Quyết định số 45/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định số 45/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2004/QĐ-UB về ban hành quy định một số chính sách ưu đãi trong đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 45/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY NNH M T S CHÍNH SÁCH ƯU ÃI TRONG U TƯ I V I CÁC D ÁN CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI T I THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 s a i, b sung Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n thi hành; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 3636/KH T- HTXT ngày 9 tháng 9 năm 2002, s 284/KH T-HTXT ngày 22 tháng 01 năm 2003, s 2031/KH T-HTXT ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Giám c S K ho ch và u tư, c a Giám c S a chính – Nhà t t i Văn b n s 12186/ CN -GT ngày 30 tháng 9 năm 2002; c a Giám c S Tài chánh-V t giá t i Văn b n s 3760/ TSC- TCVG ngày 28 tháng 10 năm 2002; c a S Tư pháp văn b n s 307/STP-VB ngày 21 tháng 02 năm 2003; c a S Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng văn b n s 1057/SKHCNMT-KHCN ngày 22 tháng 5 năm 2003; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này quy nh m t s chính sách ưu ãi trong u tư i v i các d án có v n u tư nư c ngoài t i thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây c a y ban nhân dân thành ph trái v i quy nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, C c trư ng C c Thu , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Quy ho ch – Ki n trúc, Giám c S Tư pháp, Th trư ng các s - ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n – huy n, T ng Giám c các T ng Công ty 90, các t ch c, cá nhân liên quan có trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph PH - B K ho ch và u tư KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y - VPH -UB : Các PVP - T DA, TH, TM, T, - Lưu (DA-BT) Nguy n Thi n Nhân Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY NNH M T S CHÍNH SÁCH ƯU ÃI CHO CÁC D ÁN CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI TRONG CÁC LĨNH V C VÀ NGÀNH NGH KHUY N KHÍCH U TƯ C A THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2004/Q -UB ngày tháng 02 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ). Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng áp d ng : a) Là các d án có v n u tư nư c ngoài ( ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài) trong các lĩnh v c và ngành ngh : - D án công nghi p k thu t cao (nêu t i ph l c 1). - D án s n xu t v t li u m i (nêu t i ph l c 2). - D án ng d ng công ngh m i v sinh h c (nêu t i ph l c 3). - D án công ngh m i s n xu t thi t b thông tin, vi n thông (nêu t i ph l c 4). - S n xu t, ch bi n xu t khNu t 80% s n phNm tr lên (*) - S n xu t nguyên li u, ph li u cao c p s n xu t giày, dép, qu n áo xu t khNu. (*)
  3. - S n xu t thép cao c p, h p kim, kim lo i màu, kim lo i c bi t, phôi thép, s t x p; luy n gang; (*) - ào t o l p trình viên; ào t o công nhân k thu t lành ngh trong các ngành cơ khí, i nt . - ào t o i h c và sau i h c v các chuyên ngành k thu t, công ngh thông tin, kinh t . - S n xu t thu c c tr cho các b nh lao, tim m ch, gan th n, ung thư, AIDS. - B nh vi n chuyên khoa k thu t cao v th n kinh, tim m ch, b nh nhi t i. - Ngân hàng mô, ngân hàng máu. - S n xu t nguyên li u thu c kháng sinh. - óng m i, b o trì và s a ch a tàu bi n có tr ng t i t 10.000 t n tr lên. - Thu gom và x lý ch t th i các lo i t i các ô th và các khu công nghi p. Trong t ng th i kỳ, danh m c các lĩnh v c, ngành ngh ưu tiên trên s ư c i u ch nh, b sung ph c v cho nh hư ng phát tri n thành ph . b) Th i i m áp d ng : Các chính sách ưu ãi dư i ây ch áp d ng cho các d án ư c c p phép sau ngày y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh này. Chương 2 CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ÃI i u 2. L p qu t giúp nhà u tư thu n ti n khi l a ch n a i m u tư : Bên c nh các khu ch xu t, khu công nghi p ã quy ho ch và ang xây d ng, y ban nhân dân thành ph giao cho y ban nhân dân các qu n - huy n ph i h p v i S Quy ho ch – Ki n trúc ti n hành l p quy ho ch chi ti t các khu v c hi n nay chưa có quy ho ch chi ti t, nh t là các qu n ven và các huy n ngo i thành, nh m t o thu n l i cho nhà u tư trong quá trình tìm ki m a i m u tư. i u 3. H tr v b i thư ng gi i phóng m t b ng. - i v i m t s trư ng h p c th có s cam k t c a các nhà u tư, thành ph s t ch c b i thư ng, gi i phóng m t b ng trư c a i m cho nhà u tư, ng th i t ch c tái nh cư cho các h dân trong khu v c d án. Sau khi d án ư c c p phép, nhà u tư có trách nhi m hoàn tr l i chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng ã ng trư c c ng v i ph n lãi vay (theo lãi su t c a Ngân hàng Nhà nư c quy nh trong t ng th i kỳ).
  4. - i v i các d án ư c quy nh t i i u 1, n u chi phí gi i phóng m t b ng l n y ban nhân dân thành ph có th xem xét h tr m t ph n chi phí này, m c h tr t i a không vư t quá t ng s ti n thuê t mà nhà u tư ph i n p. - Trong trư ng h p nhà u tư yêu c u, y ban nhân dân các qu n - huy n có trách nhi m th a thu n chi phí b i thư ng v i các h dân trên cơ s trao i th ng nh t v i nhà u tư (nhà u tư không ph i ti p xúc và thương lư ng tr c ti p v i ngư i dân), l p phương án b i thư ng gi i phóng m t b ng phương án tái nh cư cho các h dân, và t ch c th c hi n công tác b i thư ng gi i phóng giao m t b ng tr ng cho nhà u tư. i u 4. V c i cách th t c hành chính a) Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư (ITPC) là cơ quan u m i cung c p d ch v h tr và thông tin theo yêu c u c a nhà u tư nư c ngoài trong quá trình tìm hi u th trư ng, tìm ki m cơ h i và i tác u tư trên a bàn thành ph H Chí Minh. Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư có trách nhi m liên h các s ngành thành ph gi i quy t nhanh các yêu c u c a nhà u tư. b) S K ho ch và u tư là cơ quan u m i hư ng d n, ti p nh n, thNm nh và trình y ban nhân dân thành ph c p gi y phép các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài theo thNm quy n; th c hi n các y quy n c a y ban nhân dân thành ph trong lĩnh v c c p phép và qu n lý các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trên a bàn thành ph . S K ho ch và u tư có trách nhi m trình xin ý ki n y ban nhân dân thành ph , B K ho ch và u tư và các B - Ngành khác theo quy nh v ch trương u tư i v i các d án d ch v có m c tiêu ho t ng chưa có ti n l , các d án nhóm A và các d án thu c thNm quy n c p phép c a B K ho ch và u tư. Trong th i gian không quá 3 (ba) ngày làm vi c k t khi nh n ư c văn b n xin ch trương u tư c a S K ho ch và u tư thành ph , y ban nhân dân thành ph ban hành văn b n ch p thu n ho c không ch p thu n ch trương u tư i v i d án mà S K ho ch và u tư trình. Ngoài các trư ng h p trên, y ban nhân dân thành ph giao Giám c S K ho ch và u tư ch trì cùng v i các s ngành như S Tài chính, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Khoa h c và Công ngh , S Quy ho ch – Ki n trúc và y ban nhân dân các qu n - huy n xem xét và tr l i (m t l n) cho nhà u tư v các v n như ch trương u tư, giá thuê t, quy ho ch a i m, hi n tr ng và ngu n g c t, các quy nh v thNm nh công ngh và môi trư ng, và chính sách ưu ãi u tư. Trong vòng 7 ngày làm vi c k t khi nh n ư c yêu c u c a nhà u tư nư c ngoài, S K ho ch và u tư tri u t p h p l y ý ki n c a các thành viên và các cơ quan, qu n huy n liên quan, và có văn b n tr l i cho nhà u tư. i u 5. H tr sau khi c p phép u tư : S K ho ch và u tư là u m i h tr nhà u tư, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài tri n khai th c hi n d án t khi ư c c p phép u tư. Hàng tháng S K ho ch và u tư t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph v k t qu gi i quy t và h tr nhà u tư trong quá trình tri n khai d án. i u 6. Chính sách khen thư ng :
  5. H ng năm, y ban nhân dân thành ph s t ch c khen thư ng các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho t ng thành công và có nh ng óng góp tích c c cho các ho t ng kinh t - xã h i c a thành ph . y ban nhân dân thành ph giao cho S K ho ch và u tư so n th o quy ch khen thư ng (danh hi u, tiêu chuNn, hình th c khen thư ng,…) trình y ban nhân dân thành ph thông qua và công b vào quý II h ng năm. Bên c nh ó, ng viên các t ch c, cá nhân có nh ng óng góp tích c c cho vi c m i g i, thu hút và h tr nhà u tư nư c ngoài u tư vào các lĩnh v c, ngành ngh thành ph ang khuy n khích u tư, y ban nhân dân thành ph giao cho S K ho ch và u tư so n th o và trình quy ch khen thư ng cho các i tư ng trên trong quý I năm 2004. Chương 3 I U KHO N THI HÀNH i u 7. T ch c th c hi n : Giám c các S , Th trương các cơ quan ngang S , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n t ch c th c hi n nghiêm ch nh quy t nh này. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c S K ho ch và u tư là cơ quan u m i báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH (*) Ngu n : Ngh nh s 27/2003/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2003
Đồng bộ tài khoản