Quyết Định Số: 1259/QĐ-BTC

Chia sẻ: Nghia Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
82
lượt xem
6
download

Quyết Định Số: 1259/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ RỘNG PHẠM VI THÍ ĐIỂM NGƯỜI NỘP THUẾ NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA MẠNG INTERNET BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 1259/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1259/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ RỘNG PHẠM VI THÍ ĐIỂM NGƯỜI NỘP THUẾ NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA MẠNG INTERNET BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-BTC ngày 29/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm thực hiện nộp hồ so khai thuế qua mạng Internet đối với Người nộp thuế; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng tổng cục Thuế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet. Điều 2. Áp dụng thí điểm Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet tại tỉnh Vĩnh Phúc.
  2. Điều 3. Người nộp thuế tham gia thí điểm nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet phải thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 1830/QĐ-BTC ngày 29/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet đối với Người nộp thuế và thực hiện theo quy trình quản lý đăng ký và nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet của Người nộp thuế của Tổng cục Thuế./. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch- Tài chính, Chính sách thuế, Pháp chế, Chánh văn phòng Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc hệ thống Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 4; - Vụ CS, PC, Cục THTKTC; - Cục CNTT, Ban CC (TCT); - Lưu: VT, TCT (VT, DNL) Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đồng bộ tài khoản