Quyết định số 48/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 48/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2004/QĐ-UB về thành lập Quỹ Phát triển nhà ở thành phố thuộc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 48/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V THÀNH L P QU PHÁT TRI N NHÀ THÀNH PH THU C QU U TƯPHÁT TRI N Ô THN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 71/2001/N -CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v ưu ãi u tư nhà bán và cho thuê ; Căn c Quy t nh s 644/TTg ngày 10 tháng 9 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v thành l p Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Ch t ch H i ng qu n lý và T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh t i Công văn s 103/Q T-KH ngày 25 tháng 02 năm 2004 và Giám c S N i v t i T trình s 45/TTr-SNV ngày 27 tháng 02 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay thành l p Qu Phát tri n nhà thành ph , thu c Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh. Qu Phát tri n nhà thành ph là t ch c tài chính Nhà nư c, ho t ng không vì m c tiêu l i nhu n i v i các chương trình nhà cho ngư i có thu nh p th p c a thành ph . Qu Phát tri n nhà thành ph có tư cách pháp nhân không y , ư c s d ng con d u riêng quan h , giao d ch và h ch toán c n thi t theo quy nh, ư c m tài kho n chuyên dùng t i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, Chi nhánh Kho b c Nhà nư c thành ph ho t ng. Qu Phát tri n nhà thành ph ư c u tư v n ban u (giá tr b ng ti n và b t ng s n) là 1.000.000.000.000 ng Vi t Nam (m t ngàn t ng Vi t Nam). Tr s t t i Qu u tư phát tri n ô th thành ph s 33-39, ư ng Pasteur, qu n 1. i u 2. Qu Phát tri n nhà thành ph th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n theo Quy ch ho t ng ư c ban hành kèm theo Quy t nh này.
 2. i u 3. H i ng qu n lý, Ban ki m soát và Ban T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th thành ph có trách nhi m m b o th c hi n các yêu c u qu n lý, i u hành t ch c và ho t ng c a Qu Phát tri n nhà thành ph theo úng m c tiêu, hi u qu kinh t -xã h i và các quy nh có liên quan c a Nhà nư c và c a y ban nhân dân thành ph . Vi c b nhi m, mi n nhi m cán b viên ch c lãnh o và t ch c i u hành Qu Phát tri n nhà thành ph ư c th c hi n theo phân c p qu n lý t ch c-cán b c a thành ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Vi n trư ng Vi n Kinh t , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Th trư ng các cơ quan có liên quan, Trư ng Ban ki m soát, T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh và nhân s qu n lý, i u hành Qu Phát tri n nhà thành ph có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH - Như i u 5 - Văn phòng Chính ph PHÓ CH TNCH - B Tài chính - B Xây d ng - Thư ng tr c Thành y, - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Ban T ch c Thành y - Ban Tư tư ng Văn hóa Thành y - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph - Chi nhánh Kho b c Nhà nư c thành ph Nguy n Văn ua - C c Thu thành ph , Công an TP (PC.13) - VPH -UB : các PVP, các T NCTH - Lưu ( T/KT) Y BAN NHÂN DÂNTHÀNH PH H CHÍ MINH QUY CH HO T NG C A QU PHÁT TRI N NHÀ THÀNH PH THU C QU U TƯ PHÁT TRI N Ô THN THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48 /2004/Q -UB ngày 01 tháng 3 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Qu Phát tri n nhà thành ph là m t nh ch tài chính Nhà nư c t i a phương ư c thành l p theo Quy t nh c a y ban nhõn dân thành ph H Chí Minh nh m m c ích tài tr tài chính và t o l p qu nhà th c hi n chương trình v nhà
 3. c a thành ph . Qu Phát tri n nhà thành ph ho t ng không v m c tiêu l i nhu n. i u 2. Qu Phát tri n nhà thành ph (trư c m t) là m t Qu m c tiêu, n m trong Qu u tư phát tri n th thành ph H Chí Minh (sau ây g i t t là Qu u tư), th c hi n nhi m v ư c y ban nhân dân thành ph H Ch Minh giao Qu u tư v các chương trình nhà c a thành ph cho ngư i có thu nh p th p ; 1. Có v n khi thành l p ư c c p ban u là 1.000.000.000.000 ng (m t ngàn t ng Vi t Nam) ; trong ó ti n ng là 500 t ng và giá tr nhà, t là 500 t ng ; 2. Vi c qu n lý, i u hành Qu Phát tri n nhà thành ph do H i ng qu n lý, Ban ki m soát và Ban i u hành Qu u tư th c hi n theo i u l c a Qu u tư và Quy ch ho t ng c a Qu Phát tri n nhà thành ph . i u 3. Ch qu n lý tài chính c a Qu Phát tri n nhà thành ph : Qu Phát tri n nhà thành ph là Qu c l p, h ch toán riêng cho các chương trình v nhà c a thành ph , ho t ng theo nguyên t c hoàn v n b ng ti n ng Vi t Nam và t bù p chi phí phát sinh trong quá tr nh ho t ng. Qu Phát tri n nhà thành ph ho t ng theo Quy ch t ch c và ho t ng c a Qu u tư. Ngoài các ngu n v n huy ng, y ban nhân dân thành ph m b o cân i ngu n v n c p cho ho t ng c a Qu Phát tri n nhà thành ph th c hi n có hi u qu chương trình nhà c a thành ph . Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N i u 4. Căn c ch c năng nhi m v c a Qu u tư, y ban nhân dân thành ph giao thêm nhi m v cho Qu u tư qu n lý và t ch c th c hi n Qu Phát tri n nhà thành ph v i nhi m v c th như sau : 1. Ti p nh n, qu n lý và s d ng úng m c ích và có hi u qu các ngu n v n ư c c p (b ng ti n và b ng hi n v t) và các ngu n v n huy ng th c hi n chương trình nhà c a thành ph theo k ho ch hàng năm v i nguyên t c b o m hoàn v n b ng ti n ng Vi t Nam, không v m c ích l i nhu n. 2. Ph i h p v i các t ch c tín d ng, ngân hàng cùng cho vay và u tư theo các i tư ng có thu nh p th p thu c chương trình nhà c a thành ph căn c “Quy nh c a y ban nhân dân thành ph v qu n lý ho t ng tài chính c a Qu Phát tri n nhà thành ph ” do Qu u tư phát tri n ô th d th o trình y ban nhân dân thành ph xem x t ban hành, v i s tham gia các s -ngành liên quan. 3. Huy ng các ngu n v n th c hi n chương trình nhà cho ngư i thu nh p th p c a thành ph theo quy nh c a pháp lu t hi n hành ; ti p nh n v n vi n tr trong và ngoài nư c ư c Chính ph cho phép t o ngu n v n u tư phát tri n nhà trên a bàn thành ph H Ch Minh. Nh n y thác qu n lý các ngu n v n t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c h tr u tư ho c tài tr cho các ho t ng, nhi m v phát tri n nhà theo quy nh c a pháp lu t.
 4. 4. u tư tr c ti p t o l p qu nhà , t ch c bán nhà tr góp tr c ti p cho ngư i có thu nh p th p theo chương trình nhà do y ban nhân dân thành ph H Chí Minh quy nh. Xây d ng k ho ch ho t ng c a Qu Phát tri n nhà thành ph phù h p v i các chương trình m c tiêu v nhà c a thành ph trong t ng giai o n ho c trong dài h n. 5. Th c hi n ch báo cáo th ng kê, báo cáo nh kỳ theo quy nh c a Nhà nư c ; ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a các báo cáo. i u 5. Quy n h n : 1. Ti p nh n, qu n lý, s d ng v n, tài s n và các ngu n thu khác ư c giao theo quy nh c a pháp lu t th c hi n cho vay các d án, i tư ng thu nh p th p, u tư xây d ng phát tri n qu nhà theo các chương trình, nh hư ng c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. 2. Qu Phát tri n nhà thành ph ư c quy n ph i h p v i các ngành, các c p, các t ch c huy ng v n t ngu n khác nhau theo Quy ch này và theo quy nh c a pháp lu t, g m : 2.1- Vay theo các h p ng tín d ng thương m i trung dài h n t các ơn v trong và ngoài nư c, phát hành trái phi u ; 2.2- Vay theo các h p ng tín d ng v i i u ki n ưu ãi t các ơn v trong và ngoài nư c ; 2.3- Ti p nh n các kho n y thác ; 2.4- Ngu n v n ti t ki m t ngư i mua nhà tr trư c ho c do ngư i s d ng lao ng óng góp ; 2.5- Ngu n v n ng trư c c a các ơn v thi công ; 2.6- Ngu n v n h p pháp khác theo qui nh c a pháp lu t. 3. ư c quan h v i các ngành, ơn v có liên quan thNm tra tính y và xác th c c a h sơ d án ho c i tư ng ư c vay v n. ThNm nh, ánh giá kh năng tài chính và kh năng hoàn tr n vay c a các i tư ng vay v n tín d ng quy t nh vay hay kh ng cho vay. 4. ư c hư ng các ch ưu ãi, chính sách mi n, gi m các lo i thu theo quy nh c a pháp lu t. 5. i v i các i tư ng nh n tài tr , Qu Phát tri n nhà thành ph cú quy n : 5.1- Yêu c u cung c p y thông tin v kh năng tài chính c a cá nhân, doanh nghi p nh n tài tr tín d ng ; giám sát, ki m tra tình hình s d ng v n c a các i tư ng này ;
 5. 5.2- Kh i ki n n cơ quan có thNm quy n gi i quy t theo pháp lu t ho c khi u n i theo quy nh c a pháp lu t i v i các t ch c, cá nhân vi ph m h p ng kinh t và cam k t v i Qu ; 5.3- Th c hi n x lý r i ro, x lý tài s n m b o các kho n tài tr tín d ng khi t ch c, cá nhân vay v n không tr ư c n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: NGU N V N HO T NG i u 6. V n ho t ng c a Qu Phát tri n nhà thành ph bao g m v n ư c c p và các ngu n v n huy ng khác hàng năm, k c các ngu n v n ư c y thác. 1. V n ư c c p khi thành l p Qu Phát tri n nhà thành ph là 500 t ng hi n kim và 500 t ng là giá tr nhà- t do thành ph qu n lý. Hàng năm thành ph s tăng thêm v n c p cho Qu Phát tri n nhà thành ph t y t nh h nh th c t c a thành ph và kh năng huy ng v n c a Qu Phát tri n nhà thành ph . 2. V n b ng ti n g m v n do ngân sách c p ư c hình thành t ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c, ti n kh u hao cơ b n trích t ti n cho thuê nhà thu c s h u Nhà nư c, m t ph n ti n s d ng t , k c ti n u giá quy n s d ng t và các ngu n tài chính kh c ; Ti n óng góp t nguy n c a các cá nhân và t ch c trong và ngoài nư c. 3. V n b ng hi n v t g m qu nhà, qu t thu c s h u Nhà nư c. V n ư c c p, ư c b sung hàng năm. Cơ ch b sung v n ư c c p cho Qu Phát tri n nhà thành ph ư c quy nh như sau : 3.1- Ghi tăng v n c p các kho n ti n và tài s n t ngân sách Nhà nư c c p b sung do y ban nhân dân thành ph H Chí Minh quy t nh ; 3.2- i v i Qu d tr b sung v n ư c c p và các kho n tài tr khác ư c ưa th ng b sung v n c p theo ngh c a T ng Giám c Qu u tư thông qua H i ng qu n lý Qu u tư và y ban nhân dân thành ph H Chí Minh quy t nh ; 3.3- Khi có s tăng ho c gi m v n ư c c p ph i i u ch nh k p th i trong b ng cân i k toán và Qu u tư công b v n ư c c p m i c a Qu Phát tri n nhà thành ph . i u 7. V n huy ng cho các chương trình nhà c a Qu Phát tri n nhà thành ph : V n huy ng là v n ho t ng, bao g m các kho n vay trung và dài h n t các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c và các h nh th c huy ng khác ư c pháp lu t cho phép, c th như sau : 1. Vay trong nư c, ngoài nư c :
 6. 1.1- Vay t các t ch c và cá nhân thu c các thành ph n kinh t dư i các hình th c phát hành trái phi u ra c ng chỳng và h p ng tín d ng thương m i ; 1.2- Vay v n ưu ãi t các t ch c tài chính nư c ngoài, t các ngu n tài tr Chính ph và qu c t . 2. Các hình th c huy ng khác theo pháp lu t hi n hành : trái phi u công trình, trái phi u ô th , … i u 8 . V n nh n y thác : Ti p nh n các kho n v n y thác theo h p ng y thác c p phát, cho vay c a Qu Phát tri n nhà thành ph v i các cơ quan Nhà nư c, các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. Chương 4: HO T NG C A QU PHÁT TRI N NHÀ M c 1 - Cho vay Phát tri n nhà : i u 9. i tư ng cho vay : 1. Các i tư ng thu nh p th p ư c vay v n v i lãi su t ưu ãi mua nhà theo chương trình nhà c a thành ph . 1.1- i tư ng ư c hư ng lương t ngân sách Nhà nư c trên a bàn thành ph H Ch Minh. Cán b , công nhân làm vi c trong các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t , ưu tiên lao ng tr c ti p s n xu t có thu nh p n nh và có ý th c ti t ki m ; 1.2- Các i tư ng thu nh p th p có yêu c u tái nh cư c a các d án phát tri n h t ng, u tư phát tri n các khu ô th , nhà cho ngư i lao ng các khu công nghi p, khu ch xu t và các d án ch nh trang, nâng c p ô th c a thành ph ; 1.3- Các h gia ình cú nhu c u v v n ch nh trang, nâng c p nhà hi n có. 2. Các doanh nghi p trong nư c là ch u tư các d án theo chương trình nhà cho ngư i có thu nh p th p ; Các ch u tư các d án xây d ng nhà lưu trú cho công nhân thuê, nhà tr ho c ký túc xá cho sinh viên. 3. Các i tư ng vay v n không quy nh trong i u l t ch c và ho t ng c a Qu u tư ư c th c hi n theo ph i h p gi a Qu u tư v i các ngân hàng và ngư i vay, ho c gi a Qu u tư v i các ngân hàng và ch u tư cho vay. i u 10. i u ki n cho vay : Cơ ch tín d ng và các i u ki n vay v n c th s ư c quy nh theo t ng chương trình nhà do Qu Phát tri n nhà thành ph trình y ban nhân dân thành ph quy nh. Qu Phát tri n nhà thành ph xem xét cho vay khi các i tư ng vay v n th a các i u ki n cơ b n sau :
 7. 1. i v i ngư i vay v n : 1.1- Là các i tư ng ư c quy nh t i kho n 1, i u 9 trên ây ; 1.2- Có nhu c u vay v n mua nhà ; 1.3- Có v n t có t i thi u là 30% giá tr nhà ; 1.4- Có thu nh p n nh và ch ng minh ư c kh năng tr n tương ng v i s v n vay. 2. i v i ch u tư các d án xây d ng nhà bán tr góp ho c cho thuê : 2.1- Là các i tư ng ư c quy nh t i kho n 1 i u 9 trên ây ; 2.2- Cú v n t cú t i thi u là 30% giá tr d toán ư c duy t ho c giá tr trúng th u ư c c p có thNm quy n phê duy t ( i v i ch u tư các d án xây d ng bán tr góp ho c cho thuê) ; 2.3- D án ph i có trong k ho ch theo chương trình nhà ư c y ban nhân dân thành ph ph duy t ; 2.4- D án kh thi, m b o kh năng tr n . i u 11. ThNm quy n quy t nh cho vay : 1. Giám c Qu Phát tri n nhà thành ph quy t nh cho vay i v i các d án có t ng m c vay u tư n 2% v n i u l c a Qu Phát tri n nhà thành ph t i th i i m th c hi n. 2. i v i các d án có t ng m c u tư l n hơn 2% v n i u l c a Qu Phát tri n nhà thành ph t i th i i m th c hi n, th thNm quy n cho vay th c hi n theo i u l c a Qu u tư. 3. Vi c phân c p thNm quy n quy t nh cho vay ư c y ban nhân dân thành ph xem xét i u ch nh tùy theo ho t ng th c t c a Qu Phát tri n nhà thành ph . i u 12. Th i h n cho vay : 1. i v i ngư i mua nhà tr góp th i gian cho vay tùy thu c vào t ng nhóm i tư ng và chương trình c th c a y ban nhân dân thành ph - xác nh theo thu nh p c a cá nhân và gia ình ngư i mua nhưng t i a không quá 15 năm. 2. i v i các h gia ình cú nhu c u v n ch nh trang, nâng c p nhà hi n có, th i gian cho vay không quá 05 năm. 3. i v i các ơn v xây d ng và bán nhà th i gian cho vay, phù h p v i chu kỳ xây d ng và bán nhà, t i a không quá 03 năm, k c th i gian ân h n.
 8. 4. i v i các ơn v xây d ng nhà cho thuê, th i gian cho vay t i a 20 năm, k c th i gian ân h n. 5. Trư ng h p c n thi t cho vay vư t các m c trên, Qu Phát tri n nhà thành ph tr nh cơ quan c p trên xem xét quy t nh. i u 13. Lãi su t cho vay : 1. Lãi su t ư c xây d ng theo nguyên t c m b o m c lãi su t trung b nh tương ương t 70% n 80% lãi su t thương m i, căn c cơ c u ngu n v n d ki n như sau : 1.1- T i thi u 30% v n t cú c a bên vay ; 1.2- T i a 35% v n Qu phát tri n nhà thành ph lãi su t tương ương 50% lãi su t thương m i ; 1.3- T i thi u 35% v n huy ng khác tương ương lãi su t thương m i. 2. Bi u lãi su t c th s ư c quy nh hàng quý. 3. Trong trư ng h p quá h n, áp d ng lãi su t cho vay qu h n theo qui nh c a Ngõn hàng Nhà nư c i v i các t ch c tín d ng. i u 14. m b o ti n vay : 1. i v i ngư i mua nhà ho c ch u tư các d án xây d ng nhà bán ho c cho thuê, tài s n m b o ti n vay t i thi u là toàn b giá tr tài s n h nh thành t v n vay. 2. Ngư i mua nhà tr góp ư c sang như ng n u có nhu c u thay i công vi c, v i i u ki n ngư i sang l i thu c i tư ng ư c mua nhà tr góp. Th t c sang như ng l p trư c ngân hàng ho c v i ch u tư theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph nh m m b o ngu n thu hoàn tr n vay kh ng th t tho t. 3. Các ơn v , các Khu c ng nghi p, Khu ch xu t s d ng lao ng thuê, mua nhà tr ch m có trách nhi m tham gia chương trình nhà cho ngư i thu nh p th p th ng qua ph i h p v i các ch u tư m b o cho vi c thu ti n thuê, mua nhà tr ch m th c hi n t t. M c 2 - Ho t ng u tư tr c ti p : i u 15. i tư ng u tư : i tư ng u tư tr c ti p là các d án u tư xây d ng nhà , k t c u h t ng k thu t các khu nhà , các khu ô th m i nh m th c hi n m c tiêu gi i quy t nhu c u nhà cho các i tư ng thu nh p th p có khó khăn v nhà , các i tư ng hư ng lương t ngân sách Nhà nư c, cán b , công ch c, nhân viên làm vi c trong các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t các i tư ng có nhu c u tái nh cư c a các d
 9. án phát tri n h t ng và các i tư ng thu nh p th p khác theo quy nh c a thành ph . i u 16. i u ki n u tư : 1. Các d án n m trong chương trình Phát tri n nhà c a thành ph và d án u tư có quy t nh u tư theo quy nh. D án u tư ph i có kh năng hoàn v n. 2. Qu Phát tri n nhà thành ph ư c ti p nh n qu t, qu nhà do y ban nhân dân thành ph giao tri n khai vi c u tư xây d ng các d án trên. Qu t ư c giao ph i là t ó th c hi n công tác n bù gi i t a và y i u ki n pháp lý có th tri n khai vi c u tư xây d ng. i v i các d án c n kinh phí n bù gi i t a và u tư h t ng, y ban nhân dân thành ph h tr ngu n kinh phí c n thi t tri n khai th c hi n. i u 17. H nh th c và phương th c u tư : 1. Qu Phát tri n nhà thành ph tìm ki m d án, th c hi n các công tác chuNn b u tư, sau ó th c hi n u tư. Vi c u tư c a Qu Phát tri n nhà thành ph ư c th c hi n theo các quy nh v qu n lý u tư và xây d ng c a Nhà nư c. 2. Qu Phát tri n nhà thành ph có th th c hi n u tư v i tư cách là ch u tư ho c tham gia góp v n v i các t ch c khác u tư. 3. Phương th c th c hi n u tư ch y u là u th u, Qu Phát tri n nhà thành ph kh ng tham gia tr c ti p thi công xây d ng, l p t. Qu Phát tri n nhà thành ph có th tr c ti p qu n lý d án ho c thuê các t ch c chuyên môn qu n lý d án theo quy nh c a pháp lu t. 4. T y thu c vào t nh h nh th c t vai trũ ch u tư, s h u tài s n mà Qu Phát tri n nhà thành ph s ch u trách nhi m tr c ti p qu n lý tài s n sau u tư ho c chuy n giao cho t ch c có ch c năng qu n lý tài s n theo các quy nh pháp lu t. i u 18. ThNm quy n quy t nh u tư : 1. Giám c Qu Phát tri n nhà thành ph quy t nh u tư i v i các d án có t ng m c u tư n 1% v n i u l t i th i i m th c hi n c a Qu Phát tri n nhà thành ph . 2. i v i các d án có t ng m c u tư l n hơn 1% v n i u l t i th i i m th c hi n c a Qu Phát tri n nhà thành ph , th thNm quy n u tư th c hi n theo i u l c a Qu u tư. 3. Vi c phân c p thNm quy n quy t nh u tư ư c y ban nhân dân thành ph xem xét i u ch nh tùy theo ho t ng th c t c a Qu Phát tri n nhà thành ph . i u 19. Phương th c thu h i v n u tư :
 10. Qu Phát tri n nhà thành ph s bán ho c cho thuê tài s n sau u tư thu h i v n u tư. Vi c bán và cho thuê nhà ph i tuân theo Quy ch do c p có thNm quy n ban hành. M c 3 - Nh n y thác và y thác : i u 20. Nh n y thác : 1. Qu Phát tri n nhà thành ph ư c phép nh n y thác cho vay, thu h i n và tài tr cho các công trình, d án Phát tri n nhà thông qua h p ng nh n y thác gi a Qu Phát tri n nhà thành ph v i các t ch c, cá nhân y thác. 2. Qu Phát tri n nhà thành ph ư c hư ng m c phí d ch v nh n y thác do các bên th a thu n và ghi trong h p ng nh n y thác. i u 21. y th c : 1. Qu Phát tri n nhà thành ph ư c quy n y thác m t s ch c năng tác nghi p c a Qu Phát tri n nhà thành ph cho các t ch c có năng l c th c hi n thông qua h p ng y thác gi a Qu Phát tri n nhà thành ph v i t ch c nh n y thác. 2. Các t ch c nh n y thác ư c hư ng m c phí d ch v nh n y thác do các bên th a thu n và ghi trong h p ng nh n y thác. M c 4 - D phũng r i ro : i u 22. Trích l p qu d phũng : 1. Hàng năm Qu Phát tri n nhà thành ph ư c trích l p qu d phòng r i ro t i thi u 0,5% trên s dư n vay b nh quõn trong năm (không k dư n cho vay v n y thác). 2. Kho n trích l p qu d phòng r i ro ư c h ch toán vào chi phí ho t ng nghi p v c a Qu Phát tri n nhà thành ph . 3. Các ơn v , các Khu c ng nghi p, Khu ch xu t có nhu c u nhà cho ngư i lao ng có trách nhi m tham gia chương trình nhà cho ngư i thu nh p th p thông qua ph i h p v i các ch u tư, các ngân hàng th c hi n thu trên lương c a ngư i lao ng t i ơn v , khuy n khích các ơn v tham gia v n vào các d án xây d ng nhà cho ngư i lao ng thu c ơn v mình. i u 23. B máy qu n lý và i u hành c a Qu Phát tri n nhà thành ph là H i ng qu n lý, Ban ki m soát và Ban i u hành hi n h u c a Qu u tư ư c tăng cư ng theo yêu c u c a T ng Giám c và quy t nh c a H i ng qu n lý Qu u tư. Chương 5: CH TÀI CHÍNH
 11. i u 24. Ch tài chính : 1. Qu Phát tri n nhà thành ph h ch toán riêng, t ch c công tác k toán, ghi chép ch ng t , h ch toán k toán và l p báo cáo quy t toán tài chính theo “Quy nh c a y ban nhân dân thành ph v qu n lý ho t ng tài chính c a Qu Phát tri n nhà thành ph ”. 2. Năm tài chính c a Qu Phát tri n nhà thành ph b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương l ch. 3. Ch u s ki m tra, ki m soát, giám sát c a c p ch qu n và các cơ quan qu n lý Nhà nư c theo úng các quy nh c a ph p lu t. i u 25. Thu-chi tài chính : 1. Qu u tư xây d ng k ho ch ho t ng và k ho ch thu chi tài chính c a Qu Phát tri n nhà thành ph trên cơ s ch tài chính Nhà nư c quy nh i v i Qu u tư trong k ho ch hàng năm c a Qu u tư và th c hi n thu úng - thu và k p th i các kho n thu phát sinh trong quá tr nh ho t ng h ch toán vào thu nh p ho t ng 2. Các kho n chi tài chính g m : 2.1- Chi phí qu n lý chung cho b máy i u hành và tác nghi p ; 2.2- Các kho n chi tr c ti p li n quan n ho t ng c a Qu Phát tri n nhà thành ph ư c h ch toán vào chi phí ; 2.3- Phí y thác cho các t ch c nh n y thác th c hi n tác nghi p m t s ch c năng c a Qu Phát tri n nhà thành ph . 3. K t qu ho t ng c a Qu Phát tri n nhà thành ph là s chênh l ch gi a t ng s thu nh p và t ng s chi phí phát sinh trong năm. Sau khi làm nghĩa v v thu v i Nhà nư c s cũn l i ư c phân ph i trong t duy t quy t toán tài chính hàng năm, trong ó : 3.1- Trư ng h p thu l n hơn chi, chênh l ch thu, chi tài chính c a Qu Phát tri n nhà thành ph ư c phân ph i như sau : a) Trích 10% qu d phòng tài chính cho n khi b ng 25% t ng v n c p năm k ho ch th c hi n ; b) Trích 50% qu b sung v n i u l ; c) Trích 5% qu d phũng tr c p th i vi c. M c trích cho n khi s dư c a qu b ng 6 tháng lương th c hi n c a Qu Phát tri n nhà thành ph ; d) S chênh l ch thu chi sau khi tr các kho n a, b, c trên ây ư c trích l p hai qu khen thư ng và phúc l i. M c trích hai qu th c hi n theo quy nh i v i doanh nghi p Nhà nư c ;
 12. ) S còn l i sau khi trích l p các qu tr n s ư c b sung vào qu b sung v n ho t ng c a Qu Phát tri n nhà thành ph . 3.2- Trư ng h p, thu nh hơn chi xu t phát t m c ích tài tr ưu ãi cho các chương trình nhà c bi t c a thành ph (n u có), vi c cân i tài chính căn c quy t nh c a y ban nhân dân thành ph i v i t ng trư ng h p c th . i u 26. Quy t toán thu-chi tài chính : Cu i năm, Qu u tư l p báo cáo quy t toán thu, chi tài chính báo cáo các cơ quan h u quan xem xét, phê duy t k t qu ho t ng c a Qu phát tri n nhà thành ph . Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 27. Quy ch này ư c áp d ng cho Qu Phát tri n nhà thành ph trong giai o n tr c thu c Qu u tư phát tri n ô th thành ph H Chí Minh và cú hi u l c thi hành k t ngày ư c y ban nhân dân thành ph ký quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n Quy ch này, khi xét th y c n thi t, T ng Giám c Qu u tư ph i h p v i các s ban ngành k p th i ki n ngh y ban nhân dân thành ph i u ch nh, b sung, s a i cho phù h p v i quy nh c a pháp lu t và t nh h nh th c ti n c a thành ph ./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản