Quyết định số 246/2004/QĐ-UB về giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm Hỗ trợ Nông dân thành phố trực thuộc Hội Nông dân thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
24
lượt xem
2
download

Quyết định số 246/2004/QĐ-UB về giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm Hỗ trợ Nông dân thành phố trực thuộc Hội Nông dân thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 246/2004/QĐ-UB về giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm Hỗ trợ Nông dân thành phố trực thuộc Hội Nông dân thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 246/2004/QĐ-UB về giao dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm Hỗ trợ Nông dân thành phố trực thuộc Hội Nông dân thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 246/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2004 QUY T Đ NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2004 CHO TRUNG TÂM H TR NÔNG DÂN THÀNH PH TR C THU C H I NÔNG DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002 ; Căn c Quy t nh s 242/2003/Q -TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v giao d toán ngân sách Nhà nư c năm 2004 ; Căn c Quy t nh s 191/2003/Q -BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu - chi ngân sách Nhà nư c năm 2004 ; Căn c Ngh quy t s 44/2003/NQ-H ngày 03 tháng 12 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph , Khoá VI, thông qua v d toán và phân b ngân sách ; Căn c Quy t nh s 2951/Q -UB ngày 24 tháng 6 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành i u l t ch c và ho t ng c a Trung tâm H tr Nông dân thành ph tr c thu c H i Nông dân thành ph ; Xét ngh c a S Tài chính t i Công văn s 6527/TC-HCSN ngày 06 tháng 10 năm 2004 v giao d toán kinh phí ho t ng năm 2004 cho Trung tâm H tr Nông dân thành ph ; QUY T NNH i u 1. Nay giao d toán chi ngân sách năm 2004 cho Trung tâm H tr Nông dân thành ph tr c thu c H i Nông dân thành ph v i s ti n là 426 (b n trăm hai mươi sáu) tri u ng ; trong ó, mua s m tài s n ban u là 327 (ba tram hai mươi b y) tri u ng. i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu v d toán chi ngân sách năm 2004, Trung tâm H tr Nông dân thành ph g i cơ quan ch qu n, cơ quan Tài chính ng c p, Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch làm căn c c p phát, thanh toán. Giám c Trung tâm H tr Nông dân thành ph ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch H i Nông dân thành ph , Giám c Trung tâm H tr Nông dân thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành u - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP PHÓ CH TNCH - TTUB : CT, PCT/TT, TM - Ban Kinh t - Ngân sách H ND/TP - VP H -UB : PVP/KT - T TM, CNN - Lưu (TM/P) Nguy n H u Tín
Đồng bộ tài khoản