Quyết Định Số: 11/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
116
lượt xem
19
download

Quyết Định Số: 11/2010/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------Số: 11/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Pleiku, ngày 16 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG - CỰ LY VẬN CHUYỂN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 11/2010/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH GIA LAI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 11/2010/QĐ-UBND Pleiku, ngày 16 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG - CỰ LY VẬN CHUYỂN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/06/2005 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 09/TT-SGTVT ngày 06/01/2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng phân loại đường - Cự ly vận chuyển vật liệu để làm căn cứ tính cước vận chuyển hàng hoá, vật liệu xây dựng. Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 07/3/2008 của UBND tỉnh Gia Lai. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hoàng Công Lự FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  2. Pleiku Chu Prong Duc Co KongChro  
Đồng bộ tài khoản