Quyết định số 17/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 17/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2004/QĐ-UB về ban hành qui định quản lý các dự án thành phần thuộc Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2005 (Đề án 112) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 17/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUI NNH QU N LÝ CÁC D ÁN THÀNH PH N THU C ÁN TIN H C HÓA QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C THÀNH PH H CHÍ MINH GIAI O N 2002 - 2005 ( ÁN 112). Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v ban hành Quy ch u th u và Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Ngh nh 66/2003/N -CP ngày 12 tháng 06 năm 2003 c a Chính ph v s a i m t s i u c a Quy ch u th u; Căn c Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Qui ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 05 năm 2000 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 531/TTg ngày 08 tháng 08 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các Chương trình m c tiêu qu c gia và Quy t nh 38/2000/Q -TTg ngày 24 tháng 03 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a quy t nh s 531/TTg; Căn c Quy t nh s 27/2002/Q -TTg ngày 05 tháng 02 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành qui ch làm vi c c a Ban i u hành án Tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c giai o n 2001-2005; Căn c thông tư 34/2002/TT/BTC ngày 17 tháng 04 năm 2002 c a B Tài chính v vi c hư ng d n công tác qu n lý tài chính th c hi n án “Tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c giai o n 2001-2005”; Căn c văn b n s 131/CV-B H112 ngày 01 tháng 08 năm 2003 c a Ban i u hành án 112 Chính ph v vi c áp d ng “Quy trình xây d ng và tri n khai ph n m m ng d ng thu c án 112”; - Căn c quy t nh s 155/2002/Q -UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v công tác qu n lý các d án u tư trong nư c và quy t nh s 30/2003/Q -UB ngày 06 tháng 03 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v s a i b sung m t s i u c a quy t nh s
  2. 155/2002/Q -UB; Căn c Quy t nh 105/Q -UB ngày 10 tháng 01 năm 2003 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c phê duy t án “Tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c thành ph H Chí Minh giai o n 2002-2005”; Căn c Quy t nh 821/Q -UB ngày 03/03/2003 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v thành l p Ban i u hành án Tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c giai o n 2002 - 2005 (Ban i u hành án 112); Theo ngh c a Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph (t trình s 2968/VP-B H112 ngày 22/10/2003); QUY T NNH i u 1. - Nay ban hành kèm theo quy t nh này quy nh qu n lý các d án thành ph n thu c án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c thành ph H Chí Minh giai o n 2002-2005. i u 2. - Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây c a y ban nhân dân thành ph trái v i Quy t nh này u bãi b . Các n i dung có liên quan n qu n lý các d án thu c án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c thành ph H Chí Minh giai o n 2002-2005 không c p trong quy nh này ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành v qu n lý các d án u tư. i u 3. - Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban i u hành án 112 thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Khoa h c và Công ngh , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - TTTU PH - TTH ND KT. CH TNCH - TTUB - Ban i u hành 112 TP PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - VPH -UB: Các PVP - Các t NCTH - Lưu (TTTH-H) Nguy n Thi n Nhân Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2004 QUY NNH V QU N LÝ CÁC D ÁN THÀNH PH N THU C ÁN TIN H C HÓA QU N LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C THÀNH PH H CHÍ MINH GIAI O N 2002-2005 ( án 112).
  3. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 17 /2004/Q -UB ngày 16 tháng 02 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. - Các d án thu c án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c thành ph ư c chia thành hai lo i như sau: 1.1.- Các d án xây d ng, tri n khai các ph n m m và cơ s d li u (tr các ph n m m d ng s n ư c cung c p tr n gói, ph n m m h th ng và các ph n m m dùng làm công c phát tri n) và d án ào t o c a án 112 thành ph thu c lo i các d án “Xây d ng và tri n khai ph n m m ng d ng” ( ư c phân lo i theo ph c t p căn c trên các y u t cơ b n ư c qui nh trong “Qui trình xây d ng và tri n khai ph n m m ng d ng thu c án 112” c a Ban i u hành án 112 Chính ph ) g m: D án ph n m m ơn gi n, d án ph n m m bình thư ng, d án ph n m m ph c t p, d án ph n m m r t ph c t p; 1.2.- Các d án còn l i c a án 112 thành ph thu c lo i các d án “Xây d ng cơ s h t ng công ngh thông tin”. Các d án này ư c qu n lý như các d án u tư theo quy ch qu n lý u tư và xây d ng và ư c phân lo i (Nhóm A có t ng m c u tư trên 200 t ng; Nhóm B có t ng m c u tư t 20 t n 200 t ng; Nhóm C có t ng m c u tư dư i 20 t ng). i u 2. - Ph m vi áp d ng: 2.1- Các d án ban hành kèm theo quy t nh 105/Q -UB ngày 10 tháng 01 năm 2003 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c phê duy t án “Tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c thành ph H Chí Minh giai o n 2002- 2005”; 2.2- Các d án ư c y ban nhân dân thành ph , Ban i u hành án 112 thành ph ng ý cho tri n khai b sung, i u ch nh trong án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c thành ph H Chí Minh giai o n 2002-2005; 2.3- Các d án do Ban i u hành án 112 Chính ph giao ho c b sung, i u ch nh cho Ban i u hành án 112 thành ph xây d ng và tri n khai thí i m; Các lo i d án trên ư c g i t t là các d án thành ph n thu c án 112 thành ph . i u 3. - y ban nhân dân thành ph là cơ quan ch qu n u tư; Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph là ch u tư các d án thành ph n thu c án 112 thành ph . Ch d án là ơn v ư c giao tri n khai th c hi n d án. Ban i u hành án 112 thành ph là cơ quan t ch c, i u ph i, hư ng d n các s - ngành và y ban nhân dân các qu n-huy n th c hi n án 112 thành ph . Ban i u hành án 112 thành ph th c hi n cơ ch tài chính i v i án 112 thành ph theo qui nh t i quy t nh s 531/TTg ngày 08 tháng 08 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các Chương trình m c tiêu qu c gia và quy t nh 38/2000/Q -
  4. TTg ngày 24 tháng 03 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a quy t nh s 531/TTg. i u 4.- Văn phòng h i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph là ch u tư ch u trách nhi m l p d toán kinh phí hàng năm cho vi c th c hi n án 112 thành ph trình y ban nhân dân thành ph xem xét và thông qua. Ch u tư ch u trách nhi m thanh quy t toán v n u tư và ngu n ngân sách s nghi p cho các d án thành ph n thu c án 112 thành ph theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH QU N LÝ I V I D ÁN THU C NHÓM “XÂY D NG VÀ TRI N KHAI PH N M M NG D NG” i u 5.- Vi c xây d ng và tri n khai các d án ph n m m ng d ng ph i tuân th quy trình “Xây d ng và tri n khai ph n m m ng d ng thu c án 112” và các qui nh b sung c a Ban i u hành án 112 Chính ph và y ban nhân dân Thành ph . i u 6.- V xây d ng gi i pháp kh thi: Căn c cương gi i pháp kh thi ư c Ban i u hành án 112 thành ph thông qua, Ch u tư (Văn phòng h i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ) ký k t h p ng v i ơn v tư v n xây d ng và ph i h p v i ơn v ch d án th c hi n gi i pháp kh thi, Ch u tư ký k t h p ng v i ơn v ch d án h p ng trách nhi m 0ch trì xây d ng và tri n khai ph n m m ng d ng. i u 7.- V công tác thNm nh gi i pháp kh thi và quy t nh u tư: 7.1- Ban i u hành án 112 thành ph ch u trách nhi m ti p nh n và căn c vào các quy nh hi n hành ti n hành thNm nh các gi i pháp kh thi (do ơn v tư v n l p) trên cơ s công văn trình thNm nh c a ơn v ch d án, Ban i u hành án 112 thành l p H i ng ThNm nh. Thành ph n H i ng ThNm nh g m: i di n Ban i u hành án 112 (Trư ng ho c Phó Ban), i di n S Khoa h c và Công ngh , i di n S K ho ch và u tư, i di n S Tài chính, i di n Ban i u hành án 112 Chính ph (n u c n thi t), Chuyên gia tư v n ho c Công ty tư v n ư c thuê; 7.2- Vi c t ch c thNm nh gi i pháp kh thi ư c ti n hành như sau: 7.2.1 - i v i t ng d án ư c x p lo i t ơn gi n n bình thư ng, Ban i u hành án 112 thành ph thành l p H i ng ThNm nh bao g m các thành viên trên và các chuyên gia tư v n ư c thuê trong các lĩnh v c liên quan n d án ti n hành thNm nh gi i pháp kh thi. Th i gian thNm nh không quá 10 (mư i) ngày làm vi c; 7.2.2- i v i t ng d án ư c x p lo i t ph c t p tr lên, Ban i u hành án 112 thành ph thành l p H i ng ThNm nh (v i thành ph n như i u 7 m c 7.1) và thuê t ch c tư v n có năng l c chuyên môn giúp H i ng thNm nh c a Ban i u hành án 112 thành ph thNm nh gi i pháp kh thi. Th i gian thNm nh không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c;
  5. 7.3- Căn c k t qu thNm nh và t trình c a Ban i u hành án 112 thành ph , S Khoa h c và Công ngh quy t nh u tư các d án nhóm C và trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư các d án nhóm B; i u 8.- V công tác ki m tra, thông qua các tài li u c n ph i l p trong quá trình xây d ng và tri n khai ph n m m ng d ng: 8.1- Các tài li u c n ph i l p trong quá trình xây d ng và tri n khai ph n m m ng d ng bao g m: H sơ kh o sát phân tích ph n m m ng d ng, h sơ phân tích thi t k ph n m m ng d ng, ph n m m ng d ng, k t qu tri n khai ph n m m ng d ng; 8.2- Các tài li u ư c l p trong quá trình xây d ng và tri n khai ph n m m ng d ng không thu c m c 8.1 nói trên, giao cho Ch d án ph i h p v i tư v n giám sát k thu t ch u trách nhi m ki m tra và thông qua; 8.3- H i ng ThNm nh (v i thành ph n theo m c 7 i u 7.1) và t ch c tư v n có năng l c chuyên môn ư c thuê giúp Ban i u hành án 112 thành ph ch trì ki m tra và thông qua các tài li u nêu trong m c 8.1 c a qui nh này và trên cơ s công văn ngh ki m tra và thông qua c a ơn v ch d án; 8.4- Khi có các thay i, i u ch nh các tài li u ã ư c Ban i u hành án 112 thành ph thông qua, Ch d án và ơn v tư v n ph i l p thành văn b n xác nh n gi a hai bên, c p nh t s thay i, i u ch nh vào các tài li u ã hoàn thành giai o n trư c và trình Ban i u hành án 112 thành ph ki m tra, thông qua các thay i, i u ch nh này; 8.5- Vi c t ch c ki m tra, thông qua các tài li u nêu trong m c 8.1 ư c ti n hành như sau: 8.5.1 – i v i các d án ư c x p lo i t ơn gi n n bình thư ng, Ban i u hành án 112 thành ph thuê các chuyên gia tư v n thNm nh trong các lĩnh v c liên quan n d án giúp H i ng ThNm nh ( ư c thành l p v i thành ph n theo m c 7 i u 7.1) c a Ban i u hành án 112 thành ph trong công tác ki m tra và thông qua các tài li u nêu trong m c 8.1; 8.5.2 – i v i các d án ư c x p lo i t ph c t p tr lên, Ban i u hành án 112 thành ph thuê t ch c tư v n thNm nh có năng l c chuyên môn giúp H i ng thNm nh c a Ban i u hành án 112 thành ph ti n hành ki m tra và thông qua các tài li u nêu trong m c 8.1; 8.6- Th i gian ki m tra và thông qua: 8.6.1- Th i gian ki m tra và thông qua các tài li u nêu trong m c 8.1 c a các d án ư c x p lo i t ơn gi n n bình thư ng không quá 10 (mư i) ngày làm vi c; 8.6.2- Th i gian ki m tra và thông qua các tài li u nêu trong m c 8.1 c a các d án ư c x p lo i t ph c t p tr lên không quá 15 (mươi lăm) ngày làm vi c; 8.7- Kinh phí ki m tra và thông qua các tài li u nêu trong m c 8.1 ư c tính vào t ng kinh phí c a d án.
  6. Chương 3: QUY NNH QU N LÝ I V I D ÁN THU C NHÓM “XÂY D NG CƠ S H T NG CÔNG NGH THÔNG TIN ” i u 9.- V xây d ng gi i pháp kh thi: Căn c cương d án ư c Ban i u hành án 112 thành ph xem xét thông qua, Ch u tư ký k t h p ng t ch c l p gi i pháp kh thi v i ơn v tư v n và h p ng trách nhi m ch trì xây d ng và tri n khai cơ s h t ng công ngh thông tin v i ơn v ch d án theo quy nh. i u 10.- V công tác thNm nh gi i pháp kh thi và quy t nh u tư: 10.1- Ban i u hành án 112 thành ph ch u trách nhi m ti p nh n và căn c vào các quy nh hi n hành ti n hành t ch c thNm nh các gi i pháp kh thi (do ơn v tư v n l p) trên cơ s công văn trình thNm nh c a ơn v ch d án. Ban i u hành án 112 thành l p H i ng ThNm nh (v i thành ph n theo i u 7.1); 10.2- Vi c t ch c thNm nh gi i pháp kh thi ư c ti n hành như sau: 10.2.1 – i v i d án nhóm C, Ban i u hành án 112 thành l p H i ng thNm nh và thuê các chuyên gia tư v n trong các lĩnh v c liên quan n d án giúp H i ng thNm nh ti n hành thNm nh gi i pháp kh thi. Th i gian thNm nh không quá 10 (mư i) ngày làm vi c; 10.2.2 – i d án nhóm B, Ban i u hành án 112 thành l p H i ng thNm nh và thuê các t ch c tư v n có năng l c chuyên môn giúp H i ng thNm nh c a Ban i u hành án 112 thNm nh gi i pháp kh thi. Th i gian thNm nh không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c; 10.3- Căn c k t qu thNm nh và t trình c a Ban i u hành án 112 thành ph , S Khoa h c và Công ngh quy t nh u tư các d án nhóm C và trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư các d án nhóm B;. i u 11.- V vi c l p Thi t k chi ti t - T ng d toán: Căn c quy t nh u tư ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t, Ch u tư ký k t h p ng l p Thi t k chi ti t - T ng d toán v i ơn v tư v n và h p ng trách nhi m xây d ng và tri n khai Thi t k chi ti t - T ng d toán v i ơn v ch d án theo quy nh. i u 12.- V công tác thNm nh và phê duy t Thi t k chi ti t - T ng d toán: 12.1- Ban i u hành án 112 thành ph ch u trách nhi m ti p nh n và căn c vào các quy nh hi n hành ti n hành thNm nh Thi t k chi ti t - T ng d toán d án (do ơn v tư v n l p) trên cơ s công văn trình thNm nh c a ơn v ch d án. Ban i u hành án 112 thành l p H i ng thNm nh (thành ph n như m c 7 i u 7.1) và thuê các chuyên gia tư v n ho c công ty tư v n thNm nh Thi t k chi ti t - T ng d toán; 12.2- Vi c t ch c thNm nh Thi t k chi ti t - T ng d toán d án ư c ti n hành như sau:
  7. 12.2.1- i v i các d án nhóm C, Ban i u hành án 112 thành ph thành l p H i ng thNm nh (thành ph n như m c 7 i u 7.1) và thuê các chuyên gia tư v n trong các lĩnh v c liên quan n d án ti n hành thNm nh Thi t k chi ti t - T ng d toán d án. Th i gian thNm nh không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c; 12.2.2- i v i các d án nhóm B, Ban i u hành án 112 thành ph thành l p H i ng thNm nh (thành ph n như i u 7.1) và thuê t ch c tư v n thNm nh có năng l c chuyên môn giúp H i ng thNm nh c a Ban i u hành án 112 thành ph ti n hành thNm nh Thi t k chi ti t - T ng d toán d án. Th i gian thNm nh không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c; 12.3- Căn c k t qu thNm nh và t trình c a Ban i u hành án 112 thành ph , S Khoa h c và Công ngh quy t nh Thi t k chi ti t - T ng d toán các d án nhóm C và trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh phê duy t các d án nhóm B;. Chương 4: V CÔNG TÁC U TH U VÀ THANH TOÁN KINH PHÍ i u 13.- V công tác u th u : 13.1- Căn c quy t nh u tư d án ho c quy t nh phê duy t Thi t k chi ti t – T ng d toán d án c a c p có thNm quy n, ch u tư ph i h p v i ơn v ch d án xây d ng k ho ch u th u, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u, danh sách nhà th u tham gia u th u h n ch c a d án ho c xu t ch nh th u, k t qu u th u các gói th u thu c d án thành ph n thu c án 112 thành ph theo úng các quy nh hi n hành v qu n lý u th u; 13.2- V i các gói th u tư v n có giá tr dư i 200.000.000 ng; các gói th u mua s m hàng hóa có giá tr dư i 300.000.000 ng; các gói th u xây d ng và tri n khai ph n m m ho c xây l p có giá tr dư i 500.000.000 ng giao cho ch u tư (Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ) ư c t quy t nh ch nh th u d a trên cơ s xu t c a ơn v ch d án. Ch u tư ch u trách nhi m v quy t nh c a mình; 13.3- Các gói th u tư v n khác (ngoài m c 13.2) có giá tr t 200.000.000 ng n dư i 500.000.000 ng; các gói th u mua s m hàng hóa có giá tr t 300.000.000 ng n m t t ng; các gói th u xây d ng và tri n khai ph n m m ho c xây l p có giá tr t 500.000.000 ng n m t t ng: Sau khi ư c y ban nhân dân thành ph ch p nh n ch trương ch nh th u b ng văn b n, ch u tư (Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ) d a trên cơ s xu t c a ơn v ch d án ch u trách nhi m ch n nhà th u, xem xét, ánh giá năng l c, kinh nghi m nhà th u và ra quy t nh ch nh th u; 13.4- Các gói th u khác không i u ki n ho c không c n ch nh th u (như ã nêu trong m c 13.2, m c 13.3) ư c t ch c u th u r ng rãi ho c u th u h n ch theo quy nh hi n hành v qu n lý u th u;
  8. 13.5- Vi c t ch c thNm nh k ho ch u th u, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u, danh sách nhà th u tham gia u th u h n ch (n u có) và k t qu u th u ư c th c hi n như sau: 13.5.1 – i v i các d án ư c x p lo i t ơn gi n n bình thư ng (thu c Nhóm d án Xây d ng và tri n khai ph n m m ng d ng), ch u tư ph i h p v i ơn v ch d án thành l p h i ng thNm nh ho c h i ng u th u th c hi n công tác u th u. K t qu u th u ư c ch u tư (Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ) trình S Khoa h c và Công ngh phê duy t; 13.5.2 – i v i các d án ư c x p lo i t ph c t p tr lên (thu c Nhóm d án Xây d ng và tri n khai ph n m m ng d ng), ch u tư ph i h p v i ơn v ch d án thuê t ch c tư v n có năng l c chuyên môn h tr ch u tư trong quá trình th c hi n các n i dung liên quan n u th u. K t qu u th u ư c ch u tư (Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ) trình S Khoa h c và Công ngh phê duy t; 13.5.3 – i v i các d án nhóm C (thu c Nhóm d án Xây d ng Cơ s h t ng công ngh thông tin), ch u tư ch trì ph i h p v i ơn v ch d án thành l p h i ng thNm nh ho c h i ng u th u th c hi n công tác u th u. K t qu u th u ư c ch u tư (Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ) trình S Khoa h c và Công ngh phê duy t; 13.5.4 – i v i các d án nhóm B (thu c Nhóm d án Xây d ng Cơ s h t ng công ngh thông tin), ch u tư ch trì ph i h p v i ơn v ch d án thuê t ch c tư v n có năng l c chuyên môn h tr ch u tư trong quá trình th c hi n các n i dung liên quan n u th u. Các n i dung liên quan n u th u ư c ch u tư (Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ) trình thông qua S Khoa h c và Công ngh Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t; 13.5.5 - Th i gian thNm nh n i dung liên quan n h sơ m i th u không quá 7 (b y) ngày làm vi c và th i gian thNm nh k t qu u th u không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c; i u 14.- V c p phát và thanh toán v n u tư, v n s nghi p: Căn c k ho ch v n hàng năm ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t, Kho b c nhà nư c thành ph , S Tài chính ch u trách nhi m t m ng, thanh toán kh i lư ng công trình, n i dung công vi c hoàn thành cho ch u tư (thông qua Ban i u hành án 112) theo qui nh c a B Tài chính. Chương 5: V KÝ K T H P NG TH C HI N D ÁN i u 15.- Ký k t h p ng th c hi n các d án: 15.1- Ch u tư thông qua ý ki n ánh giá c a Ban i u hành án 112 thành ph , ký k t các h p ng th c hi n các d án thành ph n thu c án 112 thành ph trên cơ s k t qu u th u ho c quy t nh ch nh th u;
  9. 15.2- m b o tri n khai có hi u qu các d án thành ph n thu c án 112 thành ph , Ch u tư ký h p ng trách nhi m v i các ơn v ch d án trong vi c giám sát và ph i h p qu n lý xây d ng và tri n khai các d án. Ngoài ra, Ban i u hành án 112 thành ph có th m i ơn v tư v n giám sát thay m t Ban i u hành án 112 thành ph giám sát và thNm nh toàn b quá trình th c hi n d án. Chương 6: V K T THÚC D ÁN VÀ QUY T TOÁN D ÁN HOÀN THÀNH i u 16.- Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph (ch u tư) ch u trách nhi m thuê t ch c tư v n có năng l c chuyên môn ph i h p v i Ch d án ti n hành nghi m thu h p ng th c hi n và tri n khai d án. Căn c k t qu ánh giá, thNm nh, nghi m thu c a t ch c tư v n, ch d án và ý ki n c a Ban i u hành án 112 Chính ph , S K ho ch và u tư, Ban i u hành án 112 thành ph giúp ch u tư l p h sơ quy t toán các d án thành ph n thu c án 112 thành ph ã hoàn thành theo qui nh c a B Tài chính chuy n cho S Tài chính thành ph thNm nh trình Ch t ch y ban nhân dân thành phê duy t. i u 17.- Sau khi y ban nhân dân thành ph phê duy t quy t toán v n u tư, v n s nghi p, d án ư c k t thúc, ch u tư bàn giao ph n m m ng d ng và cơ s h t ng công ngh thông tin cho ơn v ch d án và các ơn v tham gia d án thành ph n ch u trách nhi m qu n lý, v n hành, b o trì theo qui nh. Chương 7: T CH C TH C HI N i u 18.- Ch u tư có trách nhi m ph i quy nh rõ trong h p ng vi c th c hi n các bi n pháp ch tài i v i ơn v tư v n u tư, ơn v thi công khi có gian d i, không m b o ch t lư ng và không m b o úng ti n thi công d án. i v i các trư ng h p ch tài v tài chính trong các h p ng s d ng v n ngân sách Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c thành ph ch u trách nhi m ki m tra và thu các kho n ph t ti n vào ngân sách thành ph . i u 19.- Ch u tư theo dõi ho t ng u tư, giám nh u tư; nh kỳ 6 (sáu) tháng, l p danh sách và xu t y ban nhân dân thành ph x lý các ơn v ch d án, các ơn v tư v n u tư, các ơn v thi công th c hi n không m b o các quy nh trong quá trình th c hi n các d án thành ph n thu c án 112 thành ph . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản