Quyết định số 252/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
5
download

Quyết định số 252/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 252/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 4, giai đoạn 2004-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 252/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 252/2004/Q -UB TP. H Chí Minh , ngày 16 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ DUY T QUY HO CH M T S NGÀNH NGH THƯƠNG M I VÀ DNCH V TRONG LĨNH V C VĂN HÓA-XÃ H I “NH Y C M” D PHÁT SINH T N N XÃ H I TRÊN NA BÀN QU N 4, GIAI O N 2004-2005. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 20/NQ-TW ngày 18 tháng 11 năm 2002 c a B Chính tr v phương hư ng, nhi m v phát tri n thành ph H Chí Minh n năm 2010 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph v tăng cư ng qu n lý các ho t ng văn hóa và d ch v văn hóa, y m nh bài tr m t s t n n xã h i nghiêm tr ng ; Căn c các Quy t nh c a y ban nhân dân thành ph : s 105/2002/Q -UB ngày 24 tháng 9 năm 2002 ban hành quy nh v qu n lý t ch c và ho t ng khiêu vũ nơi công c ng trên a bàn thành ph H Chí Minh ; s 106/2002/Q -UB ngày 24 tháng 9 năm 2002 ban hành quy nh v qu n lý t ch c và ho t ng karaoke nơi công c ng trên a bàn thành ph H Chí Minh ; s 05/2003/Q -UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 ban hành quy nh v qu n lý t ch c và ho t ng d ch v xoa bóp trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 4 t i các T trình s 43/TT-UB ngày 15 tháng 7 năm 2002 và s 10/KH-UB ngày 13 tháng 02 năm 2003; các T trình c a S Văn hóa và Thông tin s 1249/TT-SVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2003; s 2515/TT-SVHTT ngày 12 tháng 11 năm 2003 và s 569/TT-SVHTT ngày 22 tháng 3 năm 2004; QUY T NNH i u 1. Nay phê duy t quy ho ch m t s ngành ngh thương m i và d ch v trong lĩnh v c văn hóa-xã h i “nh y c m” d phát sinh t n n xã h i trên a bàn qu n 4, giai o n 2004-2005, n i dung chi ti t kèm theo Quy t nh này. 1.1- D ch v khiêu vũ : 1.1.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 01 i m
  2. (Câu l c b khiêu vũ trong ph m vi C ng Sài Gòn) 1.1.2- Quy ho ch : a. T ng s i m ư c phép ho t ng : 02 i m b. Ch c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và Gi y phép hành ngh ho t ng khiêu vũ cho Câu l c b Khiêu vũ t i Trung tâm văn hóa qu n 4. 1.2- D ch v karaoke : 1.2.1- Hi n tr ng : - T ng s i m ã b rút gi y phép ho t ng : 09 i m - T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 10 i m, g m có : +S i m ang ho t ng n nh : 08 i m +S i m không ư c ti p t c ho t ng : 02 i m 1.2.2- Quy ho ch : a. T ng s i m ư c ti p t c ho t ng : 08 i m (trong ó có 01 i m ph i di d i a i m) b. Thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và Gi y phép hành ngh : 02 i m. 1.3- D ch v bán và cho thuê băng ĩa hình : 1.3.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 126 i m 1.3.2- Quy ho ch : a. T ng s i m ư c ti p t c ho t ng : 126 i m b. T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và Gi y phép hành ngh d ch v bán và cho thuê băng ĩa hình. 1.4- D ch v bán băng ĩa nh c : 1.4.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 27 i m 1.4.2- Quy ho ch :
  3. a. T ng s i m ư c ti p t c ho t ng : 27 i m b. T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ngành ngh bán băng ĩa nh c. 1.5- D ch v trò chơi i n t : 1.5.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 97 i m 1.5.2- Quy ho ch : a. T ng s i m ư c ti p t c ho t ng : 97 i m b. T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ngành ngh d ch v trò chơi i n t . 1.6- D ch v xoa bóp : 1.6.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 01 i m 1.6.2- Quy ho ch : a. T ng s i m ư c phép ho t ng : 01 i m (t i Khách s n B n C ng, phư ng 12) b. T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ngành ngh d ch v xoa bóp. 1.7- D ch v bán cà phê, nư c gi i khát : 1.7.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 246 i m 1.7.2- Quy ho ch : a. T ng s i m ư c ti p t c ho t ng : 246 i m b. Quy ho ch theo hư ng không các i m kinh doanh t p trung co c m thành dãy ph cà phê và ph i m b o các i u ki n theo quy nh. c. T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i ngành ngh d ch v bán cà phê, nư c gi i khát có máy l nh ho c có ph c v nh c t i các tuy n ư ng Nguy n Trư ng T , Nguy n T t Thành, Vĩnh H i, Hoàng Di u, Khánh H i.
  4. 1.8- D ch v ăn u ng- gi i khát- ca nh c có kinh doanh rư u : 1.8.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 0 i m 1.8.2- Quy ho ch : a. T ng s i m ư c phép ho t ng : 0 i m b. T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ngành ngh d ch v ăn u ng có kinh doanh rư u. 1.9- D ch v h t tóc thanh n (h t tóc nam có s d ng th n ) : 1.9.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 0 i m 1.9.2- Quy ho ch : a. T ng s i m ư c phép ho t ng : 0 i m b. T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ngành ngh d ch v h t tóc thanh n (h t tóc nam có s d ng th n ). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 30 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Văn hóa và Thông tin, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Y t , Giám c S Thương m i, Giám c S Du l ch, Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Giám c S Quy ho ch- Ki n trúc, Giám c Công an thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 4, Th trư ng các ơn v có liên quan và các cá nhân, t ch c kinh doanh các ngành ngh nêu i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP PHÓ CH TNCH - y ban nhân dân thành ph - Ban Tư tư ng Văn hóa Thành y - Ban Văn hóa Xã h i H ND.TP - y ban M t tr n T qu c thành ph - Các oàn th thành ph - S Văn hóa và Thông tin - y ban nhân dân các qu n-huy n Nguy n Thành Tài - Báo, ài thành ph - VPH -UB : Các PVP, Các T NCTH - Lưu (VX/T)
Đồng bộ tài khoản