Quyết Định Số: 2439/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Bui Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
77
lượt xem
17
download

Quyết Định Số: 2439/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ GIÚP BỘ TRƯỞNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 2439/QĐ-BGDĐT

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẠO NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2439/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ GIÚP BỘ TRƯỞNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 7939/QĐ-BGDĐT ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Quyết định này. Điều 4. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn trong Quyết định này, phát hiện những việc chồng chéo, chưa phù hợp để trình Bộ trưởng xem xét, quyết định. Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: Như Điều 5; VPCP (để b/c);
 2. Bộ Nội vụ; Các Thứ trưởng; Nguyễn Thiện Nhân Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN; Các Sở GDĐT; Website Bộ GDĐT; Lưu VT, TCCB. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ GIÚP BỘ TRƯỞNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Văn bản này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các Vụ, các Cục, Thanh tra, Văn phòng và Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là cơ quan Bộ). Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn chung của các đơn vị Trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công, các đơn vị thuộc cơ quan Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn chung giúp Bộ trưởng thực hiện các công việc liên quan đến chức năng của đơn vị sau đây: 1. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Văn phòng Bộ) và các đơn vị có liên quan khác chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Bộ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương và các tổ chức, đơn vị liên quan. Dự thảo thông báo kết luận của Bộ trưởng và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Bộ trưởng. 2. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục và đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục và các đơn vị thực hiện các công việc có liên quan. 3. Giúp Bộ trưởng chủ trì hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan. 4. Phối hợp với Vụ Pháp chế trong công tác xây dựng chương trình soạn thảo, soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và giáo dục pháp luật theo quy định. 2
 3. 5. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ giúp Bộ trưởng quản lý công chức, người lao động; cử người tham gia các Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ công tác liên ngành theo đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, tổ chức khác liên quan; thành lập các Hội đồng tư vấn có liên quan. 6. Phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ) trong việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật, công tác thực hiện nhiệm vụ năm học và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 7. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách, quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có liên quan. 8. Giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục. 9. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc đề xuất đề tài nghiên cứu và triển khai thực hiện các kết quả nghiên cứu khoa học. 10. Quản lý hồ sơ, tài liệu, nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ trưởng. 11. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng phân công hoặc uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các hoạt động của đơn vị. Chương II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ Mục 1. VỤ GIÁO DỤC MẦM NON Điều 3. Chức năng: Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non. Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn: 1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục mầm non. 2. Giúp Bộ trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non đã ban hành. 3. Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là UBND cấp tỉnh) trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non theo phân cấp của Chính phủ. 4. Giúp Bộ trưởng quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục mầm non; quản lý, đánh giá và tổng hợp về giáo dục mầm 3
 4. non trong cả nước qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất, trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non. 5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng: a) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành chuẩn phát triển của trẻ tuổi mầm non; b) Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình thí điểm; c) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn các loại hình trường, lớp, trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia của giáo dục mầm non. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của các địa phương; d) Xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm đội ngũ giáo viên mầm non gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổng hợp và tham mưu trình Bộ trưởng ban hành; đ) Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, sách hướng dẫn giảng dạy thuộc giáo dục mầm non; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành; e) Chỉ đạo hoạt động của Hội đồng tư vấn giáo dục mầm non, Hội đồng thẩm định các chương trình, tài liệu thuộc giáo dục mầm non; g) Tổng kết, tuyên truyền và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và trong cộng đồng. 6. Chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo và đánh giá các địa phương trong việc: a) Quản lý các cơ sở giáo dục mầm non có sự tham gia đầu tư, liên kết của các tổ chức, cá nhân nước ngoài; b) Ứng dụng các nghiên cứu khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường ở các cơ sở giáo dục mầm non; c) Đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non; d) Khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin (sau đây viết tắt là CNTT) vào công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, góp phần đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục và đổi mới kiểm tra đánh giá; đ) Sử dụng và bảo quản thiết bị, đồ chơi thuộc giáo dục mầm non. 7. Hỗ trợ việc biên tập và phát hành Tạp chí Giáo dục Mầm non. 8. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và hướng dẫn thực hiện chương trình chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1. 9. Phối hợp với Vụ Giáo dục dân tộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung về giáo dục dân tộc liên quan đến giáo dục mầm non. 4
 5. 10. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm cho giáo dục mầm non. 11. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Đào tạo với nước ngoài và các đơn vị liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác hợp tác quốc tế thuộc giáo dục mầm non. 12. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong cơ sở giáo dục mầm non. 13. Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về đánh giá chất lượng giáo dục mầm non. 14. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xây dựng chuẩn hiệu trưởng trường mầm non, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non. 15. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương trong việc ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non. 16. Phối hợp với Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em giúp Bộ trưởng xây dựng danh mục thiết bị, đồ chơi trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác cơ sở vật chất, thiết bị, đồ chơi trẻ em, thuộc giáo dục mầm non. Mục 2. VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC Điều 5. Chức năng: Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học. Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn: 1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục tiểu học. 2. Giúp Bộ trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục tiểu học đã ban hành. 3. Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học theo phân cấp của Chính phủ. 4. Giúp Bộ trưởng quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục tiểu học; quản lý, đánh giá và tổng hợp về giáo dục tiểu học trong cả nước qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất, trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục tiểu học. 5
 6. 5. Đối với việc xây dựng, ban hành chương trình giáo dục cấp tiểu học và sách giáo khoa tiểu học, chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng: a) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục và sách giáo khoa; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục và sách giáo khoa ; b) Đề xuất việc thành lập các hội đồng biên soạn, Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục và sách giáo khoa ; c) Theo dõi quá trình biên soạn, thẩm định chương trình, sách giáo khoa; đề xuất phương án giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình biên soạn, thẩm định chương trình, sách giáo khoa...; d) Đề xuất việc thành lập hội đồng duyệt và quyết định chọn sách giáo khoa tiểu học để sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các trường tiểu học; đ) Tổ chức ban hành chương trình giáo dục và sách giáo khoa; e) Làm thường trực và thư ký các hội đồng. 6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng: a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học, việc kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ, xét công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học; b) Chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và loại hình lớp ghép ở tiểu học; c) Xây dựng chương trình, kế hoạch và tài liệu, tổ chức thực hiện dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; d) Xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm đội ngũ giáo viên tiểu học gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổng hợp và tham mưu trình Bộ trưởng ban hành; đ) Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, sách hướng dẫn giảng dạy thuộc giáo dục tiểu học; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiểu học theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành; e) Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục tiểu học; g) Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn các loại hình trường, lớp, trường trọng điểm, trường đạt chuẩn quốc gia thuộc giáo dục tiểu học. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu của các địa phương; h) Chỉ đạo hoạt động các Hội đồng môn học, Hội đồng thẩm định chương trình, sách giáo khoa thuộc giáo dục tiểu học. 6
 7. 7. Chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo và đánh giá các địa phương trong việc: a) Quản lý các trường tiểu học có sự tham gia đầu tư, liên kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài; b) Ứng dụng khoa học, công nghệ trong dạy học và bảo vệ môi trường ở các trường tiểu học; c) Đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học; d) Khai thác, ứng dụng CNTT vào dạy học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; đ) Sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học thuộc giáo dục tiểu học. 8. Phối hợp với Vụ Giáo dục dân tộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung về giáo dục dân tộc liên quan đến giáo dục tiểu học. 9. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm cho giáo dục tiểu học, trình Bộ trưởng phê duyệt. 10. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Đào tạo với nước ngoài và các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác hợp tác quốc tế thuộc giáo dục tiểu học. 11. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong trường tiểu học. 12. Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học trình Bộ trưởng ban hành. 13. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xây dựng chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiểu học. 14. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương trong việc ứng dụng CNTT trong giáo dục tiểu học. 15. Phối hợp với Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác cơ sở vật chất, thiết bị trường học thuộc giáo dục tiểu học. Mục 3. VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC Điều 7 Chức năng: Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học, bao gồm cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. 7
 8. Điều 8 Nhiệm vụ, quyền hạn: 1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục trung học. 2. Giúp Bộ trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trung học đã ban hành. 3. Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học theo phân cấp của Chính phủ. 4. Giúp Bộ trưởng quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục trung học; quản lý, đánh giá và tổng hợp về giáo dục trung học trong cả nước (bao gồm cả Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc) qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất, trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục trung học. 5. Đối với việc xây dựng, ban hành chương trình giáo dục và sách giáo khoa cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng: a) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục và sách giáo khoa; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục và sách giáo khoa; b) Đề xuất việc thành lập các hội đồng biên soạn, Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục và sách giáo khoa; c) Theo dõi quá trình biên soạn, thẩm định chương trình, sách giáo khoa; đề xuất phương án giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình biên soạn, thẩm định chương trình, sách giáo khoa...; d) Đề xuất việc thành lập hội đồng duyệt và quyết định chọn sách giáo khoa cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông để sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục phổ thông; đ) Tổ chức ban hành chương trình giáo dục và sách giáo khoa; e) Làm thường trực và thư ký các hội đồng. 6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan, giúp Bộ trưởng: a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học, việc kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ, công tác tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị kiến thức - kỹ năng cho việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông; b) Chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở giáo dục trung học; 8
 9. c) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông ở giáo dục trung học; d) Xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm đội ngũ giáo viên thuộc giáo dục trung học gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổng hợp và tham mưu trình Bộ trưởng ban hành; đ) Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, sách hướng dẫn giảng dạy thuộc giáo dục trung học; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên thuộc giáo dục trung học theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành; e) Chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phát triển giáo dục trung học phổ thông; g) Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn các loại hình trường, lớp, trường trọng điểm, trường chuẩn quốc gia, trường trung học phổ thông chuyên thuộc giáo dục trung học. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia của các địa phương; h) Chỉ đạo hoạt động các Hội đồng môn học, Hội đồng thẩm định chương trình, sách giáo khoa thuộc giáo dục trung học. 7. Chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo và đánh giá các địa phương trong việc: a) Quản lý các trường trung học có sự tham gia đầu tư, liên kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài; b) Ứng dụng khoa học, công nghệ trong dạy học và bảo vệ môi trường liên quan đến giáo dục trung học; c) Đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trung học; d) Khai thác, ứng dụng CNTT vào dạy học ở các trường trung học; đ) Sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học thuộc giáo dục trung học. 8. Phối hợp với Vụ Giáo dục dân tộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung về giáo dục dân tộc liên quan đến giáo dục trung học. 9. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm cho giáo dục trung học, trình Bộ trưởng phê duyệt. 10. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Đào tạo với nước ngoài và các đơn vị liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác hợp tác quốc tế thuộc giáo dục trung học. 11. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong trường trung học. 9
 10. 12. Phối hợp với Thanh tra Bộ trong việc thanh tra các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế, việc quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng chứng chỉ thuộc giáo dục trung học. 13. Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trung học trình Bộ trưởng ban hành; phối hợp chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế và công tác kiểm định chất lượng giáo dục trung học. 14. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xây dựng chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch và hướng dẫn các địa phương bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung học. 15. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện việc ứng dụng CNTT trong giáo dục trung học. 16. Phối hợp với Cục Đào tạo với nước ngoài xét chọn để trình Bộ trưởng ký quyết định cho trẻ em đi học trung học phổ thông ở nước ngoài. 17. Phối hợp với Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác cơ sở vật chất, thiết bị trường học thuộc giáo dục trung học. Mục 4. VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP Điều 9 Chức năng: Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Điều 10 Nhiệm vụ, quyền hạn: 1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, điều lệ, quy chế và các quy định về tổ chức và hoạt động của các trường trung cấp chuyên nghiệp, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. 2. Giúp Bộ trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động trong giáo dục trung cấp chuyên nghiệp theo chủ trương của nhà nước và các văn bản, các quy định, quy chế đã ban hành. 3. Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp theo phân công, phân cấp của Chính phủ. 10
 11. 4. Theo phân công của Bộ trưởng, phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học và các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng chính sách về việc đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện. 5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng: a) Xây dựng chương trình khung, tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng quyết định ban hành chương trình khung các ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; xây dựng văn bản quy định điều kiện về việc mở ngành, quy định về việc đình chỉ hoạt động đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành; b) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các trường trung cấp chuyên nghiệp; quản lý, đánh giá và tổng hợp về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước qua từng thời kỳ và năm học; c) Quản lý, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp để lấy văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong lĩnh vực giáo dục chuyên nghiệp; chỉ đạo công tác tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp; d) Xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm đội ngũ giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổng hợp và tham mưu trình Bộ trưởng ban hành; đ) Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, sách hướng dẫn giảng dạy thuộc lĩnh vực trung cấp chuyên nghiệp; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành; e) Duyệt cấp và quản lý hồ sơ cấp phát văn bằng, chứng chỉ liên quan đến đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; g) Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các Hội đồng tư vấn thuộc giáo dục chuyên nghiệp. 6. Giúp Bộ trưởng chủ trì chỉ đạo và đánh giá: a) Việc quản lý các trường trung cấp chuyên nghiệp có sự tham gia đầu tư, liên kết của các tổ chức, cá nhân nước ngoài của các địa phương và các Bộ, cơ quan ngang Bộ; b) Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong dạy học và bảo vệ môi trường của các địa phương và các trường trung cấp chuyên nghiệp; c) Chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trung cấp chuyên nghiệp của các địa phương và các Bộ, cơ quan ngang Bộ; d) Hiệu quả việc trang bị các phương tiện giảng dạy, phòng học, cơ sở thực hành, sản xuất trong các trường trung cấp chuyên nghiệp. 7. Phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học giúp Bộ trưởng xây dựng chính sách và cơ chế đào tạo liên thông giữa giáo dục phổ thông với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. 11
 12. 8. Phối hợp với Vụ Giáo dục dân tộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung về giáo dục dân tộc liên quan đến giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. 9. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch mạng lưới trường trung cấp chuyên nghiệp, xây dựng kế hoạch ngân sách trung hạn và hàng năm cho giáo dục chuyên nghiệp, xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp hàng năm, trình Bộ trưởng quyết định . 10. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Đào tạo với nước ngoài và các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện công tác hợp tác quốc tế thuộc giáo dục chuyên nghiệp. 11. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương và trường trung cấp chuyên nghiệp thực hiện công tác ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong trường trung cấp chuyên nghiệp; đề xuất nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chính sách và quản lý phát triển giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. 12. Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trình Bộ trưởng ban hành. 13. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xây dựng các định mức, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch bồi dưỡng và hướng dẫn, kiểm tra việc bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. 14. Phối hợp với Cục Đào tạo với nước ngoài tuyển chọn giáo viên, học sinh trung cấp chuyên nghiệp đi đào tạo, tu nghiệp ở nước ngoài (với diện phải tuyển chọn). 15. Phối hợp với Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương, các trường trung cấp chuyên nghiệp thực hiện công tác cơ sở vật chất, thiết bị trường học. 16. Giúp Bộ trưởng phối hợp với các địa phương và các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan kiểm tra các điều kiện mở thêm ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp mới tại các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học, liên kết đào tạo trong nước thuộc lĩnh vực giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Mục 5. VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Điều 11 Chức năng: Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đại học. Điều 12 Nhiệm vụ, quyền hạn: 1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, điều 12
 13. lệ, quy chế và các quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học, các chương trình, đề án, các văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quang ngang Bộ, UBND cấp tỉnh kiểm tra, giám sát về tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn và các văn bản khác về giáo dục đại học. 2. Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đại học theo phân công, phân cấp của Chính phủ. 3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng: a) Ban hành các quy chế và quy định về chuẩn các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với các cơ sở giáo dục đại học (chuẩn đầu vào, chuẩn quản lý và chuẩn đầu ra); b) Thẩm định các điều kiện cho phép hoạt động đào tạo; mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học và chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ do các cơ sở giáo dục đại học đề xuất để trình Bộ trưởng quyết định; c) Quản lý, chỉ đạo, đánh giá và tổng hợp về giáo dục đại học trong cả nước qua từng thời kỳ và năm học; quản lý, chỉ đạo và kiểm tra toàn diện các trường dự bị đại học và dự bị đại học dân tộc; d) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học đã được ban hành; đ) Quản lý, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động đào tạo trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy hoặc thông qua các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên (vừa làm vừa học, học từ xa và tự học có hướng dẫn); trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; e) Thẩm định các điều kiện của cơ sở đào tạo để đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; g) Chỉ đạo và kiểm tra việc xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ, công tác xây dựng chương trình khung các ngành đào tạo cao đẳng, đại học; ban hành chương trình các môn Lý luận Chính trị đối với giáo dục đại học; h) Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các Hội đồng trường, Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học; i) Xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giảng viên các cơ sở giáo dục đại học gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổng hợp và tham mưu trình Bộ trưởng ban hành; k) Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, sách hướng dẫn phương pháp giảng dạy thuộc lĩnh vực giáo dục đại học; tổ chức các hoạt động hỗ trợ bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành; 13
 14. l) Quản lý, chỉ đạo và đánh giá đào tạo liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân; m) Duyệt cấp và quản lý hồ sơ cấp phát phôi văn bằng cao đẳng, đại học cho các cơ sở giáo dục đại học; duyệt cấp và quản lý hồ sơ cấp phát phôi văn bằng thạc sỹ, tiến sỹ cho các cơ sở đào tạo sau đại học. 4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện công tác thi tuyển sinh cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ: a) Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, văn bản hướng dẫn về chủ trương, chính sách, công tác thi tuyển sinh; b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học; hướng dẫn UBND cấp tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc triển khai công tác chuẩn bị thi, tổ chức thi, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển; c) Tham gia công tác thanh tra các kỳ thi tuyển sinh; d) Thực hiện các nhiệm vụ khác trong công tác tuyển sinh theo phân công của Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ. 5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng chỉ đạo và đánh giá các cơ sở giáo dục đại học trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học. 6. Theo phân công của Bộ trưởng, phối hợp với Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng chính sách về việc đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện. 7. Phối hợp với Vụ Giáo dục dân tộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung về giáo dục dân tộc liên quan đến giáo dục đại học. 8. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm cho giáo dục đại học; xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ hàng năm cho các cơ sở giáo dục đại học, trình Bộ trưởng quyết định; kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh; thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, mở phân hiệu, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục đại học. 9. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Đào tạo với nước ngoài và các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về giáo dục đại học. 10. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ với nghiên cứu khoa học. 14
 15. 11. Phối hợp với Thanh tra Bộ trong việc kiểm tra, thanh tra việc quản lý cấp phát, thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc giáo dục đại học. 12. Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục giúp Bộ trưởng trong việc công nhận tương đương bằng cấp trình độ đại học; công nhận văn bằng cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trình Bộ trưởng ban hành. 13. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường giúp Bộ trưởng xây dựng chuẩn nghề nghiệp giảng viên, kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học; hướng dẫn và kiểm tra việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học. 14. Phối hợp với Cục Đào tạo với nước ngoài trong việc tuyển chọn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, thực tập sinh (đối với diện phải tuyển chọn) đi học nước ngoài. Mục 6. VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Điều 13. Chức năng: Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên. Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn: 1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục thường xuyên. 2. Giúp Bộ trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục thường xuyên đã được ban hành. 3. Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên theo phân cấp của Chính phủ. 4. Chủ trì giúp Bộ trưởng chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên và các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân (không bao gồm bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học), chứng chỉ giáo dục thường xuyên. Đề xuất và trình Bộ trưởng các chủ trương, biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục thường xuyên. 5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng: a) Tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng quyết định ban hành các chương trình, giáo trình, học liệu, các phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập mang đặc thù của giáo dục thường xuyên. Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo và thiết bị dạy học thuộc giáo dục thường xuyên; 15
 16. b) Xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm đội ngũ giáo viên của các cơ sở giáo dục thường xuyên gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổng hợp và tham mưu trình Bộ trưởng ban hành; c) Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, sách hướng dẫn giảng dạy thuộc lĩnh vực giáo dục thường xuyên; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của các cơ sở giáo dục thường xuyên theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành; d) Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các Hội đồng tư vấn thuộc giáo dục thường xuyên. 6. Chủ trì chỉ đạo và đánh giá các địa phương trong việc: a) Quản lý các cơ sở giáo dục thường xuyên có sự tham gia đầu tư, liên kết của các tổ chức, cá nhân nước ngoài; b) Ứng dụng khoa học, công nghệ trong dạy học và bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực giáo dục thường xuyên; c) Đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các cơ sở giáo dục thường xuyên; d) Khai thác, ứng dụng CNTT vào quá trình quản lý, dạy học ở các cơ sở giáo dục thường xuyên. 7. Phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học trong công tác phổ cập giáo dục. 8. Phối hợp với Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục Đại học trong công tác quản lý các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. 9. Phối hợp với Vụ Giáo dục dân tộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung về giáo dục dân tộc liên quan đến giáo dục thường xuyên. 10. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm cho giáo dục thường xuyên trình Bộ trưởng phê duyệt. 11. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Đào tạo với nước ngoài và các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục thường xuyên. 12. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương ứng dụng khoa học, công nghệ và môi trường trong cơ sở giáo dục thường xuyên. 13. Phối hợp với Thanh tra Bộ trong việc thanh tra quản lý, cấp phát, thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc giáo dục thường xuyên. 14. Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng các văn bản quy phạm phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về khảo thí và kiểm định chất 16
 17. lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục thường xuyên trình Bộ trưởng ban hành; tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa. 15. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong việc xây dựng chuẩn nghề nghiệp các chức danh nhà giáo; chương trình, nội dung, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên và hướng dẫn, kiểm tra việc bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thường xuyên. 16. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục thường xuyên, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện việc ứng dụng CNTT trong giáo dục thường xuyên. 17. Phối hợp với Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em trong việc chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục thường xuyên. 18. Giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng xã hội học tập. Mục 7. VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG Điều 15. Chức năng: Giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên và các công tác thuộc lĩnh vực quốc phòng trong phạm vi quản lý của Bộ. Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn: 1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác về công tác quốc phòng. 2. Giúp Bộ trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng, an ninh đã được ban hành; tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên. 3. Giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng quản lý, chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong công tác tuyển chọn đào tạo sỹ quan dự bị, nhân viên kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ và quản lý kinh tế phục vụ quốc phòng. Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo việc cấp học bổng quốc phòng tạo nguồn đào tạo cán bộ sỹ quan cho quân đội. 4. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng trong các đơn vị trực thuộc Bộ. Phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng, cơ quan quân sự địa phương các cấp và Vụ Tổ chức cán bộ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các cơ sở giáo dục thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; đăng ký quản lý nghĩa vụ quân sự, lực 17
 18. lượng dự bị động viên; tổ chức và hoạt động của lực lượng tự vệ, tham gia xây dựng các kế hoạch động viên, kế hoạch phòng thủ khu vực, kế hoạch động viên thời chiến (khi có yêu cầu); quản lý đội ngũ sỹ quan biệt phái công tác tại ngành giáo dục. 5. Chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục Trung học tổ chức, chỉ đạo việc biên soạn và thẩm định chương trình, giáo trình dùng chung, sách giáo khoa giáo dục quốc phòng - an ninh. Quản lý và chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng - an ninh; hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh. 6. Chủ trì giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng quy hoạch và chỉ đạo hoạt động của hệ thống Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên. 7. Chủ trì giúp Bộ trưởng duyệt cấp và quản lý hồ sơ cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh trong các cơ sở giáo dục đại học. 8. Chủ động phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng quy định chức danh, biên chế, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và các chế độ chính sách có tính chất đặc thù đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh trên cơ sở các quy định chung của ngành. 9. Phối hợp với Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em và các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng hướng dẫn việc cung ứng và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học giáo dục quốc phòng - an ninh. 10. Phối hợp với cơ quan Thanh tra của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh ở các cơ sở giáo dục; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho công chức, viên chức và công tác quốc phòng, quân sự trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ. Mục 8. VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC Điều 17. Chức năng: Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục dân tộc. Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn: 1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục dân tộc. 2. Giúp Bộ trưởng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục dân tộc đã ban hành; hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục dân tộc. 18
 19. 3. Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành kế hoạch quản lý hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú. 4. Đối với việc xây dựng, ban hành chương trình giáo dục và sách giáo khoa dạy tiếng dân tộc cho học sinh dân tộc và cán bộ, giáo viên công tác ở vùng dân tộc, chủ trì, phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng: a) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục và sách giáo khoa; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục và sách giáo khoa; b) Đề xuất việc thành lập các hội đồng biên soạn, Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục và sách giáo khoa; c) Theo dõi quá trình biên soạn, thẩm định chương trình, sách giáo khoa; đề xuất phương án giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình biên soạn, thẩm định chương trình, sách giáo khoa...; d) Đề xuất việc thành lập hội đồng duyệt và quyết định chọn sách giáo khoa dạy tiếng dân tộc cho học sinh dân tộc và cán bộ, giáo viên công tác ở vùng dân tộc để sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục phổ thông; đ) Tổ chức ban hành chương trình giáo dục và sách giáo khoa; e) Làm thường trực và thư ký các hội đồng. 5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng: a) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá dạy tiếng dân tộc cho học sinh dân tộc và cán bộ, giáo viên công tác ở vùng dân tộc; b) Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung giáo dục đặc thù trong các cấp học vùng dân tộc và hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường dự bị đại học; c) Tổng kết công tác giáo dục dân tộc; tuyên truyền và phổ biến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục học sinh dân tộc; d) Quản lý, đánh giá và tổng hợp, thống kê về giáo dục dân tộc qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất trình Bộ trưởng các chủ trương, chính sách, biện pháp để đảm bảo phát triển giáo dục dân tộc; đ) Xây dựng nội dung, kế hoạch và chỉ đạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên vùng dân tộc về phương pháp dạy tiếng dân tộc và các nội dung giáo dục đặc thù. 6. Chủ trì tổ chức biên tập và phối hợp phát hành Tập san "Giáo dục nội trú" dành cho trường phổ thông dân tộc nội trú. 19
 20. 7. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng chỉ đạo dạy tiếng Việt và dạy lớp ghép cho học sinh dân tộc. 8. Phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học xây dựng nội dung, kế hoạch và chỉ đạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên vùng dân tộc về phương pháp dạy lớp ghép, phương pháp dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc. 9. Phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học giúp Bộ trưởng chỉ đạo dạy học và các hoạt động giáo dục của các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc. 10. Phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học trong việc quản lý các trường dự bị đại học dân tộc. 11. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Công tác học sinh, sinh viên xây dựng và chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên người dân tộc. 12. Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục dân tộc. 13. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng và chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên công tác ở vùng dân tộc. 14. Giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các lực lượng xã hội có liên quan tổ chức, tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục học sinh dân tộc. Mục 9. VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN Điều 19. Chức năng: Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác học sinh, sinh viên; công tác giáo dục thể chất ngoại khoá và y tế trong nhà trường. Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn: 1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng trong việc: a) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, văn hoá, thẩm mỹ và các công tác khác về học sinh, sinh viên. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành; b) Thực hiện công tác giáo dục thể chất ngoại khoá và y tế trường học; c) Tổ chức và theo dõi các hoạt động liên quan đến hình thành đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên; d) Theo dõi, tổng hợp, thống kê và đề xuất công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; 20
Đồng bộ tài khoản