Quyết định số 260/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 260/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 260/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo quận (huyện) trực thuộc ủy ban nhân dân quận (huyện) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 260/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 260/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH (M U) T CH C VÀ HO T NG C A BAN TÔN GIÁO QU N (HUY N) TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N (HUY N). Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 22/2004/N -CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph v ki n toàn t ch c b máy làm công tác tôn giáo thu c y ban nhân dân các c p ; Căn c Thông tư s 25/2004/TT-BNV ngày 14 tháng 4 năm 2004 c a B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v công tác tôn giáo a phương ; Căn c Quy t nh s 114/2003/Q -UB ngày 10 tháng 7 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Ban Tôn giáo qu n-huy n tr c thu c y ban nhân dân qu n-huy n ; Xét ngh c a Ban Tôn giáo thành ph t i Công văn s 770/CV-TG ngày 30 tháng 9 năm 2004 và c a Giám c S N i v t i T trình s 311/TTr-SNV ngày 06 tháng 10 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch (m u) t ch c và ho t ng c a Ban Tôn giáo qu n (huy n) tr c thu c y ban nhân dân qu n (huy n). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Trư ng Ban Tôn giáo thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n và Trư ng Ban Tôn giáo các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - BanTôn giáo Chính ph PH - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c H ND thành ph - Thư ng tr c UBND thành ph PHÓ CH TNCH - VPH -UB : PVP/VX, NC - T VX, NC - Lưu (VX/Nh)
  2. Nguy n Thành Tài Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY CH (M U) T CH C VÀ HO T NG C A BAN TÔN GIÁO QU N (HUY N) TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N (HUY N) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 260 /2004/Q -UB ngày 24 tháng 11 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: VN TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1. V trí, ch c năng : 1.1- Ban Tôn giáo qu n (huy n)…… là cơ quan chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n (huy n)………, ch u s lãnh o tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n (huy n), ng th i ch u s ch o và hư ng d n chuyên môn, nghi p v c a Ban Tôn giáo thành ph . 1.2- Ban Tôn giáo qu n (huy n) có ch c năng tham mưu giúp y ban nhân dân qu n (huy n) qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c công tác tôn giáo trên a bàn qu n (huy n) theo quy nh c a pháp lu t. 1.3- Ban Tôn giáo qu n (huy n) có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh. i u 2. Nhi m v , quy n h n : 2.1- Giúp y ban nhân dân qu n (huy n) tri n khai các văn b n hư ng d n v công tác tôn giáo trên a bàn và t ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v công tác tôn giáo. 2.2- Giúp y ban nhân dân qu n (huy n) xây d ng k ho ch công tác dài h n và hàng năm v công tác tôn giáo; hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n k ho ch công tác sau khi ư c phê duy t.
  3. 2.3- Ch trì, ph i h p v i các cơ quan chuyên môn, y ban M t tr n T qu c và các oàn th qu n (huy n) trong vi c tuyên truy n và v n ng qu n chúng nhân dân, tín , ch c s c, ch c vi c, nhà tu hành ch p hành nghiêm ch nh ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v tôn giáo t i a phương. 2.4- Hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các t ch c tôn giáo và các ch c s c tôn giáo trên a bàn ; giúp y ban nhân dân qu n (huy n) gi i quy t khi u n i, t cáo có liên quan t i tôn giáo theo quy nh c a pháp lu t. 2.5- Giúp y ban nhân dân qu n (huy n) ki m tra vi c s a ch a, nâng c p, xây d ng m i cơ s th t c a các t ch c tôn giáo thu c ph m vi qu n lý c a y ban nhân dân qu n (huy n). 2.6- Th c hi n công tác thông tin, báo cáo, th ng kê và ánh giá tình hình v k t qu th c hi n công tác tôn giáo trên a bàn v i y ban nhân dân qu n (huy n) và Ban Tôn giáo thành ph . 2.7- Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a y ban nhân dân qu n (huy n). Chương 2: CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH i u 3. Cơ c u t ch c b máy : 3.1- Ban Tôn giáo qu n (huy n) do Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) ph trách văn xã kiêm nhi m Trư ng Ban, 01 Phó Trư ng Ban chuyên trách do Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) b nhi m. 3.2- Trư ng Ban là ngư i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân qu n (huy n) v toàn b công tác c a Ban. 3.3- Phó Trư ng Ban chuyên trách là ngư i giúp vi c Trư ng Ban, ư c Trư ng Ban phân công ph trách m t s công vi c c th , liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách và ư c y quy n th c hi n m t s công vi c c th khi Trư ng Ban i v ng. 3.4- Chuyên viên ư c phân công theo dõi, th c hi n các m t công tác tôn giáo a phương. i u 4. Biên ch : Căn c kh i lư ng công vi c và tình hình cán b c th t ng a phương xác nh ch c danh cán b , công ch c và s lư ng biên ch cho phù h p. Biên ch c a Ban Tôn giáo qu n (huy n) do Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) quy t nh trong t ng s ch tiêu biên ch hành chính c a qu n (huy n) ư c y ban nhân dân thành ph giao. i u 5. Kinh phí ho t ng :
  4. Kinh phí ho t ng và trang thi t b làm vi c c a Ban Tôn giáo qu n (huy n) th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 3: CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 6. Ch h ih p: 6.1- Ban Tôn giáo qu n (huy n) hàng tháng h p m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo, ng th i ph bi n các ch trương, chính sách, ch m i c a Nhà nư c có liên quan t i công tác tôn giáo. 6.2- Hàng quý, 6 tháng và cu i năm, Ban báo cáo sơ, t ng k t công tác theo quy nh. 6.3- Ban có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân qu n (huy n), ho c c a Ban Tôn giáo thành ph . i u 7. Quan h công tác : Ban Tôn giáo qu n (huy n) có các m i quan h công tác như sau 7.1- iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n (huy n) : a) Ban Tôn giáo qu n (huy n) ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n (huy n). Trư ng Ban tr c ti p nh n ch th c a Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân v vi c th c hi n nh ng m t công tác ã ư c phân công. b) Trư ng h p H i ng nhân dân qu n (huy n) có yêu c u, n u ư c s y nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n), thì Trư ng Ban báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan trong kỳ h p c a H i ng nhân dân. 7.2- i v i Ban Tôn giáo thành ph : Ban Tôn giáo qu n (huy n) ch u s ch o, hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a Ban Tôn giáo thành ph , ng th i th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a Ban Tôn giáo thành ph . 7.3- i v i các Phòng chuyên môn khác thu c y ban nhân dân qu n (huy n) : a) Th c hi n t t m i quan h ph i h p và h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. b) Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Phòng chuyên môn khác, Trư ng Ban ch ng t p h p các ý ki n và trình y ban nhân dân qu n (huy n) quy t nh. 7.4- i v i M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i qu n (huy n) :
  5. Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Ban, Trư ng Ban có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n (huy n) gi i quy t các y u c u, ki n ngh ó theo quy nh. 7.5- i v i y ban nhân dân phư ng (xã, th tr n) : Ban Tôn giáo qu n (huy n) có trách nhi m : a) Hư ng d n y ban nhân dân phư ng (xã, th tr n) v ch c năng, nhi m v , n i dung công tác qu n lý Nhà nư c v công tác tôn giáo, theo dõi, t ch c th c hi n công tác tôn giáo trên a bàn. b) Th c hi n ch thanh, ki m tra v công tác tôn giáo phư ng (xã, th tr n) khi y ban nhân dân qu n (huy n) yêu c u. c) Cung c p cho y ban nhân dân phư ng (xã, th tr n) các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v v công tác tôn giáo t i a phương. d) y ban nhân dân phư ng (xã, th tr n) th c hi n theo s hư ng d n c a Ban Tôn giáo qu n (huy n), n u có v n nào chưa th ng nh t thì báo cáo v i Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) xem xét, gi i quy t. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 8. Căn c vào Quy ch này, Trư ng Ban Tôn giáo qu n (huy n) có trách nhi m tri n khai c th ; trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, Trư ng Ban có trách nhi m k p th i báo cáo, xu t v i y ban nhân dân qu n (huy n) xem xét, i u ch nh b sung, s a i cho phù h p. i u 9. Trư ng Ban Tôn giáo có trách nhi m ph i h p v i các phòng chuyên môn, y ban M t tr n T qu c, các oàn th , t ch c xã h i qu n (huy n) và Ch t ch y ban nhân dân phư ng (xã, th tr n) t ch c th c hi n úng Quy ch này./. Y BAN NHÂN DÂN QU N (HUY N)
Đồng bộ tài khoản