Quyết Định Số: 2354/QĐ-UBND

Chia sẻ: Bui Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
3
download

Quyết Định Số: 2354/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN PHÒNG, TRÁNH, ỨNG PHÓ KHI BÃO ĐỔ BỘ TRỰC TIẾP VÀO THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 2354/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ NAM MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- --------- Số: 2354/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN PHÒNG, TRÁNH, ỨNG PHÓ KHI BÃO ĐỔ BỘ TRỰC TIẾP VÀO THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000; Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố; Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố; Căn cứ Quyết định số 5745/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của thành phố; Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố tại Văn bản số 119/ PCLB ngày 13 tháng 5 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào thành phố. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Như điều 3; - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn; - Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão TW; - VP Ban Chỉ đạo PCLB TW tại miền Nam;
  2. 2 - Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND Nguyễn Trung Tín TP; - TTUB: CT, PCT/TT, CNN; - Văn phòng Thành ủy; - UB MTTQ VN TP, các đoàn thể TP; - Đài KTTV KV Nam Bộ; Các báo, đài TP; - Các thành viên BCH PCLB TP; - VPUB: các PVP; các phòng CV; - Lưu: VT, (CNN/Tr) P. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Phuong an
Đồng bộ tài khoản