Quyết Định Số: 302/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nghia Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
6
download

Quyết Định Số: 302/2010/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 302/2010/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NINH THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 302/2010/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 29 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Căn cứ các Thông tư số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19 tháng 5 năm 2009 của liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, khu vực nông thôn; Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt; Căn cứ văn bản số 15/HĐND-VP ngày 18 tháng 3 năm 2010 của thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ý kiến Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 409/TTr-SXD ngày 24 tháng 3 năm 2010; Báo cáo kết quả thẩm định số 118/BC-STP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Sở Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt mức giá nước sạch của Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận như sau:
  2. Giá bán Giá bán Giá bán Mục đích sử dụng nước năm 2010 năm 2011 năm 2012 (đồng/m3) (đồng/m3) (đồng/m3) Sinh hoạt các hộ dân cư 3.900 4.700 5.300 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp 7.000 7.000 7.000 Hoạt động sản xuất vật chất 8.200 8.200 8.200 Phục vụ mục đích cộng cộng 5.900 5.900 5.900 Kinh doanh dịch vụ 11.600 11.600 11.600 Giá bán nước sạch trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Điều 2. 1. Mức giá được quy định tại Điều 1 Quyết định này là giá cung cấp tại đồng hồ nước của các hộ gia đình và tổ chức sử dụng nước máy ký hợp đồng trực tiếp với Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận. 2. Mức giá tiêu thụ nước sạch (năm: 2010, 2011, 2012) của Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận được áp dụng từ ngày 01 tháng 4 hằng năm. 3. Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận có trách nhiệm tổ chức thực hiện thu tiền cung cấp nước theo đơn giá đã được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này. 4. Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế chịu trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc thu tiền cung cấp nước tại Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 904/2005/QĐ ngày 21 tháng 4 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá nước máy của Công ty cấp nước Ninh Thuận. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
  3. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Chí Dũng
Đồng bộ tài khoản