Quyết định số 271/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
2
download

Quyết định số 271/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 271/2004/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chánh giai đoạn 2004-2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Bệnh viện Mắt thành phố (trực thuộc Sở Y tế) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 271/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 271/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO QUY N T CH TÀI CHÁNH GIAI O N 2004-2006 CHO ƠN VN S NGHI P CÓ THU B O M M T PH N CHI PHÍ B NH VI N M T THÀNH PH (TR C THU C S Y T ). Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu ; Căn c Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph ; Theo ngh c a S Tài chính t i Công văn s 6625/TC-HCSN ngày 08 tháng 10 năm 2004 v giao quy n t ch tài chính cho các ơn v s nghi p có thu (lo i II); QUY T NNH i u 1. Nay giao quy n t ch tài chính theo cơ ch t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên cho B nh vi n M t thành ph như sau : 1. T ng thu năm 2004 : 94.436 tri u ng, trong ó : - D toán thu năm 2004 : 86.393 tri u ng ; - S thu năm trư c còn chuy n sang : 8.043 tri u ng. 2. T ng chi năm 2004 : 97.406 tri u ng, trong ó : - D toán chi t ngu n thu năm 2004 : 86.393 tri u ng ; - D toán chi t ngu n thu còn t n năm trư c chuy n sang : 8.043 tri u ng ; - Ngân sách c p chi thư ng xuyên năm 2004 : 2.970 tri u ng. i u 2. D toán thu chi và ngân sách c p chi thư ng xuyên quy nh t i i u 1 ư c th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2004 và áp d ng trong 3 năm (2004-2006).
  2. i u 3. Trong th i gian ư c giao t ch tài chính 3 năm (2004-2006) n u có thay i nhi m v nh hư ng n d toán thu, chi so v i quy t nh giao, Th trư ng ơn v cùng S ch qu n và S Tài chính xem xét th ng nh t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Y t và Giám c B nh vi n M t thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 4 PH - B Tài chính - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c H ND.TP PHÓ CH TNCH - TTUB : CT, PCT/TM, VX - VPH -UB : PVP/KT, VX - T TM, VX - Lưu (TM-P) Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản