Quyết định số 119/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 119/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 119/2004/QĐ-UB về ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư ở các dự án đầu tư có 100% vốn nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 119/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 119/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V TRÌNH T , TH T C T CH C TH C HI N CÔNG TÁC B I THƯ NG, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ CÁC D ÁN U TƯ CÓ 100% V N NƯ C NGOÀI TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t t ai năm 1993 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai năm 1998 và năm 2001 ; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph v n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và Thông tư s 145/1998/TT-BCT ngày 04 tháng 11 năm 1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 22/1998/N - CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Giám c S Tài chính thành ph t i Công văn s 1487/TC-BVG ngày 26 tháng 3 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh t m th i v trình t , th t c t ch c th c hi n công tác b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư các d án u tư có 100% v n nư c ngoài trên a bàn thành ph H Chí Minh . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 5 năm 2004. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã, Th trư ng các s -ngành thành ph , các t ch c, h gia ình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT. CH TNCH - Như i u 3 - Th tư ng Chính ph PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C
  2. - B Tài chính - B Tài nguyên và Môi trư ng - Thư ng tr c Thành y, - Thư ng tr c H ND. TP - TTUB : CT, các PCT - VPH -UB : các PVP - Các T NCTH - Lưu ( B/C) Nguy n Thi n Nhân QUY NNH T M TH I V TRÌNH T , TH T C TH C HI N CÔNG TÁC B I THƯ NG, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ CÁC D ÁN U TƯ CÓ 100% V N NƯ C NGOÀI TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 119 /2004/Q - y ban ngày 28 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Cơ s pháp lý ti n hành b i thư ng, gi i phóng m t b ng : 1. Trình t , th t c thu h i t và cho thuê t i v i các d án u tư có 100% v n nư c ngoài ư c th c hi n theo trình t , th t c quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng th c hi n các d án u tư có 100% v n nư c ngoài ư c tri n khai khi ã có quy t nh thu h i t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 3. Các d án mang tính c p thi t c n s m gi i phóng m t b ng th c hi n, n u ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n t ng trư ng h p, thì ư c thành l p H i ng b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng c a d án và ti n hành b i thư ng, gi i t a trư c khi có quy t nh thu h i và cho thuê t. i u 2. Chính sách b i thư ng, h tr thi t h i : Vi c b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư cho ngư i b thu h i t ư c th c hi n theo chính sách hi n hành c a Nhà nư c và quy nh c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. Chương 2: TRÌNH T , TH T C TI N HÀNH B I THƯ NG GI I PHÓNG M T B NG.
  3. i u 3. H i ng b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng c a d án (g i t t là H i ng b i thư ng c a d án). 1. H i ng b i thư ng c a d án ư c thành l p c p qu n-huy n cho t ng d án và ho t ng cho n khi hoàn t t công tác b i thư ng, tái nh cư, gi i phóng m t b ng và giao t cho ch d án thi công, k c vi c tham gia gi i quy t t n t i, khi u n i, t cáo trong quá trình b i thư ng, tái nh cư. 2. Thành ph n H i ng b i thư ng c a d án : - Ch t ch H i ng : Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ; - Phó Ch t ch H i ng : Trư ng Ban B i thư ng gi i phóng m t b ng c a qu n- huy n ; - y viên thư ng tr c : Trư ng Phòng Tài chánh-k ho ch qu n-huy n ; - Các y viên : + Trư ng phòng Qu n lý ô th ; + i di n y ban M t tr n T qu c và các oàn th c p qu n-huy n ; + Ch t ch y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi có d án ; + i di n nh ng ngư i b thu h i t. - Tùy theo t ng d án c th , Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n b sung thêm m ts i di n khác làm thành viên cho phù h p. 3. V th t c thành l p H i ng b i thư ng c a d án : Căn c quy t nh thu h i t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ho c quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n thành l p H i ng b i thư ng c a d án ; xác nh và công b danh sách các h dân cư, cơ quan ơn v , t ch c và các v t ki n trúc khác ph i i u ch nh, di chuy n (n m trong ph m vi thu h i t) và t ch c th c hi n công tác b i thư ng, tái nh cư, gi i phóng m t b ng theo trình t quy nh. 4. Trong m t s trư ng h p, tùy theo quy mô, tính ch t c a d án , y ban nhân dân thành ph b sung thành viên H i ng là i di n các s -ngành ch c năng có liên quan c a thành ph . 5. H i ng b i thư ng c a d án và y ban nhân dân qu n-huy n t ch c i u tra hi n tr ng và ch u trách nhi m v s li u i u tra hi n tr ng và m c d toán chi phí b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án. T ch c th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng cho t ng d án sau khi phương án b i thư ng, h tr thi t h i, tái nh cư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t.
  4. 6. H i ng b i thư ng c a d án s d ng con d u c a y ban nhân dân qu n-huy n và ư c hư ng chi phí ph c v công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng không quá hai ph n trăm (02%) tính trên chi phí b i thư ng, h tr thi t h i c a d án và không th p hơn năm tri u (5.000.000) ng cho m t d án, k c chi phí o v hi n tr ng, l p h sơ b i thư ng, t ch c th c hi n công tác b i thư ng, tái nh cư. i u 4. Vi c xây d ng, thNm nh và phê duy t phương án b i thư ng, h tr thi t h i, tái nh cư c a d án : 1. Sau khi hoàn t t công tác i u tra hi n tr ng, căn c chính sách b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư các d án u tư ang áp d ng trên cùng a bàn trong cùng th i i m ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thNm nh và phê duy t phương án b i thư ng, h tr thi t h i, H i ng b i thư ng c a d án áp giá b i thư ng, h tr thi t h i, l p d toán chi phí b i thư ng h tr , tái nh cư c a d án (bao g m c chi phí ph c v công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng) hoàn ch nh phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án, báo cáo H i ng thNm nh n bù, gi i phóng m t b ng thành ph thNm nh làm cơ s cho Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n trình y ban nhân dân thành ph phê duy t th c hi n. 2. Ch u tư d án ch u trách nhi m thanh toán toàn b chi phí b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư c a d án (k c chi phí ph c v công tác b i thư ng c a d án) theo phương án b i thư ng c a d án ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. V phương th c thanh toán chi phí b i thư ng c a d án : - Ch u tư chuy n tr m t l n theo m c d toán ghi trong phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t ho c s chi t m ng g i u theo k ho ch n bù, gi i phóng m t b ng và thanh quy t toán theo ti n th c t chi tr b i thư ng c a d án. - Ban B i thư ng gi i phóng m t b ng qu n-huy n (ho c Phòng Tài chính-K ho ch qu n-huy n n u qu n-huy n chưa l p Ban B i thư ng gi i phóng m t b ng) là u m i ti p nh n, qu n lý và s d ng ngu n kinh phí b i thư ng c a d án theo quy nh. 3. Th i gian l p và hoàn ch nh phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án c p qu n-huy n không quá 60 ngày làm vi c (trong ó, th i gian xây d ng chính sách giá b i thư ng h tr thi t h i và tái nh cư c a d án không quá 10 ngày làm vi c). 4. H i ng thNm nh n bù, gi i phóng m t b ng thành ph t ch c thNm nh phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án trong th i gian không quá 20 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c phương án do H i ng b i thư ng c a d án g i n : - Sau khi có ý ki n thNm nh c a H i ng thNm nh n bù, gi i phóng m t b ng thành ph , H i ng b i thư ng c a d án ch u trách nhi m hoàn ch nh l i phương án b i thư ng h tr thi t h i và tái nh cư c a d án và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t.
  5. - Trư ng h p còn có ý ki n khác nhau v n i dung c a phương án b i thư ng gi a H i ng b i thư ng c a d án và H i ng thNm nh n bù, gi i phóng m t b ng thành ph , H i ng thNm nh n bù, gi i phóng m t b ng thành ph v n ký thNm nh các n i dung th ng nh t, các n i dung chưa th ng nh t có văn b n báo cáo y ban nhân dân thành ph và g i y ban nhân dân qu n-huy n có cơ s cho y ban nhân dân qu n-huy n trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 5. Xét duy t d toán chi phí b i thư ng và chi phí ph c v công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng c a d án : 1. Không ph i l p th t c duy t d toán chi phí b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án n u phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án ã ư c H i ng thNm nh n bù, gi i phóng m t b ng thành ph thNm nh và y ban nhân dân thành ph phê duy t (trong phương án ã có m c d toán chi phí b i thư ng c a d án). Trong trư ng h p d toán chi phí b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư có phát sinh tăng so v i m c t ng d toán ghi trong phương án ã ư c thNm nh phê duy t, giao H i ng thNm nh n bù, gi i phóng m t b ng thành ph thNm nh l i d toán làm cơ s cho y ban nhân dân qu n-huy n trình y ban nhân dân thành ph quy t nh phê duy t l i d toán. 2. Giao Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n phê duy t d toán chi phí ph c v công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng c a d án có v n 100% nư c ngoài trên a bàn qu n-huy n trên cơ s d toán c a H i ng b i thư ng c a d án l p theo n i dung, m c chi quy nh hi n hành và m c d toán ghi trong phương án ã ư c thNm nh, phê duy t. i u 6. Xét duy t d toán chi phí di d i các công trình h t ng k thu t trong ph m vi khu v c u tư c a d án có v n 100% nư c ngoài : 1. Giao các S qu n lý chuyên ngành ph i h p H i ng thNm nh b i thư ng thành ph xét duy t d toán chi phí di d i và l p t, xây d ng l i các công trình h t ng k thu t (là h ng m c chi phí b i thư ng) k c t ch c thanh lý v t tư thu h i theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c các d án u tư. C th : - S Công nghi p gi i quy t i v i các công trình i n ; - S Giao thông Công chánh gi i quy t i v i các công trình c p, thoát nư c ; - S Tài chính gi i quy t i v i các công trình nhà xư ng, kho… ; - Bưu i n thành ph gi i quy t i v i các công trình bưu i n. 2. Trư ng h p tái u tư, nâng c p thì ph i báo cáo S Tài chính, S K ho ch và u tư ki m tra theo dõi. i u 7. T ch c tri n khai công tác b i thư ng, tái nh cư : 1. V tái nh cư :
  6. - y ban nhân dân qu n-huy n ph i h p v i Ch d án có trách nhi m xây d ng khu tái nh cư ho c mua l i nhà , t t i các d án u tư xây d ng khu dân cư m i ã u tư cơ s h t ng k thu t hoàn ch nh tái b trí các h dân b nh hư ng b i d án thu c di n i u ki n ư c tái nh cư. Giá bán l i n n t, ho c căn h tái nh cư do c p có thNm quy n quy nh ho c do H i ng b i thư ng c a d án quy nh theo phương án ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. - Trong trư ng h p c n thi t thì b trí nơi t m cư hoàn ch nh ho c h tr chi phí thuê nhà t m cư trong th i gian ch tái nh cư nhưng không quá 12 tháng ph i n nh nơi m i cho ngư i b thu h i t. - Phương án b trí tái nh cư ph i ư c công khai v m c giá nhà , t t i các khu tái nh cư c a d án nh ng ngư i b thu h i t quy t nh vi c l a ch n phương th c, a i m, v trí, lo i hình, di n tích và giá tr nhà , t t i các khu tái nh cư. 2. Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ph i t ch c công b khu v c quy ho ch ho c quy t nh thu h i t trong th i gian không quá 30 ngày k t ngày cơ quan có thNm quy n ban hành quy t nh. Sau khi phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án ư c duy t, H i ng b i thư ng c a d án t ch c h p v i các h dân và t ch c b nh hư ng b i d án thông báo v m c ích yêu c u c a công trình, lý do thu h i t, ph bi n, gi i thích chính sách b i thư ng, tái nh cư c a Nhà nư c, k ho ch tri n khai, th i gian th c hi n. 3. T công tác b i thư ng c a H i ng b i thư ng c a d án hư ng d n ngư i b thu h i t t kê khai t ai, tài s n theo bi u m u do H i ng b i thư ng c a d án cung c p. Trong vòng 15 ngày n 30 ngày k t ngày nh n ư c t khai, ngư i b thu h i t, T công tác b i thư ng c a H i ng b i thư ng c a d án ph i ti n hành ki m tra th c t , l p biên b n xác nh n hi n tr ng. Trư ng h p công trình có tính ch t ph c t p ho c kh i lư ng l n c n có thêm th i gian thì có th gia h n nhưng t i a không quá 60 ngày. 4. Biên b n ki m tra hi n tr ng t ai và tài s n b thi t h i c a ngư i b thu h i t ph i có ch ký c a ch h và ít nh t 3 thành viên c a T công tác b i thư ng c a d án. Trư ng h p ch h i v ng ph i có ngư i ng s h u ký thay. N u ch h không ký thì ghi rõ lý do trong biên b n. Trư ng h p ch h không ng ý cho ki m tra th c t thì T công tác áp d ng bi n pháp ki m tra b t bu c. Khi ki m tra b t bu c ph i có s ch ng ki n c a i di n y ban M t tr n T qu c (ho c các t ch c thành viên) xã-phư ng, th tr n và i di n c a khu ph , p nơi ó cùng ký vào biên b n ki m tra. 5. Xác nh n v ngu n g c t, v thu và xác nh n khác : - Gi y xác nh n ngu n g c t c a y ban nhân dân phư ng (xã) ph i m b o các n i dung và yêu c u sau : + Tên, a ch c a ngư i b thu h i t.
  7. + Ngu n g c và các th i i m s d ng t : ngư i khai phá, ngư i s d ng, th i gian s d ng, m c ích s d ng, di n tích t, tình tr ng pháp lý (tranh ch p, l n chi m). Khi xác nh n th i gian s d ng t c n lưu ý các m c th i i m s d ng : trư c ngày 18/12/1980, t 18/12/1980 n trư c ngày 08/01/1988, t 08/01/1988 n trư c ngày 15/10/1993, t 15/10/1993 tr v sau (theo các m c th i i m s d ng nhà, t quy nh trong chính sách b i thư ng, h tr thi t h i c a d án ư c duy t). - Gi y xác nh n c a cơ quan thu : lo i t óng thu (n u là t nông nghi p thì nêu rõ h ng t óng thu ), n u chưa n p thu thì ghi rõ th i gian chưa n p thu . 6. Sau khi có biên b n ki m kê th c t và gi y xác nh n c a y ban nhân dân phư ng (xã), cơ quan thu thì T công tác b i thư ng c a H i ng b i thư ng c a d án căn c vào phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a d án do c p có thNm quy n phê duy t ti n hành áp giá và l p b ng chi t tính chi phí b i thư ng, h tr thi t h i tái nh cư c a t ng h , trong ó nêu rõ t ng m c b i thư ng thi t h i và h tr c a t ng h v i t ng kho n chi phí c th như : - B i thư ng thi t h i v t (các lo i t) ; - B i thư ng thi t h i v tài s n ; - Các chính sách h tr ; - i u ki n tái nh cư (n u có). B ng chi t tính này nh t thi t ph i có ch ký c a ch h (ho c ngư i i di n ư c y quy n) và các ý ki n c a ch h v các m c giá và chi phí b i thư ng, h tr nêu trong b ng chi t tính (n u có). 7. H i ng b i thư ng c a d án có trách nhi m thNm nh l i tính chính xác c a các b ng chi t tính b i thư ng, h tr c a t ng h do T công tác b i thư ng c a H i ng b i thư ng c a d án l p, trư ng h p phát hi n có sai sót ph i yêu c u ch nh s a l i b ng chi t tính cho chính xác. Sau khi ch nh s a ph i báo cho ngư i b thu h i t bi t và có ý ki n v vi c này. Vi c thNm tra toàn b hay thNm tra theo t l m u nh t nh là tùy thu c vào kh i lư ng h sơ và do H i ng b i thư ng c a d án quy t nh. T công tác b i thư ng c a H i ng b i thư ng c a d án ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a b ng chi t tính b i thư ng và ph i b i thư ng thi t h i cho ch u tư ho c cho ngư i b thu h i t n u có sai sót trong vi c ki m kê và áp giá b i thư ng, h tr thi t h i. i u 8. Gi i quy t khi u n i, t cáo : 1. T ch c, h gia ình, cá nhân b thu h i t không ng ý v i phương án b i thư ng, giá tr b i thư ng, h tr thi t h i ã ư c xác nh và công b thì có quy n khi u n i theo quy nh c a Lu t khi u n i, t cáo. Trong th i gian ch gi i quy t khi u n i v n ph i ch p hành di chuy n, gi i phóng m t b ng và giao t úng k ho ch ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh. S ti n b i thư ng, h tr
  8. thi t h i theo quy nh s ư c t m g i vào Ngân hàng Nhà nư c theo ch ti n g i ti t ki m do ch u tư t m ng tên. Các khi u n i, t cáo có liên quan n công tác b i thư ng tái nh cư s ư c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét, gi i quy t theo trình t c a Lu t khi u n i, t cáo và theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Thanh tra Nhà nư c qu n-huy n ti p nh n ơn khi u n i, t cáo và ph i h p v i H i ng b i thư ng c a d án và y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi có d án ki m tra, xác minh và xu t Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n gi i quy t l n u. 3. Trư ng h p ngư i b thu h i t ti p t c khi u n i lên c p thành ph v quy t nh gi i quy t khi u n i c a y ban nhân dân qu n-huy n thì S Tài chính th lý trình y ban nhân dân thành ph xem xét, gi i quy t. i u 9. Ch khen thư ng và x lý vi ph m : 1. Ngư i b thu h i t ch p hành t t ch trương, chính sách, k ho ch b i thư ng, tái nh cư ư c thư ng b ng ti n theo phương án b i thư ng ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. Các ơn v , cá nhân có thành tích trong công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng ư c khen thư ng theo ch hi n hành c a Nhà nư c. 2. Ngư i b thu h i t có trách nhi m ch p hành y và úng th i gian giao t, gi i phóng m t b ng theo quy nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Trư ng h p không th c hi n úng quy nh thì H i ng b i thư ng c a d án báo cáo y ban nhân dân qu n-huy n áp d ng bi n pháp cư ng ch bu c ph i di chuy n gi i phóng m t b ng theo úng ti n u tư d án. 3. Các cơ quan, ơn v , t ch c ; ngư i b thu h i t ; các ch d án và các ơn v , cá nhân làm công tác b i thư ng, tái nh cư n u có hành vi vi ph m pháp lu t thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý hành chính, x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s . Chương 3: T CH C TH C HI N i u [i]10. Hi u l c c a phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư các d án có v n 100% nư c ngoài : 1. Th i h n áp d ng phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư c a các d án không quá 12 tháng k t ngày phương án ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t (tr các d án có tính ch t c bi t, quy mô l n th c hi n theo ch o c a y ban nhân dân thành ph ). 2. Sau th i h n trên, n u nguyên nhân kéo dài không thu c ngư i b thu h i t mà do ch d án và H i ng b i thư ng c a d án chưa t ch c tính giá tr b i thư ng, h
  9. tr cho t ng trư ng h p ho c ã tính giá nhưng chưa chi tr ti n,…) thì ph i báo cáo cơ quan phê duy t phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư xem xét l i phương án ã phê duy t. i u 11. Trong quá trình th c hi n quy nh này, n u có v n vư ng m c, phát sinh, y ban nhân dân qu n-huy n , phư ng-xã, s , ban ngành có liên quan và các ch d án k p th i báo cáo, xu t y ban nhân dân thành ph xem xét s a i, b sung cho phù h p./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH [i]
Đồng bộ tài khoản