND Thị xã 2 Quyết định phân công nhiệm vụ Giám sát Giám đốc Ban QLDA Văn thư 3 Tờ trình xin chỉ định thầu Khảo sát, lập HS thiết kế bản vẽ thi công Ban QLDA Văn thư + Kỹ thuật 4 Quyết định chỉ định thầu Khảo sát, lập HS thiết kế bản vẽ thi công Phòng TC-KH Chủ tịch UBND Thị xã Hợp đồng Tư vấn: Khảo sát; lập HS thiết kế bản vẽ thi công và Dự 5 Đơn vị tư vấn Giám đốc Ban QLDA Kế toán toán; lập HS mời thầu, phân tích đánh giá HS dự thầu 6 Đề cương - nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công Đơn vị tư vấn Giám đốc Ban QLDA Kỹ thuật 7 Tờ trình xin phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công Ban QLDA Văn thư + Kỹ thuật 8 Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công Ban QLDA Chủ tịch UBND Thị xã Văn thư 9 Hợp đồng đo vẽ địa chính Nhà thầu đo vẽ Giám đốc Ban QLDA Kế toán 10 Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng Đơn vị tư vấn Giám đốc Ban QLDA Kỹ thuật 11 Biên bản nghiệm thu thiết kế bản vẽ thi công Đơn vị tư vấn Giám đốc Ban QLDA Kỹ thuật 12 Tờ trình xin thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán Ban QLDA Văn thư 13 Báo cáo Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán Phòng QLĐT 14 Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Ban QLDA Văn thư 15 Văn bản thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật Phòng TC-KH 16 Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Phòng TC-KH Chủ tịch UBND Thị xã 17 Hợp đồng lập phương án đền bù, kiểm kê, GPMB Ban GPMB Giám đốc Ban QLDA Kế toán 18 Tờ trình xin phê duyệt phương án đền bù Ban QLDA Sở Tài chính Văn thư 19 Quyết định phê duyệt phương án đền bù Sở Tài chính Chủ tịch UBND Tỉnh 20 Tờ trình xin thu hồi, giao đất xây dựng Ban QLDA Văn thư 21 Quyết định thu hồi đất tổng thể Sở TN-MT Chủ tịch UBND Tỉnh 22 Quyết định giao đất xây dựng Sở TN-MT Chủ tịch UBND Tỉnh
  2. TT Nội dung Đơn vị trình Người duyệt Người thực hiện 23 Quyết định thu hồi đất chi tiết Phòng TN-MT Chủ tịch UBND Thị xã 24 Kiểm kê, áp giá, công khai đền bù GPMB Ban GPMB 25 Quyết định phê duyệt đền bù GPMB Phòng TC-KH Chủ tịch UBND Thị xã 26 Chi trả đền bù Ban GPMB 27 Bàn giao mặt bằng xây dựng Ban GPMB Thanh lý hợp đồng Tư vấn: Khảo sát, lập HS thiết kế BVTC và Dự 28 Đơn vị tư vấn Giám đốc Ban QLDA Kế toán toán II GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU THẦU 1 Lập Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ mời thầu yêu cầu) Đơn vị tư vấn Giám đốc Ban QLDA Văn thư + Kỹ thuật 2 Biên bản nghiệm thu Hồ sơ mời thầu Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu, Tổ tư vấn xét thầu và Kế hoạch đấu thầu (hoặc xin thẩm định, phê duyệt HS mời thầu yêu 3 Ban QLDA Văn thư cầu, đơn vị xin nhận thầu, Tổ tư vấn xét thầu và Kế hoạch xét chỉ định thầu) Kết quả thẩm định Hồ sơ mời thầu, Tổ tư vấn xét thầu và Kế hoạch 4 đấu thầu (hoặc HS mời thầu yêu cầu, đơn vị xin nhận thầu, Tổ tư vấn Phòng TC-KH xét thầu và Kế hoạch xét chỉ định thầu) Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu, Tổ tư vấn xét thầu và Kế hoạch 5 đấu thầu (hoặc HS mời thầu yêu cầu, đơn vị xin nhận thầu, Tổ tư vấn Phòng TC-KH Chủ tịch UBND Thị xã xét thầu và Kế hoạch xét chỉ định thầu) Tờ trình xin đấu thầu hạn chế và danh sách các nhà thầu tham dự đấu 6 Ban QLDA Văn thư thầu hạn chế (nếu có) 7 Quyết định phê duyệt đấu thầu hạn chế và danh sách các nhà thầu Phòng TC-KH Chủ tịch UBND Thị xã 8 Thông báo mời thầu (trên các phương tiện thông tin đại chúng) Giám đốc Ban QLDA Văn thư 9 Thư mời thầu (đấu thầu hạn chế; chỉ định thầu) Giám đốc Ban QLDA Văn thư 10 Tổ chức bán Hồ sơ mời thầu Kế toán + Văn thư 11 Tổ chức đấu thầu (hoặc xét chỉ định thầu): - Biên bản đóng thầu, Biên bản mở thầu; Biên bản xét thầu Văn thư + Kỹ thuật - Các bảng xét thầu bằng thang điểm (hoặc đạt - không đạt) Văn thư
  3. TT Nội dung Đơn vị trình Người duyệt Người thực hiện - Biên bản kiểm tra lỗi số học (nếu có) Văn thư + Kỹ thuật Tờ trình xin thẩm định - phê duyệt kết quả đấu thầu (hoặc chỉ định 12 Ban QLDA Văn thư thầu) 13 Kết quả thẩm định kết quả đấu thầu (hoặc xét chỉ định thầu) Phòng TC-KH 14 Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu (hoặc xét chỉ định thầu) Phòng TC-KH Chủ tịch UBND Thị xã 15 Thông báo trúng thầu Giám đốc Ban QLDA Văn thư III GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH 1 Biên bản thương thảo Hợp đồng Nhà thầu XD Giám đốc Ban QLDA Kỹ thuật + Kế toán 2 Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thi công xây lắp Nhà thầu XD Giám đốc Ban QLDA Kỹ thuật + Kế toán Phụ lục HĐ (Bảng tiên lượng có ghi giá, Danh mục vật tư - thiết bị, 3 Nhà thầu XD Giám đốc Ban QLDA Kỹ thuật + Kế toán Tiến độ thi công, …) Quyết định cử cán bộ chủ chốt tại công trình (Chỉ huy trưởng, Kỹ 4 Nhà thầu XD Giám đốc Ban QLDA thuật) Khởi công, mở nhật ký công trình, nhật ký giám sát, theo dõi tổ chức thi công, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn hoàn thành, 5 Giám đốc Ban QLDA Kỹ thuật quản lý chất lượng - tiến độ - vệ sinh - an toàn theo Luật Xây dựng (Nghị định 209/2004/NĐ-CP) 6 Lập Hồ sơ hoàn công Nhà thầu XD Kỹ thuật 7 Nghiệm thu - thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành Nhà thầu XD Giám đốc Ban QLDA Kỹ thuật + Kế toán IV GIAI ĐOẠN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH 1 Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc công trình Kỹ thuật 2 Biên bản Nghiệm thu kỹ thuật giai đoạn hoàn thành công trình Kỹ thuật 3 Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu Kỹ thuật 4 Biên bản nghiệm thu hoàn thành - bàn giao đưa vào sử dụng Kỹ thuật 5 Thanh lý hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thi công xây lắp Nhà thầu XD Giám đốc Ban QLDA Kế toán 6 Báo cáo Quyết toán công trình Kế toán Giám đốc Ban QLDA Kế toán + Văn thư V GIAI ĐOẠN BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH 1 Kiểm tra định kỳ Kỹ thuật
  4. TT Nội dung Đơn vị trình Người duyệt Người thực hiện 2 Biên bản kiểm tra kết thúc thời gian Bảo hành công trình Nhà thầu XD Giám đốc Ban QLDA Kỹ thuật
Đồng bộ tài khoản