intTypePromotion=1

Quy trình vận hành cấp điện

Chia sẻ: Nguyenviet Thang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
218
lượt xem
97
download

Quy trình vận hành cấp điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản này quy định trình tự, cách thức vận hành cấp điện phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty xi măng Cosevco Sông Gianh nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ổn định và kịp thời. Văn bản này áp dụng cho tất cả các công nhân vận hành MCC, VVVF và TBA 6/0,4 KV trong phạm vi toàn Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình vận hành cấp điện

 1. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 môc lôc 1 quy ®Þnh chung 1.1 Môc ®Ých vµ ph¹m vi øng dông 1.2 Biªn so¹n, so¸t xÐt vµ phª duyÖt. 1.3 Tr¸ch nhiÖm 2 ®Þnh nghÜa, tõ viÕt t¾t vµ c¸c tµi liÖu liªn quan 2.1 §Þnh nghÜa, tõ viÕt t¾t 2.2 Tµi liÖu liªn quan 3 néi dung A S¬ ®å cung cÊp ®iÖn toµn nhµ m¸y 1 S¬ ®å cung cÊp ®iÖn 2 DiÔn gi¶i s¬ ®å cung cÊp ®iÖn B quy tr×nh cÊp ®iÖn 1 quy tr×nh vËn hµnh m¸y c¾t sf6 lo¹i hd4 1.1 C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt chÝnh 1.2 C¸c th«ng sè kü thuËt cña m¸y c¾t SF6 lo¹i HD4 1.3 C¸c quy t¾c an toµn khi vËn hµnh m¸y c¾t 1.4 Thao t¸c ®ãng c¾t 2 quy tr×nh vËn hµnh m¸y biÕn ¸p 2.1 §Æc ®iÓm kü thuËt cña m¸y biÕn ¸p 2.2 C¸c th«ng sè kü thuËt cña m¸y biÕn ¸p 2.3 C¸c quy tr×nh an toµn khi vËn hµnh m¸y biÕn ¸p 2.4 Thao t¸c ®ãng c¾t m¸y biÕn ¸p 3 cÊp ®iÖn h¹ thÕ 3.1 Giíi thiÖu vÒ MCC §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 1/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t
 2. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 3.1.1 VÞ trÝ MCC 3.1.2 C¸c thiÕt bÞ kü thuËt cña MCC 3.1.3 Ph¬ng thøc ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ 3.1.4 M¸y c¾t h¹ thÕ 3.1.5 Thao t¸c ®ãng c¾t MCC 3.2 M¸y ph¸t ®iÖn dù phßng 3.2.1 Giíi thiÖu chung vÒ m¸y ph¸t dù phßng 3.2.2 Mµn h×nh hiÓn thÞ vµ ®iÒu khiÓn 3.2.3 C¸c chÕ ®é lµm viÖc cña m¸y 3.2.4 C¸c thao t¸c khi vËn hµnh m¸y ph¸t dù phßng 3.2.5 Mét sè tÝn hiÖu hiÓn thÞ trªn mµn h×nh ®iÒu khiÓn 3.2.6 Mét sè chØ dÉn khi b¶o dìng m¸y ph¸t dù phßng 3.2.7 C¸c ký hiÖu, tÝn hiÖu ®o vµ c¶nh b¸o 3.3 Cung cÊp nguån mét chiÒu 3.3.1 Giíi thiÖu chung vÒ hÖ thèng cÊp ®iÖn mét chiÒu 3.3.2 Th«ng sè kü thuËt 3.3.3 C¸c thao t¸c vËn hµnh vµ kiÓm tra 3.4 HÖ thèng cung cÊp nguån ®iÖn ¸p liªn tôc (ups) 3.4.1 Kh¸i niÖm chung 3.4.2 Thao t¸c cµi ®Æt, kiÓm tra vµ vËn hµnh 3.5 Tñ thu thËp (tÝn hiÖu) vµ tñ ®iÒu khiÓn tõ xa (RPC) 3.5.1 Giíi thiÖu chung 3.5.2 CÊu t¹o vµ c¸c th«ng sè kü thuËt cña tñ RPC 3.5.3 C¸c thao t¸c vËn hµnh vµ kiÓm tra 4. Hå s¬ c«ng viÖc §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 2/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t
 3. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 4.1 Hå s¬ gåm 1. quy ®Þnh chung 1.1 Môc ®Ých vµ ph¹m vi ¸p dông: V¨n b¶n nµy quy ®Þnh tr×nh tù, c¸ch thøc vËn hµnh cÊp ®iÖn phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty xi m¨ng Cosevco S«ng Gianh nh»m ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu sö dông ®iÖn æn ®Þnh vµ kÞp thêi. V¨n b¶n nµy ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c c«ng nh©n vËn hµnh MCC, VVVF vµ TBA 6/0,4 KV trong ph¹m vi toµn C«ng ty. 1.2 Biªn so¹n, so¸t xÐt vµ phª duyÖt V¨n b¶n nµy do nh©n viªn Xëng C¬ ®iÖn & T§H so¹n th¶o, Phã Gi¸m ®èc Kü thuËt so¸t xÐt vµ Gi¸m ®èc C«ng ty phª duyÖt. ViÖc so¹n th¶o, so¸t xÐt, söa ®æi, phª duyÖt, ban hµnh, thu håi, huû bá v¨n b¶n nµy ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña Quy tr×nh kiÓm so¸t tµi liÖu SCCC-QT-01. 1.3 Tr¸ch nhiÖm: PG§KT, Q§PXC§: §¶m b¶o cho v¨n b¶n nµy lu«n ®îc tu©n thñ CBCNV liªn quan : Nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong quy tr×nh nµy. 2. §Þnh nghÜa, tõ viÕt t¾t vµ tµi liÖu liªn quan: 2.1 §Þnh nghÜa, tõ viÕt t¾t: + ThuËt ng÷, ®Þnh nghÜa: Theo ISO 9000:2000 – C¬ së tõ vùng + Tõ viÕt t¾t: Xem phô lôc 1 & 2 thuéc quy tr×nh kiÓm so¸t tµi liÖu SCCC- QT-01 - MBA : M¸y biÕn ¸p - TBA : Tr¹m biÕn ¸p §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 3/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t
 4. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 - SS : Tr¹m ®iÖn - VVVF : BiÕn tÇn - MCC : Trung t©m ®iÒu khiÓn ®éng c¬ - ACC : Trung t©m ®iÒu khiÓn phô. - MCU : Khèi ®iÒu khiÓn ®éng c¬ - RPC : Trung t©m thu thËp (TÝn hiÖu) vµ ®iÒu khiÓn tõ xa. 2.2 Tµi liÖu liªn quan: - Quy tr×nh kiÓm so¸t tµi liÖu SCCC-QT- 01 - Quy tr×nh kiÓm so¸t hå s¬ VPYT-QT-02 - E01AA02, E01AA04, E01AA05, E01AA06, E01AM02: Tµi liÖu kü thuËt cña ABB cung cÊp vµ c¸c tµi liÖu kü thuËt, vËn hµnh VVVF t¹i c¸c tr¹m ®iÖn SS01 ®Õn SS14. 3. Néi dung: A. S¬ ®å m¹ng cung cÊp ®iÖn cña toµn nhµ m¸y. 1. S¬ ®å cung cÊp ®iÖn : (Tham kh¶o b¶n vÏ E01AC01_H_Single Line Diagram trong tµi liÖu kü thuËt E01AA05 cña ABB) 2. DiÔn gi¶i s¬ ®å cung cÊp ®iÖn: HÖ thèng cung cÊp ®iÖn cña toµn C«ng ty gåm 14 tr¹m ®iÖn tõ SS 01 ®Õn SS 14. C¸c tr¹m ®iÖn SS 01, SS 03, SS04, SS 05, SS 06, SS 07, SS 08, SS11, SS 13, SS 14 ®îc cung cÊp nguån ®iÖn ¸p trung thÕ (6,3KV) tõ tr¹m ph©n phèi 110KV S«ng Gianh. C¸c tr¹m cßn l¹i ®îc cung cÊp th«ng qua c¸c tr¹m kh¸c: SS 02 (®îc cung cÊp nguån tõ SS 03), SS 09 (® îc cung cÊp nguån tõ SS 08), SS 10 (®îc cung cÊp nguån tõ SS 11). §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 4/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t
 5. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 Mçi tr¹m ®iÖn ®îc trang bÞ mét m¸y c¾t trung thÕ ®Çu vµo (lo¹i m¸y c¾t khÝ SF6) vµ mét m¸y c¾t trung thÕ ®Çu ra (sè m¸y c¾t trung thÕ ®Çu ra cña mçi tr¹m phô thuéc vµo phô t¶i cña tr¹m ®ã). Riªng tr¹m SS 02, SS 09 vµ SS 12 chØ trang bÞ giao c¾t phô t¶i ®Çu vµo (kh«ng trang bÞ m¸y c¾t). HÖ thèng cung cÊp ®iÖn h¹ ¸p cu¶ mçi tr¹m ® îc cung cÊp bëi m¸y biÕn ¸p ph©n phèi cña c¸c tr¹m ®ã qua m¸y c¾t h¹ ¸p cña tñ MCC. C¸c phô t¶i chÝnh (chñ yÕu lµ c¸c phô t¶i c«ng suÊt võa vµ nhá víi møc ®iÖn ¸p lµm viÖc lµ 220V ®îc cung cÊp qua tñ ACC. HÖ thèng chiÕu s¸ng ®îc cung cÊp bëi tñ chiÕu s¸ng riªng biÖt. Ngoµi ra cßn cã hÖ thèng c¸c æ c¾m cung cÊp ®iÖn ¸p 3 pha 380V cho c¸c m¸y hµn, hÖ thèng UPS cung cÊp nguån liªn tôc cho c¸c thiÕt bÞ ®o l êng cÊp trêng vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn trong tñ RPC, tñ cung cÊp ®iÖn 1 chiÒu cho c¸c m¸y c¾t trung thÕ. B. Quy tr×nh cÊp ®iÖn 1. Quy tr×nh vËn hµnh m¸y c¾t SF 6 lo¹i HD4 1.1 C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt chÝnh : - M¸y c¾t SF 6 lµ lo¹i m¸y c¾t dïng khÝ SF 6 ®Ó c¾t ®iÖn vµ dËp hå quang. - M¸y c¾t cã 2 chÕ ®é lµm viÖc t¹i chç hoÆc tõ xa tuú theo viÖc chän chÕ ®é lµm viÖc cña m¸y. - M¸y cã 2 hÖ thèng liªn ®éng: liªn ®éng c¬ khÝ vµ liªn ®éng ®iÖn, c¸c liªn ®éng nµy cã t¸c dông chèng thao t¸c nhÇm m¸y c¾t. - Mçi m¸y c¾t cã mét thiÕt bÞ ®o lêng, ®iÒu khiÓn vµ hiÓn thÞ ®iÖn tö gäi lµ REF 542. §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 5/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t
 6. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 - Trªn m¸y c¾t cã v¹ch mµu hiÓn thÞ ¸p suÊt khÝ SF 6, cã c¬ cÊu c¬ khÝ ®Õm sè lÇn ®ãng c¾t m¸y c¾t. H×nh 1 M¸y c¾t SF6 (HD4) 1.2 C¸c th«ng sè kü thuËt cña m¸y c¾t SF 6 lo¹i HD 4. - Nhµ chÕ t¹o : ABB - KiÓu : HD4 - §iÖn ¸p ®Þnh møc : 12 KV - §iÖn ¸p sö dông : 6 KV - TÇn sè : 50Hz - Dßng ®iÖn ®Þnh møc ë 400 C : 2500/1250/630 A (Phô thuéc vµo phô t¶i ®Çu ra cña m¸y c¾t) - Dßng c¾t ng¾n m¹ch : 31,5 kA - §iÖn ¸p cung cÊp cho ®éng c¬ tÝch n¨ng lß xo :220 VAC - §iÖn ¸p cuén d©y ®ång/ cuén d©y c¾t : 110 VDC - Cuén thÊp ¸p : 110 VDC 1.3 C¸c quy t¾c an toµn khi vËn hµnh m¸y c¾t: §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 6/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t
 7. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 - ChØ nh÷ng ngêi cã chuyªn m«n vµ ®îc ®µo t¹o míi ®îc phÐp vËn hµnh thao t¸c m¸y c¾t. - ChØ ®ãng m¸y c¾t khi c¸c th«ng sè vÒ chÊt l îng ®iÖn ®¹t theo yªu cÇu cña m¸y. - Tríc khi thao t¸c m¸y c¾t cÇn quan s¸t toµn bé t×nh tr¹ng cña m¸y, c¸c liªn ®éng an toµn cÇn thiÕt ph¶i ®¹t ®îc th× m¸y c¾t míi thao t¸c ®îc. - ChØ ®îc thao t¸c m¸y c¾t khi kh«ng cã bÊt cø biÓn c¶nh b¸o nµo treo trªn m¸y c¾t. - Khi lµm viÖc b¶o dìng hay söa ch÷a sau phô t¶i cña m¸y c¾t cÇn ® a m¸y c¾t ra vÞ trÝ c¸ch ly vµ ®ãng giao tiÕp ®Þa (NÕu m¸y ®îc trang bÞ) 1.4 Thao t¸c ®ãng c¾t. M¸y c¾t cã 2 chÕ ®é lµm viÖc: t¹i chç vµ tõ xa. - ChÕ ®é lµm viÖc tõ xa ®îc thùc hiÖn tõ phßng ®iÒu khiÓn trung t©m, th«ng thêng chÕ ®é nµy ¸p dông cho c¸c m¸y c¾t cÊp nguån cho ®éng c¬ trung thÕ, ®éng c¬ chÝnh Lß . .. . M¸y c¾t sÏ ë tr¹ng th¸i s·n sµng ®ãng nÕu c¸c ®iÒu kiÖn an toµn thiÕt yÕu sau ®îc ®¶m b¶o: ¸p suÊt khÝ SF 6 trong kho¶ng cho phÐp. • Nót dõng khÈn cÊp më. • §iÖn ¸p mét chiÒu ®ñ cung cÊp. • C¸c tÝn hiÖu ®o lêng vµ b¶o vÖ cho phÐp. • Dao tiÕp ®Þa ®· më. • M¸y c¾t ®· ®a vµo vÞ trÝ s½n sµng ®ãng. • Lß xo ®· ®îc tÝch n¨ng (nÕu lß xo ch a ®îc tÝch n¨ng th× ngêi vËn hµnh cã thÓ tÝch n¨ng b»ng tay quay). §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 7/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t
 8. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 - ChÕ ®é lµm viÖc t¹i chç ®îc thùc hiÖn ngay t¹i mµn h×nh ®iÒu khiÓn cña m¸y c¾t. Th«ng thêng chÕ ®é nµy ¸p dông cho c¸c m¸y c¾t cÊp nguån cho MBA ph©n phèi, MBA cÊp nguån cho c¸c biÕn tÇn c«ng suÊt lín. . . M¸y c¾t sÏ ë tr¹ng th¸i s½n sµng ®ãng nÕu c¸c ®iÒu kiÖn an toµn thiÕt yÕu ® îc ®¶m b¶o. Thùc hiÖn thao t¸c ®ãng c¾t ngay trªn mµn h×nh ®iÒu khiÓn cña m¸y c¾t. - KiÓm tra mäi th«ng sè cña m¸y c¾t khi m¸y ®ang lµm viÖc. Trong tr êng hîp cã lçi cÇn biÕt chÝnh x¸c lçi (hiÓn thÞ trªn mµn h×nh ®iÒu khiÓn) ®Ó xö lý, kh«ng ®îc phÐp ®ãng m¸y c¾t khi kh«ng biÕt t×nh tr¹ng hiÖn t¹i cña nã. Sau khi ®ãng l¹i m¸y c¾t cÇn theo dâi c¸c th«ng sè cña m¸y vµ ghi vµo sæ giao ca. - B¸o ngay víi trëng ca hoÆc ngêi cã tr¸ch nhiÖm mäi t×nh tr¹ng bÊt thêng cña m¸y. 2. quy tr×nh vËn hµnh MBA. 2.1 §Æc ®iÓm kü thuËt cña MBA: TÊt c¶ c¸c MBA ®îc trang bÞ trong nhµ m¸y lµ lo¹i MBA dÇu, ®Æt trong nhµ vµ ®îc lµm m¸t tù nhiªn. C«ng suÊt cña c¸c MBA phô thuéc phô t¶i cña tõng khu vùc. C¸c MBA ®Òu ®îc trang bÞ c¸c b¶o vÖ sau: - B¶o vÖ qu¸ dßng c¾t nhanh vµ qu¸ dßng cã thêi gian: ® îc thùc hiÖn ngay trªn m¸y c¾t trung thÕ cÊp nguån cho MBA. - B¶o vÖ b»ng r¬le h¬i cÊp 1 vµ cÊp 2: CÊp 1 – c¶nh b¸o; cÊp 2 – dõng m¸y. - B¶o vÖ nhiÖt ®é dÇu MBA 2 møc: max – c¶nh b¸o; maxmax – dõng m¸y. - B¶o vÖ qu¸ ¸p vµ thÊp ¸p . . . . Th«ng thêng cã 3 lo¹i MBA sau trong mét tr¹m ®iÖn : §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 8/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t
 9. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 • MBA ph©n phèi: lµ c¸c MBA 6/ 0,4 KV cung cÊp ®iÖn ¸p h¹ thÕ 380 V cho tñ MCC, ACC, tñ chiÕu s¸ng . . . • MBA cho c¸c biÕn tÇn c«ng suÊt lín: Lµ c¸c MBA 6/ 0,752 KV cung cÊp ®iÖn ¸p 752 V cho c¸c biÕn tÇn c«ng suÊt ®éng c¬ lín nh : mét sè qu¹t cã yªu cÇu thay ®æi tèc ®é, c¸c ®éng c¬ ph©n ly . . . • MBA chiÕu s¸ng: lµ lo¹i MBA 380/380V dïng riªng cho hÖ thèng chiÕu s¸ng, môc ®Ých cña c¸c MBA lµ lµm gi¶m ®é lÖch pha trong dßng ®iÖn h¹ ¸p do hÖ thèng chiÕu s¸ng vµ c¸c phô t¶i 1 pha g©y nªn, ngoµi ra nã cßn lµm t¨ng ®é æn ®Þnh ®iÖn ¸p cña c¸c hé tiªu thô 1 pha khi cã sù giao ®éng ®iÖn ¸p trªn líi h¹ ¸p chÝnh. 2.2 C¸c th«ng sè kü thuËt cña MBA: Tham kh¶o tµi liÖu E21AF04_MVD_Distribution_Transformer trong tµi liÖu kü thuËt E01AA02 cña ABB. 2.3 C¸c quy t¾c an toµn khi vËn hµnh MBA. - ChØ nh÷ng ngêi cã chuyªn m«n vµ ®îc ®µo t¹o míi ®îc phÐp vËn hµnh ®ãng c¾t MBA. - ChØ ®ãng MBA khi c¸c th«ng sè vÒ chÊt l îng ®iÖn ®¹t theo yªu cÇu cña m¸y. - ChØ ®îc ®ãng MBA khi kh«ng cã bÊt cø biÓn c¶nh b¸o nµo treo trªn m¸y c¾t ®iÖn cho MBA ®ã. - Kh«ng ®îc phÐp lµm bÊt cø viÖc g× trong phßng m¸y nÕu m¸y ®ang lµm viÖc. - Khi lµm viÖc, b¶o dìng hay söa ch÷a MBA cÇn ® a m¸y c¾t cÊp nguån cho MBA ®ã ra vÞ trÝ c¸ch ly, ®ãng giao tiÕp ®Þa l¹i vµ treo c¸c biÓn b¸o an toµn cÇn thiÕt. §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 9/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t
 10. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 - §Þnh kú kiÓm tra MBA theo néi dung sau: • Mµu s¾c h¹t hót Èm, møc dÇu vµ c¸c hiÖn tîng rß rØ dÇu. • T×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸nh t¶n nhiÖt. • T×nh tr¹ng cña sø c¸ch ®iÖn, ®Çu cos, siÕt l¹i c¸c tiÕp xóc vÒ ®iÖn nÕu cÇn thiÕt. • KiÓm tra c¸c ®Çu nèi tiÕp ®Þa cña m¸y. • Khi m¸y lµm viÖc kiÓm tra tiÕng kªu vµ ®é rung cña m¸y. • KiÓm tra nhiÖt ®é dÇu MBA. • KiÓm tra mÆt kÝnh phßng næ, mÆt kÝnh c¸c ®ång hå. • KiÓm tra chÊt lîng cña dÇu. • KiÓm tra c¸c thiÕt bÞ b¸o ch¸y. 2.4 Thao t¸c ®ãng c¾t MBA. - Khi c¸c c«ng viÖc kiÓm tra, söa ch÷a, b¶o d ìng hoµn tÊt cÇn thu håi phiÕu c«ng t¸c vµ thùc hiÖn cÊp ®iÖn cho MBA (nÕu cã yªu cÇu cña L·nh ®¹o hoÆc yªu cÇu cña c¸c xëng trùc thuéc). - CÊp nguån cho MBA b»ng c¸ch ®ãng m¸y c¾t trung thÕ cÊp nguån cho MBA ®ã. - Sau khi cÊp ®iÖn cho MBA cÇn kiÓm tra c¸c th«ng sè ®iÖn, nÕu æn ®Þnh th× tiÕp tôc cÊp ®iÖn cho c¸c phô t¶i b»ng c¸ch ®ãng m¸y c¾t h¹ ¸p t¹i MCC. - Khi MBA ho¹t ®éng cÇn kiÓm tra 1 ca 1 lÇn c¸c th«ng sè ®Þnh møc cña m¸y trªn mµn h×nh hiÓn thÞ cña m¸y c¾t, xo¸ lçi vµ ®ãng l¹i m¸y c¾t cÊp ®iÖn cho MBA. TiÕp tôc kiÓm tra t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña MBA cho tíi khi m¸y lµm viÖc æn ®Þnh. §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 10/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t
 11. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 - B¸o cho Trëng ca hoÆc ngêi cã tr¸ch nhiÖm mäi hiÖn tîng bÊt thêng cña MBA. Ghi vµo sæ giao ca mäi hiÖn tîng bÊt thêng vµ mäi th«ng sè cña MBA. 3. CÊp ®iÖn h¹ thÕ 3.1 Giíi thiÖu vÒ MCC 3.1.1 VÞ trÝ cña MCC: - MCC (Motor Control Center) - trung t©m ®iÒu khiÓn ®éng c¬: ® îc ®Æt ë tÊt c¶ c¸c TBA §©y lµ hÖ thèng tñ dïng ®Ó ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t vµ b¶o vÖ ®éng c¬ tËp trung. Mçi ®éng c¬ ®îc cÊp nguån tõ mét ng¨n kÐo nhá cña MCC gäi lµ MCU (Motor Control Unit)- Khèi ®iÒu khiÓn ®éng c¬. MCU lµ mét tÕ bµo nhá cña MCC, bªn trong nã tÝch hîp c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t vµ ®iÒu khiÓn ®éng c¬. - HÖ thèng tñ MCC lµ hÖ thèng tÝch hîp nhiÒu thiÕt bÞ gåm ®ãng c¾t, gi¸m s¸t vµ b¶o vÖ cho ®éng c¬. Bªn trong mçi MCU gåm c¸c thiÕt bÞ chÝnh sau: + ¸p t« m¸t ®ãng c¾t vµ b¶o vÖ. + Contactor ®Ó ®ãng c¾t nguån ®iÖn cho ®éng c¬. + Khèi ®o lêng vµ ®iÒu khiÓn MCU : §o dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p, B¶o vÖ qu¸ dßng, qu¸ ¸p, thÊp ¸p, ng¾n m¹ch. . . . . + C¸c thiÕt bÞ khëi ®éng ®éng c¬ nh : khëi ®éng mÒm, chuyÓn ®æi chiÒu quay cña ®éng c¬. . . - MCC ®îc cÊp nguån 0,4 KV tõ m¸y c¾t h¹ ¸p ® îc l¾p sau MBA, hÖ thèng thanh c¸i b»ng ®ång ®îc l¾p ®Æt phÝa sau tñ ®Ó cÊp nguån cho c¸c ng¨n kÐo (MCU) cÊp cho c¸c ®éng c¬. Mçi mét MCU ® îc cÊp nguån qua c¸c æ c¾m l¾p phÝa sau cña nã. C¸c MCU cã thÓ kÐo ra ®îc. 3.2.1 C¸c thiÕt bÞ kü thuËt cña MCC: §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 11/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t
 12. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 • M¸y c¾t cÊp nguån chÝnh (cã ®éng c¬ truyÒn ®éng), ®îc trang bÞ c¸c nót Ên ON, OFF lµ lo¹i m¸y c¾t kh«ng khÝ b×nh th êng. • Khèi b¶o vÖ b»ng vi xö lý víi c¸c chøc n¨ng: qu¸ dßng, ng¾n m¹ch, ch¹m ®Êt. • Mçi MCC ®îc trang bÞ 3 biÕn dßng. • Khèi ®o lêng vµ ®ång hå hiÓn thÞ (LCD) cã thÓ lùa chän: dßng 3 pha (L1, L2, L3), ®iÖn ¸p 3 pha (U1, U2. U3), hÖ sè c«ng suÊt cos ϕ, ®iÖn n¨ng tiªu thô KWh. • Cung cÊp ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn cho c¸c tñ kh¸c. • Víi c¸c khu vùc cã sö dông nguån ®iÖn sù cè do m¸y ph¸t Diezen cung cÊp, cßn ®îc l¾p ®Æt thªm m¸y c¾t cho nguån dù phßng. • CÊp nguån cho c¸c hÖ thèng phô, c¸c hé tiªu thô kh«ng thuéc qóa tr×nh nh c¸c tñ: ACC, MBA chiÕu s¸ng, æ c¾m hµn. . . . §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 12/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t
 13. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 H×nh 3: C¸c th«ng sè trªn m¸y c¾t h¹ ¸p - C¸c vÞ trÝ lµm viÖc cña MCU: M« t¶ vÞ trÝ TÊt c¶ c¸c nguån chÝnh vµ nguån ®iÒu ON (§ãng) khiÓn ®· ®ãng TÊt c¶ c¸c nguån chÝnh vµ nguån ®iÒu OFF (C¾t) khiÓn ®· c¾t §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 13/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t
 14. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 TEST (KiÓm ChØ cã nguån ®iÒu khiÓn ®îc ®ãng tra thö) REMOVABL TÊt c¶ nguån chÝnh vµ nguån ®iÒu khiÓn E (Di ®· bÞ c¾t, MCU cã thÓ di chuyÓn ®îc chuyÓn) INSULATED TÊt c¶ c¸c nguån chÝnh vµ nguån ®iÒu (C¸ch ly) khiÓn ®· bÞ c¾t, MCA ë vÞ trÝ c¸ch ly. - Néi dung kiÓm tra MCC trong qóa tr×nh vËn hµnh gåm: - §iÖn ¸p pha cña nguån cung cÊp. - Dßng ®iÖn c¸c pha. - T×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña tñ MCC vµ c¸c MCU. - C¸c tiÕng kªu bÊt thêng trong c¸c MCU. 3.1.5 Thao t¸c ®ãng c¾t MCC: Tríc khi ®ãng c¾t ®iÖn vµo MCC ph¶i kiÓm tra thËt cÈn thËn, th¸o gì hÕt c¸c ®Çu tiÕp ®Þa, c¸c biÓn b¸o vµ rµo ng¨n t¹m thêi. Sau khi söa ch÷a muèn ®ãng ®iÖn vµo MCC ph¶i thu håi phiÕu c«ng t¸c. - Khi thao t¸c ®ãng c¾t MCC cÇn theo nh÷ng quy ®Þnh díi ®©y: • §ãng ®iÖn vµo MCC chØ tiÕn hµnh ®iÖn ¸p nguån cung cÊp ®· cã vµ ®óng yªu cÇu chÊt lîng ®iÖn ¸p. • ChØ ®ãng ®iÖn khi cã yªu cÇu cña ph©n xëng trùc thuéc. • §ãng MCC b»ng nót ON trªn m¸y c¾t tæng cña MCC. • Khi cã sù cè cÇn xem xÐt cÈn thËn c¸c lçi sau ®ã Reset vµ ®ãng l¹i m¸y c¾t. Theo dâi m¸y c¾t cho tíi khi vËn hµnh æn ®Þnh. • B¸o víi trëng ca hoÆc ngêi cã tr¸ch nhiÖm mäi t×nh tr¹ng bÊt th êng cña m¸y c¾t vµ MCC. §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 14/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t
 15. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 Chó ý: Trong qu¸ tr×nh thao t¸c ®ãng c¾t, ng êi vËn hµnh ph¶i lu«n theo dâi c¸c th«ng sè vÒ ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn ë c¸c ®ång hå ®o l¾p trªn tñ m¸y c¾t. - Khi cã ngêi lµm viÖc díi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i c¾t ®iÖn trªn tñ MCU vµ treo b¶ng c¸c biÓn b¸o an toµn cÇn thiÕt. - ChuyÓn vÞ trÝ c¸c hép ®iÒu khiÓn t¹i chç cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vÒ vÞ trÝ OFF khi thùc hiÖn c«ng viÖc söa ch÷a, b¶o dìng. 3.2 M¸y ph¸t dù phßng. 3.2.1 Giíi thiÖu chung vÒ m¸y ph¸t dù phßng . - KiÓu m¸y : KTA – 50G3 - C«ng suÊt m¸y Diezen : 1100 KW - C«ng suÊt m¸y ph¸t : 1000 KW - §iÖn ¸p ®Þnh møc : 3x380/ 220 ± 5% - TÇn sè ®Þnh møc : 50Hz ± 2% - Dßng ®iÖn ®Þnh møc : 1894 A - Tèc ®é ®Þnh møc : 1500r/ ph - Thêi gian khëi ®éng ®Õn tèc ®é ®Þnh møc : 20 gi©y - Tiªu thô nhiªn liÖu :L 293 lÝt/ giê - Khëi ®éng b»ng ¸c quy: 24V – 2x200 Ah - HÖ sè c«ng suÊt: 0,8 - Nèi d©y theo h×nh sao – trung tÝnh - Sè cùc: 04 - Líp c¸ch ®iÖn: B - Trang bÞ 3 PT100 trong 3 cuén d©y Stator 3.2.2 Mµn h×nh hiÓn thÞ vµ ®iÒu khiÓn §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 15/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t
 16. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 M¸y ph¸t ®îc trang bÞ mét bé ®o lêng vµ chØ thÞ ®a n¨ng, trªn ®ã ngêi vËn hµnh cã thÓ lùa chän chÕ ®é vËn hµnh: b»ng tay hoÆc tù ®éng, cã thÓ xem c¸c th«ng sè lµm viÖc cña m¸y, hiÓn thÞ c¸c c¶nh b¸o lçi .. . C¸c th«ng sè ®îc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh: - NhiÖt ®é cuén d©y m¸y ph¸t - §iÖn ¸p L1 – N; L2 – N; L3 – N; L1 – L2; L2 – L3; L3 – L1. - Dßng ®iÖn 3 pha: L1, L2, L3 - TÇn sè m¸y ph¸t - Tèc ®é m¸y Diezen - ¸p suÊt dÇu, nhiÖt ®é cña m¸y Diezen - §iÖn ¸p cu¶ ¸c quy - Thêi gian ch¹y C¸c c¶nh b¸o hiÓn thÞ trªn mµn h×nh: - ThÊp/ cao ®iÖn ¸p - ThÊp/ cao tÇn sè - ThÊp/ cao tèc ®é - Lçi bé n¹p - Dõng khÈn cÊp - ¸p suÊt dÇu thÊp - NhiÖt ®é m¸y Diezen cao - Lçi khëi ®éng - ThÊp/ cao ®iÖn ¸p ¸c quy - MÊt tÝn hiÖu ®o tèc ®é - C¶nh b¸o qu¸ dßng ®iÖn. 3.2.3 C¸c chÕ ®é lµm viÖc cña m¸y ph¸t §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 16/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t
 17. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 Cã 2 chÕ ®é lµm viÖc: tù ®éng vµ b»ng tay: - ChÕ ®é lµm viÖc b»ng tay (MAN): chØ ¸p dông trong tr êng hîp ch¹y thö m¸y ph¸t hoÆc b¶o dìng hoÆc khi chÕ ®é tù ®éng kh«ng ho¹t ®éng ®îc. M¸y ph¸t ë chÕ ®é s½n sµng, lÖnh khëi ®éng ® îc thùc hiÖn t¹i tr¹m vËn hµnh ngay t¹i m¸y ph¸t. M¸y sÏ khëi ®éng cho tíi tèc ®é vµ ®iÖn ¸p ®Þnh møc. M¸y c¾t tæng vµ c¸c m¸y c¾t cÊp nguån dù phßng cho c¸c tr¹m chØ cã thÓ ® îc ®ãng hay më b»ng tay, kh«ng thÓ ®ãng më tù ®éng c¸c m¸y c¾t trong tr êng hîp nµy. - ChÕ ®é tù ®éng (AUTO): Lµ chÕ ®é lµm viÖc th«ng th êng cña m¸y ph¸t. M¸y sÏ tù khëi ®éng khi ®iÖn líi mÊt. M¸y sÏ khëi ®éng cho tíi tèc ®é vµ ®iÖn ¸p ®Þnh møc. C¸c m¸y c¾t sÏ tù ®éng ®ãng vµ cÊp ®iÖn cho c¸c phô t¶i yªu cÇu. 3.2.4 C¸c thao t¸c khi vËn hµnh m¸y ph¸t dù phßng: Th«ng thêng m¸y ph¸t sÏ lµm viÖc ë chÕ ®é tù ®éng, v× vËy ng êi vËn hµnh sÏ kh«ng khëi ®éng m¸y trong chÕ ®é nµy. - Khi ®iÖn líi mÊt m¸y ph¸t sÏ tù ®éng khëi ®éng, c¸c m¸y c¾t sÏ tù ®éng ®ãng vµ cÊp ®iÖn cho c¸c phô t¶i cÇn thiÕt. - Khi cã ®iÖn líi trë l¹i ngêi vËn hµnh nhanh chãng tíi c¸c tr¹m ®iÖn, chuyÓn kh¸o chÕ ®é lµm viÖc cña m¸y c¾t dù phßng vÒ vÞ trÝ t¹i chç sau ®ã c¾t m¸y c¾t cÊp nguån dù phßng b»ng nót OFF trªn m¸y. - Nhanh chãng ®ãng ®iÖn cho c¸c tñ MCC b»ng m¸y c¾t chÝnh. - ChuyÓn l¹i kho¸ chÕ ®é lµm viÖc cña m¸y c¾t dù phßng vÒ vÞ trÝ tù ®éng. - M¸y c¾t sÏ tù ®éng dõng sau 5 phót khi tÊt c¶ c¸c tr¹m ®· ® îc cÊp ®iÖn trë l¹i. 3.2.5 Mét sè tÝn hiÖu hiÓn thÞ trªn mµn h×nh ®iÒu khiÓn : §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 17/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t
 18. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 Mµn h×nh ®iÒu khiÓn vµ hiÓn thÞ cña m¸y ph¸t sÏ hiÓn thÞ c¸c th«ng sè cÇn thiÕt cña m¸y còng nh c¸c c¶nh b¸o lçi cña m¸y ph¸t. H×nh 4: Mµn h×nh ®iÒu khiÓn vµ hiÓn thÞ cña m¸y ph¸t. Bé hiÓn thÞ sÏ kh«ng hiÓn thÞ lçi nµo nÕu trong t×nh tr¹ng kh«ng cã lçi vµ mµn h×nh hiÓn thÞ sÏ nh h×nh 5 H×nh 5: Mµn h×nh khi kh«ng lçi NÕu cã mét lçi nµo xÈy ra mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ lçi ®ã, ®ång thêi cã ®Ìn c¶nh b¸o vµng. Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ cã d¹ng nh h×nh vÏ 6: H×nh 6: Mµn h×nh khi cã lçi §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 18/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t
 19. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 (§Ó biÕt thªm chi tiÕt vÒ lçi cña m¸y xem c¸c ký hiÖu, tÝn hiÖu ®o vµ c¶nh b¸o) - D/G operation: m¸y ®ang ho¹t ®éng - D/G ready: m¸y trong tr¹ng th¸i s½n sµng cho khëi ®éng - D/G fault: cã lçi kh«ng thÓ khëi ®éng ®îc. 3.2.6 Mét sè chØ dÉn khi b¶o dìng m¸y ph¸t dù phßng. M¸y ph¸t dù phßng lµ mét thiÕt bÞ ®Æc biÖt quan träng khi nhµ m¸y ho¹t ®éng, v× vËy c«ng t¸c b¶o dìng còng ®Æc biÖt quan t©m theo tõng ngµy. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o an toµn khi vËn hµnh mµ cßn kÐo dµi tuæi thä cña m¸y. - C«ng t¸c b¶o dìng hµng ngµy: • KiÓm tra b»ng m¾t thêng toµn bé m¸y ph¸t, xem xÐt sù rß rØ dÇu m¸y, dÇu b«i tr¬n, níc lµm m¸t . . . . • KiÓm tra vµ lµm s¹ch bôi toµn bé m¸y, ®Æc biÖt lµ phÇn ph¸t ®iÖn. • KiÓm tra bé läc khÝ lµm s¹ch hoÆc thay thÕ nÕu cÇn thiÕt. • KiÓm tra møc nhiªn liÖu dÇu (sè dÇu trong b×nh lu«n ®¹t møc 60%). • KiÓm tra møc níc lµm m¸t nÕu thÊp h¬n møc min cÇn thªm vµo cho ®ñ b»ng hçn hîp Ethylen Glycol. (Chó ý: kh«ng më n¾p b×nh níc lµm m¸t khi nhiÖt ®é níc lín h¬n 500 C). • KiÓm tra sù lu th«ng cña hÖ thèng níc lµm m¸t. • KiÓm tra qu¹t lµm m¸t vµ søc c¨ng cña d©y ®ai. • KiÓm tra møc dÇu m¸y • KiÓm tra kÕt nèi cña ¸c quy. §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 19/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t
 20. M· hiÖu: PXC§-QT-02 LÇn ban hµnh: 02 - / / Quy tr×nh vËn hµnh cÊp §IÖN 2007 LÇn söa ®æi: 01- / / 2007 • KiÓm tra møc axÝt cña ¸c quy, ®iÒn ®Çy b»ng n íc cÊt nÕu xuèng díi møc quy (Xem v¹ch chia trªn ¸c quy) • Khëi ®éng m¸y sau khi c¸c c«ng t¸c b¶o dìng hoµn thiÖn: Ýt nhÊt 1 tuÇn ch¹y thö m¸y 1 lÇn, thêi gian tõ 15 ®Õn 30 phót trong tr¹ng th¸i kh«ng t¶i hay cã t¶i võa ph¶i. Khi m¸y ch¹y cÇn kiÓm tra c¸c yÕu tè sau: • KiÓm tra bÊt kú tiÕng ån vµ ®é rung nµo cña m¸y • KiÓm tra sù rß rØ dÇu, níc lµm m¸t, nhiÖt ®é cña m¸y. • KiÓm tra Panel ®iÒu khiÓn vµ c¸c th«ng sè vËn hµnh b×nh th êng cña m¸y. C«ng t¸c b¶o dìng sau 6 th¸ng hoÆc 250 giê lµm viÖc: • LÆp l¹i c¸c b¶o dìng cÇn thiÕt hµng ngµy. • KiÓm tra tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ an toµn vµ ch¾c ch¾n r»ng hÖ thèng lµm viÖc ®óng chøc n¨ng, kÓ c¶ hÖ thèng b¸o lçi (b»ng c¸ch t¸c ®éng c¸c tÝn hiÖu ®iÖn vµo c¸c hÖ thèng nµy vµ kiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña nã). • Lµm s¹ch c¸c ®Çu nèi cña ¸c quy. • Khëi ®éng m¸y, quan s¸t tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®o vµ ch¾c ch¾n r»ng c¸c thiÕt bÞ ®o vµ ®ång hå lµm viÖc ®óng. • SiÕt chÆt c¸c kÕt nèi cña hÖ thèng khÝ th¶i. • SiÕt chÆt c¸c kÕt nèi ®iÖn • Tham kh¶o tµi liÖu b¶o dìng vµ thùc hiÖn mét sè b¶o dìng ®Æc biÖt kh¸c. 3.2.7 C¸c ký hiÖu, tÝn hiÖu ®o vµ c¶nh b¸o: §¬n vÞ, c¸ nh©n sö dông Trang 20/28 N¬i ®ãng dÊu kiÓm so¸t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản