Quyết định số 41 /2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
5
download

Quyết định số 41 /2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41 /2004/QĐ-UB về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41 /2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 41/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ CHU N S ƠN VN B U C , DANH SÁCH CÁC ƠN VN VÀ S I BI U Ư C B U C A M I ƠN VN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN HUY N NHÀ BÈ, KHÓA IX, NHI M KỲ 2004 - 2009. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c i u 11, Lu t b u c i bi u H i ng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Theo ngh c a y ban nhân dân huy n Nhà Bè t i Công văn s 04/CV.UB-TC ngày 20 tháng 01 năm 2004 và Giám c S N i v t i T trình s 36/TTr-SNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay phê chuNn s ơn v b u c , danh sách các ơn v và s i bi u ư c b u c a m i ơn v b u c i bi u H i ng nhân dân huy n Nhà Bè, khóa IX, nhi m kỳ 2004 - 2009, như sau : -S ơn v b u c : 9 ơn v ; - T ng s i bi u ư c b u : 30 i bi u. ư c chia ra : - ơn v 1 : Th tr n Nhà Bè (Khu ph 4 và 5) S i bi u ư c b u : 04 - ơn v 2 : Th tr n Nhà Bè (Khu ph 6 và 7) S i bi u ư c b u : 03 - ơn v 3 : Xã Phú Xuân ( p 1, 2 và 3) S i bi u ư c b u : 03
  2. - ơn v 4 : Xã Phú Xuân ( p 4, 5 và 6) S i bi u ư c b u : 03 - ơn v 5 : Xã Long Th i S i bi u ư c b u : 03 ơn v 6 : Xã Hi p Phư c S i bi u ư c b u : 04 - ơn v 7 : Xã Nhơn c S i bi u ư c b u : 04 - ơn v 8 : Xã Phư c Ki n S i bi u ư c b u : 04 - ơn v 9 : Xã Phư c L c S i bi u ư c b u : 02. i u 2. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Ch t ch y ban nhân dân huy n Nhà Bè ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 2 - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph CH TNCH - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - H i ng b u c thành ph - VPH -UB : CPVP - T VX, NC - Lưu (VX/Nh) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản