Quyế định số 130/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
1
download

Quyế định số 130/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyế định số 130/2004/QĐ-UB về việc “Quy định tạm thời về quản lý sản xuất, kinh doanh rau ran toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyế định số 130/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 130/2004/QĐ-UB Hà N i, ngày 20 tháng 08 năm 2004 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH T M TH I V QU N LÝ S N XU T, KINH DOANH RAU AN TOÀN TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t; Căn c Quy t đ nh s 67/1998/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/4/1998 c a B Nông nghi p và PTNT v vi c ban hành “Quy đ nh t m th i v s n xu t rau ran toàn”; Xét đ ngh c a Giám đ c S Nông nghi p và PTNT t i T trình s 85/TTr-SNN-KC ngày 15/6/2004 v vi c ban hành “Quy đ nh t m th i v qu n lý s n xu t, kinh doanh rau an toàn trên đ a bàn Thành ph Hà N i, QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này b n “Quy đ nh t m th i v qu n lý s n xu t, kinh doanh rau an toàn trên đ a bàn Thành ph Hà N i”. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Nh ng quy đ nh trư c đây c a UBND Thành ph trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành ph , Giám đ c các S : Nông nghi p và PTNT; Thương m i; Y t ; Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t; K ho ch và Đ u tư; Tài chính; Khoa h c và Công ngh ; Công nghi p; Tư pháp, Giám đ c Công an Thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành liên quan và Ch t ch UBND các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH T CH PHÓ CH T CH Lê Quý Đôn QUY Đ NH T M TH I V QU N LÝ S N XU T, KINH DOANH RAU AN TOÀN TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 130/2004/QĐ-UB ngày 20/8/2004 c a UBND Thành ph ) Chương 1:
  2. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: Rau an toàn (RAT) là các lo i rau b o đ m v sinh an toàn th c ph m (VSATTP) đư c s n xu t theo quy trình k thu t, đ t các ch tiêu ch t lư ng, do các cơ quan Nhà nư c có th m quy n ban hành (g m các ch tiêu: hàm lư ng kim lo i n ng, hàn lư ng nitơrat, dư lư ng thu c b o v th c v t, các lo i vi sinh v t gây b nh h i cho ngư i không vư t quá m c cho phép, không d p nát, héo úa, không d m b ng hóa ch t đ c h i, s ch đ t cát và các t p ch t khác). Đi u 2: Các t ch c, cá nhân và h gia đình s n xu t, thu mua, sơ ch , đóng gói, b o qu n, kinh doanh RAT trên đ a bàn Hà N i (g i chung là t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh RAT), ph i đăng ký v i cơ quan Nhà nư c có th m quy n v các đi u ki n s n xu t, kinh doanh theo quy đ nh. Sau khi đư c công nh n, ph i công b tiêu chu n ch t lư ng; đ ng th i th c hi n đúng ch t lư ng đã đăng ký và ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Chương 2: NH NG QUY Đ NH C TH Đi u 3: Đi u ki n s n xu t RAT 1/ Nơi s n xu t RAT ph i có đ đi u ki n theo “Quy đ nh t m th i v s n xu t RAT” t i Quy t đ nh s 67/1998/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/4/1998 c a B Nông nghi p và PTNT, c th như sau: a. Đ t tr ng: Khu v c đ t đ tr ng (s n xu t) RAT, không ch u tác đ ng và nh hư ng x u c a các khu công nghi p, dân cư t p trung, b nh vi n, nghĩa trang ... và không b nhi m các lo i hóa ch t đ c h i cho ngư i s d ng. b. Phân bón: ch s d ng các lo i phân h u cơ ho i m c, tuy t đ i không s d ng phân h u cơ tươi. S d ng h p lý, cân đ i t l các lo i phân (vô cơ, h u cơ). S lư ng phân bón d a trên tiêu chu n c th t i Quy trình s n xu t cho t ng lo i RAT, đ i v i các lo i rau ăn lá, ph i k t thúc bón phân trư c khi thu ho ch s n ph m t 15-20 ngày; có th b sung phân bón lá đúng quy đ nh (vô cơ, h u cơ). S lư ng phân bón d a trên tiêu chu n c th t i Quy trình s n xu t cho t ng lo i RAT, đ i v i các lo i rau ăn lá, ph i k t thúc bón phân trư c khi thu ho ch s n ph m t 15-20 ngày; có th b sung phân bón lá đúng quy đ nh (theo danh m c đư c phép s d ng Vi t Nam); h n ch s d ng ch t kích thích sinh trư ng cây tr ng. c. Nư c tư i: s d ng ngu n nư c s ch đ tư i cho RAT (nư c phù sa ho c nư c gi ng khoan đã qua x lý), tuy t đ i không s d ng nư c ao tù, nư c th i công nghi p, nư c th i sinh ho t dân sinh, nư c th i b nh vi n... d. Phòng tr sâu b nh: s d ng bi n pháp qu n lý d ch h ii t ng h p (IPM) theo nguyên t c: h n ch cao nh t s thi t h i do sâu b nh gây ra, ít đ c h i cho ngư i s d ng và v sinh môi trư ng, c n chú ý m t s bi n pháp chính như sau: - Gi ng: ch n gi ng t t, các cây gi ng ph i đư c x lý sâu b nh h i trư c khi xu t kh i vư n ươm. - Bi n pháp canh tác: tùy theo lo i rau và th i v đ ti n hành các bi n pháp canh tác phù h p, góp ph n h n ch phát sinh b nh h i; chú ý th c hi n ch đ s n xu t luân canh lúa – rau ho c xen canh gi a các lo i rau v i nhau. - Dùng thu c: s d ng thu c b o v th c v t hóa h c khi c n thi t, theo k t qu đi u tra d ch h i; tuy t đ i không dùng các lo i thu c c m, thu c ngoài danh m c và thu c h n ch s d ng Vi t Nam. Tăng cư ng s d ng các lo i thu c sinh h c, thu c th o m c ít đ c h i,
  3. thu c phân h y nhanh và b o đ m th i gian cách ly trư c khi thu ho ch theo hư ng d n ghi trên nhãn mác bao bì c a t ng lo i thu c. 2/ Ngư i s n xu t RAT ph i có gi y ch ng nh n đã tham gia l p t p hu n k thu t v s n xu t RAT do cơ quan Nhà nư c có th m quy n c p và t ch c th c hi n nghiêm túc các quy trình k thu t gieo tr ng các lo i RAT. 3/ T ch c, cá nhân công b tiêu chu n, ch t lư ng RAT, ph i có gi y cam k t không s d ng các lo i thu c b o v th c v t c m, ngoài danh m c và thu c h n ch s d ng; đ ng th i th c hi n đúng quy đ nh theo quy trình k thu t c a c p có th m quy n ban hành. 4/ K t q a ki m tra ch t lư ng RAT, g m: hàm lư ng kim lo i n ng, nitơrat, dư lư ng thu c b o v th c v t, vi sinh v t gây b nh h i không vư t quá gi i h n cho phép và ph i có gi y ki m nghi m ho c phi u phân tích ch t lư ng RAT c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n. Các t ch c, cá nhân đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n c p: “Gi y ch ng nh n cơ s đ đi u ki n s n xu t RAT” khi đã th a mãn các đi u ki n theo quy đ nh. Đi u 4: Đi u ki n công nh n cơ s sơ ch RAT (thu mua, đóng gói, b o qu n và v n chuy n): 1/ Có H p đ ng thu mua v i cơ s đã đư c c p Gi y ch ng nh n đ đi u ki n s n xu t RAT. 2/ V trí, thi t k , đi u ki n v sinh ph i th c hi n đúng quy đ nh theo hư ng d n c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n. 3/ Có đ thi t b , d ng c phù h p v i yêu c u sơ ch RAT và tính ch t c a t ng s n ph m. 4/ Ngư i lao đ ng tham gia th c hi n công vi c sơ ch RAT, không m c các b nh truy n nhi m, b nh ngoài da... 5/ Ngư i lao đ ng tham gia v n chuy n RAT trên đư ng, ph i: - Có phương ti n v n chuy n h p v sinh. - S n ph m đư c ki m tra b o đ m ch t lư ng theo quy đ nh c a các cơ s s n xu t RAT, kèm theo h p đ ng và phi u xu t trong ngày. - Có bao bì, nhãn mác ghi rõ đ a ch s n xu t c a t ng lo i rau. Đi u 5: Đi u ki n đ công nh n c a hàng qu y kinh doanh RAT: 1/ Có đ trang, thi t b và d ng c phù h p, đ m b o h p v sinh và an toàn th c ph m. 2/ Có ngu n cung ng RAT n đ nh, thư ng xuyên và có xác nh n tiêu chu n ch t lư ng c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n. 3/ Niêm y t giá bán rõ ràng và th c hi n bán theo giá niêm y t. 4/ Có bao bì, nhãn mác hàng hóa ghi rõ tiêu chu n ch t lư ng, nơi s n xu t đ i v i t ng lô hàng. 5/ Nhân viên bán hàng không m c các b nh truy n nhi m và b nh ngoài Đông Anh.
  4. Đi u 6: Cơ quan Nhà nư c có th m quy n: ti p nh n, th m đ nh h sơ và c p gi y xác nh n công b tiêu chu n ch t lư ng RAT cho các t ch c, cá nhân đ đi u ki n kinh doanh RAT. 1/ S Nông nghi p và PTNT là cơ quan Nhà nư c ch trì, ph i h p v i S Y t , S Thương m i và các ngành liên quan: hư ng d n, ti p nh n h sơ, th m đ nh đi u ki n s n xu t, kinh doanh, xác nh n công b tiêu chu n ch t lư ng RAT cho các t ch c, cá nhân tham gia s n xu t, kinh doanh RAT trên đ a bàn Hà N i. 2/ S Thương m i ch đ ng ph i h p v i các ngành liên quan: hư ng d n, ki m tra và xác nh n các c a hàng, qu y kinh doanh đ đi u ki n kinh doanh RAT trên đ a bàn Hà N i. Chương 3: THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M Đi u 7: Thanh tra, ki m tra. 1/ S Nông nghi p và PTNT: hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy trình k thu t v s n xu t, sơ ch RAT theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. 2/ S Thương m i: hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n đi u ki n kinh doanh c a các c a hàng, qu y hàng kinh doanh RAT trên đ a bàn Hà N i. 3/ S Y t : ch trì, ph i h p v i các ngành liên quan t ch c thanh tra, ki m tra công tác v sinh an toàn th c ph m trong ho t đ ng s n xu t, kinh doanh RAT trên đ a bàn Hà N i và x lý vi ph m theo pháp lu t. Đi u 8: X lý vi ph m. T ch c, cá nhân vi ph m các quy đ nh trong “Quy đ nh t m th i v qu n lý s n xu t, kinh doanh RAT trên đ a bàn Thành ph Hà N i” s b x lý theo các hình th c sau: - Vi ph m l n đ u: l p Biên b n nh c nh . - Vi ph m l n 2: l p Biên b n x lý ho c đ ngh x lý hành chính theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính hi n hành. - Vi ph m l n 3: L p Biên b n đình ch h at đ ng s n xu t, kinh doanh RAT thu h i gi y ch ng nh n ho c gi y phép kinh doanh n u vi ph m nghiêm tr ng s b x lý hình s theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t. Chương 4: T CH C TH C HI N Đi u 9: Ch t ch UBND các qu n, huy n ch trì, ph i h p v i các ngành liên quan. - Ch đ o UBND các xã, phư ng, th tr n hư ng d n, giám sát các t ch c, cá nhân t i đ a phương và ch u trách nhi m v các vi ph m trong t ch c th c hi n “Quy đ nh t m th i v qu n lý s n xu t, kinh doanh RAT trên đ a bàn Thành ph Hà N i”. - Hàng năm, trích kinh phí t ngân sách đ h tr cho t ch c t p hu n công tác s n xu t, kinh doanh RAT theo quy đ nh. Đi u 10: S Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i S Nông nghi p và PTNT cùng các ngành liên quan: ti p t c nghiên c u, th c nghi m và b sung hoàn ch nh các Quy trình
  5. k thu t v s n xu t, kinh doanh và tiêu chu n RAT đ i v i các lo i rau chưa có quy trình k thu t hư ng d n s n xu t kinh doanh. Đi u 11: S Nông nghi p và PTNT ch trì, ph i h p v i các s : Thương m i; Y t ; Khoa h c và Công ngh ; Tài chính; K ho ch và Đ u tư; Công nghi p; Tư pháp; Công an Thành ph cùng các ngành liên quan: - T ch c th c hi n có hi u qu “Quy đ nh t m th i v qu n lý s n xu t, kinh doanh RAt trên đ a bàn Thành ph Hà N i”. - Hàng năm, l p d toán kinh phí ph c v công tác t ch c th c hi n “Quy đ nh t m th i v qu n lý s n xu t, kinh doanh RAT trên đ a bàn Thành ph Hà N i”, trình UBND Thành ph xem xét, phê duy t. - T ng h p tình hình, k t qu và nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình t ch c th c hi n, báo cáo UBND Thành ph đ k p th i xem xét, gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản