Quyết định số 255/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 255/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 255/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 11, giai đoạn 2004-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 255/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 255/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ DUY T QUY HO CH M T S NGÀNH NGH THƯƠNG M I VÀ DNCH V TRONG LĨNH V C VĂN HÓA-XÃ H I “NH Y C M” D PHÁT SINH T N N XÃ H I TRÊN NA BÀN QU N 11, GIAI O N 2004-2005. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 20/NQ-TW ngày 18 tháng 11 năm 2002 c a B Chính tr v phương hư ng, nhi m v phát tri n thành ph H Chí Minh n năm 2010 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph v tăng cư ng qu n lý các ho t ng văn hóa và d ch v văn hóa, y m nh bài tr m t s t n n xã h i nghiêm tr ng ; Căn c các Quy t nh c a y ban nhân dân thành ph : s 105/2002/Q -UB ngày 24 tháng 9 năm 2002 ban hành quy nh v qu n lý t ch c và ho t ng khiêu vũ nơi công c ng trên a bàn thành ph H Chí Minh ; s 106/2002/Q -UB ngày 24 tháng 9 năm 2002 ban hành quy nh v qu n lý t ch c và ho t ng karaoke nơi công c ng trên a bàn thành ph H Chí Minh ; s 05/2003/Q -UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 ban hành quy nh v qu n lý t ch c và ho t ng d ch v xoa bóp trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 11 t i các T trình s 183/UB-VHTT-TDTT ngày 09 tháng 3 năm 2004 và s 431/UB ngày 23 tháng 6 năm 2004 ; T trình c a S Văn hóa và Thông tin s 565/TT-SVHTT ngày 22 tháng 3 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay phê duy t quy ho ch m t s ngành ngh thương m i và d ch v trong lĩnh v c văn hóa-xã h i “nh y c m” d phát sinh t n n xã h i trên a bàn qu n 11, giai o n 2004-2005, n i dung chi ti t kèm theo Quy t nh này. 1.1- D ch v khiêu vũ : 1.1.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 02 i m 1.1.2- Quy ho ch :
  2. a. T ng s i m ư c phép ho t ng : 02 i m (Câu l c b Khiêu vũ t i Trung tâm Văn hóa qu n 11 và Khu Công viên Văn hóa m Sen) b. T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và Gi y phép hành ngh ho t ng khiêu vũ. 1.2- D ch v karaoke : 1.2.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 23 i m, g m có : +S i m ang ho t ng n nh : 12 i m +S i m không ư c ti p t c ho t ng : 11 i m 1.2.2- Quy ho ch : a. T ng s i m ư c phép ho t ng : 33 i m, g m có : +S i m ư c ti p t c ho t ng : 12 i m (trong ó có 02 cơ s ph i di d i a i m) +S i m c p phép m i : 21 i m b. Quy ho ch c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và Gi y phép hành ngh ho t ng karaoke cho i tư ng u tư là Nhà Văn hóa phư ng, d ch v lưu trú khách s n-phòng cho thuê, karaoke gia ình. c. Thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và Gi y phép hành ngh : 11 i m. 1.3- D ch v bán và cho thuê băng ĩa hình : 1.3.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 97 i m 1.3.2- Quy ho ch : T ng s i m ư c ti p t c ho t ng : 97 i m 1.4- D ch v bán băng ĩa hình, ĩa nh c : 1.4.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 43 i m
  3. 1.4.2- Quy ho ch : T ng s i m ư c ti p t c ho t ng : 27 i m 1.5- D ch v trò chơi i n t : 1.5.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 90 i m 1.5.2- Quy ho ch : a. T ng s i m ư c ti p t c ho t ng : 90 i m b. T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ngành ngh d ch v trò chơi i n t . 1.6- D ch v vi tính : 1.6.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 79 i m 1.6.2- Quy ho ch : T ng s i m ư c ti p t c ho t ng : 79 i m 1.7- D ch v bi da : 1.7.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 36 i m 1.7.2- Quy ho ch : T ng s i m ư c ti p t c ho t ng : 36 i m 1.8- D ch v xông hơi, xoa bóp : 1.8.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 16 i m 1.8.2- Quy ho ch : a. T ng s i m ư c ti p t c ho t ng : 16 i m (trong ó có 07 cơ s ph i di d i a i m)
  4. b. T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ngành ngh d ch v xông hơi, xoa bóp. 1.9- D ch v bán cà phê, nư c gi i khát : 1.9.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 203 i m 1.9.2- Quy ho ch : a. T ng s i m ư c ti p t c ho t ng : 203 i m b. Quy ho ch theo hư ng không các i m kinh doanh t p trung co c m thành dãy ph cà phê và ph i m b o các i u ki n theo quy nh. c. T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i ngành ngh d ch v bán cà phê, nư c gi i khát t i khu Cư xá Bình Th i (phư ng 8) và tuy n ư ng Bình Th i (thu c các phư ng 9 và 10). 1.10- D ch v nhà hàng, quán ăn u ng : 1.10.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 82 i m 1.10.2- Quy ho ch : a. T ng s i m ư c ti p t c ho t ng : 82 i m b. T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i ngành ngh d ch v nhà hàng, quán ăn u ng t i khu Cư xá Bình Th i (phư ng 8) và tuy n ư ng Bình Th i (thu c các phư ng 9 và 10). 1.11- D ch v ăn u ng-gi i khát-ca nh c có kinh doanh rư u trên 30 : 1.11.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 0 i m 1.11.2- Quy ho ch : a. T ng s i m ư c phép ho t ng : 0 i m b. T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ngành ngh d ch v ăn u ng-gi i khát-ca nh c có kinh doanh rư u trên 30 . 1.12- D ch v lưu trú khách s n, phòng cho thuê : 1.12.1- Hi n tr ng :
  5. T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 47 i m 1.12.2- Quy ho ch : a. T ng s i m ư c ti p t c ho t ng : 47 i m b. T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i ngành ngh d ch v lưu trú khách s n, phòng cho thuê t i khu Cư xá Bình Th i (phư ng 8) và khu v c phư ng 5; i v i khu v c phư ng 15 ch c p phép m i t i a 05 cơ s lưu trú du l ch. 1.13- D ch v h t tóc thanh n (h t tóc nam có s d ng th n ) : 1.13.1- Hi n tr ng : T ng s i m hi n có gi y phép ho t ng : 36 i m 1.13.2- Quy ho ch : a. T ng s i m ư c ti p t c ho t ng : 36 i m b. T m ngưng c p m i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ngành ngh d ch v h t tóc thanh n (h t tóc nam có s d ng th n ). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 30 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Văn hóa và Thông tin, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Y t , Giám c S Thương m i, Giám c S Du l ch, Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Giám c S Quy ho ch- Ki n trúc, Giám c Công an thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 11, Th trư ng các ơn v có liên quan và các cá nhân, t ch c kinh doanh các ngành ngh nêu i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP PHÓ CH TNCH - y ban nhân dân thành ph - Ban Tư tư ng Văn hóa Thành y - Ban Văn hóa Xã h i H ND.TP - y ban M t tr n T qu c thành ph - Các oàn th thành ph - S Văn hóa và Thông tin - y ban nhân dân các qu n-huy n Nguy n Thành Tài - Báo, ài thành ph - VPH -UB : Các PVP, Các T NCTH - Lưu (VX/T)
Đồng bộ tài khoản