intTypePromotion=3

QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY 35 KV

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
836
lượt xem
182
download

QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY 35 KV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều 1: Quy trình này áp dụng cho công tác quản lý VH, sửa chữa và thí nghiệm ĐZ dẫn điện trung thế 35kV cấp điện TBA 35kV . Điều 2 : Đường dây điện được hiểu là công trình để truyền dẫn điện năng trên dây dẫn, bố trí ngoài trời bao gồm những bộ phận CTĐZ như : Dây dẫn, dây chống sét, cột điện, xà, phụ kiện, vật cách điện, tiếp dất, móng cột, dây néo cột, móng néo, kè, đất đắp bảo vệ chân cột, biển báo AT, và các thiết bị trên đường dây như CDPT,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY TRÌNH VẬN HÀNH, KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY 35 KV

 1. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV Quy tr×nh VËN HµNH, kiÓm tra, b¶o dìng Vµ söa ch÷a ®êng d©y 35 KV MôC LôC STT Néi dung Trang Nh÷ng quy ®Þnh chung 3 PhÇn I Qu¶n lý vËn hµnh DZ 4 Ch¬ng I Giíi thiÖu tæng qu¸t c«ng tr×nh DZ 4 Ch¬ng II C¸c yªu cÇu chung vÒ qu¶n lý vËn hµnh 6 Ch¬ng III Tiªu chuÈn vËn hµnh 8 Ch¬ng IV Tiªu chuÈn vÒ hµnh lang b¶o vÖ DZ 12 Ch¬ng V C«ng t¸c kiÓm tra DZ 13 PhÇn II Söa ch÷a 18 PhÇn III Thñ tôc nghiÖm thu 24 Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 1 Email: cbsxmongduong@gmail.com
 2. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV nh÷ng ch÷ viÕt t¾t trong quy tr×nh CT§Z C«ng tr×nh ®êng d©y §Z §êng d©y AT An toµn CDPT CÇu dao phô t¶i MC M¸y c¾t DCL Dao c¸ch ly DN§ Dao nèi ®Êt CSV Chèng sÐt van BTCT Bª t«ng cèt thÐp TBA Tr¹m biÕn ¸p NVVH Nh©n viªn vËn hµnh KCAT Kho¶ng c¸ch an toµn XD X©y dùng Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 2 Email: cbsxmongduong@gmail.com
 3. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1: Quy tr×nh nµy ¸p dông cho c«ng t¸c qu¶n lý VH, söa ch÷a vµ thÝ nghiÖm §Z dÉn ®iÖn trung thÕ 35kV cÊp ®iÖn TBA 35kV . §iÒu 2 : §êng d©y ®iÖn ®îc hiÓu lµ c«ng tr×nh ®Ó truyÒn dÉn ®iÖn n¨ng trªn d©y dÉn, bè trÝ ngoµi trêi bao gåm nh÷ng bé phËn CT§Z nh : D©y dÉn, d©y chèng sÐt, cét ®iÖn, xµ, phô kiÖn, vËt c¸ch ®iÖn, tiÕp dÊt, mãng cét, d©y nÐo cét, mãng nÐo, kÌ, ®Êt ®¾p b¶o vÖ ch©n cét, biÓn b¸o AT, vµ c¸c thiÕt bÞ trªn ®êng d©y nh CDPT, CSV, .... tõ ®©y vÒ sau gäi lµ §Z. §iÒu 3 : Quy ®Þnh vÒ viÖc söa ®æi quy tr×nh nµy: - Tuỳ theo tình hình thực tế và theo đề ngh ị của các nhân viên vận hành, Lãnh đạo phòng Kỹ thuật hoặc kỹ thuật viên phụ trách phần điện nghiên cứu và sửa đổi quy trình nhiệm vụ này cho phù hợp với thực tế, các nhân viên vận hành trạm cắt 35 kV cần phải đề nghị kịp thời với Tổ trưởng và Phòng K ỹ thuật về những điều không phù hợp với thực tế. - Những điều sửa đổi trong quy trình chỉ có giá trị khi Phòng K ỹ thu ật thông qua cấp trên và được cấp trên phê duyệt. Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 3 Email: cbsxmongduong@gmail.com
 4. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV §iÒu 4 : Nh÷ng ngêi sau ®©y cÇn ph¶i n¾m, hiÓu vµ thùc hiÖn quy tr×nh nµy: - Các nhân viên vận hành Trạm cắt 35 kV cấp đi ện thi công (sau đây g ọi t ắt là Trạm cắt 35 kV). - Tổ trưởng Tổ điện - Kỹ sư, kỹ thuật viên điện liên quan. - Lãnh đạo phòng Kỹ thuật. phÇn I: qu¶n lý vËn hµnh ®êng d©y Ch¬ng I : giíi thiÖu tæng qu¸t c«ng tr×nh ®êng d©y §iÒu 5 : Giíi thiÖu tæng qu¸t vÒ CT§Z 35 kV cÊp ®iÖn cho Trạm cắt 35kV : Toµn bé CT§Z ®îc x©y dùng nh»m cung cÊp ®iÖn l©u dµi vµ liªn tôc, ®¸p øng nhu cÇu phô t¶i chiÕu s¸ng sinh ho¹t cña Ban vµ cña c¸c nhµ thÇu thi c«ng nhµ m¸y Nhiệt điện Mông Dương. 5.1. M« t¶ PhÇn §Z cấp điện thi công tổng chiều dài 2644 m - Điểm đầu: Cột xuất tuyến cáp số 146 ĐDK 110kV Hoành Bồ - Mông Dương (tại trạm biến áp 110kV Mông Dương) - Điểm cuối: Trạm cắt 35kV cấp điện thi công cho trung tâm điện lực Mông Dương - Đoạn đầu tuyến. Tận dụng lại hành lang tuyến 110kV tại khoảng cột 145-146 ĐDK 110kV Hoành Bồ - Mông Dương cũ, cải tạo cột 146 thành cột xuất tuyến cáp 2 mạch vận hành cấp điện áp 35kV - Đoạn tuyến cột số 2 vị trí cột cũ ĐDK 110kV Hoành Bồ - Mông Dương đến trạm cắt cấp điện thi công. - Tổng số có 4 vị trí góc lái . Từ ĐĐ – G0 dài: 265.2m tại G0 góc lái trái αT = 960 55’ Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 4 Email: cbsxmongduong@gmail.com
 5. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV . Từ G0 - G1 dài 1055.9 m tại G1 tuyến lái phải αF = 360 36’ . Từ G1 - G2 dài 660.5 m tại G2 tuyến lái phải αF = 180 16’ . Từ G2 - G3 dài 196.2 m tại G3 tuyến lái phải αT = 190 51’ Tuyến giao chéo với: + DDK 110kV: 01 lần - Từ G3 - G4 dài: 342m Tại G3 tuyến lái trái, đi xuống sườn núi, cắt qua mương, cắt qua ĐDK 35kV đến vị trí G4 (tại đường đất vào bãi than). Tại G4 tuyến lái phải αF=240 40’35’’. Tuyến giao chéo với: + Mương: 01 lần + Đường đất: 01 lần + ĐDK 35kV: 01 lần - Từ G4 - ĐC dài: 91m Tại G4 tuyến lái phải, cắt qua nhà tạm đến vị trí cột cuối ĐDK 35kV tại khu vực bãi than. Tại cột cuối tuyến lái phải αF=160 08’ 08’’. Tuyến giao chéo với: + Tại nhà tạm: 01 lần - Từ ĐC - TBA dài: 34m Tại ĐC tuyến lái phải, đi trên khu vực bãi than đến trạm cắt 35kV cấp điện thi công. 5.2 D©y dÉn : D©y nh«m lâi thÐp AC - 95 / 16 . Dây chống sét TK- 35 . C¸p ngÇm : Lo¹i Cu – XLPE / 35 kV – 3 × 95 mm2 ruét ®ång, chiÒu dµi 32 m. . C¸p ngÇm : Lo¹i Cu – XLPE / 35 kV – 3 × 95 mm2 ruét ®ång, chiÒu dµi 41 m. . Xµ : Xµ chÕ t¹o b»ng thÐp h×nh cã b¶o vÖ b»ng m¹ kÏm nhóng nãng. . Sø : §øng VH§ - 35 kV, sø chuçi. . Cét : Bª t«ng ly t©m cao tõ 10m, 12m, 14m, 16m, 18m ®Õn 20m lo¹i cột thép N352-31S . Mãng cét ; Sử dụng móng cốc MT7, đúc tại chỗ. . D©y nÐo ®îc chÕ t¹o b»ng thÐp trßn DN20 vµ ®îc b¶o vÖ b»ng m¹ kÏm nhóng nãng. . Phô kiÖn : C¸c s¶n phÈm ®îc chÕ t¹o trong níc theo TCVN. 5.3 PhÇn TBA : - X©y dùng 1 TBA 200 KVA – 35 / 0,4 KV. C¸c tr¹m ®îc ®Êu nèi víi §Z trªn kh«ng b»ng c¸p ngÇm cã ký hiÖu Lo¹i Cu – XLPE / 35 KV – 3 × 50 mm2 ruét ®ång, chiÒu dµi 23 m. Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 5 Email: cbsxmongduong@gmail.com
 6. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV §iÒu 6 : Giíi thiÖu tæng qu¸t vµ c¸c th«ng sè kü thuËt chÝnh cña CT§Z : 6.1. C¸ch ®iÖn vµ phô kiÖn §Z : - Trªn §Z dïng 2 lo¹i c¸ch ®iÖn : C¸ch ®iÖn ®øng vµ c¸ch ®iÖn treo. C¸ch ®iÖn ®øng dïng cho c¸c vÞ trÝ ®ì th¼ng vµ ®ì vît vµ vÞ trÝ ®iÓm ®Êu. C¸ch ®iÖn treo dïng cho c¸c vÞ trÝ nÐo th¼ng, nÐo gãc, nÐo cuèi. TÊt c¶ c¸c lo¹i c¸ch ®iÖn sö dông ®Òu cã tÝnh chèng mÆn. - C¸ch ®iÖn ®øng dïng lo¹i VH§ - 24 ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt TCVN – 4759 – 1993. Cã c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt sau : . §iÖn ¸p ®Þnh møc : 35 kV . §iÖn ¸p duy tr× tÇn sè 50 Hz Tr¹ng th¸i kh« ≥ 70 kV Tr¹ng th¸i ít ≥ 50 kV . ChiÒu dµi dßng rß ≥ 360 mm . §iÖn ¸p xung tiªu chuÈn ≥ 125 kV . §iÖn ¸p ®¸nh thñng ≥ 160 kV - C¸ch ®iÖn treo dïng lo¹i ΠC – 70 ∆ hoÆc c¸c lo¹i kh¸c cã c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt t¬ng ®¬ng. Mçi chuçi c¸ch ®iÖn treo dïng 4 b¸t ( do ®iÒu kiÖn kü thuËt vïng nhiÔm mÆn nªn t¨ng sè b¸t theo quy ph¹m ). §¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt theo tiªu chuÈn IEC – 305 – 1978 vµ TCVN – 5849 – 1994 ; TCVN 5850 – 1994. . Lùc ph¸ c¬ häc : 70 KN . §iÖn ¸p duy tr× tÇn sè 50 Hz Tr¹ng th¸i kh« : 82 kV Tr¹ng th¸i ít : 55 kV . ChiÒu dµi dßng rß : 320 mm . §iÖn ¸p xung tiªu chuÈn : 125 kV . §iÖn ¸p ®¸nh thñng : 120 kV - C¸c phô kiÖn §Z ®Òu dïng loại trong níc chÕ t¹o theo TCVN. - Nèi ®Êt : TÊt c¶ c¸c cét trªn tuyÕn §Z ®Òu ®îc nèi ®Êt b»ng c¸c bé tiÕp ®Êt kiÓu cäc tia hçn hîp kiÓu Rc – 2 theo ®óng quy ph¹m cña ngµnh ®iÖn. Ch¬ng II : c¸c yªu cÇu chung vÒ qu¶n lý vËn hµnh §iÒu 7 : §¬n vÞ VH§Z ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu sau : 1. V¨n b¶n giao nhiÖm vô cña cÊp cã thÈm quyÒn. 2. Hå s¬ nghiÖm thu ®Çy ®ñ. Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 6 Email: cbsxmongduong@gmail.com
 7. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV 3. Lý lÞch chi tiÕt cña §Z bao gåm : C¸c th«ng sè, b¶n vÏ kü thuËt liªn quan ®Õn tõng vÞ trÝ cét vµ d©y dÉn ( m· hiÖu d©y, sø, cét, xµ, phô kiÖn, mãng tiÐp ®Þa, chiÒu dµi kho¶ng cét, kho¶ng nÐo, mèi nèi cét,....). Lý lÞch §Z ph¶i cËp nhËt ®Çy ®ñ c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra thÝ nghiÖm c¸c thiÕt bÞ trªn §Z vµ t×nh h×nh söa ch÷a, thay ®æi n©ng cÊp ( nÕu cã ). 4. NhËt ký VH cËp nhËt t×nh h×nh VH cña §Z bao gåm t×nh h×nh mang t¶i, ®iÖn ¸p, c¸c hiÖn tîng bÊt thêng vµ t×nh h×nh sù cè cña §Z. - C¸c tµi liÖu kü thuËt nãi trªn ph¶i ®îc qu¶n lý bao gåm : Tæ trùc VH TBA vµ §Z vµ PKT – AT. - C¸c phiÕu kiÓm tra , biªn b¶n thÝ nghiÖm liªn quan ®Õn §Z ph¶i ®îc lu tèi thiÓu 12 th¸ng. §iÒu 7 : Tæ trùc VH TBA vµ §Z ph¶i cã biÖn ph¸p t¨ng cêng b¶o vÖ khi cét §Z ë c¸c vÞ trÝ sau: - S¸t ®êng giao th«ng, s¸t bê s«ng, suèi n¬i cã thÓ bÞ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng va ch¹m. C¸c cét sè ......... - Vïng bÞ óng vµ ngËp níc. C¸c cét sè ..... - Trªn c¸c sên ®åi, nói n¬i cã thÓ bÞ níc ma hoÆc lò xãi mßn, hoÆc n¬i cã thÓ bÞ ®Êt ®¸ lµm h háng cét. C¸c cét sè........ - S¸t bê s«ng suèi cã kh¶ n¨ng s¹t lë, noi cã kh¶ n¨ng bÞ nhiÔm mÆn vµ sãi mßn. C¸c cét sè......... §iÒu 8 : Tæ trùc VH Trạm cắt 35kV vµ §Z cïng víi L·nh ®¹o Ban quản lý Dự án nhiệt điện 1 cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ b¶o vÖ AT líi ®iÖn cao ¸p sè 54 / 1999 / N§ - CP vµ nghÞ ®Þnh sè 118 / 2004 / N§ - CP vÒ söa ®æi, bæ xung mät sè ®iÒu NghÞ ®Þnh 54 / 1999 / N§ - CP cho ChÝnh quyÒn c¸c ®Þa ph¬ng däc tuyÕn §Z ®i qua, híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh thèng nhÊt biÖn ph¸p cô thÓ trong viÖc phèi hîp kiÓm tra ph¸t hiÖn lËp biªn b¶n vµ xö lý c¸c vô viÖc vi ph¹m hµnh lang b¶o vÖ tuyÕn §Z vµ CT§Z. §iÒu 9 : Tæ trùc VH TBA vµ §Z ph¶i tuyªn truyÒn cho c¬ quan vµ nh©n d©n däc tuyÕn §Z vÒ nguy c¬ dÉn ®Õn sù cè hoÆc g©y tai n¹n nh : 9.1. C¶n trë viÖc chÆt c©y ®Ó b¶o vÖ AT§Z. 9.2. Vi ph¹m kho¶ng c¸ch AT trong hµnh lang b¶o vÖ §Z. 9.3. Söa ch÷a c¬i níi nhµ vµ c«ng tr×nh cã tríc khi XD §Z hoÆc x©y míi nhµ vµ c«ng tr×nh trong hµnh lang b¶o vÖ kh«ng tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ b¶o vÖ AT líi ®iÖn cao ¸p. Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 7 Email: cbsxmongduong@gmail.com
 8. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV 9.4. TrÌo lªn c¸c bé phËn cña CT§Z khi kh«ng cã nhiÖm vô. 9.5. Trém c¾p , ®µo bíi, nÐm, b¾n g©y h háng c¸c bé phËn cña CT§Z. 9.6. Lîi dông c¸c bé phËn cña CT§Z vµo nh÷ng môc ®Ých kh¸c nÕu nh cha cã sù th¶o thuËn víi Ban quản lý dự án nhiệt điện 1. 9.7. Th¶ diÒu hoÆc c¸c vËt bay gÇn CT§Z. 9.8. Bè trÝ ¨ng ten, d©y ph¬i , dµn gi¸o, biÓn , hép ®Ìn qu¶ng c¸o,... t¹i c¸c vÞ trÝ mµ khi bÞ ®æ, r¬i cã thÓ va quÖt vµo c¸c bé phËn cña CT§Z. 9.9. Treo g¾n bÊt cø c¸c vËt g× vµo cét vµ phô kiÖn §Z. 9.10. C¸c ho¹t ®éng nh næ m×n, më má, xÕp chøa c¸c chÊt dÔ ch¸y næ, c¸c chÊt ho¸ häc g©y ¨n mßn c¸c bé phËn cña CT§Z. 9.11. §èt n¬ng rÉy, sö dông c¸c ph¬ng tiÖn thi c«ng g©y chÊn ®«ng m¹nh, hoÆc g©y h háng cho CT§Z. Khi gÆp c¸c vi ph¹m trªn Tæ trùc VH Trạm cắt 35kV vµ §Z ph¶i lËp biªn b¶n vµ ®Ò nghÞ ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®×nh chØ, gi¶i táa phÇn vi ph¹m, trêng hîp ®Æc biÖt cã thÓ ph¹t hµnh chÝnh hoÆc khëi tè truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù cña ngêi vi ph¹m. Ngoµi ra Tæ trùc VH Trạm cắt 35kV vµ §Z cã tr¸ch nhiÖm tuyªn truyÒn cho c¸c c¬ quan vµ nh©n d©n däc tuyÕn §Z phèi hîp tham gia b¶o vÖ CT§Z vµ kÞp thêi b¸o cho C«ng ty CPN§ QN vÒ viÖc ph¸t hiÖn thÊy hiÖn tîng h háng bÊt thêng hay ®iÓm sù cè cña §Z. §iÒu 10 : Trong trêng hîp §Z ®i qua khu vùc ®«ng d©n c (tõ cét sè ...... ®Õn cét sè... ) hoÆc do cã yªu cÇu ®Æc biÖt (tõ cét sè .....®Õn cét sè ..... ) cÇn ®Æt biÓn b¸o AT, c¸c biÓn b¸o ph¶i tu©n thñ theo tiªu chuÈn vÒ kÝch thíc vµ yªu cÇu kü thuËt nªu trong Quy tr×nh KTAT§ do EVN ban hµnh. §iÒu 11 : Nh÷ng n¬i giao chÐo gi÷a ®êng d©y vµ ®êng bé viÖc ®Æt vµ qu¶n lý biÓn b¸o, biÓn cÊm vît qua ®èi víi ph¬ng tiÖn vËn t¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña nghµnh GTVT. §iÒu 12 : ViÖc chÆt c©y ®¶m b¶o yªu cÇu hµnh lang b¶o vÖ §Z quy ®Þnh t¹i ®iÒu 22 cña quy tr×nh nµy do Tæ trùc VH Trạm cắt 35kV vµ §Z chÞu tr¸ch nhiÖm. ♦ ViÖc chÆt c©y ph¶i th«ng b¸o cho ®¬n vÞ qu¶n lý hoÆc chñ së h÷u c©y biÕt tríc 10 ngµy. §¬n vÞ qu¶n lý hoÆc chñ së h÷u c©y cã quyÒn gi¸m s¸t c¸c c«ng viÖc trªn vµ cã quyÒn thu håi sè c©y chÆt ®îc. ♦ §Ó söa ch÷a nhanh chãng vµ thuËn lîi nh÷ng h háng ®ét xuÊt cña CT§Z, Tæ trùc VH Trạm cắt 35kV vµ §Z cã quyÒn chÆt ngay mét sè c©y hoÆc gi¶i t¶o c¸c chíng ng¹i vËt trong hµnh lang b¶o vÖ. Tæ trùc VH Trạm cắt 35kV vµ §Z ph¶i th«ng b¸o sè c©y ®· chÆt vµ sù thiÖt h¹i do sù gi¶i t¶o Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 8 Email: cbsxmongduong@gmail.com
 9. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV chíng ng¹i vËt ®Ó ®Òn bï cho chñ së h÷u c©y theo quy ®Þnh cña Nhµ n- íc. ♦ Nghiªm cÊm lîi dông viÖc b¶o vÖ hoÆc söa ch÷a §Z ®Ó chÆt c©y tuú tiÖn hoÆc ph¸ huû nh÷ng c«ng tr×nh kh«ng liªn quan. Ch¬ng III : tiªu chuÈn vËn hµnh §iÒu 13 : Dßng ®iÖn cho phÐp trªn §Z, sø vµ phô kiÖn ®îc quy ®Þnh theo ®iÒu 6. §iÖn ¸p t¹i tÊt c¶ c¸c nót trªn §Z ph¶i n»m trong kho¶ng (+ 5% vµ - 10%) Un. Umax = 36,75 KV Umin = 31,5 KV §iÒu 14 : Yªu cÇu ®èi víi cét vµ xµ : 14.1. Cét kh«ng ®îc nghiªng qu¸ 1/200 chiÒu cao cña cét. 14.2. Xµ kh«ng ®îc nghiÖng qu¸ 1/100 chiÒu dµi cña xµ. 14.3. Cét kim lo¹i , c¸c phÇn kim lo¹i cña cét BTCT hë ra ngoµi kh«ng khÝ vµ tÊt c¶ chi tiÕt b»ng kim lo¹i l¾p trªn cét ®Òu ph¶i ®îc m¹ kÏm hoÆc s¬n phñ chèng ¨n mßn. 14.3.1. ë nh÷ng vïng §Z ®i gÇn biÓn, kh«ng khÝ cã ho¸ chÊt ¨n mßn phÇn kim lo¹i cña cét vµ xµ cña §Z ph¶i ®îc m¹ kÏm nhóng nãng ®¶m b¶o tiªu chuÈn 18 TCVN – 0492. 14.3.2. Kh«ng ®îc ®Ó cét kim lo¹i, c¸c phÇn kim lo¹i cña cét BTCT hë ra ngoµi kh«ng khÝ vµ tÊt c¶ c¸c chi tiÕt b»ng kim lo¹i l¾p trªn cét bÞ rØ. - Trêng hîp bÞ rØ lç chç ph¶i c¹o rØ vµ s¬n l¹i ngay. - Trêng hîp bÞ rØ toµn phÇn hµng lo¹t ph¶i ®a vµo ®¹i tu. NÕu xµ trªn cét bª t«ng vµ c¸c chi tiÕt b»ng kim lo¹i l¾p trªn cét bÞ rØ toµn phÇn hµng lo¹t cho phÐp dïng xµ vµ c¸c chi tiÕt dù phßng thay thÕ ®Ó ®a vÒ xëng m¹ kÏm l¹i hoÆc s¬n phñ cho ®¶m b¶o chÊt lîng. - trêng hîp bÞ rØ , bÞ ¨n mßn qu¸ 20% tiÕt diÖn ngang ph¶i ®îc thay thÕ. 14.4. C¸c ch©n cét kim lo¹i, khuyªn s¾t ë ®Çu trô mãng nÐo bª t«ng vµ d©y nÐo ë c¸c vïng thêng bÞ ngËp lôt ph¶i ®îc quÐt mét líp mì bi tum hoÆc ª p« xi cao h¬n møc níc ngËp Ýt nhÊt 0,5 m. 14.5. Trªn cét §Z ph¶i cã dÊu hiÖu cè ®Þnh sau: - Sè thø tù trªn cét. - Ký hiÖu hoÆc sè hiÖu tuyÕn d©y, ký hiÖu sè m¹ch vµ vÞ trÝ tõng m¹ch theo thùc tÕ. Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 9 Email: cbsxmongduong@gmail.com
 10. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV 14.6. C¸c dÊu hiÖu trªn ph¶i thêng xuyªn ®îc b¶o qu¶n kh«ng ®Ó bÞ mÊt vµ ®¶m b¶o ®äc ®îc râ rµng, sè ph¶i ®¸nh ®óng quy ®Þnh, râ, ®ñ lín vµ híng vÒ phÝa ®êng giao th«ng vµ kh«ng ®îc ®Ó cã vËt c¶n che lÊp. 14.7. C¸c bé phËn cña cét thÐp, xµ thÐp ( kÓ c¶ trªn cét bª t«ng ) , thanh gi»ng,... trong qu¸ tr×nh VH bÞ mÊt hoÆc bÞ cong qu¸ gíi h¹n cho ph¸ep th× ph¶i ®îc söa ch÷a thay thÕ hoÆc t¨ng cêng, ®Æt biÖt cjó ý ®èi xµ vµ c¸c cét vît. 14.8. Cét BTCT cã vÕt nøt ngang theo ®êng vßng cã chiÒu réng tõ 0,2 mm – 0,5 mm vµ vÕt nøt däc cã chiÒu réng khe nøt 0,5 mm vµ chiÒu dµi khe nøt tõ 50 cm – 200cm ph¶i tiÕn hµnh söa ch÷a; vÕt nøt ngang theo ®êng vßng cã chiÒu réng tõ 0,5 mm trë lªn, vÕt nøt däc cã chiÒu réng khe nøt lín h¬n 0,5 mm vµ chiÒu dµi khe nøt lín h¬n 200 cm ph¶i thay cét. §iÒu 15 : Yªu cÇu ®èi víi c¸ch ®iÖn: 15.1. Khi kiÓm tra bªn ngoµi nÕu thÊy th©n hoÆc bÒ mÆt c¸ch ®iÖn bÞ r¹n nøt, men sø bÞ ch¸y xÐm, mÆt c¸ch ®iÖn cã vÕt bÈn röa kh«ng s¹ch, b¸t c¸ch ®iÖn bÞ nøt hoÆc bÞ láng, bÞ vÕt ®¸nh löa, ty bÞ rØ mät ®Õn 10% tiÕt diÖn ngang, trôc t©m b¸t c¸ch ®iÖn bÞ vÑo th× ph¶i thay thÕ b¸t c¸ch ®iÖn kh¸c. 15.2. ë nh÷ng n¬i nhiÒu bôi bÈn, ph¶i dïng lo¹i b¸t c¸ch ®iÖn ®Æc biÖt chÞu ®îc bôi vµ ¨n mßn hoÆc t¨ng cêng thªm c¸ch ®iÖn. 15.3. Ph¶i vÖ sinh b¸t c¸ch ®iÖn Ýt nhÊt mét lÇn /1 n¨m khi §Z ®i qua cã nhiÒu bôi vµo thêi kú Èm ít. 15.4. Ngoµi viÖc kiÓm tra mh §Z b×nh thêng, hnµg n¨m cÇn c¾t ®iÖn §Z 1 lÇn ®Ó kiÓm tra , phô kiÖn mãc nèi, kho¸ nÐo, kho¸ ®ì,... 15.5. §é lÖch chuçi c¸ch ®iÖn ®ì hoÆc sø ®øng so víi ph¬ng th¼ng ®øng kh«ng qu¸ 150. 15.6. B¸t c¸ch ®iÖn bÞ nøt mÎ 1 cm2 trë xuèng vµ kh«ng cã vÕt nøt cã thÓ tiÕp tôc VH nhng ph¶i ®îc kiÓm tra thêng xuyªn. 15.7. Ph¶i thay ngay chuçi c¸ch ®iÖn khi sè b¸t sø vì qu¸ 2/ 3 sè b¸t. §iÒu 16 : Yªu cÇu ®èi víi d©y dÉn ; 16.1. Khi d©y dÉn hoÆc d©y chèng sÐt bÞ ®øt # 17% tæng sè sîi th× cã thÓ quÊn b¶o dìng. NÕu vît qu¸ 17% th× ph¶i c¾t ®i vµ dïng èng nèi ®Ó nèi l¹i. 16.2. Trêng hîp d©y nh«m lâi thÐp mµ lâi thÐp bÞ tæn th¬ng th× kh«ng kÓ sè sîi nh«m hoÆc thÐp bÞ ®øt hoÆc bÞ tæn th¬ng lµ bao nhiªu ph¶i c¾t ®i vµ dïng èng nèi ®Ó nèi l¹i. Lâi thÐp c¶u d©y chèng sÐt lo¹i lìng kim nÕu bÞ tæn th¬ng ph¶i c¾t ®i nèi l¹i. 16.3. Trong 1 kho¶ng cét cho phÐp tèi ®a mét mèi nèi trªn 1 d©y dÉn, nhng kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ mèi nèi ®Õn kho¸ ®ì kiÓu trît ph¶i kh«ng nhá h¬n 25 cm. Kh«ng ®îc cã mèi nèi trªn nh÷ng kho¶ng vît ®êng giao Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 10 Email: cbsxmongduong@gmail.com
 11. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV th«ng, vît s«ng , vît c¸c §Z kh¸c hoÆc qua n¬i ®«ng ngêi tô tËp cho c¸c lo¹i d©y cã tiÕt diÖn nhá hon 240 mm2 . 16.4. C¸c mèi nèi ph¶i ®îc Ðp ®óng quy tr×nh, c¸c hµm Ðp phÇn nh«m vµ thÐp ph¶i ®óng kÝch thíc quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o, mÆt ngoµi cña èng nèi kh«ng ®îc cã vÕt nøt, èng nèi ph¶i th¼ng. 16.5. C¸c trêng hîp VH kh«ng b×nh thêng nªu trªn ph¶i t¨ng cêng kiÓm tra ®Ó kÞp thêi xö lý. §iÒu 17 : Yªu cÇu ®èi víi d©y tiÕp ®Þa : 17.1. D©y tiÕp ®Þa ph¶i ®îc ch«n ®óng thiÕt kÕ vµ ®îc b¾t chÆt vµo cét b»ng bu l«ng, chç b¾t bu l«ng ph¶i ®îc m¹ kÏm vµ kh«ng ®îc s¬n ë chç tiÕp xóc. PhÇn ngÇm cña d©y tiÕp ®Þa (bao gåm c¶ cäc tiÕp ®Þa) ph¶i ®îc m¹ kÏm vµ nèi b»ng ph¬ng ph¸p hµn kh«ng ®îc s¬n hoÆc quÐt bi tum. 17.2. Khi ®o ®iÖn trë tiÕp ®Þa cña cét ph¶i t¸ch d©y tiÕp ®Þa ra khái cét (®èi víi cét cã ®Æt d©y chèng sÐt). Trêng hîp sù cè do sÐt ®¸nh lµm vì sø t¹i mét vµi cét hoÆc vì chèng sÐt, th× khi xö lý sù cè ®ång thêi ph¶i ®o lÞ trÞ sè tiÕp ®Þa cña cét nµy. 17.3. Nh÷ng cét cã ®Æt thiÕt bÞ nh CDPT, DCL, CSV,... (cét sè ......... ) ph¶i ®îc tiÕp ®Þa. 17.4. §iÖn trë tiÕp ®Þa cña cét kh«ng ®îc lín h¬n trÞ sè quy ®Þnh ë b¶ng díi ®©y : §iÖn trë suÊt cña ®Êt ρ ( Ω.m ) §iÖn trë tiÕp ®Êt cét Ω §Õn 100 10 Trªn 100 ®Õn 500 15 Trªn 500 ®Õn 1000 20 Trªn 1000 ®Õn 5000 30 Trªn 5000 6 × 10 -3 × ρ 17.5. §Ó ®¶m b¶o chèng sÐt ®o¹n ®Çu §Z, trong kho¶ng 2 km tíi TBA, ®iÖn trë tiÕp ®Þa cña cét ph¶i nhá h¬n 10 Ω. §iÒu 18 : Kh«ng dïng chèng sÐt èng cho nh÷ng c«ng tr×nh míi x©y dùng. §iÒu 19 : Yªu cÇu ®èi víi d©y nÐo : 19.1. C¸c d©y nÐo ph¶i c¨ng ®Òu nhau, c¸c ª cu t¨ng ®¬ ph¶i vÆn hÕt ®ä trèi, mçi trôc t¨ng ®¬ ph¶i ®ñ 2 ª cu 9 cã ª cu h·m, ®Çu thõa d©y nÐo ph¶i ®îc quÊn vµo d©y nÐo chÝnh vµ cè ®Þnh b»ng 2 ghÝp. 19.2. T¨ng ®¬ vµ c¸c bé phËn d©y nÐo b¾t vµo cét, c¸p thÐp nhiÒu sîi ph¶i ®Þnh kú b«i mì chèng rØ. 19.3. §èi vãi d©y nÐo b»ng thÐp trßn nÕu kh«ng m¹ kÏm ph¶i s¬n ®Þnh kú. Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 11 Email: cbsxmongduong@gmail.com
 12. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV 19.4. T¨ng ®¬ d©y nÐo vµ c¸c bé phËn d©y nÐo b¾t vµo cét bÞ rØ qu¸ 10% tiÕt diÖn ph¶i thay míi. 19.5. §èi vãi d©y nÐo b»ng c¸p nhiÒu sîi: - NÕu sè sîi bÞ ®øt nhá h¬n 10% th× t¸p l¹i. - NÕu sè sîi ®øt trªn 10% th× ph¶i thay d©y míi. §iÒu 20 : Kho¶ng c¸ch yªu cÇu cña d©y dÉn : 20.1. Kho¶ng c¸ch th¼ng ®øng tõ d©y dÉn lóc bÞ vâng nhiÒu nhÊt (khi §Z mang ®Çy t¶i, nhiÖt ®é kh«ng khÝ cao nhÊt) ®Õn mÆt ®Êt vµ mÆt níc cña ®ång ruéng ®îc quy ®Þnh trong b¶ng sau (trang bªn): §iÒu kiÖn §Æc ®iÓm cña vïng Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu ( m ) vËn hµnh cã §Z ®i qua 6 ®Õn 22 35 Kv cña §Z KV B×nh thêng Vïng ®«ng d©n c 7 7 Vïng d©n c tha thít vµ 6 6 ®ång ruéng Vïng khã qua l¹i 4,5 5 Vïng kh«ng qua l¹i ®îc 2,5 3 20.2. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt theo chiÒu th¼ng ®øng tõ d©y dÉn cña §Z ®i bªn trªn ®Õn d©y dÉn hoÆc d©y chèng sÐt cña §Z ®i bªn díi ë chç 2 §Z giao chÐo nhau ®îc quy ®Þnh trong b¶ng sau: ChiÒu dµi Víi kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt tõ chç giao chÐo ®Õn kho¶ng cét cña cét ®iÖn gÇn nhÊt ( m ) §Z 30 50 70 100 120 150 Khi c¸c §Z t¶i ®iÖn 220 KV giao chÐo nhau vµ giao chÐo víi c¸c §Z t¶i ®iÖn cã ®iÖn ¸p thÊp h¬n. §Õn 200 m 4 4 4 4 - - 300 m 4 4 4 4,5 5 5,5 400 m 4 4 5 6 6,5 7 Khi c¸c §Z t¶i ®iÖn 15 – 110 KV giao chÐo nhau vµ giao chÐo víi c¸c §Z t¶i ®iÖn cã ®iÖn ¸p thÊp h¬n. Tíi 200 m 3m 3m 3m 4m - - 300m 3m 3m 4m 4,5m 5m - Khi c¸c §Z t¶i ®iÖn tõ 10 KV trë xuèng giao chÐo nhau vµ giao chÐo víi c¸c §Z t¶i ®iÖn cã ®iÖn ¸p thÊp h¬n. Tíi 100m 2m 2m - - - - 150m 2m 2,5m 2,5m - - - 20.3. Kho¶ng c¸ch th¼ng ®øng nhá nhÊt tõ c¸c d©y dÉn ®iÖn víi §Z th«ng tin, ë chç giao chÐo nhau ph¶i ®¶m b¶o : Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 12 Email: cbsxmongduong@gmail.com
 13. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV §iÖn ¸p §Z ( kV ) Khi §Z cã thiÕt bÞ Khi §Z kh«ng cã d©y chèng sÐt chèng sÐt 6 – 10 2m 4m 22 3m 4m 35 3m 5m 20.4. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ d©y dÉn ®Õn mÆt ®êng khi §Z giao chÐo víi ®êng xe löa, ®êng « t« ®îc quy ®Þnh nh sau: C¸c chç giao chÐo §iÖn ¸p ®êng d©y ( kV ) ®Õn 22 §èi víi ®êng xe löa ( m) lóc vâng nhiÒu 7,5 nhÊt §èi víi ®êng « t« ( m) lóc vâng nhiÒu 7 nhÊt 20.5. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ d©y dÉn khi giao chÐo vµ ®i gÇn ®ª, ®Ëp ph¶i ®¶m b¶o nh sau: Kho¶ng c¸ch tõ d©y dÉn §iÖn ¸p §Z ®Õn 35 kV Tíi mÆt ®ª hoÆc tíi chç nh« cao 6m cña bê ®ª Tíi sên dèc cña bê ®ª 5m Tíi mÆt níc trµn qua ®Ëp 4m Ch¬ng IV : tiªu chuÈn vÒ hµnh lang b¶o vÖ ®êng d©y §iÒu 21 : Hµnh lang b¶o vÖ §Z ®îc giíi h¹n nh sau: 21.1. ChiÒu dµi tÝnh tõ ch©n hµng rµo cña tr¹m ( theo xuÊt tuyÕn ) ®Õn ch©n hµng rµo tr¹m ( hoÆc c¸c tr¹m) kÕ tiÕp: 21.2. ChiÒu réng : §îc giíi h¹n bëi hai mÆt ph¼ng ®øng vÒ 2 phÝa cña §Z, song song víi §Z, cã kho¶ng c¸ch tõ d©y ngoµi cïng vÒ mâi phÝa khi d©y ë tr¹ng th¸i tÜnh ®îc quy ®Þnh nh b¶ng sau : §iÖn ¸p (kV) §Õn 35 kV Lo¹i d©y D©y bäc D©y trÇn Kho¶ng c¸ch (m) 1 2 Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 13 Email: cbsxmongduong@gmail.com
 14. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV 21.3. ChiÒu cao : TÝnh tõ ®¸y mãng cét lªn ®Õn ®Ønh cét céng thªm 2 m (kho¶ng c¸ch AT theo chiÒu th¼ng ®øng ®èi víi ®iÖn ¸p 35 kV trë xuèng). §iÒu 22 : Yªu cÇu cô thÓ ®èi víi c©y cèi trong hµnh lang b¶o vÖ §Z : 22.1. Lóa vµ hoa mµu ph¶i trång c¸ch mãng cét ®iÖn, mãng nÐo Ýt nhÊt 0,5m. 22.2. ë tr¹ng th¸i tÜnh ®iÓm gÇn nhÊt cña c©y kh«ng nhá h¬n kho¶ng c¸ch tèi thiÓu quy ®Þnh trong b¶ng díi ®©y ®èi víi §Z ®iÖn ¸p tí 35 kV: §iÖn ¸p ®Õn 35 kV D©y bäc D©y trÇn Kho¶ng c¸ch (m) 0,7 1,5 §èi víi nh÷ng c©y cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nhanh vµ dÔ gÉy ®æ hoÆc xoay theo chiÒu giã, cã g©y nguy c¬ mÊt AT ph¶i chÆt tØa l¸ hoÆc chÆt s¸t gèc vµ yªu cÇu kh«ng trång míi. 22.3. §èi víi c©y ngoµi hµnh lang b¶o vÖ AT líi ®iÖn cao ¸p: C©y ph¶i ®îc chÆt, tØa ®Ó ®¶m b¶o nÕu c©y bÞ ®æ th× kho¶ng c¸ch tõ bé phËn bÊt kú cña c©y ®Õn bé phËn bÊt kú cña §Z kh«ng nhá h¬n 0,5m. §iÒu 23 : §èi víi nhµ vµ c«ng tr×nh trong hµnh lang b¶o vÖ §Z : 23.1. Nhµ vµ c«ng tr×nh ®· cã tríc khi XD §Z kh«ng ph¶i di chuyÓn ra khái hµnh lang b¶o vÖ nÕu ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau : - Lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. - KÕt cÊu kim lo¹i ph¶i nèi ®Êt theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh. - Kho¶ng c¸ch th¼ng ®øng tõ d©y dÉn khi d©y ë tr¹ng th¸i tÜnh ®Õn bÊt kú bé phËn nµo cña nhµ vµ c«ng tr×nh ph¶i b»ng hoÆc lín h¬n kho¶ng c¸ch AT th¼ng ®øng ®îc quy ®Þnh trong b¶ng díi ®©y : §iÖn ¸p (kV) §Õn 35 kV Kho¶ng c¸ch AT th¼ng ®øng ( m ) 3 - Kho¶ng c¸ch d©y ®i phÝa trªn nhµ vµ c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p t¨ng cêng AT vÒ ®iÖn vµ vÒ XD. 23.2. Nhµ vµ c«ng tr×nh cã tríc khi XD §Z khi söa ch÷a c¶i t¹o ph¶i ®îc sù tho¶ thuËn cña ®în vÞ qu¶n lý §Z vµ ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p AT. Ch¬ng V : c«ng t¸c kiÓm tra ®êng d©y I. c¸c biÖn ph¸p an toµn khi kiÓm tra ®êng d©y Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 14 Email: cbsxmongduong@gmail.com
 15. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV §iÒu 24 : Khi tiÕn hµnh kiÓm tra §Z nhãm kiÓm tra tèi thiÓu ph¶i cã 2 ngêi. Trêng hîp cÇn thiÕt trÌo lªn cét ph¶i ®¶m b¶o KCAT gi÷a ngêi vµ d©y dÉn kh«ng ®îc nhá h¬n 1m ®èi víi ®iÖn ¸p tõ 15 kV ®Õn 35 kV, ®ång thêi kh«ng ®îc ch¹m vµo tiÕp ®Þa cét.æiTong trêng hîp kiÓm tra ®ªm ph¶i cã ®Ìn soi, ®i c¸ch §Z tèi thiÓu 5m vµ ®i phÝa ®ãn tríc híng giã thæi vµo §Z, ban ®ªm kh«ng ®îc trÌo lªn cét nÕu kh«ng cã yªu cÇu khÈn cÊp vµ ph¶i quan s¸t ®îc râ c¸c phÇn mang ®iÖn ®Ó ®¶m b¶o KCAT. KiÓm tra ®ªm ph¶i cã trang bÞ phßng th©n, phßng r¾n, rÕt, ®Ìn chiÕu s¸ng vµ c¸c trang bÞ kh¸c phôc vô viÖc kiÓm tra thuËn lîi. ViÖc kiÓm tra ®ªm nh÷ng phÇn cã mang ®iÖn ph¶i sö dông dông cô vµ trng bÞ b¶o hé chuyªn dïng. KiÓm tra ®ªm thuéc khu vùc c¬ quan kh¸c hoÆc nhµ vên d©n th× ph¶i liªn hÖ tríc ®Ó ®îc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi. §iÒu 25 : Khi kiÓm tra ph¸t hiÖn thÊy d©y ®øt r¬i xuèng d¸t hoÆc cßn l¬ löng nhãm kiÓm tra ph¶i t×m biÖn ph¸p b¸o c¾t ®iÖn ngay vµ ng¨n mäi ngêi kh«ng ®îc ®Õn gÇn qu¸ 10m. Trêng hîp x¶y ra t¹i n¬i cã ngêi vµ xe cé qua l¹i th× ph¶i cö ngêi ®øng g¸c vµ b¸o ngay cho cÊp trªn ®Ó kÞp thêi xö lý gi¶i phãng hiÖn trêng ®¶m b¶o AT cho ngêi vµ xe cé qua l¹i. II. c¸c lo¹i kiÓm tra vµ chu kú kiÓm tra §iÒu 26 : Tæ trùc §Z ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm tra §Z theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y: TT Lo¹i KT Thêi h¹n Môc ®Ých Thµnh phÇn Ghi chó KT KT KT KiÓm tra Tèi thiÓu 1 N¾m v÷ng th- Tèi thiÓu cã 2 §èi víi khu vùc ®ong ®an c, ®Þnh kú th¸ng / 1 êng xuyªn ngêi c©y cèi ph¸t triÓn nhanh, §Z 1 ngµy lÇn t×nh tr¹ng §Z qu¸ t¶i nÆng, xµ, sø, phô vµ nh÷ng kiÖn kh«ng ®¶m b¶o chÊt l- biÕn ®éng îng hoÆc §Z ®i qua n¬i cã ph¸t sinh nhiÒu bôi, NM ph¶i t¨ng c- êng sè lÇn kiÓm tra. KiÓm tra Tèi thiÓu 3 2 ®Þnh kú th¸ng / 1 ®ªm lÇn (khi trêi tèi vµ gêi cao ®iÓm) Tríc hoÆc Tèi thiÓu cã 2 sau khi cã ngêi vµ 1 CB KiÓm tra ma b·o, thêi PKT 3 ®ét xuÊt tiÕt bÊt th- êng, tríc dÞp vÒ lÔ vµ nh÷ng ngµy quan Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 15 Email: cbsxmongduong@gmail.com
 16. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV träng Ngay sau Ph¸t hiÖn Tèi thiÓu cã 2 KiÓm tra khi x¶y ra ®iÓm sù cè, ngêi vµ 1 CB 4 sù cè sù cè kÓ c¶ nguyªn nh©n PKT sù cè x¶y ra sù cè, tho¸ng qua møc ®é sù cè ®Ó kh¾c phôc kÞp thêi KiÓm tra Tuú theo NV VH vµ tæ KiÓm tra, thÝ nghiÖm c¸c 5 dù phßng tõng lo¹i thÝ nghiÖm thiÕt bÞ trªn §Z b»ng dông thiÕt bÞ cô thÝ nghiÖm, ph¶i c¾t ®iÖn §Z ®Ó thùc hiÖn 6 th¸ng 1 N¾m ch¾c CB PKT Chó träng kiÓm tra nh÷ng lÇn t×nh h×nh §z §Z cã suÊt sù cè lín, nhiÒu KiÓm tra 1 n¨m 1 lÇn vµ chÊt lîng CB PKT vµ L·nh tån t¹i vµ nh÷ng ®o¹n §Z cµn 6 kü thuËt kiÓm tra §Z ®¹o Ban. ®a vµo kÕ ho¹ch söa ch÷a. cña NV VH ®Ó cã chØ ®¹o kh¾c phôc thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh VH ♦ Cho phÐp t¨ng thêi gian gi÷a 2 lÇn kiÓm tra gÊp ®«i ®èi víi khu vùc ®i l¹i rÊt khã kh¨n, §Z cã suÊt sù cè vµ phô t¶i thÊp (®ñ c¶ 3 ®iÒu kiÖn). III. néi dung cô thÓ tõng lo¹i h×nh kiÓm tra §iÒu 27 : KiÓm tra ®Þnh kú ngµy mçi nhãm bao gåm tõ 2 ngêi trë lªn vµ bao gåm c¸c h¹n môc nh b¶ng sau: Môc KT Néi dung kiÓm tra Lo¹i KT* 1. C©y ë gÇn c©y gÉy, c©y ®æ, c©y mäc nhanh cã kh¶ 1 2 C©y trong n¨ng g©y sù cè hµnh lang b¶o 2. T×nh tr¹ng hµnh lang tuyÕn x x vÖ §Z 3. §iÒu kiÖn chÆt c©y (®Ó cã kÕ ho¹ch chÆt c©y) x x 4. Nh÷ng th«ng tin vÒ chÆt c©y, kÕ ho¹ch trång c©y x 2 1. §Êt , ®¸ lë x x C¸c thay ®æi 2. C¸c c«ng tr×nh ®ang x©y dùng xung quanh x x §Z 3. Th«ng tin vÒ c¸c kÕ ho¹ch ®ng XD x 4. Thay ®æi nhµ cöa, hÖ thèng giao th«ng x 1. Cét, xµ gÉy ®æ, nghiªng, biÕn d¹ng, mÊt thanh, h háng, x x rØ,...(cét s¾t), nøt, lë bª t«ng,... (cét bª t«ng) 2. Bu l«ng, ª cu mÊt , láng hoÆc rØ mät x PhÇn xµ, cét 3. C¸c vËt liÖu l¹ b¸m vµo cét, xµ x 4. T×nh tr¹ng biÓn b¸o (biÓn b¸o giao th«ng, biÓn nguy x hiÓm, ®¸nh sè cét, pha,... ) Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 16 Email: cbsxmongduong@gmail.com
 17. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV 5. T×nh tr¹ng hÖ thèng neo ch»ng cét x PhÇn mãng 1. Mãng lón, lë x x ( kÓ c¶ mãng 2. T×nh tr¹ng bª t«ng mãng v÷o, nøt (®Æt biÖt lu ý ë vïng nÐo ) vµ khu x ®Êt nhiÔm mÆn) vùc xung 3. T×nh tr¹ng mÆt ®Êt , ®êng xung quanh, vÕt nøt ®Êt, c¸c quanh x r·nh tho¸t níc 1. D©y dÉn bÞ ®øt sîi, bÞ tua, bÞ tæn th¬ng x x 2. D©y dÉn bÞ tuét khái kho¸ ®ì hay bÞ láng x x D©y dÉn 3. Mèi nèi hay hay nèi lÌo bÞ ®øt, ph¸t nhiÖ ®æi mµu x x 4. VËt l¹ m¾c vµo d©y dÉn x x 5. Phãng ®iÖn tõ d©y dÉn x x 6. §é vâng bÊt thêng, c¸c KCAT víi c¸c day vùot qua, c¸c x x c«ng tr×nh kh¸c 1. T×nh tr¹ng vì , nøt hoÆc r¹n ch©n chim x x 2. BÒ mÆt sø bÈn, bÞ phãng ®iÖn bÒ mÆt ch¸y n¸m x x 3. C¸c h háng trªn chuçi c¸ch ®iÖn x x C¸ch ®iÖn 4. C¸c vËt l¹ b¸m vµo c¸ch ®iÖn x x 5. §é ån lín x x 6. Phãng ®iÖn (xuyªn thñng bÒ mÆt) x x 7. T×nh tr¹ng l¾p ®Æt (uèn khóc hay lÖch) vµ c¸c phô kiÖn x r¬i, thiÕu 1. T×nh tr¹ng c¸c d©y nèi ®Êt tõ trªn cét dÉn xuèng chç tiÕp x xóc nèi ®Êt bÞ han rØ, g·y, ®øt TiÕp ®Þa 2. D©y tiÕp ®Þa bÞ han rØ, ®øt x 3. Bu l«ng b¾t tiÕp ®Þa láng, mèi hµn kh«ng ®¶m b¶o x 4. Cäc thanh tiÕp ®Þa nh« lªn khái mÆt ®Êt x 1. Sø bÈn , nøt mÎ Dao c¸ch ly 2. Lìi dao han rØ, cong vªnh, tiÕp xóc kh«ng tèt, lß xo tiÕp trªn cét ®iÓm bÞ rØ 3. T×nh tr¹ng c¬ cÊu truyÒn ®äng, chèt AT, lÉy kho¸ * Lo¹i 1 : ¸p dông cho kiÓm tra ®Þnh kú ngµy vµ kiÓm tra ®ét xuÊt. * Lo¹i 2 : ¸p dông cho kiÓm tra sù cè §iÒu 28 : KiÓm tra ®ét xuÊt : Mçi nhãm kiÓm tra gåm 2 ngêi trë lªn, ph¶i ®i bé c¹nh hµnh lang tuyÕn, bao gåm c¸c h¹ng môc liÖt kª nh ë lo¹i 1 ®iÒu 27. §iÒu 29 : KiÓm tra ®Þnh kú ®ªm : Thùc hiÖn vµo ban ®ªm mçi nhãm kiÓm tra gåm tõ 2 ngêi trë lªn, ph¶i ®i bé c¹nh hµnh lang tuyÕn, bao gåm c¸c h¹ng môc sau : 1. Sù ph¸t nãng ®á c¸c mèi nèi. 2. HiÖn tîng phãng ®iÖn bÊt thêng ë §Z, chuçi c¸ch ®iÖn. Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 17 Email: cbsxmongduong@gmail.com
 18. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV 3. ¢m thanh bÊt thêng cña §Z. 4. ¸nh s¸ng trªn cét vît (nÕu cã). 5. C¸c hiÖn tîng bÊt thêng kh¸c. §iÒu 30 : KiÓm tra sù cè : NÕu kiÓm tra ngµy kh«ng ph¸t hiÖn ®îc ®iÓm sù cè, ph¶i kiÓm tra ®ªm vµ ngîc l¹i. Tïy thêi ®iÓm sù cè mµ tiÕn hµnh kiÓm tra ngµy hoÆc ®ªm tríc. 30.1. KiÓm tra ngµy : Mçi nhãm kiÓm tra gåm 2 ngêi trë lªn, ph¶i ®i bé c¹nh hµnh lang tuyÕn, bao gåm c¸c h¹ng môc liÖt kª nh ë lo¹i 1 ®iÒu 27. 30.2. KiÓm tra ®Þnh kú ®ªm : Nhãm kiÓm tra gåm tõ 2 ngêi trë lªn, ph¶i ®i bé c¹nh hµnh lang tuyÕn, bao gåm c¸c h¹ng môc sau : 1. Sù ph¸t nãng ®á c¸c mèi nèi. 2. HiÖn tîng phãng ®iÖn bÊt thêng ë §Z, chuçi c¸ch ®iÖn. 3. ¢m thanh bÊt thêng cña §Z. 4. C¸c hiÖn tîng bÊt thêng kh¸c. 30.3. Ngoµi ra sau sù cè §Z mµ kh«ng t×m ra nguyªn nh©n th× cÇn ph¶i : 1. §o trÞ sè tiÕp ®Þa ë tÊt c¶ vÞ trÝ cã tiÕp ®Þa. 2. KiÓm tra ®ä vâng cña §Z khi t¶i cao. §iÒu 31 : KiÓm tra kü thuËt : Thôc hiÖn vµo ban ngµy, mçi nhãm kiÓm tra gåm 2 ngêi trë lªn, ph¶i ®i bé c¹nh hµnh lang tuyÕn ®Ó kiÓm tra chÊt lîng c¸c bé phËn chñ yÕu cña §Z : Cét, xµ, phô kiÖn, c¸ch ®iÖn, d©y dÉn, d©y chèng sÐt, kÌ, mãng,... §iÒu 32 : Thêi h¹n kiÓm tra dù phßng bao gåm : H¹ng môc thÝ nghiÖm Thêi h¹n kiÓm tra B×nh thêng §Æc biÖt . §o ®iÖn trë tiÕp ®Þa 3 n¨m 1 lÇn 1n¨m 1 lÇn ®èi víi cét nh÷ng n¬i cã nhiÒu sÐt vµ sau sù cè do sÐt ®¸nh . §iÖn trë chç nèi cña d©y chèng sÐt vµ kim thu l«i . Thö c¸ch ®iÖn cña sø 3 n¨m 1 lÇn ®èi víi sø b»ng sµo ®o c¸ch chuçi ®iÖn hoÆc b»ng 6 n¨m 1 lÇn ®èi víi sø mªg«met 2500 khi c¾t ®øng Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 18 Email: cbsxmongduong@gmail.com
 19. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV ®iÖn . §o nhiÖt ®ä mèi nèi 1 n¨m 1 lÇn 3 th¸ng 1 lÇn khi §Z vµ tiÕp xóc lÌo ®ang qu¸ t¶i hoÆc nhiÖt ®é mèi nèi lín h¬n nhiÖt ®é d©y dÉn 150C . C¸c thiÕt bÞ kh¸c trªn Quy ®Þnh riªng cho §z nh CDPT, CSV,... tõng lo¹i thiÕt bÞ IV. xö lý bÊt thêng trªn ®êng d©y vµ chÕ ®é thèng kª b¸o c¸o §iÒu 33 : TÊt c¶ nh÷ng khiÕm khuyÕt trong qu¸ tr×nh kiÓm tra §Z ®Òu ph¶i ghi chÐp vµo phiÕu kiÓm tra vµ vµo sæ theo dâi t×nh h×nh §Z ®Ó cã biÖn ph¸p theo dâi xö lý hoÆc ®Ò nghÞ cÊp trªn gi¶i quyÕt. §iÒu 34 : Khi ph¸t hiÖn thÊy hiÖn tîng h háng bÊt thêng cña bé phËn CT§Z cã nguy c¬ g©y ra sù cè hoÆc vi ph¹m vÒ c¸c quy ®Þnh vÒ AT th× b¸o c¸o ngay cho l·nh ®¹o PKT hoÆc cÊp trªn ®Ó kÞp thêi quyÕt ®Þnh h- íng xö lý nh sau : 34.1. Trêng hîp bé phËn CT§Z h háng cã nguy c¬ g©y ra sù cè nhng sö ch÷a kh«ng cÇn t¸ch §Z ra khái VH nh : Sôt, lë mãng, kÌ,... th× ph¶i khÈn tr¬ng tiÕn hµnh söa ch÷a kh«ng ®Ó x¶y ra sù cè. 34.2. Trêng hîp CT§Z h háng cã nguy c¬ g©y ra sù cos nhng söa ch÷a cÇn t¸ch §Z ra khái VH nh : Cét ®iÖn nghiªng s¾p ®æ, chuçi c¸ch ®iÖn bÞ phãng ®iÖn, chuçi c¸ch ®iÖn bÞ vì 2/3 sè b¸t c¸ch ®iÖn vµ cã nguy c¬ g©y ra sù cè ch¹m ®Êt §Z, tiÕp xóc lÌo hoÆc èng nèi d©y bÞ nãng ®á, d©y dÉn, d©y chèng sÐt, d©y nÐo cét bÞ x¬ ®øt nhiÒu sîi qu¸ giíi h¹n cho phÐp duy tr× VH cã nguy c¬ g©y ra ®øt d©y, d©y vâng xuèng kh«ng ®¶m b¶o KCAT tíi mÆt ®Êt,... (§îc quy ®Þnh ë ch¬ng II : Tiªu chuÈn VH) Th× ph¶i b¸o c¸o ngay l·nh ®¹o PKT hoÆc cÊp trªn xin t¸ch §Z ra khái VH ®Ó söa ch÷a. §iÒu 35 : Hµng th¸ng tõ ngµy 25 ®Õn ngµy 28 tæ trùc §Z ph¶i b¸o c¸o cho l·nh ®¹o PKT vÒ c«ng t¸c qu¶n lý VH §Z trong ®ã nªu ®Çy ®ñ nh÷ng néi dung sau: 1. C¸c khiÕm khuyÕt tån t¹i cña §Z, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm thiÕt bÞ kh«ng ®¹t tiªu chuÈn VH (nÕu trong th¸ng ®ã cã thÝ nghiÖm), kÕ ho¹ch xö lý. 2. T×nh h×nh sù cè, nh÷ng bÊt thêng, nguyªn nh©n, biÖn ph¸p xö lý. 3. C¸c c«ng t¸c ®¹i tu, trung tu, söa ch÷a thêng xuyªn. 4. KÕ ho¹ch cña th¸ng sau. 5. C¸c kiÕn nghÞ. Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 19 Email: cbsxmongduong@gmail.com
 20. Quy tr×nh vËn hµnh, kiÓm tra, b¶o dìng vµ söa ch÷a DZ 35kV phÇn II Söa ch÷a I : biÖn ph¸p an toµn vµ quy ®Þnh chung trong söa ch÷a §iÒu 36 : ViÖc söa ch÷a §Z cã thÓ tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn c¸t ®iÖn §Z hoÆc kh«ng c¾t ®iÖn §Z. ViÖc lùa chän 1 trong 2 ph¬ng ¸n nµy ph¶i c¨n cø vµo: - §iÒu kiÖn AT, kimh tÕ. - Ph¬ng thøc VH. - Ph¬ng ¸n thi c«ng ®ßi hái. §iÒu 37 : C«ng nh©n VH vµ söa ch÷a §Z ph¶i lµ nh÷ng c«ng nh©n chuyªn nghiÖp, cã ®ñ søc khoÎ b¶o ®¶m lµm viÖc trªn cao vµ chÊp hµn quy tr×nh kü thuËt AT§ còng nh c¸c yªu cÇu ®îc nªu trong quy tr×nh nµy. §iÒu 38 : ViÖc söa ch÷a §Z kh«ng c¾t ®iÖn (Söa ch÷a nãng) ph¶i cã dông cô chuyªn dïng vµ theo quy tr×nh riªng. §iÒu 39 : 39.1. Nh÷ng c«ng viÖc söa ch÷a ph¶i trÌo lªn cét qu¸ 3m hoÆc nh÷ng c«ng viÖc lµm díi ®Êt nhng cã ¶nh hëng ®Õn AT VH§Z vµ thiÕt bÞ trªn §Z ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo PCT. 39.2. Trong lóc lµm viÖc trªn cét mµ §Z ®ang cã ®iÖn th× ngßi lµm viÖc kh«ng ®îc tiÕp xóc víi sø c¸ch ®iÖn, kh«ng ®îc ®Õn gÇn d©y dÉn vµ ®a dông cô ®Õn gÇn d©y dÉn ®ang cã ®iÖn víi KC nhá h¬n 0,6m ®èi víi ®iÖn ¸p ®Õn 35 kV vµ ph¶i cã ngêi gi¸m s¸t AT. 39.3. Trêng hîp cÇn thiÕt söa ph¶i söa ch÷a §Z ban ®ªm th× ph¶i cã ®ñ ¸nh s¸ng lµm viÖc. 39.4. Ph¶i ngõng c«ng t¸c söa ch÷a khi trêi s¾p cã gi«ng b·o, ®ªm tèi, trêi ma, giã m¹nh cÊp 4 trë lªn, s¬ng mï hoÆc trêi ©m u h¹n chÕ tÇm nh×n trong ph¹m vi 10m hoÆc ph¸t sinh nh÷ng hiÖn tîng ®e do¹ AT ®Õn ngêi vµ thiÕt bÞ. 39.5. TÊt c¶ c«ng nh©n, c¸n bé lµm viÑc trªn §Z ph¶i cã trang bÞ b¶o hé L§ ®Çy ®ñ, quÇn ¸o b¶o hé ph¶i gän gµng, cµi khuy ¸o, kh«ng ®îc ®i dÐp lª. 39.6. Khi lµm viÖc trªn cao ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ò phßng dông cô r¬i xuèng ®Êt, dông cô lµm viÑc ph¶i cã tói ®ùng hoÆc cµi ch¾c ch¾n vµo ngêi. Kh«ng ®îc ®øng díi ch©n cét khi bªn trªn cét ®ang cã ngêi lµm viÖc. 39.7. NÕu s¾p söa cã b·o khÈn cÊp th× ph¶i ngõng ngay c«ng viÖc söa ch÷a trªn §Z (trõ nh÷ng viÖc lµm ®Ó ®èi phã víi c¬n b·o), c¸c mãng cét ®ang ®îc ®µo lªn ®Ó kiÓm tra, quÐt bi tum hay söa ch÷a ph¶i lÊp l¹i ngay ®Ó sau c¬n b·o ®i qua sÏ tiÕp tôc tiÕn hµnh c«ng viÖc. Tæ CBSX NMN§ M«ng D¬ng 20 Email: cbsxmongduong@gmail.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản