Quy trình tính lương và thanh toán lương

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

2
1.097
lượt xem
601
download

Quy trình tính lương và thanh toán lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(Quy trình này được soạn thảo để làm gi ? giải quyết vấn đề gì ?) Qui định các tài liệu,biểu mẫu theo dõi thời gian làm việc của nhân viên, công nhân.. Hệ thống đơn giá khoán sản phẩm cho các công đoạn áp dụng chế độ lương khoán . Tính lương đúng , đủ , trả kịp thời cho nhân viên , công nhân trong công ty. (Quy trình này chi phối công việc của các phòng ban bộ phận nào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình tính lương và thanh toán lương

  1. QUY TRÌNH TÍNH LÖÔNG VAØ THANH TOAÙN LÖÔNG 1. 1. MUÏC ÑÍCH : (Quy trình naøy ñöôïc soaïn thaûo ñeå laøm gi ? giaûi quyeát vaán ñeà gì ?) - Qui ñònh caùc taøi lieäu,bieåu maãu theo doõi thôøi gian laøm vieäc cuûa nhaân vieân, coâng nhaân.. - Heä thoáng ñôn giaù khoaùn saûn phaåm cho caùc coâng ñoaïn aùp duïng cheá ñoä löông khoaùn . - Tính löông ñuùng , ñuû , traû kòp thôøi cho nhaân vieân , coâng nhaân trong coâng ty. 1. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : (Quy trình naøy chi phoái coâng vieäc cuûa caùc phoøng ban boä phaän naøo ? lieät keâ taát caû) - Phoøng Haønh chính nhaân söï - Thöông xaù Tax - Chi nhaùnh Haø noäi - Boä phaän Kho, Phaân loaïi, Boác xeáp ,Ñoùng Goùi 2. 3. ÑÒNH NGHÓA THUAÄT NGÖÕ & TÖØ VIEÁT TAÉT: (giaûi thích caùc thuaät ngöõ, caùc töø vieát taét söû duïng trong quy trình naøy ) - NV: nhaân vieân vaên phoøng - CN: coâng nhaân - KTTL: keá toaùn lao ñoâïng tieàn löông - GÑ: giaùm ñoác - PHC: phoøng haønh chính - KTT : Keá toaùn tröôûûng - TBP : Tröôûng boä phaän ( phoøng ) 4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO : (Lieät keâ caùc vaên baûn, tieâu chuaån, quy ñònh …, laø cô sôû ñeå soaïn thaûo quy trình naøy keå caû caùc quy trình khaùc trong heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng) - Giaùo trình ñaøo taïo ISO cuûa Cty Tö vaán vaø Hoã trôï TQM. - Boä luaät lao ñoäng . - Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng Coâng ty Coå phaàn Long sôn . 1
  2. 5. MOÂ TAÛ : 5.1. Löu ñoà tính löông vaø thanh toaùn löông : Coâng Traùch nhieäm Löu ñoà Bieåu maãu aùp duïng, ñoaïn thöïc hieän (söû duïng caùc kyù hieäu theo quy öôùc ) taøi lieäu lieân quan Baûng chaám coâng Phieáu xaùc nhaän 1 Chaám coâng saûn phaåm coâng Xaùc nhaän saûn vieäc hoaøn thaønh TBP phaåm , coâng vieäc hoaøn thaønh Baûng chaám coâng 2 Phieáu xaùc nhaän Kieåm tra xaùc nhaän PHC saûn phaåm coâng vieäc hoaøn thaønh Baûng tính löông 3 thôøi gian Tính toaùn KTTL Baûng tính löông saûn phaåm 4 Baûng tính löông Kieåm tra, Kyù duyeät thôøi gian KTT , GÑ Baûng tính löông saûn phaåm Phieáu chi, Baûng tính löông thôøi Phieáu chi 5 KTTL gian,Baûng tính löông saûn phaåm Phieáu chi, Baûng 6 Thanh toaùn löông tính löông thôøi TQ gian,Baûng tính löông saûn phaåm Phieáu chi, Baûng KTTL, TQ Löu hoà sô tính löông thôøi 7 gian,Baûng tính löông saûn phaåm 2
  3. 2. Dieãn giaûi chi tieát: Coâng ñoaïn Teân coâng ñoaïn Traùch nhieäm Moâ taû thöïc hieän coâng ñoaïn Chuaån chaáp nhaän Bieåu maãu aùp (ai laøm ?) (Laøm ñieàu gì & laøm nhö theá naøo, neâu roõ: ôû ñaâu ? (Nhö theá naøo laø ñaït/ñöôïc ñoái duïng, hoà sô luùc naøo ? trong bao laâu ?) vôùi coâng ñoaïn) (Baèng chöùng ñeå laïi) Chaám coâng Tröôûng Boä phaän Chaám coâng cho töøng NV- CN vaøo cuoái giôø Chaám ñuû , ñuùng ñoái -Baûng chaám 1 chieàu haèng ngaøy, xaùc nhaän khoái löôïng saûn töôïng,noäp cho P.HC vaøo coâng , Phieáu phaåm hoaøn thaønh vaøo phieáu. Cuoái thaùng kyù vaø ngaøy 02 cuûa thaùng sau xaùc nhaän KL chuyeån BCCoâng cho Phoøng Haønh chính, Phieáu Phieáu xaùc nhaän hoaøn boác xeáp,Phieáu xaùc nhaän KL SP hoaøn thaønh cho Phoøng Keá thaønh ghi roõ raøng . xaùc nhaän KL toaùn. Ngaøy 02 thaùng sau haøng hoaù ñoùng goùi. Ñoái chieáu vaø xaùc P.HC Döïa vaøo maùy baám theû vaø baûng chaám coâng ñeå Coù xaùc nhaän cuûa Phoøng haønh -Baûng chaám nhaän xaùc nhaän chính xaùc soá coâng laøm vieäc cuûa töng chính , giaùm ñoác phuï traùch coâng , Phieáu 2 saûn xuaát NV, CN. Ngaøy 03 thaùng sau xaùc nhaän KL boác xeáp,Phieáu xaùc nhaän KL haøng hoaù ñoùng goùi. Laäp baûng löông KT tieàn löông Caên cöù Soá coâng ,soá löôïng Saûn phaåm hoaøn Tính ñuùng , tính ñuû vaø ñuùng Baûng thanh thaønh , Ñôn giaù khoaùn SP, tính ra toång tieàn ñoái töôïng. toaùn löông 3 löông , tieàn coâng vaø chi tieát cho töøng NV-CN, ngaøy 04 thaùng sau Kieåm tra, Duyeät KT tröôûng, boä Kieåm tra vaø Duyeät baûng löông. Tính ñuùng , tính ñuû vaø ñuùng Baûng thanh phaän kieåm tra, ñoái töôïng. toaùn löông 4 (- Hôïp lyù: kyù duyeät; Khoâng hôïp lyù: yeâu caàu GÑ boä phaän tieàn löông vaø caùc boä phaän lieân quan giaûi trình sau ñoù duyeät), 1 ngaøy. 5 Thöïc hieän KT Tieàn löông Vieát phieáu chi Baûng thanh 3
  4. toaùn löông Phieáu chi. Traû löông Thuû quyõ Phaùt löông cho VN – CN taïi coâng ty trong Traû ñuùng , traû ñuû vaø ñuùng ñoái Baûng thanh voøng 1 ngaøy NV ngaùy 05 thaùng sau; Coâng töôïng. toaùn löông 6 nhaân ngaøy 08 thaùng sau Phieáu chi. 7 Löu hoà sô KTTL, TQ Ghi cheáp soå saùch keá toaùn vaø löu hoà sô Baûng thanh toaùn löông Phieáu chi. 6. BIEÅU MAÃU AÙP DUÏNG, HOÀ SÔ: Stt Nhaän bieát Baûo quaûn Baûo veä Thôøi gian löu hoà sô Caùch huyû hoà sô Teân bieåu maãu Kyù hieäu bieåu maãu (Nôi löu hoà sô) (Thaåm quyeàn truy caäp, ai ñöôïc pheùp truy caäp) 1 Baûng chaám coâng BCC Phoøng Keù toaùn KT, GÑ , HC 10 naêm Chuyeån kho löu tröõ 10 naêm tieáp theo 2 Baûng Löông BTTL Phoøng Keù toaùn KT, GÑ, HC 10 naêm Chuyeån kho löu tröõ 10 naêm tieáp theo 3 Phieáu xaùc nhaän KL boác PBX-LS Phoøng Keù toaùn KT, GÑ, HC 10 naêm Chuyeån kho löu xeáp, Phieáu XN Soá köông PÑG-LS tröõ 10 naêm tieáp SP hoaøn thaønh, Phieáu theo khoaùn vieäc. PPL-LS PKV-LS 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản