intTypePromotion=3

Quy trình tổ chức theo ISO trong quản trị HCVP

Chia sẻ: Phạm Công Đồng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
593
lượt xem
202
download

Quy trình tổ chức theo ISO trong quản trị HCVP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc điểm công tác tổ chức theo ISO: Cơ cấu, sơ đồ tổ chức, Mô tả công việc đối với từng vị trí, Hệ thống chỉ đạo về nghiệp vụ, chất lượng, Danh mục các văn bản pháp quy định, Trong công tác quản lý nhân lực ISO yêu cầu tập trung, Lập kế hoạch đào tạo nội bộ, Thiết lập quy trình đào tạo nội bộ, Xác lập phương pháp và cách thức đánh giá nội bộ, Xây dựng hồ sơ đào tạo cá nhân....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình tổ chức theo ISO trong quản trị HCVP

 1. Quy trình tổ chức theo ISO trong Quy quản trị HCVP 1
 2. 2
 3. Moâ hình Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng Caûi tieán thöôøng xuyeân heä thoáng  quaûn lyù chaát löôïng HTQLCL 5 Traùch nhieäm cuûa  Y 5Laõnh Ñaïo t cuûa laõnh ñaïo  .1 Cam keá EÂ  SÖÏ U     5.2 Höôùng vaøo khaøch  haøng   HAØI C     5.3 Chính saùch chaát  AÀ löôïng  LOØNG U     5.4 Hoaïch ñònh      5.5 Traùch nhieäm, quyeàn   CUÛA C haïn  UÛ          vaø trao ñoåi thoâng n tích  vaø  6 Quaûn lyù nguoàn  8 Ño löôøng, phaâ    K A tin  löïc  caûi tieán     H 6.1 Cung caáp nguoàn  8.1 Khaùi quaùt      5.6 Xem xeùt cuûa laõnh     AÙ löïc  8.2 Giaùm saùt vaø ño löôøng  K ñaïo     C 6.2 Nguoàn nhaân löïc  8.3 Kieåm soaùt  saûn phaåm khoâng  H    H 6.3 Cô sôû haï taàng  phuø hôïp  AÙ   6.4 Moâi tröôøng laøm  8.4 Phaân tích döõ lieäu  C    H vieäc   8.5 Caûi tieán  H    AØ 7.1 Hoaïch ñònh vieäc taïo saûn phaåm     N H 7.2 Caùc quaù trình lieân quan ñeán     G 7  AØ Taïo  khaùch haøng  N Saûn Ñaàu saûn  7.3 Thieát keá vaø phaùt trieån  Ñaàu  G phaåm  7.4 Mua haøng  phaåm vaøo  ra 7.5 Saûn xuaát vaø cung caáp dòch vu  À 7.6 Kieåm soaùt caùc phöông tieän theo  doõi  3
 4. Đặc điểm công tác tổ chức theo ISO xây dựng được chức năng nhiệm vụ của tổ chức  Cơ cấu, sơ đồ tổ chức  Mô tả công việc đối với từng vị trí  Hệ thống chỉ đạo về nghiệp vụ, chất lượng  Danh mục các văn bản pháp quy định  Trong công tác quản lý nhân lực ISO yêu cầu tập trung  Lập kế hoạch đào tạo nội bộ  Thiết lập quy trình đào tạo nội bộ  Xác lập phương pháp và cách thức đánh giá nội bộ  Xây dựng hồ sơ đào tạo cá nhân  4
 5. Tổ chức cơ cấu quản trị doanh nghiệp Cơ cấu tổ chức QTDN là tổng hợp các bộ phậ khác nhau, có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hóa và có những trách nhiệm, quyền hạn nhất định, được bố trí theo những cấp, những khâu khác nhau nhằm đảm bảo chức năng quản trị và phục vụ mục đích chung của DN 5
 6. Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản trị Tính tối ưu Tính linh hoạt Tính tin cậy lớn Tính kinh tế 6
 7. Các nguyên tắc tổ chức cơ cấu quản trị Phải gắn với phương hướng, mục đích DN Phải chuyên môn hóa và cân đối Phải linh hoạt và thích nghi với môi trường Phải hiệu lực và hiệu quả 7
 8. Các kiểu cơ cấu tổ chức quản trị cơ bản Tổ chức trực tuyến   Cơ cấu trực tuyến - chức năng LĐ  Cơ cấu ma trận a b LĐ 1 2 3 1 2 3 22 11 12 32 31 21 8
 9. Da 2 LĐ Da 1 1 2 a b 9
 10. Cơ cấu chính thức và không chính thức Cơ cấu chính thức gắn liền với vai trò, nhiệm vụ hướng đích của DN được tổ chức chính thức Cơ cấu không chính thức thường không định hình, hay thay đổi và tồn tại khách quan trong DN 10
 11. Cơ cấu tổ chức chương trình mục tiêu phân chia rỏ ràng theo thời gian và theo công việc   Bao gồm quản trị theo SP và quản trị theo đề án  Có một bộ phận chuyên tổ chức và điều phối những quan hệ giữa các bộ phận từ cấp cao nhất cho đến cấp thấp nhất  Ưu điểm thể hiện ở tính mục tiêu và tính năng động  Ví dụ các tập đòan đa quốc gia
 12. Cơ cấu vệ tinh Đây là cơ cấu quản trị mang tính phi chính thức   Ví dụ mạng lưới bán hàng của một tập đoàn kinh doanh lớn, các phân viện của trường đại học
 13. Cơ cấu tạm thời Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, nhất thời 
 14. Sơ đồ tổ chức Đọc tài liệu trang 69   Giải thích các sơ đồ trong sách
 15. Các mối quan hệ giao tiếp của nhà quản trị hành chính Quan hệ nội bộ   Quan hệ liên bộ phận  Quan hệ với khách hàng  Quan hệ nghề nghiệp với ngành chuyên môn
 16. Các quy tắc giao tiếp Nội bộ: gồm cấp trên – cấp dưới – ngang hàng   Liên bộ phận:  Giao tiếp với khách hàng  Giao tiếp trong quan hệ nghề nghiệp
 17. STT A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản