Quyết định số 145/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
62
lượt xem
1
download

Quyết định số 145/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 145/2004/QĐ-UB về phê duyệt Chương trình mục tiêu Xóa đói giảm nghèo của Thành phố giai đọan 2004-2010 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 145/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 145/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU XÓA ÓI GI M NGHÈO C A THÀNH PH GIAI O N 2004- 2010. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhõn dõn và y ban nhõn dõn ngày 26 th ng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 143/2001/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Chương trình m c tiêu Qu c gia Xóa ói gi m nghèo và vi c làm giai o n 2001-2005 và Công văn s 2685/VP-CP-QHQT ngày 21 tháng 5 năm 2002 c a Chính ph v chi n lư c toàn di n v tăng trư ng và xóa ói gi m nghèo n năm 2010; Căn c Quy t nh s 1143/2000/Q -L TBXH ngày 01 tháng 11 năm 2000 c a B trư ng B Lao ng-Thương binh và Xã h i v i u ch nh chu n h nghèo giai o n 2001-2005; Căn c k t lu n c a Ban Thư ng v Thành y t i cu c h p ngày 11 tháng 02 năm 2004 v t ng k t 11 năm th c hi n Chương trình Xóa ói gi m nghèo c a thành ph giai o n 1992-2003 và Chương trình m c tiêu Xóa ói gi m nghèo c a thành ph giai o n 2004-2010; Xét ngh c a Ban ch o xóa ói gi m nghèo và vi c làm thành ph t i T trình s 01/TT-BC ngày 03 tháng 02 năm 2004; QUY T NNH i u 1. Nay phê duy t kèm theo Quy t nh này Chương trình m c tiêu Xóa ói gi m nghèo c a thành ph , giai o n 2004-2010. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban ch o xóa ói gi m nghèo và vi c làm thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH
 2. - Như i u 3 - Th tư ng Chính ph CH TNCH - B Lao ng-Thương binh và Xã h i - Văn phòng Chính ph - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph Lê Thanh H i - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y - Các Ban H i ng nhân dân thành ph - Kho b c Nhà nư c thành ph - Ngân hàng chính sách xã h i - Các Thành viên Ban ch o xóa ói gi m nghèo và vi c làm thành ph - VPH -UB: Các PVP - Các T NCTH - Lưu (VX-LC) CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU XÓA ÓI GI M NGHÈO C A THÀNH PH GIAI O N 2004 – 2010. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 145 /2004/Q -UB ngày 25 tháng 5 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ). Văn ki n i h i ng C ng s n Vi t Nam l n th IX nêu rõ: “... t o vi c làm; cơ b n xóa ói, gi m s h nghèo;...”; Báo cáo Chính trò t i i h i i bi u ng b thành ph l n th VII ã x¸c nh “Ti p t c y m nh vi c th c hi n chương trình xóa ói gi m nghèo c a thành ph ” và nh hư ng v quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i thành ph n năm 2010 c a y ban nhân dân thành ph ; Chương trình m c tiêu xóa ói gi m nghèo c a thành ph giai o n 2004 - 2010, như sau: 1.2. Tình hình kinh t c a thành ph ti p t c tăng trư ng t o i u ki n thu n l i cho i s ng c a nhân dân t ng bư c ư c c i thi n. ây là y u t quan tr ng trong vi c gi m h nghèo c a thành ph . 1.3. Qua th c ti n hơn 11 năm th c hi n chương trình xóa ói gi m nghèo, thành ph ã thu ư c nhiNu k t qu và bài h c kinh nghi m v cơ ch , chính sách, qu n lý, i u hành, huy ng ngu n l c và ch o, th c hi n; c bi t ã t o ư c phong trào nhân dân ngày càng mang tính t chc xã h i hóa sâu r ng vì m c tiêu xóa ói gi m nghèo; nhi u mô hình xóa ói gi m nghèo ã xu t hi n và ư c nhân r ng các h gia ình, phư ng-xã, qu n-huy n mang l i hi u qu kinh t –xã h i. Cơ ch , chính sách không ch d ng l i ch ng tái ói, gi m nghèo mà còn ngăn ch n tái nghèo h nghèo; ng th i m r ng ra kh năng làm chuy n bi n các khu ph - p nghèo và xã-phư ng nghèo c a thành ph . ây là nh ng ti n quan tr ng Ny nhanh ti n gi m h nghèo trong giai o n hai. 1.4. Ngư i nghèo thành ph bư c u có nh n th c úng, có ý th c t ph n u vươn lên thoát ói, gi m nghèo; bi t th c hành ti t ki m, h c h i cách làm ăn, t n d ng các
 3. cơ h i và s d ng có hi u qu s h tr trên các m t c a Nhà nư c và c ng ng. ây là y u t óng vai trò quy t nh trong vi c gi m h nghèo c a thành ph . 1.5. H th ng t ch c cán b làm công tác xóa ói gi m nghèo các c p ã ư c hình thành, ang th c hi n t t nhi m v xóa ói gi m nghèo c a thµnh ph. 2. Nh ng khó khăn thách th c: 2.1. M t trái c a kinh t th trư ng ti p t c b c l và tác ng tr c ti p n i s ng v t ch t và v¨n ha c a cá nhân, gia ình và c a các nhóm xã h i. Theo d báo, kinh t thành ph s ti p t c tăng trư ng, nhưng kho ng cách phân t ng xã h i gi a hai c c giàu và nghèo có xu hư ng ngày càng giãn r ng ra, òi h i ph i có nh ng chính sách, gi i pháp c th gi kho ng cách chênh l ch này m c h p lý, b o m công b ng xã h i, h n ch phân hóa giàu nghèo. 2.2. Ti n trình ô th hóa, công nghi p hóa c a thành ph s làm cho m t b ph n dân cư tr nên nghèo ho c ã gi m nghèo nhưng s b tái gi m nghèo tr l i. Cơ s h t ng các xã nghèo tuy ư c tăng cư ng m t bư c, nhưng nh ng nhu c u b c xúc v n còn nhi u. 2.3. Nh ng thành t u mà công tác xóa ói gi m nghèo ã t ư c còn thi u tính b n v ng; m c chuNn nghèo theo tiêu chí c a thành ph còn th p so v i khu v c và th gi i, nguy cơ tái nghèo v n còn cao. Ngư i nghèo v n còn g p nhi u h n ch trong vi c ti p c n và hư ng th các d ch v xã h i cơ b n. 2.4- Các cơ ch chính sách h tr cho ngư i nghèo tuy ã và ang ư c tri n khai th c hi n, song chưa th ng nh t, ng b m t s ngành và chưa thích ng v i i u ki n c th c a m t s a phương trong giai o n gi m nghèo, chưa ư c k p th i s a i, b sung hoàn thi n, vì v y hi u qu th c hi n chưa cao. 2.5. i ngũ cán b chuyên trách xóa ói gi m nghèo, nh t là c p phư ng-xã còn y u v năng l c và thi u n nh; công tác ào t o b i dư ng cán b chưa thư ng xuyên, làm h n ch kh năng qu n lý, i u hành th c hi n chương trình cơ s . II.- M T S NGUYÊN T C CƠ B N TRONG CH O TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH GI M NGHÈO: 1. Ph i b o m tính xã h i hóa cao c a chương trình, trên cơ s t o thành m t phong trào hành ng Cách m ng sâu r ng trong nhân dân; huy ng s c m nh c a c ng ng xã h i, h tr có hi u qu cho ngư i nghèo, h nghèo và vùng nghèo c a thành ph . 2. Ph i b o m tính b n v ng c a chương trình, ti p t c Ny m nh các gi i pháp h tr chăm lo các h nghèo theo chuNn m i c a giai o n 2, c bi t quan tâm các h nghèo v a vư t chuNn c a giai o n 1, yên tâm làm ăn sinh s ng, ch ng tái nghèo, t o th phát tri n n nh và b n v ng. 3. Ph i b o m tính toàn di n và lâu dài c a chương trình; th c hi n gi m nghèo b ng nhi u gi i pháp u tư h tr trên t t c các lĩnh v c i s ng c a ngư i nghèo, h nghèo; c bi t, trong giai o n 2, chú tr ng các bi n pháp nâng cao m t b ng dân
 4. trí, ào t o ngh và gi i quy t vi c làm n nh, tăng thu nh p có tích lũy; g n v i vi c làm chuy n bi n cách s ng, l i s ng văn minh cho ngư i nghèo, h nghèo. 4. Ph i tính toán bư c i thích h p và m b o hi u qu thi t th c trong công tác u tư h tr cho ngư i nghèo, h nghèo và vùng nghèo; ng th i, tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát, trên tinh th n công khai, dân ch và m b o tính ti t ki m, tránh lãng phí. Bên c nh ó, t p trung c ng c và phát tri n ho t ng các t , nhóm gi m nghèo, t h p tác và nh ng ngư i nghèo; chú tr ng b i dư ng ào t o nâng cao trình , năng l c qu n lý, i u hành c a cán b làm công tác xoá ói gi m nghèo các c p, các ngành m b o s c hoàn thành nhi m v trong giai o n m i. III.- M C TIÊU: 1. M c tiêu t ng quát: T o s chuy n bi n th c s c a a s dân nghèo và h nghèo; t p trung Ny m nh ti n gi m h nghèo theo hư ng ti p c n chuNn nghèo khu v c và qu c t ; ti p t c u tư nâng c p cơ s h t ng các vùng nghèo; phát tri n các chương trình an sinh xã h i, gi m d n kho ng cách gi a h giàu và h nghèo, gi a thành th và nông thôn. 2. Ch tiêu c th : i u ch nh chuNn h nghèo trong giai o n 2 (t năm 2004 n năm 2010) theo tiêu chí v i m c thu nh p bình quân u ngư i trong h dư i 6.000.000 ng/ngư i/năm, ư c phân kỳ th c hi n theo l trình 2 bư c: 2.1. Bư c m t: Trong th i gian 2 năm 2004 - 2005: Ph n u th c hi n cơ b n không còn h nghèo có m c thu nh p dư i 4.000.000 ng/ngư i/năm: D tính: T ng s h nghèo theo thu nh p m i này kho ng 60.000 h (22.470 h b o lưu năm 2003 có 13.407 h b o lưu năm 2002 và kho ng 21.100 h phát sinh m i); chi m t l 5,27% h dân thành ph . - Năm 2004: Ph n u gi m t 18.000 n 20.000 h nghèo, h t l h nghèo xu ng dư i 4% t ng s h dân thành ph . - Năm 2005: Ph n u gi m t 25.000 n 30.000 h nghèo, h t l h nghèo xu ng dư i 1% t ng s h dân thành ph . 2.2. Bư c hai: Trong th i gian 5 năm t năm 2006 n năm 2010: Ph n u th c hi n h t l s h nghèo có m c thu nh p dư i 6.000.000 ng/ngư i/năm xu ng dư i 3% t ng s h dân thành ph năm 2010. D tính: T ng s h nghèo kho ng 150.000 h , chi m t l 13% t ng s h dân thành ph . IV.- V PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V : 1. Phát tri n kinh t i ôi v i xóa ói gi m nghèo b n v ng:
 5. 1.1. Thành ph t p trung phát tri n các ngành kinh t ch l c t t c tăng trư ng kinh t cao. Các ngành kinh t -k thu t, các s -ngành ch c năng, các qu n có s phát tri n khá có trách nhi m tham gia tích c c vào các chương trình, d án xoá ói gi m nghèo; chia s , h tr cho các qu n-huy n, xã nghèo. 1.2. T ch c ph i h p l ng ghép có hi u qu chương trình xoá ói gi m nghèo v i các chương trình, k ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a thành ph . 1.3. Ny m nh vi c xây d ng các mô hình phát tri n kinh t , nâng cao hi u qu s n xu t, tăng thu nh p và có tích lũy cho ngư i nghèo nh m nâng cao ch t lư ng cu c s ng, gi m d n kho ng cách v m c s ng gi a thành th và nông thôn, gi a ngư i giàu và ngư i nghèo. 2. T o cơ h i và i u ki n thu n l i ngư i nghèo, xã-phư ng nghèo ti p c n ư c các d ch v s n xu t, d ch v xã h i cơ b n: 2.1. T o cơ h i ngư i nghèo phát tri n kinh t , khuy n khích làm giàu i ôi v i t l c vư t qua chuNn nghèo thông qua các chính sách, bi n pháp tr giúp v tín d ng ưu ãi; hư ng d n khuy n nông-lâm-ngư, phát tri n ngành ngh , ào t o ngh ; chuy n giao công ngh , k thu t; b o m cho các d ch v h tr s n xu t, tiêu th s n phNm. 2.2. Phát tri n các d ch v cơ b n, áp ng nhu c u thi t y u c a ngư i nghèo thông qua các chính sách ưu ãi xã h i v b o hi m y t , giáo d c, nhà , nư c s ch, v sinh môi trư ng, nâng cao trình dân trí, nh t là ph i chú ý quan tâm n thanh niên nghèo, … xem ây là chìa khóa th c hi n gi m nghèo b n v ng, lâu dài. 2.3. T ng bư c hoàn thi n các chương trình an sinh xã h i tr giúp có hi u qu và b n v ng ngư i nghèo b ng các gi i pháp l p các qu r i ro, qu c u tr , gi m thi u nguy cơ r i ro, b o m cu c s ng c a ngư i dân ư c n nh. 2.4. Ti p t c th c hi n cu c v n ng ăng ký xây d ng gia ình văn hóa trong các h nghèo, g n v i Chương trình “m c tiêu 3 gi m” và phòng, ch ng các t n n xã h i như mê tín d oan, c b c, rư u chè, … t ng bư c nâng cao m c hư ng th văn hóa cho ngư i nghèo . 3. Huy ng, b trí ngu n l c t p trung u tư cho a bàn tr ng i m và các ho t ng ưu tiên: 3.1. T p trung ngu n l c vào các m c tiêu ưu tiên Ny nhanh t c và quy mô gi m h nghèo; các chương trình làm chuy n bi n rõ tình tr ng nghèo các xã-phư ng tr ng i m. a bàn tr ng i m là các xã-phư ng nghèo; ti p t c u tư nâng c p cơ s h t ng các nơi này, b o m i u ki n phát tri n kinh t , n nh i s ng c a nhân dân. 3.2. Xã h i hóa vi c huy ng các ngu n l c u tư cho m c tiêu xa ói gi m nghèo; t o thành phong trào sâu r ng thu hút và ng viên s tham gia, ng h c a các t ng l p dân cư, các ngành, các c p, các t ch c oàn th , các t ch c kinh t -xã h i h tr ngư i nghèo và vùng nghèo. M r ng quan h h p tác qu c t v kinh nghi m, k thu t tài chính Ny nhanh quá trình gi m nghèo thành ph .
 6. 4. Ti p t c hoàn thi n v t ch c b máy và cơ ch qu n lý chương trình: 4.1. Ny m nh công tác tuyên truy n sâu r ng v ch trương, chính sách m c tiêu xa ói gi m nghèo và các mô hình gi m nghèo có hi u qu nhân ra toàn thành ph . 4.2. Chú tr ng ào t o, b i dư ng cán b làm công tác xa ói gi m nghèo t thành ph n qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n v ki n th c nghi p v chuyên môn và qu n lý cho phù h p v i nhi m v ư c giao; c ng c và nâng cao ch t lư ng ho t ng c a t t qu n gi m nghèo, t vư t chuNn nghèo và t h p tác c a nh ng ngư i nghèo; b sung chính sách ãi ng th a áng cho cán b làm công tác xoá ói gi m nghèo cơ s . 4.3. Thi t l p h th ng phương pháp giám sát, ánh giá hi u qu chương trình; tăng cư ng công tác ki m tra thư ng xuyên các ho t ng xa ói gi m nghèo các c p, các ngành; ng th i Ny m nh s tham gia c a c ng ng và ngư i dân trong ho t ng giám sát, ánh giá, ki m tra vi c th c hi n các m c tiêu, chương trình xóa ói gi m nghèo t ng a bàn dân cư. 4.4. Các C p y ng ch u trách nhi m tr c ti p lãnh o và có chương trình hành ng c th tri n khai quán tri t và t ch c th c hi n c th m c tiêu xoá ói gi m nghèo c a thành ph t ng a phương, ơn v . 4.5. Có cơ ch ph i h p ng b , nh p nhàng và có hi u qu gi a các s -ngành, M t tr n, các oàn th và các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n trong các ho t ng xoá ói gi m nghèo trên a bàn thành ph . V.- CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GI I PHÁP: 1. T ch c huy ng ngu n l c: 1.1. Huy ng các ngu n tín d ng ưu ãi trên a bàn: Trong giai o n 2, trư c m t là th c hi n bư c 1, năm 2004-2005. Trên cơ s ó, thành ph ti p t c hoàn thi n các cơ ch , chính sách huy ng thêm ngu n v n cho m c tiêu gi m nghèo c a thành ph , c th : 1.1.1. Nhu c u v n tín d ng t qu xoá ói gi m nghèo và ngân hàng chính sách xã h i cung c p cho h nghèo vay duy trì thư ng xuyên hàng năm là: + Năm 2004: 344 t ng. Trong ó b sung: 47 t ng. (Trung ương: 15 t ng; ngân sách thành ph : 25 t ng; và v n ng trong dân là 7t ng). + Năm 2005: 503 t ng. Trong ó b sung: 42 t ng
 7. (Trung ương: 10 t ng; ngân sách thành ph : 25 t ng và v n ng trong dân là 7 t ng). 1.1.2. Nhu c u ngu n v n tín d ng ưu ãi, v n ngân hàng có h tr lãi su t, tín d ng các oàn th duy trì thư ng xuyên hàng năm kho ng trên 200 t ng, v i ngân sách thành ph h tr bù lãi su t và b o tr cây gi ng, con gi ng, thú y và khuy n nông bình quân hàng năm là 6 t ng. 1.1.3. Nhu c u kinh phí áp ng cho các chính sách ưu ãi xã h i cho h nghèo hàng năm t ngân sách thành ph là: * Năm 2004: 20 t ng * Năm 2005: 20 t ng 1.1.4. Ngu n v n ngân sách thành ph ti p t c u tư h tr cho công trình cơ s h t ng (giao thông) c a các xã nghèo huy n Nhà Bè và huy n C n Gi trong 2 năm 2004-2005 là 80 t ng. 1.1.5. ngh Trung ương h tr trong u tư d y ngh và ào t o nâng cao năng l c cán b xóa ói gi m nghèo và vi c làm hàng năm 1,5 t ng. 1.1.6. Ngu n v n v n ng không hoàn l i, bao g m: + Ngu n ngân sách thành ph , qu n-huy n và ngu n v n ng trong dân i v i các công trình h t ng thi t y u như bê tông hóa ư ng h m, tr giúp i n k , c p nư c, th y l i, giao thông nông thôn, v.v… + Ti p t c phát huy phong trào v n ng hi n v t tr giúp ng bào nghèo, quy thành ti n 3 t ng/năm. + Các d án, chương trình vi n tr không hoàn l i. 1.2. V cơ ch , chính sách: 1.2.1. Ti p t c ưu tiên u tư t ngu n ngân sách thành ph cho qu xa ói gi m nghèo và qu Qu c gia h tr vi c làm theo nhu c u b sung v n vay cho h nghèo; ng th i, u tư các chính sách ưu ãi xã h i và b o tr s n xu t cho h nghèo. 1.2.2. Th c hi n các chính sách huy ng các ngu n v n tín d ng ngân hàng áp ng nhu c u v n c a h nghèo. 1.2.3. Có chính sách khuy n khích, v n ng các ngu n v n c a các doanh nghi p, các qu n khá, các t ch c xã h i, các t ch c phi chính ph tham gia h tr cho m c tiêu gi m nghèo và làm chuy n bi n các vùng nghèo. 1.2.4. Tăng cư ng vai trò c a M t tr n T qu c, các oàn th và các t ch c xã h i khác trong công tác v n ng ng h qu xóa ói gi m nghèo và các d án xã h i các c p.
 8. 2. Gi i pháp v s d ng v n tín d ng cho ngư i nghèo: Ny m nh cho vay v n t các ngu n v n ưu ãi c a qu xóa ói gi m nghèo, qu Qu c gia h tr vi c làm, ngân hàng chính sách xã h i và qu tín d ng các oàn th ; g n cho vay v n v i hư ng d n h nghèo cách làm ăn theo hư ng i u ch nh cơ c u vay v n ngành ngh có hi u qu , phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t t ng a phương và theo kh năng quy mô, trình s n xu t t ng h , m b o gi i quy t u ra n nh cho s n phNm c a ngư i nghèo. 2.1. Ngu n qu xóa ói gi m nghèo: 2.1.1. Tr v n tr c ti p cho 50.000 h nghèo có nhu c u vay v n s n xu t làm ăn v i quy mô ng v n bình quân 3 tri u ng/h vay (năm 2004) và m c v n bình quân 5 tri u ng/h vay (năm 2005), g n v i vi c t ch c hư ng nghi p giúp h nghèo có vi c làm phù h p và sinh l i; trong ó: + i v i các huy n và qu n m i: - T p trung v n cho các mô hình gi m nghèo có hi u qu , chú tr ng phát tri n các mô hình chuy n i cây tr ng, v t nuôi theo qui ho ch c a thành ph và t ng a phương (nuôi tôm sú, th y s n, bò s a, tr ng rau s ch, v.v… ); khuy n khích xây d ng các mô hình k t h p s n xu t v i kinh doanh; các mô hình ngành ngh truy n th ng c a a phương ( an, thêu, mành trúc, làm bánh tráng). Ph n u m i năm có 600 t gi m nghèo, v i 6.000 h nghèo tham gia, v n bình quân t 8 ®n 10 tri u ng/h . - Tr v n cho t 50 n 100 t h p tác s n xu t-kinh doanh, t ng bư c m r ng qui mô u tư, nâng d n trình h p tác s n xu t-kinh doanh c a h nghèo, ti n n hình thành các h p tác xã c a ngư i nghèo; t ng bư c gi i quy t n nh u ra c a s n phNm nông nghi p. + i v i các qu n n i thành, tr v n cho các h có nhu c u s n xu t -kinh doanh, d ch v (mua bán nh t i các ch ; buôn bán, s n xu t, gia công, làm d ch v t i nhà). Trong ó, i v i các qu n trung tâm (qun 1, 3, 4 và 5) hư ng d n các h phát tri n các ngành d ch v ph c v khách du l ch, ngh truy n th ng c a a phương (s n xu t hàng th công m ngh , ngh làm bánh, m t, ngh óng giày da, v.v…; phát tri n các d ch v ph c v du l ch như xe xích lô du l ch, c t tóc, trang i m, buôn bán th c ăn êm t i khu ph êm v.v…). 2.1.2- Tr v n gián ti p: Ti p t c u tư v n cho t 400 n 600 cơ s s n xu t-kinh doanh thu nh n lao ng nghèo ào t o ngh , gi i quy t vi c làm cho 600 n 800 lao ng nghèo có vi c làm, thu nh p n nh. + i v i các huy n và qu n m i, do tình hình ô th hóa nhanh, t nông nghi p ngày càng thu h p, t ng a phương c n g n v i i u ki n và qui ho ch phát tri n kinh t -xã h i khu v c, vùng, khuy n khích các h , cơ s m r ng s n xu t-kinh doanh phát tri n ngành ngh truy n th ng, ti u-th công nghi p thu nh n lao ng nông nhàn và nông dân m t t vào làm vi c t i cơ s .
 9. + i v i các qu n n i thành và khu v c ô th hóa: - Ti p t c u tư v n cho các cơ s s n xu t-kinh doanh thu nh n lao ng nghèo, khuy n khích h vư t nghèo có i u ki n làm ăn m cơ s s n xu t, thu nh n lao ng t các h nghèo. - Khuy n khích xây d ng các t h p tác ngành ngh theo qui ho ch và nh hư ng phát tri n kinh t c a a phương; chú tr ng các ngành ngh d ch v ph c v khách du l ch ( i xe xích lô ph c v khách du l ch, d ch v gi t i, c t tóc, trang i m, v.v…) - u tư v n cho các chương trình ào t o ngh , g n ào t o v i gi i quy t vi c làm t i chç, ào t o ngành ngh gi n ơn, giúp cho lao ng nghèo có ngh nghi p và vi c làm n nh. - Tr v n cho 500 n 1.000 lao ng nghèo ư c ào t o ngh và tham gia th trư ng lao ng nư c ngoài. Tùy theo th trư ng lao ng, m c v n cho vay t 10 n 30 tri u ng/lao ng. - Tr v n ngư i nghèo c i thi n i u ki n s ng và sinh ho t (s a ch a nhà, m c i n k , v.v…). - y thác v n xa ói gi m nghèo cho các oàn th chính tr (H i Liên hi p Ph n , Liên oàn lao ng thành ph , H i Nông dân, Thành oàn thành ph , v.v...) tr v n cho các h i viên, oàn viên nghèo, theo phương th c 50% h trong chuNn và 50% h c n chuNn nghèo và theo t ng d án kh thi. 2.2. Qu Qu c gia h tr vi c làm: - T p trung u tư tr v n cho 10.000 lư t h c n chuNn nghèo, các h có nhu c u vay v n gi i quy t vi c làm, nh m giúp các h phát tri n s n xu t vươn lên khá gi và làm giàu chính áng. - Ph i h p v i qu xóa ói gi m nghèo cho vay v n lao ng nghèo tham gia lao ng nư c ngoài, m c v n cho vay bình quân 10 tri u ng/lao ng. - Gi i quy t cho sinh viên, h c sinh nghèo vay v n i h c. 2.3. Qu tín d ng các oàn th : Qu CEP, qu tín d ng ph n , qu h tr nông dân,… s d ng ngu n qu c a mình tr v n cho oàn viên, h i viên nghèo, phát tri n s n xu t- kinh doanh, tăng thu nh p và c i thi n cu c s ng. 2.4. Qu tín d ng H p tác xã: Tr v n cho các t h p tác s n xu t-kinh doanh v i s lư ng t 100 n 300 t /năm, t p trung t i các huy n và qu n m i (t chăn nuôi bò s a, tôm sú, nuôi th y s n, tr ng rau,v.v …) và t i các qu n trung tâm (t ph c v cơm trưa, ph c v khách du l ch, t ngành ngh , v.v…).
 10. 2.5. Th c hi n chương trình h tr lãi vay cho nông dân thành ph : T p trung hư ng d n cho nông dân thành ph xây d ng các d án phát tri n s n xu t theo hư ng chuy n i cây tr ng v t nuôi, phù h p theo qui ho ch phát tri n kinh t c a t ng a phương và theo qui ho ch c a thành ph . Ph n u m i năm cho vay t 120 n 140 t ng, gi i quy t cho t 4.000 n 5.000 h vay (s d ng ngu n qu xóa ói gi m nghèo, ngu n v n ngân hàng và qu tín d ng §oàn th ) v i ngu n ngân sách thành ph h tr lãi t 4 n 5 t ng. 3. Gi i pháp hư ng nghi p, chuy n giao công ngh , ào t o ngh và gi i quy t vi c làm: 3.1. G n chương trình phát tri n ngu n nhân l c c a t ng a phương theo quy ho ch phát tri n kinh t s mang l i hi u qu cao. Hư ng nghi p cho lao ng nghèo ph i g n li n v i yêu c u phát tri n các ngành kinh t . Chú tr ng hư ng chuy n d ch cơ c u kinh t , phát tri n nhi u lo i hình kinh t khác nhau, nh m phát tri n ng b các chương trình ào t o, hư ng nghi p cho ngư i lao ng t i a phương (có chương trình riêng). 3.2. Th c hi n các chương trình ph i h p, l ng ghép v i các d án u tư phát tri n kinh t ngành, khu v c t ch c chuy n giao k thu t và công ngh như: K thu t tr ng tr t, chăn nuôi, ch bi n s n phNm nông nghi p, các k thu t s n xu t hàng công nghi p, ti u-th công nghi p theo công ngh m i. 3.3. Phân lo i trình văn hóa c a ngư i lao ng và các i u ki n c th c a t ng lo i ngành ngh , t ch c ào t o ngh v i nhi u hình th c a d ng như: V a h c v a làm, ào t o t i chç, ào t o theo các c p ngh khác nhau, t nh ng ngh gi n ơn, ng n h n (c t tóc, làm móng tay, n u ăn, d ch v s a ch a, gia công,v.v…) n các ngh có k thu t cao, ào t o t p trung dài h n. B ng nhi u hình th c kèm c p trong các doanh nghi p, các cơ s s n xu t ho c g i h c các trư ng k thu t t o i u ki n thu hút t o vi c làm ngày càng nhi u ngư i nghèo vào các khu v c công nghi p, ti u-th công nghi p c a a phương; g n v i vi c c ng c và phát tri n các ngành ngh , làng ngh truy n th ng em l i l i ích thi t th c cho ngư i nghèo, h nghèo. Chú tr ng ào t o ngh m i, ngh truy n th ng, nâng cao tay ngh cho lao ng i làm vi c nư c ngoài. 3.4. Tăng cư ng công tác hư ng d n h tr nâng cao nh n th c, ki n th c kinh nghi m cách s n xu t, làm ăn cho ngư i nghèo, h nghèo: 3.4.1. T ch c t p hu n hư ng d n v ki n th c, kinh nghi m s n xu t làm ăn cho h nghèo phù h p theo hư ng chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi có hi u qu c a t ng a bàn qu n-huy n; ti p t c tri n khai th c hi n các chương trình b o v th c v t, tiêm phòng thú y; các d án tr ng và b o v r ng, thí i m v chương trình v sinh môi trư ng, c i t o chu ng tr i cho các h n m trong chương trình xoá ói gi m nghèo t i các a phương . 3.4.2. Ti n hành ng b vi c cung c p v n v i cung c p ki n th c. a d ng hóa hình th c tuyên truy n, hư ng d n h nghèo ng d ng ti n b k thu t vào s n xu t thông qua các mô hình trình di n thao tác t i ch , tham quan h c t p mô hình, gương i n
 11. hình; sinh ho t các t gi m nghèo; phát tri n m ng lư i khuy n nông viên trên cơ s ch n l a các h nông dân gi i. 4. u tư phát tri n cơ s h t ng các phư ng-xã nghèo, khu v c nông thôn và vùng nghèo: 4.1. Ti p t c u tư cơ s h t ng cho các xã nghèo thu c huy n C n Gi và huy n Nhà Bè i v i nh ng công trình còn thi u (ch y u công trình giao thông) và m t s công trình v văn hóa nh m giúp cho ngư i dân t i ây ti p c n các d ch v văn hóa cơ b n: - T p trung th c hi n hoàn thành trong 2 năm 2004-2005, v i kinh phí u tư kho ng 80 t ng t ngu n ngân sách thành ph . - Khuy n khích các doanh nghi p u tư phát tri n s n xu t-kinh doanh t i các vùng nông thôn, khai thác ngu n nhân l c nông nhàn, s d ng ngu n nguyên li u a phương, t ng bư c gi m d n kho ng cách gi a thành th và nông thôn, t o môi trư ng thu n l i h nghèo phát tri n s n xu t làm ăn và thoát nghèo b n v ng. 4.2. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph Ny m nh cu c v n ng qu “Vì ngư i nghèo” ti p t c tr giúp cho các xã nghèo và vùng nghèo như h c b ng, t p sách cho h c sinh nghèo; giúp phương ti n sinh ho t; xây d ng nhà v sinh t ho i, g n i n k ; s a ch a ch ng d t; nhà tình thương, v.v…. 4.3. Các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n ti p t c v n ng th c hi n vi c nâng c p h m, c ng r nh, ư ng ph , các công trình phúc l i công c ng theo phương th c Nhà nư c và nhân dân cùng làm, nh m t ng bư c nâng cao i s ng h nghèo và làm thay i b m t các phư ng nghèo và phư ng ô th hóa. 5. Ti p t c th c hi n các chính sách ưu ãi xã h i cho ngư i nghèo, b o m v an sinh xã h i: 5.1. V giáo d c, chú tr ng nâng cao ch t lư ng trong giáo d c cho ngư i nghèo là m t trong nh ng tr ng tâm c a quá trình phát tri n và mang tính quy t nh i v i chương trình xóa ói gi m nghèo thành ph trong giai o n 2 và nh ng năm ti p theo. - Ti p t c th c hi n ch mi n gi m h c phí và ti n cơ s v t ch t cho h c sinh di n h nghèo theo m c thu nh p c a bư c 1 (năm 2004-2005) t m u giáo n h t b c ph thông trung h c. - Th c hi n ch khuy n khích và mi n, gi m h c phí cho h c sinh thu c di n h nghèo (trong chuNn c a bư c 1) h c các trư ng ngh , trư ng công nhân k thu t và các trư ng trung h c chuyên nghi p c a thành ph . - Th c hi n ch gi m h c phí và c p h c b ng cho sinh viên thu c di n h nghèo (theo chuNn nghèo giai o n 2) h c các trư ng cao ng và i h c; ng th i ưu tiên cho vay v n qu xa ói gi m nghèo óng h c phí và chi phí h c t p. (D tính có 55.000 trư ng h p mi n gi m hàng năm, ngu n ngân sách thành ph h tr mi n gi m bình quân 7 t ng/năm).
 12. - B o m không con em h nghèo b h c và ngh h c n a ch ng; v n ng tham gia các l p h c ph c p giáo d c, h tr t p sách giáo khoa và t o m i i u ki n thu n l i cho các em h c t p. - Có chính sách khuy n khích và t o cơ h i cho thanh niên nghèo (nh t là khu v c nông thôn) h c tp (văn hóa và h c ngh ) và tìm vi c làm, có thu nh p n nh cu c s ng sau khi t t nghi p; ào t o ngh m i cho nh ng ngư i th t nghi p ho c chuy n i ngh , nh t là lao ng nghèo khu v c n i thành và các qu n m i. 5.2. V y t , t p trung th c hi n các chính sách thích h p và hi u qu nh m gi m chi phí cho ngư i nghèo khi i khám và i u tr b nh; t o m i i u ki n thu n l i cho ngư i nghèo ti p c n d dàng các d ch v y t . - Ti p t c th c hi n chính sách mua b o hi m y t cho ngư i nghèo (theo m c thu nh p c a bư c 1, giai o n 2). D chi 12,5 t ng/năm mua 250.000 th b o hi m y t c p cho ngư i nghèo di n xoá ói gi m nghèo và di n tr c p xã h i. - Ti p t c th c hi n các chương trình khám ch a b nh chăm lo s c kh e cho ngư i nghèo, nh t là ngư i nghèo các vùng sâu, vùng xa. Chú tr ng công tác v sinh phòng d ch, m b o cung c p nư c s ch, v sinh th c phNm, b o v môi trư ng s ng và lao ng. Khuy n khích phát tri n các bài thu c nam, thu c dân t c gi m b t gánh n ng chi phí cho ngư i nghèo. - Th c hi n t t k ho ch hóa gia ình là m t trong nh ng bi n pháp quan tr ng nh m th c hi n m c tiêu gi m nghèo; t ng bư c nâng cao ch t lư ng s ng c a các t ng l p dân cư; l ng ghép các m c tiêu phát tri n dân s v i các m c tiêu phát tri n kinh t -xã h i. 5.3. V nhà : - Ti p t c th c hi n chính sách xây d ng nhà tình thương cho h nghèo (theo m c thu nh p c a bư c 1, giai o n 2) còn khó khăn v nhà . M t tr n T qu c các c p và các a phương kh o sát l i nhà c a ngư i nghèo và v n ng qu “Vì ngư i nghèo” xây d ng m i năm t 500 n 1.000 căn nhà, kinh phí bình quân 7 tri u ng/căn; t ch c s a ch a ch ng d t cho h nghèo m i năm 500 căn, kinh phí bình quân 3 tri u ng/căn. - Th c hi n chương trình di d i, gi i t a, tái nh cư cho 3.000 n 5.000 căn h s ng trên kênh r ch, các khu nhà l p x p trong h m sâu theo qui ho ch ch nh trang ô th . - Th c hi n hoàn thành chương trình di d i h dân nghèo s ng ven sông bi n và vùng trũng th p có nguy cơ s t l ( huy n C n Gi vµ huyƯn Nhà BÌ) kho ng t 500 n 1.000 căn h . - Ny m nh th c hi n các chương trình cho vay v n ngư i nghèo t s a ch a nhà, mua nhà thu nh p th p. D ki n m i năm, gi i quy t t 5.000 n 10.000 trư ng h p vay ti n s a ch a nhà; cho t 150 n 200 h vay ti n mua nhà dành cho ngư i có thu nh p th p. 6. Chính sách ưu ãi v thu và mi n gi m các óng góp cho h nghèo:
 13. 6.1. Ti p t c th c hi n chính sách mi n óng ti n công lao ng công ích h ng năm cho lao ng nghèo trong tu i (theo m c thu nh p bư c 1, giai o n 2). 6.2. ngh Trung ương có chính sách mi n ho c gi m thu h p lý cho các cơ s s n xu t, doanh nghi p có d án h tr t o vi c làm cho h xóa ói gi m nghèo. i v i các ho t ng s n xu t-kinh doanh, d ch v c a h nghèo ngh ư c mi n thu hai năm u và gi m 50% cho t m t n hai năm ti p theo. Bên c nh ó ư c mi n ho c gi m m t t l nh t nh các kho n l phí, kho n óng góp a phương. 6.3. Th c hi n mô hình các T ng Công ty, ho c Công ty h p ng tr c ti p v i xã và h nghèo phát tri n vùng nguyên li u, tiêu th s n phNm nh m b o m cho h nông dân nghèo có th tiêu th s n phNm v i m c giá không th p hơn chi phí s n xu t chung. 6.4. Tích c c v n ng doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t trong nư c, t ch c nư c ngoài và nhân dân xây d ng tr m cung c p nư c sinh ho t cho nh ng khu v c có nhu c u b c xúc v nư c sinh ho t. 7. Ti p t c th c hi n cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư” g n v i “Chương trình m c tiêu 3 gi m”; phòng, ch ng các t n n xã h i như mê tín d oan, c b c, rư u chè,v.v… t ng bư c nâng cao m c hư ng th văn hóa cho ngư i nghèo; làm n n t ng v ng ch c cho ngư i nghèo n nh vi c làm và xây d ng cu c s ng m i: 7.1. T ch c v n ng h tr thêm máy vô tuy n truy n hình cho các p nghèo, các t i m văn hóa; m thêm các t sách lưu ng vùng sâu, vùng xa thu c các xã nghèo. 7.2. T ch c các i thông tin lưu ng thư ng xuyên v các xã nghèo, t p trung tuyên truy n, v n ng nâng cao trình hi u bi t thông tin, gi i thi u nh ng gương vư t khó, kinh nghi m, cách làm hay vư t nghèo, v n ng ngư i nghèo cùng h c t p, ph n u làm ăn, c i thi n i s ng c a chính mình. 7.3. Khuy n khích trí th c, văn ngh sĩ thâm nh p th c t , hòa nh p v i cu c s ng c a ngư i nghèo sáng tác nh ng tác phNm, công trình ph c v cho vi c c i thi n i s ng văn hóa cho ng bào nghèo. 8. V ch o, qu n lý, i u hành th c hi n: 8.1. i m i phương th c t ch c và ho t ng c a Chương trình xóa ói gi m nghèo thành ph : 8.1.1. T p trung s ch o c a C p y, Chính quy n, M t tr n và oàn th các c p th c hi n hoàn thành m c tiêu cơ b n không còn h nghèo theo chuNn nghèo vào cu i năm 2010, thông qua các chương trình k ho ch hành ng c th v m c tiêu, nhi m v gi m nghèo theo t ng năm c a a phương, ơn v ã ư c phê duy t. Tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c, phát tri n m r ng các ho t ng s nghi p; ng th i quan tâm Ny m nh các phong trào v n ng nhân dân sâu r ng, t o i u ki n m i ngư i u tham gia gi i quy t v n xóa ói gi m nghèo, theo phương châm xã h i hóa, v i vai trò nòng c t c a Nhà nư c.
 14. 8.1.2. T ch c v n hành chương trình m c tiêu xóa ói gi m nghèo thành ph theo cơ ch liên ngành; th c hi n l ng ghép chương trình xóa ói gi m nghèo v i các chương trình kinh t -xã h i, các d án có liên quan n m c tiêu xóa ói gi m nghèo; t p trung ch o theo t ng d án chuyên tr ng i m; ưu tiên cho các huy n-qu n nghèo, xã-phư ng nghèo ã xác nh. 8.1.3. Tăng cư ng hư ng d n ch o, i u ph i, ki m tra, giám sát ho t ng xóa ói gi m nghèo a phương, cơ s . Thành ph có ch làm vi c nh kỳ hàng quý v i Ban xóa ói gi m nghèo và vi c làm các qu n-huy n; Ban xóa ói gi m nghèo và vi c làm qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n t ch c h p nh kỳ hàng tháng tham mưu cho C p y, Chính quy n cùng c p ch o Ny nhanh ti n gi m nghèo theo m c tiêu ra; th c hi n úng ch báo cáo nh kỳ v ti n và k t qu th c hi n chương trình xóa ói gi m nghèo. 8.1.4. T ch c sơ k t, rút kinh nghi m và nhân r ng các mô hình vư t nghèo c a các T t qu n gi m nghèo, T vư t chuNn nghèo; các cơ s thu nh n lao ng nghèo; các mô hình y thác v n xóa ói gi m nghèo qua các oàn th và các doanh nghi p và c a chính b n thân các h vư t nghèo,v.v… t o thành m t phong trào thi ua cùng nhau gi m nghèo t ng khu ph - p, phư ng-xã, th tr n n qu n-huy n và trong t ng cơ quan, ơn v . 8.2. T p trung tuyên truy n giáo d c cho ngư i nghèo, h nghèo nâng cao ý th c vư t khó t vươn lên, ý th c ti t ki m, tính c n cù trong lao ng, h c t p, g n v i kiên quy t ch ng tư tư ng t ti m c c m, ho c l i, trông ch , thông qua sinh ho t nh kỳ c a T t qu n, T vư t chuNn nghèo ho c các ho t ng c ng ng t ng khu ph - p, có s ch o tr c ti p c a chi b ng và s ph i h p ch t ch ng b c a Ban i u hành, M t tr n T qu c và các oàn th . 9. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các oàn th , các H i oàn tích c c v n ng, xây d ng các phong trào nhân dân tham gia th c hi n có hi u qu chương trình gi m nghèo t ng a phương, cơ s , ơn v : 9.1. T ch c t t phong trào "tình làng nghĩa xóm" góp s c, góp kinh nghi m giúp ngư i nghèo, h nghèo; v n ng và xây d ng nhi u mô hình t -nhóm gi m nghèo, g m nh ng h h i viên, oàn viên có cu c s ng khá tình nguy n nh n và h tr giúp cho h nghèo trên t ng a bàn khu ph - p; trong t ng cơ quan ơn v (thông qua nh n y thác v n xóa ói gi m nghèo). 9.2. Ph i h p v i Chính quy n a phương t p trung giáo d c, thuy t ph c làm chuy n bi n tư tư ng t ng h xoá ói gi m nghèo thu c d ng không bi t cách làm ăn, t n n xã h i, t o ý th c t vươn lên thoát ói, gi m nghèo. 9.3. Ngoài vi c ph i h p, huy ng các §oàn th , t ch c xã h i, t ch c huy ng, khuy n khích nh ng nông dân có kinh nghi m, k thu t, lao ng gi i tham gia tích c c vào các ho t ng h tr cho ngư i nghèo, h nghèo. 10. Công tác qu n lý h nghèo và vùng nghèo (phư ng-xã nghèo, khu ph - p nghèo):
 15. 10.1. T ch c i u tra, kh o sát h nghèo theo chuNn nghèo giai o n 2 (k c s h thu c di n t m trú, có h khNu KT3) ánh giá chính xác th c tr ng h nghèo t ng a phương (phư ng-xã, th tr n, p-khu ph ). 10.2. Th c hi n ki m tra, c p nh t và qu n lý ch t ch danh sách h nghèo hi n c; ti p t c t ch c công khai bình ngh s h nghèo ư c b o lưu và ưa ra kh i danh sách nh ng h nghèo ã vư t chuNn nghèo hi n nay, song song v i vi c có k ho ch ch ng tái nghèo i v i s h vư t chuNn nghèo này. 11. Tăng cư ng c ng c nâng cao ch t lư ng t ch c và ho t ng c a T t qu n c a nh ng h gi m nghèo, T vư t nghèo: 11.1. T ng k t v t ch c và ho t ng T t qu n xoá ói gi m nghèo; b sung hoàn thi n và ban hành qui ch t ch c và ho t ng T t qu n gi m nghèo và T vư t nghèo. 11.2. Xây d ng hoàn ch nh m ng lư i T t qu n; m b o 100% h nghèo theo danh sách tham gia sinh ho t t ; có trên 70% t ho t ng có hi u qu và trên 50% th c hi n ti t ki m c a các thành viên t nh m Ny m nh các ho t ng xóa ói gi m nghèo phát tri n m t cách n nh và b n v ng t ng a phương. 12. Ny m nh công tác tuyên truy n v n ng sâu r ng trên các phương ti n thông tin i chúng v m c tiêu gi m h nghèo c a thành ph , làm cho m i ngư i quán tri t, chuy n bi n nh n th c úng, t o thành quy t tâm cùng tham gia hư ng ng th c hi n. - Khuy n khích các t ch c xã h i, nh t là thanh niên, h c sinh, sinh viên tình nguy n i v các khu dân cư nghèo, vùng nông thôn nghèo, m các t thông tin tuyên truy n lưu ng, ph bi n ki n th c văn hóa, n p s ng m i, v sinh phòng b nh,v.v… cho h nghèo. - Coi tr ng các ho t ng truy n thông thích h p v văn hóa làm thay i thói quen nh m tăng nhu c u v các d ch v , nâng cao i s ng văn ha cho ngư i nghèo. 13. C ng c và n nh v t ch c b máy và i ngũ cán b làm công tác chuyên trách xóa ói gi m nghèo t thành ph n qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n s c làm tham mưu cho C p y, Chính quy n các c p t ch c ch o th c hi n hoàn thành m c tiêu, nhi m v gi m h nghèo ã ra. 13.1. Tăng cư ng c ng c ki n toàn Ban ch o xóa ói gi m nghèo và vi c làm các c p; m b o s c làm tham mưu cho C p y và Chính quy n các c p th c hi n m c tiêu xóa ói gi m nghèo giai o n 2004-2010 c a thành ph ; phát huy vai trò và trách nhi m c a các thành viên Ban ch o trong vi c i u hành, t ch c l ng ghép th c hi n chương trình, k ho ch c a ngành mình v i chương trình xóa ói gi m nghèo chung c a t ng a phương. 13.2. n nh và ki n toàn h th ng cán b chuyên trách xóa ói gi m nghèo các c p ( v s lư ng và ch t lư ng) theo yêu c u phát tri n chương trình xóa ói gi m nghèo c a t ng a phương, cán b xóa ói gi m nghèo ph i là nh ng ngư i có tâm huy t ư c hu n luy n ào t o k năng nghi p v công tác; th c hi n t t ch lương, ph c p, ch B o hi m y t , B o hi m xã h i cho i ngũ cán b làm công
 16. tác xóa ói gi m nghèo an tâm, n nh công tác chăm lo cho ngư i nghèo ư c lâu dài. 13.3. T ch c t p hu n b i dư ng nâng cao nh n th c, trình nghi p v chuyên môn và năng l c t ch c th c hi n chương trình xóa ói gi m nghèo cho i ngũ cán b công tác xóa ói gi m nghèo các c p, nh t là c p phư ng-xã, th tr n; quy nh ch b i dư ng cho T trư ng T t qu n gi m nghèo hàng quý. T p trung có k ho ch ào t o bi dìng v năng l c, k năng qu n lý th c hi n chương trình c 3 c p thư ng xuyên, c th như sau: - ào t o, b i dư ng v k năng tác nghi p th c hi n chương trình cho cán b chuyên trách c p phư ng-xã, th tr n: Bao g m các k năng qu n lý tài chính-tín d ng, k năng l p d án, k năng v n ng c ng ng trong th c hi n chương trình; i tư ng là cán b chuyên trách c a phư ng-xã, th tr n: 300 ngư i; th i gian ào t o bi dìng t 5 n 7 ngày, m i năm 1 l n. - ào t o b i dư ng k năng nghi p v qu n lý chương trình cho cán b chuyên trách c p qu n-huy n: Bao g m các k năng nghi p v xây d ng k ho ch th c hi n chương trình qu n-huy n, k năng ki m tra, giám sát vi c tri n khai các d án trên a bàn qu n-huy n; ng th i t o i u ki n ti p nh n nghĩa v qu n lý và cung c p d ch v m i v xóa ói gi m nghèo c a các nư c; i tư ng là cán b qu n lý chương trình qu n-huy n cho 50 ngư i; th i gian ào t o bi dìng t 2 n 3 tu n, m i năm 1 l n. - ào t o năng l c cho cán b qu n lý chương trình c p thành ph : Bao g m các k năng ho ch nh ch trương, chính sách, k ho ch dài h n, trung h n; t ch c qu n lý chương trình t thành ph n qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n; qu n tr nhân s ; phân ph i i u hành ngu n qu tín d ng, ngu n kinh phí ho t ng; thanh ki m tra, ánh giá tình hình th c hi n chương trình; i tư ng là cán b lãnh o Ban ch o xóa ói gi m nghèo và vi c làm và chuyên viên c a văn phòng Ban ch o v i t ng s 20 ngư i; th i gian ào t o t 2 tu n n 4 tu n (có th th c hi n m t chương trình t ng h p như h i th o, tham quan h c t p và tham gia th c hi n nghiên c u)./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản