Quyết Định Số: 2535/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết Định Số: 2535/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------Số: 2535/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI RA QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP CÁC DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ ĐƯỢC LÀM THÊM TỪ TRÊN 200 GIỜ ĐẾN 300 GIỜ TRONG NĂM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 2535/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2535/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI RA QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP CÁC DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ ĐƯỢC LÀM THÊM TỪ TRÊN 200 GIỜ ĐẾN 300 GIỜ TRONG NĂM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (gọi tắt là đề án 30); Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002, 2006, 2007; Căn cứ Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và Nghị định 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 195/CP; Căn cứ Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 720/TTr- LĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH:
  2. Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội ra quyết định cho các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội có đủ điều kiện và nguyên tắc được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm. Điều 2. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và UBND Thành phố về nội dung, nhiệm vụ được ủy quyền. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Giám đốc các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh; Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo); - Các đ/c PCT UBND TP; - Như điều 3; - Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hồng; - Phòng LĐCSXH, CT, TH; Đào Văn Bình - Lưu: VT.
Đồng bộ tài khoản