intTypePromotion=1

Quyết định số 1952/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Bup Be Go | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 1952/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1952/qđ-btttt', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1952/QĐ-BTTTT

  1. BỘ THÔNG TIN VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- --------------- Số: 1952/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ SỐ DỊCH VỤ NHẮN TIN VÀ GIÁ CƯỚC BẢN TIN NHẮN ỦNG HỘ HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN VÀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 187/2007/NĐ-CP. Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Xét đề nghị của Ban Điều hành Đề án 554 tại công văn số 10/BĐH ngày 10 tháng 10 năm 2012; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sử dụng số dịch vụ nhắn tin 147 để ủng hộ Hội thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số bằng hình thức sân khấu hóa năm 2012 thông qua tin nhắn từ các thuê bao mạng viễn thông cố định và mạng thông tin di động theo cú pháp nhắn tin là: THPL. Điều 2. Giá trị mỗi tin nhắn ủng hộ là 5.000 đồng/bản tin nhắn (đã bao gồm thuế VAT 10%) và được chuyển cho Ban Điều hành Đề án 554 để ủng hộ Hội thi tìm hiểu pháp luật theo thỏa thuận với các đơn vị liên quan và theo quy định của pháp luật. Điều 3. Giá cước bản tin nhắn là 300 đồng/bản tin nhắn (đã bao gồm thuế VAT 10%, không phân biệt giờ rỗi và giờ bận) được chuyển cho Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) và các Doanh nghiệp viễn thông có thuê bao gửi tin nhắn đến cổng
  2. nhắn tin 147. Tỷ lệ chia giá cước bản tin nhắn giữa VTC và các doanh nghiệp viễn thông có thuê bao gửi tin nhắn đến cổng nhắn tin 147 thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 4. Giao Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông mở cổng nhắn tin 147 trên cơ sở sử dụng hạ tầng kỹ thuật sẵn có và theo các quy định hiện hành. Các Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện để đưa dịch vụ nhắn tin qua cổng thông tin 147 vào hoạt động ủng hộ Hội thi tìm hiểu pháp luật. Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2012 đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2012. Điều 6. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện, Tổng giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 6; - Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng; - Bộ NN&PTNT (để p/h); - Ban Điều hành Đề án 554 (để p/h); - Các Doanh nghiệp viễn thông (để t/h); Lê Nam Thắng - Tổng công ty truyền thông đa phương tiện(để t/h); - Lưu VT, CVT.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2