Quyết định số 127/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 127/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 127/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu thu-nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 127/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 127/2004/Q -UB TP. H Chí Minh , ngày 07 tháng 5 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU THU-N P QU PHÒNG, CH NG L T, BÃO I V I CÔNG DÂN TRÊN NA BÀN THÀNH PH NĂM 2004. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Tài nguyên nư c ngày 20 tháng 5 năm 1998; Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Phòng, ch ng l t, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000 và Pháp l nh phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph v ban hành Quy ch thành l p và ho t ng Qu phòng, ch ng l t, bão c a a phương; Căn c Quy t nh s 166/2003/Q -UB ngày 10 tháng 9 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh v công tác phòng ch ng l t bão, gi m nh thiên tai - tìm ki m c u n n t i thành ph H Chí Minh; Xét T trình s 320/SNN-QLN ngày 21 tháng 4 năm 2004 c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph v giao ch tiêu thu - n p Qu Phòng, ch ng l t, bão năm 2004 i v i công dân trên a bàn thành ph H Chí Minh; QUY T NNH i u 1. Nay giao ch tiêu thu - n p Qu Phòng, ch ng l t, bão năm 2004 i v i công dân cư trú t i 24 qu n-huy n trên a bàn thành ph H Chí Minh (kèm theo quy t nh). i u 2. i tư ng và m c ti n óng góp Qu Phòng, ch ng l t, bão năm 2004 : 2.1. Công dân : nam t 18 tu i n h t 60 tu i, n t 18 tu i n h t 55 tu i, có trách nhi m óng góp vào Qu Phòng, ch ng l t, bão (qu n-huy n và thành ph ); 2.2. M c ti n óng góp iv i: - Thành viên h nông nghi p 1.500 (m t ngàn năm trăm) ng/ngư i/năm; - Thành viên các i tư ng khác : 3.000 (ba ngàn) ng/ngư i/năm. i u 3. Các trư ng h p ư c mi n óng góp Qu Phòng, ch ng l t, bão th c hi n theo quy nh t i i u 7, chương II, Quy ch thành l p và ho t ng Qu Phòng, ch ng l t, bão c a a phương (ban hành kèm theo Ngh nh s 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph ) như sau :
  2. 3.1. Thương binh, b nh binh và nh ng ngư i ư c hư ng chính sách như thương binh, b nh binh; 3.2. Cha, m , v ho c ch ng c a li t sĩ; 3.3. Quân nhân làm nghĩa v trong l c lư ng vũ trang ang hư ng ph c p sinh ho t phí; 3.4. Sinh viên, h c sinh ang theo h c t p trung dài h n trong các trư ng i h c, cao ng, trung h c và d y ngh ; 3.5. Ngư i b suy gi m kh năng lao ng t 21% tr lên; 3.6. Các thành viên h gia ình vùng b thiên tai m t mùa và h gia ình nghèo ang hư ng tr c p c a Qu Xóa ói gi m nghèo, h gia ình vùng r t khó khăn thu c di n mi n n p thu s d ng t nông nghi p. i u 4. Phân b t ng ti n thu : 4.1. T ng s ti n thu Qu Phòng, ch ng l t, bão ư c trích 5% (năm ph n trăm) trên t ng s thu tr thù lao cho nh ng ngư i tr c ti p i thu phư ng, xã và th tr n. 4.2. 95% còn l i (quy thành 100%) ư c phân b như sau : 4.2.1. 40% n p vào Qu Phòng, ch ng l t, bão qu n, huy n; 4.2.2. 60% n p vào tài kho n Qu phòng, ch ng l t, bão thành ph (s 946.02.00.00040 t i Kho b c Nhà nư c thành ph , ơn v nh n là Chi c c Qu n lý nư c và Phòng ch ng l t bão thành ph ). i u 5. Quy nh v tài chính k toán : T ch c, cá nhân thu Qu Phòng, ch ng l t, bão ph i th c hi n ch k toán nh kỳ báo cáo quy t toán thu, n p, s d ng Qu Phòng, ch ng l t, bão ; th c hi n ch công khai tài chính theo quy nh c a pháp lu t. Quy nh c th v ch báo cáo : báo cáo thu, n p Qu trong 6 tháng và 9 tháng; báo cáo quy t toán thu, n p, s d ng Qu năm 2004. i u 6. Phân công trách nhi m và th i gian hoàn thành : 6.1. Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m t ch c, ki m tra và ôn c vi c tri n khai th c hi n thu, n p Qu Phòng, ch ng l t, bão c a các phư ng, xã, th tr n trên a bàn; qu n lý s d ng, ng th i báo cáo k t qu thu và n p Qu Phòng, ch ng l t, bão v Thư ng tr c Ban ch huy Phòng ch ng l t bão thành ph . L p và g i báo cáo th ng kê s i tư ng công dân có nghĩa v n p Qu Phòng, ch ng l t, bão năm 2005 và i tư ng khác có liên quan v Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph và Thư ng tr c Ban trư c ngày 30 tháng 11 năm 2004 theo hư ng d n c a Thư ng tr c Ban. 6.2. Giao Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão thành ph (Chi c c qu n lý nư c và Phòng, ch ng l t, bão thành ph , Phòng K ho ch-tài chính) ch trì ph i h p v i S Tài chính thành ph hư ng d n, theo dõi, qu n lý và ki m tra tình hình thu, n p và s d ng Qu phòng, ch ng l t, bão theo úng quy nh. 6.3. Giao S Tài chính thành ph : in và qu n lý vi c phát hành biên lai thu (theo m u th ng nh t c a B Tài chính) thu ti n Qu Phòng, ch ng l t, bão phư ng, xã, th tr n; ch o các Phòng Tài chính-K ho ch và u tư qu n-huy n th c hi n thu, n p, s d ng và l p báo cáo v Qu Phòng ch ng l t bão quy nh t i i u 5 quy t nh này; th c hi n trách nhi m ư c phân công t i m c 3.15, i u 3 Quy nh ban hành
  3. kèm theo Quy t nh s 166/2003/Q -UB ngày 10 tháng 9 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph . 6.4. Th i gian th c hi n và hoàn thành vi c thu, n p Qu Phòng, ch ng l t, bão trong năm 2004 (riêng quy t toán ch m nh t là n ngày 31 tháng 3 năm 2005). i u 7. Khen thư ng và x lý vi ph m : 7.1. T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c xây d ng, qu n lý và óng góp Qu phòng, ch ng l t, bão ư c khen thư ng theo ch quy nh c a Nhà nư c; n u t ch c, cá nhân không ch p hành y nghĩa v óng góp s x lý theo i u 17 Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh s 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph . 7.2. Ngư i ư c giao nhi m v thu, n p, qu n lý và s d ng Qu Phòng, ch ng l t, bão vi ph m các quy nh c a Ngh nh s 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph và quy nh khác c a pháp lu t thì tùy theo tính ch t và m c vi ph m s b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i v t ch t ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph , Giám c S Tài chính thành ph , các Thành viên Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng - xã và th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 8 KT.CH TNCH - B TC, B NN & PTNT - TT.TU, TT.H ND/TP PHÓ CH TNCH - TTUB : CT, PCT/CNN - TT Ban Ch huy PCLB TP - S L -TB & XH, C c Thu TP - S KH và T, Kho b c Nhà nư c TP - CC QLN và PCLB (4b) - VPH -UB: các PVP - T CNN, TM, VX, TH Mai Qu c Bình - Lưu (CNN- ).
Đồng bộ tài khoản