Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định miễn nhiệm

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

827
lượt xem
60
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chánh nhân sự _ Quyết định miễn nhiệm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định miễn nhiệm

  1. LÔ GÔ CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ................................. Số:..../...../QĐNS-....(1) ............., ngày tháng năm 200.....(2) QUYẾT ĐỊNH CỦA.............(3) (V/v: miễn nhiệm cán bộ) ............................(4) - Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của......................;(5) - Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của.....................;(6) - Căn cứ tờ trình số /TT-......, đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày tháng năm v/v miễn nhiệm; (7) - Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ông/Bà.......... (8) thôi giữ chức..................(9), phòng............(10) thuộc công ty/ban ....................(11), kể từ ngày ...... tháng ............ năm 200...(12) Điều 2: Ông/Bà..........................(13) có trách nhiệm bà giao toàn bộ công việc cho Ông/Bà .............xong trước ngày tháng năm . Điều 3: Ông/Bà ..................(15); Ông/Bà...............(16);.......................(17) có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm ./. Nơi nhận: TÊN CÔNG TY(18) - Như điều 3 CHỨC DANH(19) - Ban TGĐ (b/c) - Lưu VP (TÊN)(20) BMNS-37 1/3
  2. LÔ GÔ CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ................................. Số:..../...../QĐNS-....(1) ............., ngày tháng năm 200.....(2) Diễn giải: (1)-Đánh mã số để vào sổ theo dõi. Cán bộ nhân sự đánh lần lượt các số thứ tự ban hành quyết định trong mỗi năm, bắt đầu từ 01. Cụ thể: .......... /............... / QĐNS- .......... Trong đó: Số thứ tự QĐ Số năm Tên đv ban hành văn bản Ví dụ: Với quyết định của FBS ban hành tại văn phòng FBS năm 2006 sẽ được đánh số như sau: Số: 01/06/QĐNS-FBS. (2)-Cán bộ nhân sự ghi ngày tháng ban hành văn bản. (3)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (4)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (5)-Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định. (6)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (7)-Ghi rõ số tờ trình đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt trước đó. (8)-Tên người được nhận quyết định (9)-Ghi chức vụ mà nhân sự sẽ bị miễn nhiệm (10)-Ghi phòng/ban mà nhân sự bị miễn nhiệm (nếu có) (11)-Ghi công ty nơi nhân sự bị miễn nhiệm (12)-Ngày tháng nhân sự bị miễn nhiệm. Ví dụ: QĐ miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn A khỏi chức trưởng phòng Đối ngoại-Ban Nhân lực Hệ thống án từ ngày 01/9/2005 sẽ được ghi: Điều 1: Ông Nguyễn Văn A thôi giữ chức Trưởng Phòng Đối ngoại, thuộc Ban Nhân lực Hệ thống kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2005. (13)- Tên người được nhận quyết định. (14)-Tên người được chỉ định nhận bàn giao công việc (15)-Tên người được nhận quyết định (16)-Tên người được chỉ định nhận bàn giao công việc (17)-Tên công ty mà người nhận quyết định công tác và các phòng/ Ban khác liên quan đến công việc của người được nhận quyết định(nếu có) (18)-Tên công ty đưa ra quyết định (19)-Chức vụ của người đưa ra quyết định. BMNS-37 2/3
  3. LÔ GÔ CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ................................. Số:..../...../QĐNS-....(1) ............., ngày tháng năm 200.....(2) (20)-Tên người ký quyết định BMNS-37 3/3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2