Quyết định số 120/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 120/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 120/2004/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 120/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 120/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU B SUNG K HO CH U TƯ XÂY D NG NĂM 2004 NGU N V N NGÂN SÁCH THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 45/2004/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t – xã h i năm 2004 và Ngh quy t s 47/2004/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2004 t ngu n v n ngân sách thành ph ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 1615/2004/KH T- TH ngày 16 tháng 4 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Giao cho các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2004 ngu n v n ngân sách thành ph , v i t ng s v n 176,855 t ng (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm), trong ó : 1- Công tác quy ho ch (259 d án) : 70,91 t ng. Bao g m : 1.1- Công trình chuy n ti p (157 d án) : 46,26 t ng ; 1.2- Công trình kh i công m i (28 d án) : 18,15 t ng ; 1.3- Thanh toán kh i lư ng ng (74 d án) : 6,50 t ng. 2- B sung v n phân c p cho qu n-huy n : 33,50 t ng. 3- i u ch nh tăng v n cho các d án khác (3 d án) : 72,445 t ng. i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2004 ngu n v n ngân sách thành ph , các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n-huy n (cơ quan ch qu n c a các ch u tư) ti n hành phân b , giao ch tiêu
  2. cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao, trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Giám c các S , Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3. Giao Giám c s Quy ho ch-Ki n trúc và Th trư ng các s -ngành thành ph khNn trương tri n khai công tác quy ho ch m i thu c k ho ch năm 2004 ; n i dung và m c chi phí theo danh m c quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này ; kinh phí các h ng m c quy ho ch ư c thanh toán theo ti n th c hi n và không ư c vư t quá ch tiêu k ho ch ư c giao. i u 4. Ch tiêu k ho ch ban hành kèm theo Quy t nh này b sung vào ch tiêu k ho ch ban hành kèm theo Quy t nh s 44/2004/Q -UB ngày 24 tháng 02 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 5 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : PVP/ T, VX, CNN - T T, DA, VX, TM, TH (5b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản