Quyết Định Số: 1728/QĐ-BNN-ĐMDN

Chia sẻ: Bui Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
3
download

Quyết Định Số: 1728/QĐ-BNN-ĐMDN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THỦY SẢN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 1728/QĐ-BNN-ĐMDN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 1728/QĐ-BNN-ĐMDN Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THỦY SẢN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Xét Tờ trình số 318/TTr-VTSII ngày 26/5/2010 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II đề nghị phê duyệt đề án chuyển Công ty Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ Thủy sản thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất và Dịch vụ Khoa học công nghệ Thủy sản và đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển Công ty Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ Thủy sản (có trụ sở chính 116 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh - công ty thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II) thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất và Dịch vụ Khoa học công nghệ Thủy sản, với nội dung chính sau:
  2. - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất và Dịch vụ Khoa học công nghệ Thủy sản. - Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: FISHERIES PRODUCTION AND SCIENCE & TECHNOLOGY SERVICES COMPANY LIMITED. - Tên viết tắt: FISHCO Co., Ltd. - Địa chỉ trụ sở chính: 658 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. - Điện thoại: 08.37205889 - Fax: 08.37205809. - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ Thủy sản do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: Công ty kế thừa ngành nghề kinh doanh của Công ty Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ Thủy sản, được đăng ký giảm bớt hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật. Điều 3. Tổ chức và hoạt động: 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên. 2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 3. Đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Công ty. Điều 4. Vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất và Dịch vụ Khoa học công nghệ Thủy sản, tại thời điểm xây dựng Đề án chuyển đổi là: 1.382.928.000 đồng (Một tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu, chín trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn). Điều 5. Chủ sở hữu: Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II.
  3. Địa chỉ: Số 116 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh. Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất và Dịch vụ Khoa học công nghệ Thủy sản theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Điều 6. Công ty Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ Thủy sản chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh; bàn giao doanh nghiệp đúng quy định. Điều 7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất và Dịch vụ Khoa học công nghệ Thủy sản có trách nhiệm: 1. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản được giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và tiếp tục xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Công ty Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ Thủy sản. 2. Làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản theo đúng quy định của pháp luật. Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II, Giám đốc Công ty Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ Thủy sản và Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất và Dịch vụ Khoa học công nghệ Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 8; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Bộ: Tài chính, Lao động TB và XH, Diệp Kỉnh Tần Kế hoạch và Đầu tư; - UBND thành phố Hồ Chí Minh;
  4. - Lưu: VT, ĐMDN (2b).
Đồng bộ tài khoản