Quyết định số 312/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 312/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 312/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2004 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 312/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 312/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH I U CH NH NĂM 2004 CHO QU U TƯ PHÁT TRI N Ô THN. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 45/2004/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t -xã h i năm 2004 và Ngh quy t s 47/2004/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2004 t ngu n v n ngân sách thành ph ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i T trình s 6445/KH T-TH ngày 15 tháng 12 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Giao ch tiêu k ho ch i u ch nh năm 2004 cho Qu u tư Phát tri n ô th thành ph v i t ng v n u tư 1.160,711 t ng, gi m 405,4 t ng so v i k ho ch ã giao (danh m c d án u tư ính kèm). Bao g m : 1.1- Cho vay 1.130,551 t ng, trong ó : + Các d án vay v n theo chương trình kích c u : 242,085 t ng ; + Các d án thu c chương trình di d i các doanh nghi p gây ô nhi m : 24,763 t ng ; + Các d án u tư xây d ng công trình h t ng k thu t tr ng i m : 580,878 t ng ; + Các d án u tư phát tri n h th ng giao thông công c ng : 282,825 t ng. 1.2- u tư tr c ti p : 30,16 t ng.
  2. i u 2. Các d án do Qu u tư Phát tri n ô th thành ph cho vay ho c h p v n cho vay ư c qu n lý theo Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph . i u 3. Trong t ng m c và cơ c u u tư năm 2004 nêu t i i u 1, H i ng qu n lý Qu u tư Phát tri n ô th thành ph ư c quy t nh cho vay các d án có m c tham gia c a Qu dư i 20 t ng cho m t d án và v i t ng m c u tư c năm là 100 t ng ; Qu u tư Phát tri n ô th t quy t nh và t ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v vi c cho vay i v i các d án này và vi c tham gia góp v n vào các d án u tư tr c ti p. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, H i ng qu n lý và T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y KT CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : PVP/ T, KT - Các T DA, T, TM, CNN, VX, TH (3b) - Lưu (TH/LT) Nguy n H u Tín
Đồng bộ tài khoản